Pune Budget 2016-17 Expenditures in collapsible tables

Note: items arranged in descending order of calculated 2016-17 SC budgeted value

Part A Revenue Expenditures (RE)

code : work2016-17 SC budgetedwardBLP2016-17 MC budgetedchange in SC2012-13 actual exp2013-14 actual exp2014-15 actual exp2015-16 budgeted
: योजनेतर खर्च₹ 5747.98 Cr
(₹ 4797.79 Cr calc)
₹ 5198.98 Crincreased 10.6%₹ 3373.27 Cr₹ 3825.91 Cr₹ 3712.7 Cr₹ 4479.48 Cr
RE45A101 : ३५. महसूल निधीतून भांडवली निधीकडे वर्ग₹ 1272.69 Cr₹ 743.97 Crincreased 71.1%₹ 862.15 Cr₹ 1101.83 Cr₹ 1018.78 Cr₹ 1196.33 Cr
: 1. मुख्य देखरेख, वसुली वगैरे₹ 432.07 Cr
(₹ 382.07 Cr calc)
₹ 365.85 Crincreased 18.1%₹ 250.67 Cr₹ 246.75 Cr₹ 268.17 Cr₹ 339.33 Cr
: च. मुख्यलेखापाल यांचे कार्यालय₹ 114.44 Cr
(₹ 64.44 Cr calc)
₹ 72.04 Crincreased 58.9%₹ 113.68 Cr₹ 107.9 Cr₹ 119.91 Cr₹ 123.98 Cr
RE11F107 : ७. अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेअंतर्गत मनपाचा हिस्सा₹ 18 Cr₹ 18 Crsame₹ 6.88 Cr₹ 8.25 Cr₹ 12.26 Cr₹ 15 Cr
RE34A101 : महागाई भत्ता₹ 16 Cr₹ 16 Crsame₹ 8.36 Cr₹ 12.69 Cr₹ 12.37 Cr₹ 13 Cr
RE11F109 : ९. वेतन राखीव निधीसाठी तरतूद₹ 12 Cr₹ 24 Crdecreased -50%₹ 2 Cr₹ 2 Cr₹ 5 Cr₹ 7 Cr
RE11F101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 8.75 Cr₹ 8.75 Crsame₹ 6.49 Cr₹ 7 Cr₹ 7.1 Cr₹ 8.02 Cr
RE37A101 : मनपा सेवकांना प्रवासभत्ता सवलतीसाठी द्यावयाची रक्कम₹ 4 Cr₹ 4 Crsame₹ 1.2 Cr₹ 81.88 L₹ 1.08 Cr₹ 3.5 Cr
RE35A101A : 7व्या वेतनआयोगानुसार द्यावयाचा सहा महिन्याचा फरक₹ 4 Crnew0000
RE11F102 : २. संकीर्ण₹ 50.79 L₹ 55.3 Ldecreased -8.1%₹ 40.92 L₹ 42.54 L₹ 43.77 L₹ 49.12 L
RE11F108 : ८. मुख्यलेखापाल कार्यालयासाठी फर्निचर व आसन व्यवस्था करणे₹ 50 L₹ 55 Ldecreased -9.1%₹ 23.54 L₹ 18.15 L₹ 18.66 L₹ 34 L
RE11F110 : मुख्य लेखापाल कार्यालयाकडील कागदपत्रे स्कॅन करून जतन करणे व इतर तद्‌नुषंगिक कामे करणे₹ 50 Lnew0000
RE11F106 : ६. वार्षिक अहवाल छपाई₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 10.2 L
RE11F105 : ५. बँक कमिशन चार्जेस₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 1.91 L
RE11F104 : ४. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १२६ (२) अन्वये कर्जबाकी दर्शविणारा तक्ता शासकीय पत्रकात (गॅझेटमध्ये) प्रसिद्ध करणे (मु.ले.)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 58.57 K₹ 68 K
RE11F103 : ३. तूट खर्च (मु.ले.)₹ 1.7 K₹ 1.7 Ksame₹ 1.36 K
RE11Z101 : ज्ञ. कर्ज उभारण्याचा खर्च, कर्जाचे हप्ते व व्याज (मु.ले.)₹ 52.6 Cr₹ 32.26 Crincreased 63%₹ 27.37 Cr₹ 26.53 Cr₹ 25.58 Cr₹ 41.78 Cr
: Offices 2₹ 49.27 Cr₹ 49.75 Crdecreased -1%₹ 17.31 Cr₹ 18.68 Cr₹ 22.65 Cr₹ 36.68 Cr
: घ३. सुरक्षा विभाग₹ 42.83 Cr₹ 42.76 Crincreased 0.2%₹ 15.71 Cr₹ 16.28 Cr₹ 20.55 Cr₹ 28.85 Cr
RE11D128A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 23 Cr₹ 23 Crsame₹ 15.39 Cr₹ 16.24 Cr₹ 20.42 Cr₹ 18 Cr
RE11D130 : ३. खाजगी सुरक्षा रक्षक पुरविणे₹ 19 Cr₹ 19 Crsame₹ 12.56 L₹ 10.2 Cr
RE11D132 : ५. पुणे मनपा भवन येथे बॅग्ज स्कॅनिंग सिस्टीम बसविणे व इतर साहित्य खरेदी करणे₹ 37 L₹ 40 Ldecreased -7.5%₹ 34 L
RE11D131 : ४. सुरक्षा सेवकांसाठी गणवेश₹ 21.25 L₹ 21.25 Lsame₹ 1.1 L₹ 4.96 L₹ 17 L
RE11D129 : २. संकीर्ण₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 19.24 L₹ 4.53 L₹ 7.88 L₹ 13.6 L
RE11D130A : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये ठेकेदार पध्दतीने सुरक्षा रक्षक पुरविणे ₹ 10 Lnew0000
: घ२. सेवकवर्ग विभाग₹ 3.95 Cr₹ 4.45 Crdecreased -11.2%₹ 1.24 Cr₹ 1.97 Cr₹ 1.52 Cr₹ 7.21 Cr
RE11D126A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 2.5 Cr₹ 2.5 Crsame₹ 1.03 Cr₹ 1.35 Cr₹ 1.45 Cr₹ 6.5 Cr
RE11D127E : ७. पुणे मनपामध्ये बायोमॅट्रिक अटेंडन्स प्रणाली कार्यान्वीत करणे₹ 1 Cr₹ 1.5 Crdecreased -33.3%₹ 50 L₹ 34 L
RE11D127D : ६. अधिकारी / कर्मचार्‍यांसाठी प्रशिक्षण आयोजन करणेसाठी खर्च₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 2.69 L₹ 1.56 L₹ 3.05 L₹ 13.6 L
RE11D127C : ५. प्रशिक्षण प्रबोधिनीसाठी फर्निचर व तद्‌नुषंगिक कामे करणे व साहित्य घेणे₹ 10.2 L₹ 10.2 Lsame₹ 4.6 L₹ 10.2 L
RE11D127F : ८. सेवकवर्ग विभागासाठी फर्निचर करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 8.89 L₹ 8.67 L
RE11D127 : २. संकीर्ण₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 3.98 L₹ 3.94 L₹ 2.88 L₹ 4.08 L
: घ१. उपआयुक्त (विशेष) यांचे कार्यालय₹ 1.09 Cr₹ 1.09 Crsame₹ 35.5 L₹ 42.36 L₹ 57.94 L₹ 63.2 L
RE11D102A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 31.05 L₹ 37.94 L₹ 46.95 L₹ 50 L
RE11D101A : १. उपआयुक्त (विशेष) (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन₹ 27 L₹ 27 Lsame₹ 4.08 L₹ 2.93 L₹ 10.32 L₹ 12 L
RE11D103 : ३. संकीर्ण₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame₹ 36.78 K₹ 1.49 L₹ 67.52 K₹ 1.2 L
: घ२अ. सेवाभरती व परीक्षा नियंत्रण विभाग₹ 1 Cr₹ 1 Crsame
RE11D151 : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 70 L₹ 70 Lsame
RE11D153 : 3. विविध रिक्त पदे भरण्यासाठी आयोजित करण्यात येणार्‍या परीक्षांसाठी खर्च₹ 30 L₹ 30 Lsame
RE11D161 : घ२ब. मागासवर्ग विभाग - १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 25 L₹ 25 Lsame
RE11D111 : मुख्य समन्वयक कार्यालय (स्मार्ट सिटी व अमृत योजना)₹ 15 L₹ 20 Ldecreased -25%
: र. विभागीय कार्यालये₹ 38.66 Cr₹ 38.66 Crsame₹ 21.69 Cr₹ 22.29 Cr₹ 23.81 Cr₹ 30.55 Cr
RE11W###A : ३. क्षेत्रीय कार्यालये कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 34 Cr₹ 34 Crsame₹ 20.96 Cr₹ 21.54 Cr₹ 23.27 Cr₹ 29.32 Cr
RE11W###F : परिमंडळ क्र. १, २, ३ व ४ चे कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 3 Cr₹ 3 Crsame
RE11W###B : ४. क्षेत्रीय कार्यालये संकीर्ण₹ 90 L₹ 90 Lsame₹ 69 L₹ 70.06 L₹ 47.65 L₹ 66 L
RE11W###C : १. क्षेत्रीय आयुक्त वेतन₹ 60 L₹ 60 Lsame₹ 48 L
RE11W###D : २. क्षेत्रीय आयुक्त संकीर्ण₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 3.74 L₹ 3.78 L₹ 5.12 L₹ 6.4 L
RE11W###E : ५. प्रभाग समिती चहापान खर्च₹ 7.5 L₹ 7.5 Lsame₹ 83.65 K₹ 1.39 L₹ 2.4 L
: ड. सांख्यिकी आणि संगणक कार्यालय₹ 40.58 Cr
(₹ 35.43 Cr calc)
₹ 40.58 Crsame₹ 7.62 Cr₹ 6.34 Cr₹ 8.31 Cr₹ 15.42 Cr
RE11N103 : ३. विशेष प्रकारचे हिशेबी काम कॉम्प्यूटरमार्फत करून घेणे, ईआरपी अंमलबजावणी, सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, डेटा इंन्ट्री, सेवकांना प्रशिक्षण खर्च, जीआयएस, वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम, क्युऑक्स व तद्‌नुषंगिक कामे करणे₹ 20 Cr₹ 40 Crdecreased -50%₹ 7.1 Cr₹ 5.8 Cr₹ 7.05 Cr₹ 13.6 Cr
RE11N123 : शरद वायफाय योजनेअंतर्गत पुणे शहर वायफाय करणे₹ 8 Crnew0000
: संगणक व संगणक तंत्रज्ञान याकरिता विविध कामे करणे₹ 6.85 Crnew0000
RE11N122/SR9-5 : पालिका विद्यालयामधून टॅब देणे( शैक्षणिक संपूर्ण माहिती/सॉफ्टवेअरसहीत) ₹ 5.5 Crnew
RE11N122/SR9-4 : प्रभाग क्र. 67 ब, वाय फाय करणे₹ 1 Crnew
RE11N122/SR9-2 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये म.न.पा. शाळेस संगणक पुरविणे₹ 15 Lnew
RE11N122/SR9-1 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये समता मंडळामध्ये अत्याधुनिक पध्दतीचे कॉम्प्युटर लायब्ररी अॅम्पासीला सुरु करणे ₹ 10 Lnew
RE11N122/SR9-3 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये मिठा नगर येथील शाळेसाठी संगणक खरेदी करणे₹ 10 Lnew
RE11N101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 55 L₹ 55 Lsame₹ 50.87 L₹ 51.6 L₹ 47.91 L₹ 50 L
RE11N102 : २. संकीर्ण₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 1.2 L₹ 2.18 L₹ 2.02 L₹ 2 L
: छ. करआकारणी व करसंकलन प्रमुख यांचे कार्यालय₹ 30.27 Cr₹ 26.27 Crincreased 15.2%₹ 5.54 Cr₹ 6.07 Cr₹ 6.66 Cr₹ 11.25 Cr
RE11G113 : पुणे मनपा हद्दीतील मिळकतींचे जीआयएस करणे₹ 12 Cr₹ 12 Crsame₹ 2.04 Cr
RE11G101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 8.5 Cr₹ 8.5 Crsame₹ 4.52 Cr₹ 5.14 Cr₹ 5.63 Cr₹ 7 Cr
RE11G103 : ३. संकीर्ण₹ 3.5 Cr₹ 1 Crincreased 250%₹ 89.85 L₹ 88.82 L₹ 71.24 L₹ 72 L
RE11G108 : पुणे मनपा हीतील कर आकारणी न झालेल्या मिळकती मनपास कळविण्यार्‍या संथेस अगर व्यक्तीस मुशाहिरा आदा करणे₹ 3.5 Cr₹ 2 Crincreased 75%₹ 51 L
RE11G104 : ४. अधिपत्र (वॉरंट) वसुली खर्च (कआकसंप्र)₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 23.5 L₹ 34 L
RE11G107 : ७. मिळकतींस घरांक देणे₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 68 K
RE11G106 : ६. संगणक यंत्रासाठी तयार करावयाच्या फॉर्मचा मुशाहिरा व तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 9.7 L₹ 3.73 L₹ 8.14 L₹ 10.2 L
RE11G110 : करआकारणीचे रेकॉर्ड जतन करण्यासाठी अयावत रेकॉर्ड रूम तयार करणे₹ 22 L₹ 22 Lsame₹ 10.2 L
RE11G105 : ५. मा. आर्बिट्रेटर (वसुली) यांचा खर्च₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 2.1 L₹ 42 K₹ 4.08 L
RE11G109 : भांडवली मुल्यावर करआकारणी करणेसाठी कायदेतज्ञ, व्हॅल्युअर, प्रशासकीय अधिकारी इत्यादी तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 3.4 L
: स्थानिक संस्था कर कार्यालय₹ 24.77 Cr₹ 24.27 Crincreased 2.1%₹ 51.49 L₹ 19.55 Cr₹ 21.09 Cr
RE11H151 : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 20 Cr₹ 20 Crsame₹ 51.49 L₹ 17.58 Cr₹ 18.5 Cr
RE11H152 : २. सेवानिवृत्ती वेतन व तोषदान (मु.ले.)₹ 4 Cr₹ 4 Crsame₹ 1.5 Cr₹ 2 Cr
RE11H156 : या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 50 Lreallocated00₹ 69.73 K0
RE11H153 : ३. संकीर्ण₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 37.47 L₹ 56 L
RE11H154 : ४. स्थानिक संस्था कर कार्यालयाकडील कोर्ट केसेस कामी होणार्‍या खर्चाकरिता लागणारा सर्व प्रकारचा खर्च₹ 2.25 L₹ 2.25 Lsame₹ 68.79 K₹ 3.4 L
: क. महानगरपालिका व स्थायी समिती₹ 16.84 Cr₹ 13.7 Crincreased 22.9%₹ 7.72 Cr₹ 7.82 Cr₹ 6.98 Cr₹ 11.92 Cr
: शहरामध्ये विविध कार्यक्रम, उत्सव, महोत्सव, संमेलन/ सहप्रायोजक तत्वावर कार्यक्रम साजरे करणे (यादी आर2)₹ 5.71 Cr₹ 3.41 Crincreased 67.4%₹ 1.42 Cr₹ 1.67 Cr₹ 58.43 L₹ 1.93 Cr
RE11A275/R2-8 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा शतकोत्तर रजत महोत्सव वर्ष साजरे करणे₹ 2.5 Cr₹ 2.5 Crsame
RE11A275/R2-5 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक महोत्सव साजरा करणे/ भिम फेस्टिवल (शनिवारवाडा पटांगण) / फुले आंबेडकर फेस्टिवल (समताभूमी)₹ 50 L₹ 20 Lincreased 150%
RE11A275/R2-10 : युवा महोत्सव₹ 50 Lnew
RE11A275/R2-14 : महात्मा फुले नाट्‌यगृह वानवडी येथे म. फुले यांचे तैलचित्र व जीवनावर आधारित म्युरल करणे₹ 50 Lnew
RE11A275/R2-7 : अण्णाभाऊ साठे महोत्सव₹ 45 L₹ 20 Lincreased 125%
RE11A275/R2-11 : महिला महोत्सव₹ 25 Lnew
RE11A275/R2-15 : प्र.क्र. ६७ब, शारदाबाई पवार कलामहोत्सव साजरा करणे₹ 25 Lnew
RE11A275/R2-4 : शनिवारवाडा सांस्कृतिक महोत्सव₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE11A275/R2-6 : शिवमहोत्सव साजरा करणे (१४ ते २० फेब्रुवारी)₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE11A275/R2-13 : महात्मा फुले यांच्या जीवनचरित्रावर माहितीपुस्तिका पुणे मनपाच्या वतीने प्रसारित करणे₹ 10 Lnew
RE11A275/R2-9 : सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमाला सुरु करणे ₹ 10 Lnew
RE11A275/R2-2 : वर्षातील महत्त्वपूर्ण दिन :₹ 6 L₹ 6 Lsame
RE11A275/R2-12 : महात्मा फुले पुण्यतिथी निमित्त फुलेवाडा सुशोभिकरण व कार्यक्रम घेणे₹ 5 Lnew
RE11A275/R2-1 : महानगरपालिका वर्धापन दिन / सुवर्ण महोत्सव साजरा करणे₹ 3 L₹ 3 Lsame
RE11A275/R2-3 : राजगड श्री शिवाजीमहाराज आग्र्‍याहून सुटून परत आले तो स्मृती दिन प्रतिवर्षी साजरा करणे₹ 2.15 L₹ 2.15 Lsame
RE11A102A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 4.25 Cr₹ 4.25 Crsame₹ 3.1 Cr₹ 3.19 Cr₹ 3.35 Cr₹ 3.75 Cr
RE11A119 : १९. मा. सभासदांना मानधन नि भत्ता₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 1.36 Cr₹ 1.29 Cr₹ 1.3 Cr₹ 1.2 Cr
: थोर व्यक्तींच्या जयंती / पुण्यतिथी साजरी करणे (यादी आर1)₹ 1.15 Cr₹ 23.5 Lincreased 387.2%₹ 8.98 L₹ 6.45 L₹ 9.5 L₹ 27.6 L
RE11A274/R1-5 : शहरातील शिवजयंती साजरी करणे, रोषणाई करणे₹ 68 L₹ 2 Lincreased 3300%
RE11A274/R1-11 : श्री संत रोहिदास महाराज जयंती, पुण्यतिथी साजरी करणे₹ 25.25 L₹ 25 Kincreased 10000%
RE11A274/R1-7 : मौलाना अब्दुल कलाम आझाद जयंती व पुण्यतिथी साजरी करणे₹ 6 L₹ 6 Lsame
RE11A274/R1-6 : महात्मा फुले यांची पुण्यतिथी साजरी करणे (दि. 28 नोव्हेंबर)₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A274/R1-8 : लहुजी वस्ताद साळवे जयंती महोत्सव गंज पेठ व संगमवाडी येथे साजरा करणे₹ 4 L₹ 4 Lsame
RE11A274/R1-2 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame
RE11A274/R1-4 : ईद-ए-मिलाद (पैगंबर जयंती)₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame
RE11A274/R1-1 : महात्मा फुले जयंती₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A274/R1-3 : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A274/R1-10 : येरवडा येथे लोकशाहिर अण्णाभाऊ साठे जयंती महोत्सव साजरा करणे₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A274/R1-9 : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती साजरी करणे₹ 25 K₹ 25 Ksame
: सत्कार, अभिनंदन, पुरस्कार, बक्षिसे यासारखे कार्यक्रम साजरे करणे (यादी आर3)₹ 94.4 L₹ 91.4 Lincreased 3.3%₹ 27.68 L₹ 45.98 L₹ 41.33 L₹ 2.28 Cr
RE11A276/R3-7 : पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी पारितोषिके₹ 27.45 L₹ 27.45 Lsame
RE11A276/R3-1 : गणेशोत्सव प्रशस्तिपत्रके वितरण₹ 10 L₹ 10 Lsame
RE11A276/R3-2 : श्री. संत ज्ञानेश्वर व तुकाराम महाराज पालखी स्वागत व दिंडी प्रमुखांचा स्मृतीचिन्ह देऊन सत्कार₹ 10 L₹ 10 Lsame
RE11A276/R3-4 : बालगंधर्व पुरस्कार प्रदानकरिता₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-5 : पट्टे बापूराव पुरस्कारकरिता₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-8 : महर्षि वाल्मिकी पुरस्कार₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-14 : स्व. पंडित रोहिणी भाटे पुरस्कार₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-15 : स्वरभास्कर पंडित भिमसेन जोशी पुरस्कार₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-16 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-17 : स्वामी विवेकानंद पुरस्कार अण्णा हजारे यांना देणे₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A276/R3-10 : मौलाना अब्दुल कलाम आझाद पुरस्कार₹ 3 L₹ 3 Lsame
RE11A276/R3-13 : कै.यशवंतराव चव्हाण यांचे स्मरणार्थ कोथरुड पुणे येथे कै. यशवंत राव चव्हाण पुरस्कार देणे.₹ 1.75 L₹ 1.75 Lsame
RE11A276/R3-18 : महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने पुरस्कार देणे₹ 1.5 Lnew
RE11A276/R3-19 : क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने पुरस्कार देणे₹ 1.5 Lnew
RE11A276/R3-9 : सावित्रीबाई फुले पुरस्कार₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A276/R3-11 : जयंतराव टिळक पुरस्कार₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A276/R3-12 : १ ऑक्टोंबर - जागतिक ज्येष्ठ नागरिक दिनाच्या मेळाव्याकरता आच्छादित मंडप टाकणे व स्मृतिचिन्हे देणे. कायम स्वरूपी तरतूद करणे₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE11A276/R3-3 : प्रतिवर्षी पुणे शहरातील इयत्ता १० वी, १२ वी परिक्षेत गुणवत्ता यादीत येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन₹ 60 K₹ 60 Ksame
RE11A276/R3-6 : आचार्य अत्रे पुरस्कारकरिता₹ 60 K₹ 60 Ksame
RE11A103 : ३. संकीर्ण (न.स.)₹ 75 L₹ 1 Crdecreased -25%₹ 99.94 L₹ 73.93 L₹ 55.79 L₹ 64 L
RE11A265 : म.न.पा च्या समारंभासाठी मंडप उभारणे (भवन)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 12.15 L₹ 28 L
RE11A268 : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह , पुणे महानगरपालिका यांत्रिकीकरणाने सफाई करणे.₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 54 L
RE11A103A : ३अ. मागील बिले देण्यासाठी (न.स.)₹ 25 L₹ 10 Lincreased 150%₹ 8.44 L₹ 7.93 L₹ 6.43 L₹ 8 L
RE11A269 : मा. स्थायी समिती, मा. मुख्य सभा व अन्य सभांचे ऑपरेटिंग, देखभाल व रेकॉर्डींग करणे (विद्युत)₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 17.93 L₹ 20 L
RE11A104 : ४. प्रवास खर्च (न.स.)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 10.02 K₹ 3.36 K₹ 16 L
RE11A169 : ६९. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मनपाला भेट देणार्‍या प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत, निवास व भोजन कार्यक्रम प्रसंगी₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 1.16 L₹ 21.91 K₹ 1.33 L₹ 16 L
RE11A101A : १. नगरसचिव (म्युनिसिपल सेक्रेटरी) (मुं.प्रां. मनपा अधिनियम, कलम४५(३) प्रमाणे) वेतन₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 8.56 L₹ 10.31 L₹ 11.01 L₹ 12 L
RE11A128 : २८. मनपा विस्तारीत कक्ष इमारतीतील नगरसचिव कार्यालयात फर्निचर व इतर सुविधा करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 10 L₹ 4 L
RE11A120 : २०. स्थायी समिती सभा चहापान खर्च₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 4.07 L₹ 5.48 L₹ 4.22 L₹ 4.8 L
RE11A106 : ६. समारंभ खर्च (न.स. व वि.अ.)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.71 L₹ 2.98 L₹ 2.54 L₹ 2.4 L
RE11A273 : जेंडर बजेट अंतर्गत मा. सभासदांना प्रशिक्षण देणे₹ 5 L₹ 5 Lsame
RE11A111 : ११. मनपा व शासकीय निवृत्त सेवकांना द्यावयाचा चहापान खर्च₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 57.58 K₹ 76.49 K₹ 73.48 K₹ 2.4 L
RE11A123A : २३-अ. थोर व्यक्तींचे पुतळे, कार्यक्रम प्रसंगी फोटो, हार व व्यवस्था₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 1.65 L₹ 1.27 L₹ 74.22 K₹ 2.4 L
RE11A121 : २१. विशेष समित्यांचा चहापान खर्च₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 1.51 L₹ 1.61 L₹ 2.03 L₹ 2 L
RE11A105 : ५. ग्रंथालय व वाचनालय₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.34 L₹ 1.5 L₹ 1.48 L₹ 1.4 L
RE11A115 : १५. मा. महापौर यांचा ऐच्छिक खर्च₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.12 L₹ 1.51 L₹ 2.6 L₹ 1.6 L
RE11A125 : २५. मा. महापौर यांनी बोलविलेल्या सभेच्यावेळी केलेला खर्च₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.95 L₹ 2 L₹ 1.68 L₹ 1.6 L
RE11A110 : १०. अखिल भारतीय/महाराष्ट्र महापौर परिषद व अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधी अधिवेशन₹ 1.2 L₹ 1.2 Lsame₹ 1.8 K₹ 96 K
RE11A142 : ४२. नगरसेवकांसाठी अभ्यास दौरा व प्रशिक्षण शिबीर₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 80 K
RE11A143 : ४३. महापौर परिषदेसाठी खर्च₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 80 K
RE11A116 : १६. मा. उपमहापौर यांचा ऐच्छिक खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 1.07 L₹ 1.3 L₹ 79.29 K₹ 48 K
RE11A118 : १८. मा. अध्यक्ष, स्थायी समिती यांचा ऐच्छिक खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 13.89 K₹ 48 K
RE11A122 : २२. मा. मनपा विरोधी पक्षनेते यांचा चहापान खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 1.36 L₹ 59.24 K₹ 72.49 K₹ 48 K
RE11A123 : २३. सभागृह नेता चहापान खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 57.09 K₹ 83.79 K₹ 61.32 K₹ 48 K
RE11A123B : २३-ब पक्षनेता राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष चहापान खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 8.97 K₹ 41.93 K₹ 50.05 K₹ 48 K
RE11A123C : २३-क पक्षनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष चहापान खर्च₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 42.6 K₹ 41.7 K₹ 48 K
RE11A255 : महाराष्ट्र महापौर परिषदेची वार्षिक वर्गणी₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 60 K₹ 48 K
RE11A127 : २७. प्रादेशिक सेनादल स्वागत समारंभ व चहापान खर्च₹ 25 K₹ 25 Ksame₹ 20 K
RE11A117 : १७. अखिल भारतीय महापौर मंडळाची वार्षिक वर्गणी₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 50 K₹ 20 K₹ 16 K
RE11A124A : २४-अ. मा.अध्यक्ष, विधी समिती चहापान खर्च₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 12.91 K₹ 10.98 K₹ 5.65 K₹ 12 K
RE11A124D : २४-ड. मा.अध्यक्ष, शहर सुधारणा समिती चहापान खर्च₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 598₹ 14.74 K₹ 12.45 K₹ 12 K
RE11A124G : २४-उ. मा.अध्यक्ष, क्रीडा समिती चहापान खर्च₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 13.32 K₹ 14.25 K₹ 7.8 K₹ 12 K
RE11A124H : २४-फ. मा.अध्यक्ष, महिला बालकल्याण समिती चहापान खर्च₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 31.49 K₹ 24.78 K₹ 20.51 K₹ 12 K
RE11A114 : १४. मा. महापौर यांचा व्ययनियमन (सम्प्च्युअरी) भत्ता₹ 5 K₹ 5 Ksame₹ 4 K
RE11A139 : ३९. इंटरनॅशनल युनियन ऑफ लोकल अ‍ॅथॉरिटीज आशियन पॅसिफिक सेक्शन₹ 5 K₹ 5 Ksame₹ 4 K
RE11A113 : १३. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका स्थायी समिती अध्यक्ष परिषद वर्गणी व तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 1 K₹ 1 Ksame₹ 800
RE11Y102 : व. घसारा₹ 12.55 Cr₹ 12.55 Crsame₹ 6.36 Cr₹ 6.45 Cr₹ 9.1 Cr₹ 12.05 Cr
RE11T101A : १. निवडणूक व तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 12.15 Cr₹ 12.15 Crsame₹ 5.04 Cr₹ 26.46 L₹ 84.77 L₹ 68 L
: Offices 1₹ 8.29 Cr₹ 8.29 Crsame₹ 3.27 Cr₹ 3.63 Cr₹ 3.99 Cr₹ 8.9 Cr
: ग१. महापालिका आयुक्त यांचे कार्यालय₹ 2.6 Cr₹ 2.6 Crsame₹ 1.97 Cr₹ 2.01 Cr₹ 2.1 Cr₹ 4.5 Cr
RE11C103A : ३. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.56 Cr₹ 1.6 Cr₹ 1.65 Cr₹ 2 Cr
RE11C101A : १. महापालिका आयुक्त (म्युनिसिपल कमिशनर) (मु. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ३७ (१) प्रमाणे) यांचे वेतन₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 15.11 L₹ 14.88 L₹ 27.12 L₹ 25 L
RE11C102A : २. उपआयुक्त (जनरल) (मुं. प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 16.14 L₹ 17.13 L₹ 11.39 L₹ 12 L
RE11C104 : ४. संकीर्ण₹ 12.75 L₹ 12.75 Lsame₹ 9.71 L₹ 9.62 L₹ 6.67 L₹ 10.2 L
RE11C106 : ६. मा. महापालिका आयुक्त यांचा ऐच्छिक खर्च (म.स.आ.)₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 2.89 L
: ग४. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे कार्यालय₹ 1.65 Cr₹ 1.65 Crsame0₹ 11.67 L₹ 10.06 L₹ 1.2 Cr
RE11C142 : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 1 Cr
RE11C141 : १. मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचे वेतन₹ 33 L₹ 33 Lsame₹ 8.02 L₹ 8.36 L₹ 15 L
RE11C143 : ३. संकीर्ण₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 3.62 L₹ 1.68 L₹ 4.8 L
RE11C144 : ४.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इस्टेट) यांचेकडे येणार्‍या पाहुण्यांचा आतिथ्याकरिता होणारा खर्च₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 3.04 K₹ 1.4 K₹ 68 K
: ग२. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे कार्यालय₹ 1.6 Cr₹ 1.6 Crsame₹ 74.39 L₹ 96.26 L₹ 1.21 Cr₹ 1.22 Cr
RE11C127A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 61.1 L₹ 85.28 L₹ 1.11 Cr₹ 1 Cr
RE11C126A : १. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) यांचे वेतन₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 7.32 L₹ 5.84 L₹ 7.56 L₹ 15 L
RE11C128 : ३. संकीर्ण₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 4.27 L₹ 3.89 L₹ 1.3 L₹ 4.8 L
RE11C129 : ४. मनपा सेवकांस विविध सेमिनर, कॉन्फरन्स, प्रशिक्षण इ. साठी हजर राहण्यासाठी खर्च₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 1.52 L₹ 1.06 L₹ 63.2 K₹ 1.36 L
RE11C129C : ५. मनपा अधिकार्‍यांकडे येणार्‍या पाहुण्यांच्या आतिथ्याकरिता होणारा खर्च₹ 1.25 L₹ 1.25 Lsame₹ 18.71 K₹ 19.33 K₹ 15.84 K₹ 68 K
: ग५. दक्षता विभाग₹ 1.26 Cr₹ 1.26 Crsame₹ 43.52 K₹ 35.17 K₹ 28.05 K₹ 1.01 Cr
RE11C151 : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 1 Cr
RE11C152 : २. संकीर्ण₹ 1.2 L₹ 1.2 Lsame₹ 43.52 K₹ 35.17 K₹ 28.05 K₹ 1.2 L
: ग३. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचे कार्यालय₹ 1.19 Cr₹ 1.19 Crsame₹ 55.01 L₹ 53.13 L₹ 57.72 L₹ 96.84 L
RE11C132A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 85 L₹ 85 Lsame₹ 46.82 L₹ 49.18 L₹ 56.7 L₹ 75 L
RE11C131A : १. मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचे वेतन₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 5.18 L₹ 15 L
RE11C133 : ३. संकीर्ण₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 3 L₹ 2.65 L₹ 1.01 L₹ 4.8 L
RE11C135 : ५. अधिकारी / सेवक प्रशिक्षण वर्ग / कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याचा प्रवासखर्च, कार्यशाळा शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क वगैरे₹ 1.7 L₹ 1.7 Lsame₹ 1.31 L₹ 1.36 L
RE11C134 : ४.अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेकडे येणार्‍या पाहुण्यांचा आतिथ्याकरिता होणारा खर्च₹ 85 K₹ 85 Ksame₹ 450₹ 68 K
: ठ. जनता संपर्क कार्यालय₹ 5.94 Cr
(₹ 6.19 Cr calc)
₹ 5.94 Crsame₹ 3.56 Cr₹ 3.71 Cr₹ 4.39 Cr₹ 4.92 Cr
RE11M105 : ५. जाहिरात प्रकटन खर्च₹ 4.5 Cr₹ 5 Crdecreased -10%₹ 2.98 Cr₹ 3.07 Cr₹ 3.57 Cr₹ 3.06 Cr
RE11M101A : १ कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)₹ 85 L₹ 85 Lsame₹ 55.65 L₹ 60.68 L₹ 80.12 L₹ 80 L
RE11M109 : १५ क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत मनपाच्या विविध योजना नागरिकांपर्यंत पाहोचविणे₹ 75 Lnew0000
RE11M102 : २. संकीर्ण (म.स.आ.)₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 2.05 L₹ 2.33 L₹ 2.52 L₹ 2.04 L
RE11M104 : ४. संपर्क, प्रसिद्धी (म.स.आ.)₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 9.69 K₹ 60 K₹ 2.04 L
RE11M106 : ६. मनपा कार्यक्रम प्रसिद्धी₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 43.04 K₹ 6.72 K₹ 2.31 L
RE11M103 : ३. दैनिके, साप्ताहिके, मासिके वर्गणी व पुस्तके खरेदी (म.स.आ.)₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 2.11 K₹ 5.78 K
: त. विधी सल्लागार कार्यालय₹ 4.95 Cr
(₹ 4.75 Cr calc)
₹ 4.95 Crsame₹ 2.05 Cr₹ 2.86 Cr₹ 2.67 Cr₹ 2.53 Cr
RE11Q103 : ३. दावे, खटले, न्यायालयीन खर्च₹ 3.25 Cr₹ 3.25 Crsame₹ 1.24 Cr₹ 1.85 Cr₹ 1.74 Cr₹ 1.43 Cr
RE11Q101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.15 Cr₹ 1.15 Crsame₹ 78.05 L₹ 80.42 L₹ 88.16 L₹ 1 Cr
RE11Q105 : ४. विधी सल्लागार कार्यालय फर्निचर व्यवस्था करणेसाठी₹ 30 L₹ 50 Ldecreased -40%₹ 17.69 L₹ 6.8 L
RE11Q102 : २. संकीर्ण₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.8 L₹ 2.57 L₹ 4.06 L₹ 3.4 L
: ट. सल्लागार कामगार₹ 3.75 Cr
(₹ 4.42 Cr calc)
₹ 3.75 Crsame₹ 1.56 Cr₹ 1.48 Cr₹ 1.39 Cr₹ 3.2 Cr
RE11L107 : ७. मृत सेवकांच्या वारसांना अर्थसहाय्य₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 50 L₹ 58.1 L₹ 53.73 L₹ 95.8 L
RE11L101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.ज.)₹ 75 L₹ 75 Lsame₹ 42.57 L₹ 43.48 L₹ 51.66 L₹ 60 L
RE11L115A : मनपा मुख्य भवनामध्ये महिला अधिकारी/ कर्मचार्‍यांसाठी विश्रांतीकक्ष निर्माण करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 40.8 L
RE11L122 : मराठी भाषा संवर्धन अंतर्गत पुणे मनपा व जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग यांच्या सहकार्याने ग्रंथ महोत्सव व ग्रंथ दिंडीचे आयोजन करणे₹ 40 Lnew0000
RE11L106 : ६. कामगार कल्याणनिधी मनपा वर्गणी₹ 35 L₹ 35 Lsame₹ 16.4 L₹ 16.64 L₹ 14.45 L₹ 15.56 L
RE11L108 : ८. कामगारांसाठी आपत्कालीन निधी₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 17 L
RE11L113 : १३. कामगार नुकसान भरपाई अधिनियम १९२३ अंतर्गत नुकसान भरपाई देणे₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 20.16 L₹ 12.47 L₹ 72.87 K₹ 17 L
RE11L116 : मराठी भाषा संवर्धन₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 17.13 K₹ 3.08 L₹ 5.69 L₹ 26.8 L
RE11L120 : या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 25 Lreallocated000₹ 25 L
RE11L103 : ३. कामगार शिक्षण वर्ग खर्च₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 7.51 L₹ 7.21 L₹ 6.77 L₹ 6.8 L
RE11L115 : १५. क्षेत्रिय महिला तक्रार निवारण समिती₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 10.49 K₹ 1.79 K₹ 1.36 L
RE11L121 : महिलांसाठी विविध योजना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे₹ 10 LL₹ 10 Lsame₹ 6.8 L
RE11L114 : १४. पुणे मनपा अधिकारी / सेवक सांस्कृतिक मंच₹ 5 L₹ 3 Lincreased 66.7%₹ 2.44 L₹ 2.26 L₹ 2.21 L₹ 2.04 L
RE11L105 : ५. सेवापूर्ती समारंभ₹ 3.25 L₹ 3.25 Lsame₹ 2.22 L₹ 2.52 L₹ 2.02 L₹ 2.04 L
RE11L102 : २. संकीर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.26 L₹ 1.82 L₹ 1.45 L₹ 1.6 L
RE11L117 : नगरसेवकांसाठी नागरिक समस्या सोडविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 12.78 L₹ 1.25 L
RE11L104 : ४. खातेनिहाय परीक्षेकरीता द्यावयाच्या बक्षीसांची रक्कम₹ 2.5 K₹ 2.5 Ksame₹ 1.7 K
: झ. मुख्य कार्यालय भवनाची दुरुस्ती₹ 4.13 Cr₹ 4.13 Crsame₹ 1.97 Cr₹ 3.87 Cr₹ 2.7 Cr₹ 2.76 Cr
RE11J101A : अ. वीज खर्च (विद्युत)₹ 1.39 Cr₹ 1.39 Crsame₹ 90 L₹ 99.88 L₹ 94.7 L₹ 1.08 Cr
RE11J103 : ३. भवन दुरुस्ती (भवन)₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 65.7 L₹ 2.43 Cr₹ 1.06 Cr₹ 80 L
RE11J102 : २. मा. महा. आयुक्त व मा. अति. महा. आयुक्त यांचे निवासस्थानांची दुरूस्ती करणे (भवन)₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 8.89 L₹ 25.09 L₹ 25.37 L₹ 16 L
RE11J101C : क. उद्‌वाहक (विद्युत)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 4.3 L₹ 16.51 L₹ 20 L
RE11J109 : मनपा मुख्य भवनातील विद्युत विषयक देखभाल दुरूस्ती (विद्युत)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 1.15 L₹ 16.65 L₹ 16 L
RE11J106 : उद्‌वाहक (विद्युत) , ट्रान्सफॉर्मर, जनरेटर व यु.पी.एस.देखभाल दुरूस्ती₹ 16 L₹ 16 Lsame₹ 9.98 L₹ 9.4 L₹ 2.69 L₹ 16 L
RE11J110 : मा. महापौर व मा.महापालिका आयुक्त यांचे निवासस्थानावर विविध कार्यक्रम व मंडप व्यवस्था करणे (भवन)₹ 15 L₹ 15 Lsame
RE11J111 : मनपा मुख्य भवन येथे विद्युती करणाची, नुतनीकरण, सुशोभिकरण, ट्रान्सफार्मर व तदनुषंगिक कामे करणे₹ 15 L₹ 15 Lsame
RE11J112 : पुणे मनपाच्या विविध इमारतीमध्ये पॉवर फॅक्टर यंत्रणा पुरविणे आवश्यक कंट्रोल पॅनल्स व तदनुषंगिक काम करणे.₹ 12 L₹ 12 Lsame
RE11J104 : ४. मा. महापौर यांचे निवासस्थानाची दुरूस्ती करणे (भवन)₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 4.04 L₹ 3.86 L₹ 8 L
RE11J107 : सी.सी.टी.व्ही व एल.ई.डी. देखभाल दुरूस्ती (विद्युत)₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 2.91 L₹ 3.58 L₹ 5.88 L₹ 8 L
RE11J108 : पुणे मनपाच्या विविध इमारतींमधील उद्‌वाहक, ए.सी., जनरेटर, पाण्याचे पंप, ट्रान्सफॉर्मर इ. देखभाल दुरूस्तीसाटी (विद्युत)₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 2 L₹ 1.6 L₹ 4 L
RE11U101 : न. खानेसुमारी खर्च (म.स.आ.जिं.घ.)₹ 3.74 Cr₹ 3.74 Crsame₹ 20.81 L₹ 28.32 L₹ 11.24 L₹ 2.79 Cr
: ख. मुख्य लेखापरिक्षक यांचे कार्यालय₹ 3.4 Cr₹ 3.4 Crsame₹ 2.34 Cr₹ 2.46 Cr₹ 2.6 Cr₹ 3.09 Cr
RE11B102A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 3.15 Cr₹ 3.15 Crsame₹ 2.22 Cr₹ 2.29 Cr₹ 2.43 Cr₹ 2.85 Cr
RE11B101A : १. मुख्य लेखापरिक्षक (म्युनिसिपल चीफ ऑडिटर) (मु.प्रां. मनपा अधिनियम, कलम ४५ (३) प्रमाणे) यांचे वेतन₹ 22 L₹ 22 Lsame₹ 10.92 L₹ 16.01 L₹ 16.27 L₹ 22 L
RE11B103 : ३. संकीर्ण₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 1.08 L₹ 1.53 L₹ 56.98 K₹ 2.4 L
RE11Y101 : ल. मनपा भवनांसाठी होणारा पाणीपुरवठा खर्च₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 2 Cr₹ 2 Cr₹ 2 Cr₹ 1.6 Cr
: ञ. भांडार खाते₹ 1.89 Cr₹ 1.89 Crsame₹ 1.31 Cr₹ 1.53 Cr₹ 1.55 Cr₹ 65.28 L
RE11K101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.)₹ 1.85 Cr₹ 1.85 Crsame₹ 1.27 Cr₹ 1.51 Cr₹ 1.53 Cr₹ 60 L
RE11K102 : २. संकीर्ण (म.स.आ.)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 2.89 L₹ 1.47 L₹ 1.26 L₹ 1.2 L
RE11K103 : ३. विमा हप्ता (म.स.आ.)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 25.28 K₹ 21.56 K₹ 68 K
RE11K106 : ४. विक्री कर / व्हॅट पोटी खात्यास मनपाने द्यावयाची रक्कम₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 68 K
: ड2. दूरध्वनी विभाग₹ 1.7 Cr₹ 1.7 Crsame₹ 78.1 L₹ 82.99 L₹ 81.54 L₹ 78.03 L
RE11C108 : १. टेलिफोन खात्याकडील पी.ए.बी.एक्स. बोर्ड व त्यावरील एक्स्टेंशनचे भाडे, कॉल्स / टेलिफोन बीले₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 37.01 L₹ 42.34 L₹ 35.8 L₹ 34.68 L
RE11C118 : ३. दूरध्वनी व्यवस्थेत सुधारणा करणे व मोबाईल फोनची बिले देण्यासाठी₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 32.04 L₹ 32.62 L₹ 36.37 L₹ 34.68 L
RE11C109 : २. टेलिफोन दुरुस्ती व देखभाल याचा खर्च₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 9.06 L₹ 8.03 L₹ 9.36 L₹ 8.67 L
: थ. नागरिक संरक्षण व पूर संरक्षण योजना₹ 87 L
(₹ 1.62 Cr calc)
₹ 87 Lsame₹ 7.43 L₹ 10 K₹ 46.7 K₹ 20.4 L
RE11R105 : १५ क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत आपत्ती व्यवस्थापनेच्या दृष्टीने जनजागृती करणे ₹ 75 Lnew0000
RE11R104 : ३. नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्ती आणि मोठे अपघात यांमध्ये प्रतिसाद, शोध व बचाव कार्य इ. तातडीने करावयाच्या खर्चासाठी₹ 50 L₹ 50 Lsame
RE11R102 : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 35 L₹ 35 Lsame
RE11R103 : २. संकीर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame
RE11E102A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 97.31 L₹ 1.14 Cr₹ 1.16 Cr₹ 1.25 Cr
RE11P101 : ण. खास न्यायाधीश यांच्या कार्यालयाचा खर्च व शासनाला द्यावयाची रक्कम (वि.स.)₹ 70.72 L₹ 70.72 Lsame₹ 32.62 L₹ 45.54 L₹ 56.42 L₹ 54.4 L
: द. हंगामी सेवकवर्ग₹ 55 L₹ 55 Lsame₹ 20.9 L₹ 23.57 L₹ 22.28 L₹ 55 L
RE11S101A : द. अ. हंगामी सेवकवर्ग वेतन (मसआ.वि.)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 16.43 L₹ 18.48 L₹ 10.84 L₹ 50 L
RE11S101B : ब. दि अप्रेंटिस अ‍ॅक्ट, १९६१ अनुसार शिकाऊ उमेदवारांना द्यावयाचे पाठ्यवेतन व तद्‌नुषंगिक इतर खर्च (म.स.आ.वि.)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 4.48 L₹ 5.09 L₹ 11.45 L₹ 5 L
: ज. आयात कर कार्यालय₹ 17.4 L₹ 17.4 Lsame₹ 21.74 Cr₹ 19.33 Cr₹ 50.44 L₹ 13.2 L
RE11H108 : ८. आयातकर नाक्यांवरील दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 15.4 L₹ 15.4 Lsame₹ 29.83 L₹ 31.99 L₹ 25.39 L₹ 11.2 L
RE11H104 : ४. आयातकर नाकी व भवन दुरुस्ती, भवन₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.37 Cr₹ 47.16 L₹ 24.17 L₹ 2 L
RE11E103 : ३. संकीर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 69.09 K₹ 85.7 K₹ 31.74 K₹ 1.6 L
: 2. प्राथमिक शिक्षण₹ 335.68 Cr₹ 335.68 Crsame₹ 217.53 Cr₹ 245.49 Cr₹ 240.88 Cr₹ 285.78 Cr
RE12A101 : क. शिक्षण मंडळाला द्यावयाची रक्कम - शिक्षण मंडळाकडील खर्च₹ 335.68 CrBPL₹ 335.68 Crsame₹ 217.53 Cr₹ 245.49 Cr₹ 240.88 Cr
: 10. पथ सुधारणा (विशेष कार्याधिकारी)₹ 325.3 Cr₹ 340.96 Crdecreased -4.6%₹ 152.36 Cr₹ 166.87 Cr₹ 143.19 Cr₹ 199.62 Cr
: ख. पथ दुरुस्ती₹ 162.13 Cr₹ 177 Crdecreased -8.4%₹ 42.23 Cr₹ 64.65 Cr₹ 44.28 Cr₹ 85.47 Cr
: पथ विभागाकडील योजनेतर (नॉन प्लॅन) कामे (यादी ए११)₹ 83.69 Cr₹ 106.06 Crdecreased -21.1%₹ 8.46 Cr₹ 25.27 Cr₹ 12.59 Cr₹ 47.74 Cr
RE20B120/R12-105 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.₹ 14 Crnew
RE20B120/R12-106 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.₹ 14 Crnew
RE20B120/R12-107 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.₹ 14 Crnew
RE20B120/R12-114 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्. कामे करणे.₹ 14 Crnew
RE20B120/R12-108 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.₹ 3.5 Crnew
RE20B120/R12-109 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.₹ 3.5 Crnew
RE20B120/R12-110 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.₹ 3.5 Crnew
RE20B120/R12-115 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.₹ 3.5 Crnew
RE20B120/R12-117 : त्रयस्थ संस्थांची सल्ला फी अदा करणेसाठी. (गुणवत्ता तपासणी)₹ 1.4 Crnew
RE20B120/SR12-14 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 50 Lnew
RE20B120/R12-101 : पथ विभागाचे कामासाठी दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरीता कॅटेनिक इमल्शन पुरविणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-102 : येरवडा हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट डांबरी मिक्‍स मालाची वाहतुक करणेकरीता दैनंदिन कामासाठी हायवा डंपर व मशिनरी भाडेतत्वावर घेणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-111 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-112 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-113 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-116 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/R12-118 : पथ विभागामधील कर्मचारी / अभियंत्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करणे, प्रशिक्षण शिबिरे/ कार्यशाळेस उपस्थित राहणे, ग्रंथालय उभारणे व तद्. कामे करणे₹ 35 Lnew
RE20B120/SR12-22 : प्रभाग क्र.३३ ब मध्ये डाहणूकर कॉलनी येथे रस्ता क्र. २,४,६,८,१० येथे सी.सी रोड वरील फुटपाथ चे ब्लॉक दुरूस्त करणे.₹ 35 Lnew
RE20B120/SR12-10 : प्रभाग क्र.१७ ब मध्येरोड दुरुस्तीची व फुटपाथ दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 25 Lnew
RE20B120/SR12-36 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये पालखी मार्गाच्या परिसरात विविध विकासाची कामे करणे ₹ 25 Lnew
RE20B120/SR12-49 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये निलायम ब्रिज ते रामकृष्ण मठा पर्यंत फुटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 25 Lnew
RE20B120/SR12-50 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये रामकृष्ण मठ ते गणेश मळा चौक पर्यंत फुटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 25 Lnew
RE20B120/SR12-65 : प्रभाग क्र.६७ ब मधील फुटपाथ दुरुस्ती करणे₹ 25 Lnew
RE20B120/R12-104 : पथ विभागाच्या खात्यामार्फत होणा-या दुरुस्ती कामाकरीता कुशल मनुष्यबळ पुरविणे. ( पेव्हर, रोलर इत्यादींसाठी ड्रायव्हर पुरविणे. ) ₹ 21.7 Lnew
RE20B120/SR12-13 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये डिव्हाईडर आणि फुटपाथ कर्व्हिंग रंगविणे ₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-18 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये विविध रस्ते दुभाजक फुटपाथ कर्व्हिंग दुरूस्त करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-2 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये बाणेर बालेवाडी मधील राडारोडा उचलणे ₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-45 : प्रभाग क्र.५२ अ दत्तवाडी, राजेंद्रनगर, नवीपेठ परिसरात फुटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-55 : प्रभाग क्र. ५८ ब मधील शुक्रवार पेठ परिसरात फुटपाथ दुरुस्ती करणे.₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-58 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील फुटपाथ दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-77 : प्रभाग क्र.७४ अ रस्त्याच्या विविध ठिकाणी मेंटनेंसची कामे करणे व राडा रोडा उचलणे₹ 20 Lnew
RE20B120/SR12-78 : प्रभाग क्र. १३ ब मुळा रोड, कमलनयन बजाज उद्यानालगत फुटपाथ दुरुस्ती कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE20B120/R12-103 : नॉन मोटोराईज्ड ट्रान्सपोर्ट सेल. ( आस्थापना )₹ 17.5 Lnew
RE20B120/SR12-11 : प्रभाग क्र.१७ ब मधील राडारोडा उचलणे₹ 15 Lnew
RE20B120/SR12-38 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे व दुरूस्ती करणे₹ 15 Lnew
RE20B120/SR12-53 : प्रभाग क्र. ५८ अ मधील गुरुवार पेठ परिसरात फुटपाथ दुरुस्ती करणे.₹ 15 Lnew
RE20B120/SR12-54 : प्रभाग क्र. ५८ अ मधील घोरपडे पेठ परिसरात फुटपाथ दुरुस्ती करणे.₹ 15 Lnew
RE20B120/SR12-12 : प्रभाग क्र.१९ अ मध्ये, वडगांवशेरी येथे विविध ठिकाणी राडारोडा उचलणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-16 : प्रभाग क्र.२२ ब विविध ठिकाणी पडलेला राडारोडा उचलणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-21 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये फुटपाथ दुरूस्तीविषयक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-23 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये काँक्रीट दुरूस्तीची कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-24 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये फुटपाथ दुरूस्ती विषयक कामे करणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-25 : प्रभाग क्र.३७ ब विविध ठिकाणी राडारोडा उचलणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-26 : प्रभाग क्र. ३८ अ प्रभागातील विविध ठिकाणचा राडारोडा उचलणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-27 : प्रभाग क्र. ३८ अ कसबा, रविवार, गणेश, बुधवार पेठेमध्ये सुधारणा कामे करणे तदनुषंगीक व देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-28 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती करणे व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ऑईल पेंट मारणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-29 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-3 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर - बालेवाडी या परिसरातील राडारोडा उचलण्यासाठी ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-30 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्त्यावरील राडारोडा उचलणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-32 : प्रभाग क्र. ४६ ब मध्ये नवीन फुटपाथ करणे व दुरूस्त करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-34 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-35 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये विविध ठिकाणी झालेल्या रस्त्याच्या खोदाईवर रिस्टेटमेंट करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-37 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-39 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये शुक्रवार पेठ परिसरामधील फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-4 : प्रभाग क्र.१० अ पंचवटी येथे फुटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-40 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये बुधवार पेठ परिसरामधील फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-41 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये सदाशिव पेठ परिसरामधील फुटपाथ दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-43 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये विविध ठिकाणी फूटपाथ दुरुस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-44 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये विविध ठिकाणी फूटपाथ दुरुस्ती व नवीन करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-46 : प्रभाग क्र. ५३ अ मध्ये नवशा मारूती परिसरात फुटपाथ दरूस्त करणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-5 : प्रभाग क्र.१० अ सुसरोड परिसरात फुटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-51 : प्रभाग क्र.५७ ब येथील विविध ठिकाणचा राडारोडा उचलणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-52 : प्रभाग क्र.५७ ब परिसरातील फुटपाथ दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-56 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्तीविषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-59 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये विविध ठिकाणचा राडारोडा काढणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-60 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये राडा रोडा उचलणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-61 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये एकोपा सोसयटी येथील फुटपाथ दुरूस्ती विषयक विकास कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-66 : प्रभाग क्र.६७ ब मधील पद्मावती परिसरातील फुटपाथ दुरुस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-67 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये चव्हाणनगर परिसरातील राडा-रोडा उचलणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-68 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये इंदिरा नगर परिसरातील राडा-रोडा उचलणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-69 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये बिबवेवाडी गाव परिसरातील राडा-रोडा उचलणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-7 : प्रभाग क्र. १४ ब मधील खोदाई केलेला राडारोडा उचलणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-70 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये प्रसाद बिबवे नगर परिसरातील राडा-रोडा उचलणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-71 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये पोकळे वस्ती परिसरातील राडा-रोडा उचलणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-72 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये संभाजीनगर येथे फुटपाथ दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-73 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये इंदिरानगर येथे फुटपाथ दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-74 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये बिबवेवाडी येथे फुटपाथ दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-75 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये पापळ वस्ती येथे फुटपाथ दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-76 : प्रभाग क्र. ७२ अ विविध ठिकाणी साईड पट्टया काँक्रीट करणे व राडारोडा उचलणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-8 : प्रभाग क्र. १५ ब मध्ये विविध ठिकाणी असलेला राडारोडा उचलणे ₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-9 : प्रभाग क्र.१६ ब विविध ठिकाणी राडारोडा उचलणे₹ 10 Lnew
RE20B120/SR12-1 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये जेसीबी पुरविणे व राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-15 : प्र.क्र. २२अ मध्ये विविध ठिकाणी राडारोडा उचलणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-17 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये विविध ठिकाणी राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-19 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये विविध ठिकाणी राडा रोडा उचलणे₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-20 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये विविध ठिकाणावरील राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-31 : प्रभाग क्र. ४५ ब मधील राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-33 : प्रभाग क्र. ४६ ब मधील राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-42 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये प्रभागात विविध ठिकाणचा राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-47 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये माणीकबाग परिसरातील विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरुस्त करणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-48 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये सनसिटी परिसरातील विविध ठिकाणचे फुटपाथ दुरुस्त करणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-57 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये विविध ठिकाणचा राडा रोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-6 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये विविध ठिकाणचा राडारोडा उचलणे ₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-62 : प्र.क्र. ६४ ब मध्ये विविध ठिकाणी राडा-रोडा उचलणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-63 : प्र.क्र.६५ब शंकरशेठ रोड रस्ता सेव्हन चौक ते रासकर प्लॉट पर्यत फुटपाथ दुरुस्ती करणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/SR12-64 : प्रभाग क्र.६६ अ मधील राडारोडा उचलणे.₹ 5 Lnew
RE20B120/A11-101 : पथ विभागाचे कामासाठी दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीकरीता कॅटेनिक इमल्शन पुरविणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-102 : येरवडा हॉट मिक्‍स प्लॅन्ट डांबरी मिक्‍स मालाची वाहतुक करणेकरीता दैनंदिन कामासाठी हायवा डंपर व मशिनरी भाडेतत्वावर घेणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-103 : नॉन मोटोराईज्ड ट्रान्सपोर्ट सेल. ( आस्थापना )0 calc₹ 25 Lremoved
RE20B120/A11-104 : पथ विभागाच्या खात्यामार्फत होणा-या दुरुस्ती कामाकरीता कुशल मनुष्यबळ पुरविणे. ( पेव्हर, रोलर इत्यादींसाठी ड्रायव्हर पुरविणे. )0 calc₹ 31 Lremoved
RE20B120/A11-105 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.0 calc₹ 20 Crremoved
RE20B120/A11-106 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.0 calc₹ 20 Crremoved
RE20B120/A11-107 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्‌. कामे करणे.0 calc₹ 20 Crremoved
RE20B120/A11-108 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.0 calc₹ 5 Crremoved
RE20B120/A11-109 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.0 calc₹ 5 Crremoved
RE20B120/A11-110 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.0 calc₹ 5 Crremoved
RE20B120/A11-111 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 3 विभागाकडील औंध, घोले रोड, कर्वे रस्ता व वारजे क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-112 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 4 विभागाकडील येरवडा, ढोले पाटील व नगररोड ( वडगांवशेरी ) क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-113 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 1 विभागाकडील सहकारनगर, धनकवडी, टिळकरोड, भवानी पेठ व विश्रामबागवाडा क्षेत्रिय कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-114 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रात विविध रस्त्यांवर पाणीपुरवठा वाहीनी / मल:निसारण वाहीनी / गॅस वाहीनी / वीज वाहीनी तसेच केबल खोदाईचे रिईन्स्टेटमेंट करणे तसेच इतर तद्. कामे करणे.0 calc₹ 20 Crremoved
RE20B120/A11-115 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील विविध रस्त्यांवर रिसर्फेसींगची कामे करणे.0 calc₹ 5 Crremoved
RE20B120/A11-116 : कार्यकारी अभियंता पथ क्रमांक 2 विभागाकडील बिबवेवाडी, हडपसर व कोंढवा वानवडी क्षेत्रिय कार्यालयाचे कार्यक्षेत्रातील चौक व पुल येथे मास्टिक अस्फाल्टची कामे करणे.0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B120/A11-117 : त्रयस्थ संस्थांची सल्ला फी अदा करणेसाठी. (गुणवत्ता तपासणी)0 calc₹ 2 Crremoved
RE20B120/A11-118 : पथ विभागामधील कर्मचारी / अभियंत्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करणे, प्रशिक्षण शिबिरे/ कार्यशाळेस उपस्थित राहणे, ग्रंथालय उभारणे व तद्. कामे करणे0 calc₹ 50 Lremoved
: ख२. पथ दुरुस्ती (विभागीय कार्यालय)₹ 36.31 Cr₹ 36.31 Crsame₹ 15.46 Cr₹ 19.24 Cr₹ 14 Cr₹ 20.5 Cr
RE20B###E : साईन बोर्डस्‌ रंगविणे, रंगरंगोटी, रेलींगची कामे व डिव्हायडरची कामे करणे₹ 15 Cr₹ 15 Crsame₹ 1.32 Cr₹ 4.14 Cr₹ 2.83 Cr₹ 3.47 Cr
RE20B###C : रियन्सटेंटमेंटची कामे करणे.₹ 4.5 Cr₹ 4.5 Crsame₹ 3.73 Cr₹ 4.06 Cr₹ 2.94 Cr₹ 3.66 Cr
RE20B###H : मोबाईल पार्टी व रिक्युपमेंटची बिले देणे₹ 4.05 Cr₹ 4.05 Crsame₹ 2.6 Cr₹ 3.04 Cr₹ 2.5 Cr₹ 3.27 Cr
RE20B###F : फूटपाथ दुरूस्ती करणे₹ 2.52 Cr₹ 2.52 Crsame₹ 1.16 Cr₹ 1.23 Cr₹ 90.77 L₹ 1.51 Cr
RE20B###A : पथांवरील राडारोडा उचलणे₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 93.28 L₹ 1.09 Cr₹ 89.23 L₹ 1.48 Cr
RE20B###B : निरनिराळ्या पथावरील खड्‌डे दुरुस्ती करणे₹ 1.99 Cr₹ 1.99 Crsame₹ 1.57 Cr₹ 1.8 Cr₹ 1 Cr₹ 1.9 Cr
RE20B###L : पावसाळी लाईन ६०० मि.मि.पर्यंत पाईप टाकणे/दुरूस्ती करणे व इतर अनुषंगिक कामे करणे₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 1.12 Cr₹ 92.15 L₹ 77.89 L₹ 1.03 Cr
RE20B###G : पेव्हींग ब्लॉकची दुरूस्ती / कामे करणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 50.51 L₹ 73.34 L₹ 29.35 L₹ 69.03 L
RE20B###M : पावसाळी जाळ्या पुरविणे, बसविणे व दुरूस्ती करणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 53.47 L₹ 49.86 L₹ 53.84 L₹ 78.83 L
RE20B###K : किरकोळ दुरुस्तीची कामे मजुरांमार्फत करून घेणे₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 68.08 L₹ 62.57 L₹ 39.68 L₹ 76.81 L
RE20B###N : काँक्रीटीकरण करणे / फरशी बसविणे व दुरूस्ती करणे₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 70.63 L₹ 59.42 L₹ 59.59 L₹ 80.71 L
RE20B###J : कोठीसाठी आवश्यक साहित्य पुरविणे व खरेदी करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 16.23 L₹ 21.58 L₹ 9.03 L₹ 36.41 L
RE20B###P : मुरूम पुरविणे व रस्ता दुरूस्त करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 36.71 L₹ 26.74 L₹ 16.69 L₹ 50.62 L
RE20B###D : पथावरील पुतळ्यांची स्वच्छता व दुरूस्ती करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 7.66 L₹ 3.28 L₹ 6.53 L₹ 25.08 L
: वाहतूक नियंत्रण विभागाकडील योजनेतर (नॉन प्लॅन) कामे (यादी ए१२)₹ 23.69 Cr₹ 14.2 Crincreased 66.8%₹ 5.4 Cr₹ 6.15 Cr₹ 6.22 Cr₹ 12.47 Cr
RE20B121/SR13-85 : झोन क्र.1,2,3,4 पेडेस्ट्रेन मार्किंग विथ रिमार्क 2 के कोल्ड प्लास्टिक पेंट ऑन सिटी रोड₹ 4 Crnew
RE20B121/R13-101 : शहरातील वाहतूक सुरक्षित व सुरळीत करणेसाठी वाहतूक पोलिस विभागामार्फत सुचविण्यात आलेल्या आणि वाहतूकीच्या दष्टीने आवश्यक अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे₹ 2.1 Crnew
RE20B121/R13-102 : एरिया ट्रॅफिक कंट्रोल₹ 1.7 Crnew
RE20B121/R13-104 : वाहतूक नियंत्रक बेटे व सूचनात्मक फलक बसविणे₹ 1.7 Crnew
RE20B121/R13-109 : पुणे मनपाचे फुटओव्हर ब्रीज, भूयारी मार्ग व वाहनतळ सबवे येथे देखभाल दुरूस्तीची कामे, सुरक्षा व्यवस्था करणे, तसेच विविध प्रकारची कामे करणे, बीआरटीसाठी सुरक्षा व्यवस्था₹ 1.4 Crnew
RE20B121/R13-111 : सन २०१५-१६ मध्ये विविध कामांचे वर्कऑर्डर दिलेल्या कामांकरिता बिल अदा करणेसाठी सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करणे.₹ 1.4 Crnew
RE20B121/R13-106 : पुणे मनपाचे विविध वाहनतळामध्ये देखभाल दुरूस्ती, विुत विषयक व शौचालय उभारणी इ. कामे करणे₹ 1.05 Crnew
RE20B121/R13-103 : नवीन सिग्नल बसविणे व जुने सिग्नल दुरूस्त करणे व देखभाल दूरूस्तीची कामे सिंक्रोनाईज्‌ड अ‍ॅटोमेटीक वाहतूक सिग्नल व्यवस्था करणे.₹ 70 Lnew
RE20B121/R13-107 : निरनिराळया ठिकाणी थर्मोप्लास्ट पेंटचे पट्‌टे मारणे₹ 70 Lnew
RE20B121/SR13-84 : विद्यार्थी वाहतुक सुरक्षा अभियान (वाहतुक ब्लिंकर्स व वाहतुक मदतनीस पुरविणे)₹ 50 Lnew
RE20B121/R13-105 : वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी मटेरियल पुरविणे व बसविणे₹ 35 Lnew
RE20B121/R13-108 : वाहतूक नियोजन अंतर्गत देखभाल दुरूस्तीची व डांबरीकरणाचे काम करणे व तद्‌नुषंगिक विकास कामे करणे (वाहतूक नियोजन विभागामार्फत खात्यामार्फत करावयाची पेव्हरच्या कामासाठी व इतर कामे )₹ 35 Lnew
RE20B121/R13-110 : पुणे शहरातील विविध चौकातील व रस्त्यावरील अडथळा ठरणारे विुत पोल काढणे व विुत वाहिन्या भूमिगत करणे₹ 35 Lnew
RE20B121/SR13-31 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणच्या रस्त्यावरती स्टबलिंग, स्ट्रीपस्, कॅटस आय, रोड साईन बोर्डस बसविणे तसेच थर्मोप्लास्टीक पेंटचे पट्टे मारणे ₹ 30 Lnew
RE20B121/SR13-4 : प्रभाग क्र. ५ ब मध्ये आळंदी रोड, विमानतळ रस्ता तसेच विविध रस्त्यावर थर्मोप्लास्टिक पेंटचे पट्टे मारणे, कॅटस आय बसविणे, सिग्नल व्यवस्था करणे, स्पिड ब्रेकर बसविणे, दिशादर्शक फलक व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 30 Lnew
RE20B121/SR13-33 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे ₹ 25 Lnew
RE20B121/SR13-34 : प्रभाग क्र. २९ ब मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे तसेच झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे मारणे₹ 25 Lnew
RE20B121/SR13-17 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील स्ट्रीट फर्निचरची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE20B121/SR13-30 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणी पब्लिक अॅड्रेस सिस्टीम (दिशा दर्शक फलक) बसविणे ₹ 20 Lnew
RE20B121/SR13-81 : प्रभाग क्र.७४ अ फुटपाथवर रेलिंग करणे व स्टील बोलार्ड बसविणे₹ 20 Lnew
RE20B121/SR13-14 : प्रभाग क्र.१७ ब मध्ये विविध रोडवर पांढरे पट्टे व पेडिस्टियन मार्ग करणे₹ 15 Lnew
RE20B121/SR13-47 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ, रास्ता पेठ, गणेश पेठ, नाना पेठ, रस्त्यावरील परिसरात वाहतूक बेटे, पथ दुभाजक व रेसपेस्ट्रियन, स्पीड ब्रेकर बसविणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 15 Lnew
RE20B121/R13-112 : सावरकर भवन पार्किंग व इमारत सुधारणा करणे₹ 14 Lnew
RE20B121/SR13-1 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये रोड थर्मो प्लॅस्टिक पेंट मारणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-10 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये विविध रस्त्यांवर थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे व कॅट आईज बसविणे.₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-12 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये विविध ठिकाणच्या रस्त्यावर साईन बोर्ड व थर्माप्लास्टिक पेंट इ. कामे करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-13 : प्रभाग क्र. १४ ब मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक व स्लोगन लावणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-18 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मुंढवा व मगरपट्टा परिसरात दिशादर्शक फलक व नामफलक बसविणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-20 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये रेट्रोरिफ्लेक्टिव्ह पाटया लावणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-21 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये थर्माप्लास्टिक पट्टे मारणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-22 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये विविध ठिकाणी बोलार्ड बसविणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-25 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट व कॅट आइज बसविणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-28 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील विविध ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग करणे दिशा दर्शक फलक बसविणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-3 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील विविध रस्त्यांवर थर्मोप्लास्टीक पेंट मारणे, कॅटस आय बसविणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-35 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-36 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये थर्माप्लास्टिक करणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-41 : प्रभाग क्र.३५ अ मध्ये विविध ठिकाण थर्माप्लास्टीक पेंट करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-43 : प्रभाग क्र. ३८ अ प्रभागातील विविध ठिकाणी पादचाऱ्यांना रस्ता ओलंडण्यासाठी झेब्रा क्रॉसिंग थर्मोप्लास्टिक पेंट पट्टी मारणे, दुभाजक रंगरंगोटी करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-45 : प्रभाग क्र. ३९ अ मध्ये, दिशा दर्शक फलक बसविणे.₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-46 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ, रास्ता पेठ, नाना पेठ, गणेश पेठ, मुख्य रस्ते, पथ, दिशादर्शक नकाशे व घरांक दर्शविणारे फलक बसविणे व तदनुषंगीक कामे करणे. ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-48 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये मोलेदिना बसस्थानक ते मालधक्का चौक रोड डिव्हायडर दुरूस्ती व रंगरंगोटी करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-52 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये चौकांमध्ये थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे.₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-53 : प्रभाग क्र. ४३ ब स्टिल बोलार्ड बसविणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-62 : प्रभाग क्र. ५३ ब मधील विविध ठिकाणी रस्त्यांवर झेब्रा क्रॉसिंग पट्टे मारणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-65 : प्रभाग क्र. ५८ अ मधील घोरपडे पेठ परिसरात वाहतुक विषयक पट्टे मारणे, साईन बोर्ड बसविणे, व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-66 : प्रभाग क्र. ५८ ब मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी असलेले दिशादर्शक फलक व वाहतुक विषयक कामे करणे. ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-67 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील दिशादर्शक फलक लावणे व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-68 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील थर्मोप्लास्टिक ट्रफिक विषयी कामे करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-73 : प्रभाग क्र.६३ ब मधील रस्त्यांवर पांढरा, पिवळे पटटे मारणे व कॅट आइज बसविणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-77 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये विविध ठिकाणी सुचना फलक तयार करणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-79 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-8 : प्रभाग क्र.१० अ सुतारवाडी सुसरोड परिसरात पथ विषयक बोर्ड, बोलार्ड, थर्माप्लास्ट, पेंट करणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-80 : प्रभाग क्र.७४ अ थर्मोप्लास्टीक पट्टे, रम्बलर, कॅट आय लावणे₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-9 : प्रभाग क्र ११ अ मधील विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 10 Lnew
RE20B121/SR13-11 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये दिशादर्शक फलक लावणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-15 : प्र.क्र.१८अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्त्यावर थर्मोप्लॉस्टिक पेंट व कॅटस् आय बसविणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-16 : प्र.क्र.१८अ मध्ये विविध ठिकाणी रॅम्बलर स्ट्रीप(स्पीड ब्रेकर)बसविणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-19 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मुंढवा मगरपट्टा हडपसर परिसरातील प्रमुख रस्त्यावर पांढरे पट्टे मारणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-2 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील महत्वाची कार्यालये, चौक, सोसायटया इ.ठिकाणी दिशा दर्शविण्यासाठी दिशा दर्शक फलक उभारणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-23 : प्र.क्र. २२अ मध्ये विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे व स्पीड ब्रेकर बसविणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-24 : प्र.क्र. २२अ मध्ये विविध ठिकाणी नामफलक बसविणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-26 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे व दुरूस्ती करणे. ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-27 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये विविध ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंग व दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-29 : प्रभाग क्र. २७ अ मध्ये विविध ठिकाणी नामनिर्देशक व दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-32 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिकचे पटटे आखणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-37 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील कर्वेनगर वारजे परिसरातील रस्त्यावर थर्माप्लास्टिक पांढरे पट्टे मारणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-38 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील कमिन्स कॉलेज लगत व दुधाननगर परिसरात पांढरे पट्टे विकसित करणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-39 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-40 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये रस्ते दुरूस्ती विषयक कामे करणे व कॅटआर्इज बसविणे व पट्टे मारणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-42 : प्रभाग क्र.३६ ब मध्ये विविध ठिकाणी स्पीड ब्रेकर टाकणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-44 : प्रभाग क्र. ३८ अ प्रभागातील उर्वरीत राहिलेले नामदफलक व दिशादर्शक फलक बसविणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-49 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये विविध ठिकाणी थर्माप्लास्टिक पेंट मारणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-5 : प्रभाग क्र.६ अ मध्ये रस्त्यावर थर्मोप्लास्ट व कॅट आय बसविणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-50 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये डिव्हायडर दुरूस्त करणे व नवीन डिव्हायडर बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-51 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये विविध ठिकाणी बोलार्ड बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-54 : प्रभाग क्र. ४३ ब लक्ष्मी कॉलनी, पवार कॉलनी , टेल्को कॉलनी येथे नामफलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-55 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी थर्माप्लास्टीक पेंट मारणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-56 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी कॅट्स आय व बोलार्ड बसवणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-57 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक व नाम फलक बसवणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-58 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये शुक्रवार पेठ व बुधवार पेठ परिसरामध्ये वाहतूक विषयक कामे करणे, थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-59 : प्रभाग क्र.५० ब, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ वाहतुक विषयक पट्टे मारणे, पी.१पी.२ फलक लावणे, सिग्नल बसविणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-6 : प्रभाग क्र. ८ अ मध्ये रस्त्यावर थर्माप्लास्ट व क्रॉस कट बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-60 : प्रभाग क्र.५२ अ विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट, कॅट आय व तदनुषंगिक कामे करणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-61 : प्रभाग क्र.५२ अ विविध ठिकाणी दिशादर्शक व नामफलक लावणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-63 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-64 : प्रभाग क्र. ५७ अ रस्त्यावर थर्मोप्लास्टीक पेंट करणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-69 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये बोलार्ड बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-7 : प्रभाग क्र. ८ अ मध्ये दिशादर्शक फलक व नामफलक बोर्ड तयार करणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-70 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये थर्माप्लास्टिक पेंट मारणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-71 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये विविध ठिकाणी डिव्हायडर व फुटपाथ रंगरंगोटी करणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-72 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये दिशादर्शक फलक बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-74 : प्रभाग क्र. ६५ अ लोहियानगर मधील पुर्ण भागामध्ये दिशादर्शक बोर्ड बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-75 : प्रभाग क्र. ६५ अ घोरपडी पेठ मधील पुर्ण भागामध्ये दिशादर्शक बोर्ड बसविणे ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-76 : प्रभाग क्र.६६ अ प्रेमनगर व ऋतुराज सोसायटी परिसरामध्ये थर्मोप्लास्टिक पेंट विषयक कामे करणे.₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-78 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये विविध ठिकाणी थर्मोप्लास्टिक पेंट मारणे₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-82 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. ₹ 5 Lnew
RE20B121/SR13-83 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये भारती विद्यापीठ व आंबेगाव परिसरात विविध ठिकाणी दिशादर्शक फलक बसविणे. ₹ 5 Lnew
RE20B121/A12-101 : शहरातील वाहतूक सुरक्षित व सुरळीत करणेसाठी वाहतूक पोलिस विभागामार्फत सुचविण्यात आलेल्या आणि वाहतूकीच्या दष्टीने आवश्यक अशा उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे0 calc₹ 3 Crremoved
RE20B121/A12-102 : एरिया ट्रॅफिक कंट्रोल0 calc₹ 1 Crremoved
RE20B121/A12-103 : नवीन सिग्नल बसविणे व जुने सिग्नल दुरूस्त करणे व देखभाल दूरूस्तीची कामे सिंक्रोनाईज्‌ड अ‍ॅटोमेटीक वाहतूक सिग्नल व्यवस्था करणे.0 calc₹ 1 Crremoved
RE20B121/A12-104 : वाहतूक नियंत्रक बेटे व सूचनात्मक फलक बसविणे0 calc₹ 1 Crremoved
RE20B121/A12-105 : वाहतूक सुरळीत होण्याच्या दष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी मटेरियल पुरविणे व बसविणे0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B121/A12-106 : पुणे मनपाचे विविध वाहनतळामध्ये देखभाल दुरूस्ती, विुत विषयक व शौचालय उभारणी इ. कामे करणे0 calc₹ 1.5 Crremoved
RE20B121/A12-107 : निरनिराळया ठिकाणी थर्मोप्लास्ट पेंटचे पट्‌टे मारणे0 calc₹ 1 Crremoved
RE20B121/A12-108 : वाहतूक नियोजन अंतर्गत देखभाल दुरूस्तीची व डांबरीकरणाचे काम करणे व तद्‌नुषंगिक विकास कामे करणे (वाहतूक नियोजन विभागामार्फत खात्यामार्फत करावयाची पेव्हरच्या कामासाठी व इतर कामे )0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B121/A12-109 : पुणे मनपाचे फुटओव्हर ब्रीज, भूयारी मार्ग व वाहनतळ सबवे येथे देखभाल दुरूस्तीची कामे, सुरक्षा व्यवस्था करणे, तसेच विविध प्रकारची कामे करणे, बीआरटीसाठी सुरक्षा व्यवस्था0 calc₹ 2 Crremoved
RE20B121/A12-110 : पुणे शहरातील विविध चौकातील व रस्त्यावरील अडथळा ठरणारे विुत पोल काढणे व विुत वाहिन्या भूमिगत करणे0 calc₹ 50 Lremoved
RE20B121/A12-111 : सन २०१५-१६ मध्ये विविध कामांचे वर्कऑर्डर दिलेल्या कामांकरिता बिल अदा करणेसाठी सन २०१६-१७ च्या अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करणे.0 calc₹ 2 Crremoved
RE20B121/A12-112 : सावरकर भवन पार्किंग व इमारत सुधारणा करणे0 calc₹ 20 Lremoved
RE20B115 : 10. रस्त्यांवरील चेंबर्स समपातळीत करणे, आर.सी.सी. चेंबर्स करणे, क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय चार मोबाईल मेंटेनन्स युनिटद्वारे देखभालदुरूस्तीची कामे करणे व तद्‌नुषंगिक इतर कामे करणे₹ 13 Cr₹ 15 Crdecreased -13.3%₹ 6.88 Cr₹ 6.99 Cr₹ 4.47 Cr₹ 17 L
RE20B101A : (अ) निरनिराळ्या पथांवरील खड्डे दुरुस्ती करणे (मोबाईल पार्टी)₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.6 Cr₹ 1.97 Cr₹ 1.68 Cr₹ 1.35 Cr
RE20B116 : ११. ट्रॅफिक वॉर्डन यांच्या खर्चासाठी₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 2.44 Cr₹ 2.5 Cr₹ 2.04 Cr₹ 2.04 Cr
RE20B106 : ४. यंत्रे दुरुस्ती हॉट मिक्स प्लँट साहित्य व इतर कामे / डांबरी माल विकत घेणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 1.47 Cr₹ 1.34 Cr₹ 1.28 Cr₹ 95.2 L
RE20B114 : 9. कोठयांवरील रोलर्स, मिक्‍सर्स, पेव्हर अन्य यंत्रसामुग्री दुरुस्ती करणे व नवीन यंत्रसामुग्री खरेदी करणे₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 28.79 L₹ 26.77 L₹ 22.34 L₹ 10.2 L
RE20B107 : ५. अस्तित्वातील पुलांची, नाल्यांची व नाल्यावरील कल्व्हर्टची देखभाल व दुरुस्ती₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 18.76 L₹ 87.97 L₹ 1.7 Cr₹ 6.8 L
RE20B104 : ३. औंध व येरवडा सेंट्रल स्टोअरे व इतर कोठ्यावर सुधारणा व प्रकाश योजना करणे (विद्युत)₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 4.88 L₹ 4.75 L₹ 8.1 L₹ 6.8 L
RE20B103 : 2. हत्यारे, बॅरिकेटस्‌ व साहित्य₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 63 K₹ 17 K
: ग-1. पथांवरील दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 87.63 Cr₹ 89.91 Crdecreased -2.5%₹ 61.63 Cr₹ 64 Cr₹ 65.59 Cr₹ 64.41 Cr
: ग२. पथांवरील दिवाबत्ती (विभागीय कार्यालय)₹ 38.2 Cr₹ 38.2 Crsame₹ 21.26 Cr₹ 21.98 Cr₹ 19.05 Cr₹ 24.58 Cr
RE20C301/W1-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने करावयाची योजनेतर कामे₹ 18.09 Cr₹ 18.09 Crsame₹ 9.03 Cr₹ 7.63 Cr₹ 3.55 Cr₹ 3.99 Cr
RE20C###A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 11.5 Cr₹ 11.5 Crsame₹ 7.63 Cr₹ 8.17 Cr₹ 8.88 Cr₹ 13.92 Cr
RE20C###C : रस्त्यावरील दिवे, देखभाल दुरूस्ती तसेच विद्युत विषयक आवश्यक कामे करणे₹ 4 Cr₹ 4 Crsame₹ 2.64 Cr₹ 3.19 Cr₹ 2.84 Cr₹ 2.33 Cr
RE20C302/C1-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांच्या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे₹ 3.61 Cr₹ 3.61 Crsame₹ 1.39 Cr₹ 2.41 Cr₹ 3.3 Cr₹ 3.52 Cr
RE20C###D : किरकोळ दुरुस्तीची कामे मजुरांमार्फत करून घेणे₹ 1.01 Cr₹ 1.01 Crsame₹ 57.31 L₹ 57.58 L₹ 48.28 L₹ 80.94 L
RE20C103 : ४. समाविष्ट गावांमधील वीज खर्च₹ 36.32 Cr₹ 38.6 Crdecreased -5.9%₹ 33.32 Cr₹ 32.93 Cr₹ 37.88 Cr₹ 30 Cr
RE20C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 6 Cr₹ 6 Crsame₹ 4.13 Cr₹ 4.52 Cr₹ 5.21 Cr₹ 5.1 Cr
RE20C109 : ३. सोडियम व्हेपर दिवे व साहित्य खरेदी करणे₹ 4 Cr₹ 4 Crsame₹ 2.06 Cr₹ 3.45 Cr₹ 1.73 Cr₹ 2.8 Cr
RE20C101B : निविदा विभाग कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 75 L₹ 75 Lsame
RE20C105 : ५. विद्युत कोठ्यांमधील दिवाबत्ती खर्च व निरनिराळ्या समारंभ प्रसंगी ध्वनिप्रक्षेपक व्यवस्था करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 14.73 L₹ 18.26 L₹ 16.96 L₹ 20 L
RE20C111 : कारंजे व थ्रीडी थिएटर ऑपरेटिंग देखभाल, दुरूस्ती करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 7.61 L₹ 14.93 L₹ 16.51 L₹ 20.4 L
RE20C110 : ९. गणेशोत्सव काळात शनिवारवाडा व संपूर्ण शहरात विविध कार्यक्रमांसाठी तात्पुरती प्रकाश व्यवस्था करणे₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 20 L₹ 24.95 L₹ 19.92 L₹ 20.4 L
RE20C101C : बीओटी सेल कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 25 L₹ 25 Lsame
RE20C108 : ८. विविध प्रकारच्या मशिनरी, लिफ्ट, ए.सी., इत्यादींची देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 24 L₹ 24 Lsame₹ 19.21 L₹ 24.88 L₹ 24.41 L₹ 20.4 L
RE20C115 : गणेशोत्सव काळात आवश्यकतेनुसार घाटांवर सुरेक्षेसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे यंत्रणा उभारणे₹ 24 L₹ 24 Lsame₹ 20.4 L
RE20C114 : हजरत सिद्दकी उद्यान येथील म्युजिक फाउंटेनची देखभाल दुरूस्ती व ऑपरेटींग करणे₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 10.2 L
RE20C106 : ६. येरवडा येथील हॉट मिक्स प्लँटसाठी वीज खर्च₹ 13 L₹ 13 Lsame₹ 9.41 L₹ 11.99 L₹ 9.35 L₹ 8.8 L
RE20C107 : ७. शनिवार वाडा येथे प्रकाश व्यवस्था करणे₹ 9.6 L₹ 9.6 Lsame₹ 8.49 L₹ 12.92 L₹ 10 L₹ 9.6 L
RE20C112 : मनपाच्या विविध भवनांमधील उद्‌वाहकाची देखभाल दुरूस्ती₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 70.81 L₹ 6.8 L
RE20C102 : २. संकीर्ण₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 6 L₹ 4.21 L₹ 3.42 L₹ 5.6 L
: क. पथ सुधारणा (विशेष कार्याधिकारी)₹ 72.94 Cr₹ 70.94 Crincreased 2.8%₹ 48.45 Cr₹ 37.7 Cr₹ 33.05 Cr₹ 48.97 Cr
: क२. पथ सुधारणा (विशेष कार्याधिकारी) (विभा.कार्या.)₹ 55.46 Cr₹ 55.46 Crsame₹ 37.58 Cr₹ 26.03 Cr₹ 20.59 Cr₹ 35.65 Cr
RE20A301/W2-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने करावयाची योजनेतर कामे₹ 35.68 Cr₹ 35.68 Crsame₹ 26.12 Cr₹ 14.25 Cr₹ 8.19 Cr₹ 9.03 Cr
RE20A###A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 12 Cr₹ 12 Crsame₹ 7.33 Cr₹ 6.51 Cr₹ 7.69 Cr₹ 20.34 Cr
RE20A302/C2-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांच्या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे₹ 7.79 Cr₹ 7.79 Crsame₹ 4.13 Cr₹ 5.27 Cr₹ 4.71 Cr₹ 6.28 Cr
RE20A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 17 Cr₹ 15 Crincreased 13.3%₹ 10.68 Cr₹ 11.47 Cr₹ 12.33 Cr₹ 13 Cr
RE20A102A : २. हंगामी सेवकवर्ग वेतन (रोजंदारी सेवकवर्ग)₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 7.85 L₹ 6.32 L₹ 20 L
RE20A103A : ३. संकीर्ण (१) पथ विभाग₹ 18 L₹ 18 Lsame₹ 11.05 L₹ 14.27 L₹ 12.51 L₹ 12 L
: च. जेएनएनयुआरएम कोरेगाव पार्क (प्रकल्प १)₹ 1.05 Cr₹ 1.05 Crsame₹ 31.6 K₹ 1.61 L₹ 3.82 L₹ 4 L
RE20E101A : 1. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1 Cr₹ 1 Crsame
RE20E103 : 2. संकीर्ण₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 31.6 K₹ 1.61 L₹ 3.82 L₹ 4 L
: घ. मुख्य अभियंता प्रकल्प विभाग₹ 80 L₹ 1.05 Crdecreased -23.8%₹ 4.93 L₹ 30 L₹ 20.01 L₹ 38 L
RE20D104 : २. बीएसयुपी प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या ओटा मार्केट इनसीटू डॉरमेटरीज, वारजे, हडपसर येथील इमारतींसाठी सिक्युरिटी पुरविणे, मेंटेनन्स, लाईटबील, रिपेअरिंग व इतर तद्‌नुषंगीक कामे करणे₹ 75 L₹ 1 Crdecreased -25%₹ 25 L₹ 16.82 L₹ 34 L
RE20D103 : १. संकीर्ण₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 4.93 L₹ 5 L₹ 3.19 L₹ 4 L
: छ. विशेष कार्याधिकारी (अति. नगर अभियंता) - मेट्रो प्रकल्प₹ 76 L₹ 1.01 Crdecreased -24.8%₹ 19.3 L₹ 3.89 L₹ 34.8 L
RE20F103 : ३. मेट्रो सेल विभागाकडील खर्च₹ 75 L₹ 1 Crdecreased -25%₹ 19.3 L₹ 3.89 L₹ 34 L
RE20F102 : २. संकीर्ण₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 80 K
: 9. पथांची झाडलोट, कचरावाहतूक नि मैला व मैलापाणी वाहतूक व्यवस्था₹ 315.38 Cr₹ 181.62 Cr₹ 202.24 Cr₹ 227.6 Cr₹ 262.15 Cr
: क. पथांची झाडलोट₹ 184.98 Cr₹ 206.13 Crdecreased -10.3%₹ 95.88 Cr₹ 108.99 Cr₹ 121.82 Cr₹ 157.24 Cr
: क२. पथांची झाडलोट (विभागीय कार्या.)₹ 129.64 Cr₹ 129.64 Crsame₹ 75 Cr₹ 84.12 Cr₹ 99.46 Cr₹ 109.75 Cr
RE19A###A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 95 Cr₹ 95 Crsame₹ 61.67 Cr₹ 68.42 Cr₹ 77.32 Cr₹ 86.79 Cr
RE19A###D : आऊटसोर्सिंग ने कचरा संदर्भात कामे करून घेणे₹ 32.68 Cr₹ 32.68 Crsame₹ 12.91 Cr₹ 15.15 Cr₹ 21.9 Cr₹ 21.85 Cr
RE19A###E : बायोगॅस, गांडुळखत प्रकल्प संबंधी आवश्यक ती कामे करणे₹ 1.18 Cr₹ 1.18 Crsame₹ 20.16 L₹ 15 L₹ 6.86 L₹ 46.33 L
RE19A###C : घंटागाड्या,सायकल रिक्षा पुरविणे व दुरूस्ती,बकेट खरेदी करणे, आरोग्यकोठ्या दुरूस्त करणे₹ 77.94 L₹ 77.94 Lsame₹ 21.31 L₹ 40.14 L₹ 17.55 L₹ 63.78 L
RE19A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 11 Cr₹ 11 Crsame₹ 7.88 Cr₹ 8.75 Cr₹ 9.73 Cr₹ 8.5 Cr
RE19A125 : घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करणे, कंटेनर मुक्त शहर करणे₹ 10 Cr₹ 10 Crsame₹ 63.97 L₹ 3.99 Cr₹ 1.42 Cr₹ 17.6 Cr
RE19A148 : घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पाची देखभाल दुरूस्ती, बी.ओ.टी./बीओओटी तत्वावर उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची टिपींग फी आदा करणे व तद्‌नुषंगिक कामे करणे₹ 9 Cr₹ 13 Crdecreased -30.8%
RE19A149 : घनकचरा व्यवस्थापन करणेसाठी प्राथमिक व सेकंडरी वाहतुकीसाठी गाड्या आउटसोर्सिंग तत्वावर (मनपा/ ठेकेदाराकडील) चालविणे₹ 5 Cr₹ 25 Crdecreased -80%
: घनकचरा संदर्भात करावयाची स्वच्छता व देखभाल दुरूस्ती कामे₹ 3.65 Crnew0000
RE19A153/SR11-3 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर - बालेवाडी या परिसरात झाडण कामासाठी स्वच्छता सेवक पुरविणे₹ 1.5 Crnew
RE19A153/SR11-13 : प्रभाग क्र.६८ तळजाई, सहकारनगर, लक्ष्मीनगर येथे साफसफाई करण्यासाठी ठेकेदार पध्दतीने काम करणे₹ 40 Lnew
RE19A153/SR11-7 : प्रभाग क्र. १३ ब मध्ये विविध ठिकाणी झाडण काम व ड्रेनेज लाईन गाळ काढण्यासाठी लेबर पुरविणे (आऊटसोर्सिंग) ₹ 40 Lnew
RE19A153/SR11-12 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये पडीक हद्दी मधील स्वच्छता व झाडण कामे करणे₹ 20 Lnew
RE19A153/SR11-14 : प्रभाग क्र.६८ तळजाई शाहु वसाहत, महात्मा फुले वसाहत येथे ठेकेदार पध्दतीने मजुर पुरविणे₹ 20 Lnew
RE19A153/SR11-2 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये झाडण कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE19A153/SR11-10 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये झाडण कामासाठी ठेकेदार पध्दतीने सेवक पुरविणे. ₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-11 : प्रभाग क्र.५६ ब मध्ये जनता वसाहत येथील विविध ठिकाणच्या खाणीतील कचरा व राडारोडा उचलणे ₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-4 : प्रभाग क्र. ११ अ मध्ये स्वच्छतेविषयक कामे करणेसाठी सेवक पुरविणे ₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-5 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये झाडणकामासाठी स्वच्छता सेवक पुरविणे.₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-6 : प्रभाग क्र. १२ अ मध्ये खाजगी ठेकेदारामार्फंत झोपडपट्टी परिसरात घरटी कचरा गोळा करून वर्गीकरण करून जिरविणे व तदनुषंगिक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-8 : प्रभाग क्र. १५ ब मध्ये झाडण काम व स्वच्छताविषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-9 : प्र.क्र.१८अ मधील झाडण काम व कचरा निमूर्लन विषयी कामे करणे₹ 10 Lnew
RE19A153/SR11-1 : प्र.क्र.७अ मध्ये झाडणकाम करणे₹ 5 Lnew
RE19A147 : घनकचरा व्यवस्थापन व इतर संस्थांकडील सेवकांना साहित्य पुरविणे₹ 3 Cr₹ 3 Crsame
RE19A150 : घनकचरा व्यवस्थापना अंतर्गत कचरा वाहतुकीसाठी कंत्राटी पध्दतीने मोटारसारथी घेणे₹ 3 Cr₹ 3 Crsame
RE19A135 : लोकनेते यशवंतराव चव्हाण शहर स्वच्छता अभियान अंतर्गत शून्य कचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबविणे₹ 2.25 Cr₹ 2.25 Crsame₹ 1.36 L₹ 2.4 Cr
RE19A144 : रॅगपिकर्ससाठी लागणार्‍या संरक्षित साहित्य व विमा संरक्षण इ. सुविधा पुरविणे₹ 1.7 Cr₹ 1.7 Crsame₹ 1.7 Cr
RE19A139 : पुणे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता यांत्रिक पध्दतीने करणे (भाग अ व भाग ब)₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 78.38 L₹ 1.02 Cr
RE19A146 : यांत्रिक पध्दतीने रस्त्यांची सफाई करणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 1.36 Cr
RE19A151 : वानवडी कोंढवा व धनकवडी क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत येणार्‍या प्रभागातील कचरा ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने वाहून नेणे (व्हे.डेपो.)₹ 70 L₹ 70 Lsame
RE19A111 : ९. मनपा इमारती, ऑडीटोरियम, क्षेत्रीय कार्यालये इ. अंतर्गत स्वच्छता करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 48.57 L₹ 20.7 L₹ 27.01 L₹ 44.2 L
RE19A122 : २१.शहरात विविध ठिकाणी होणाय्या गॅस प्लॅन्टचा विद्युत खर्च (विद्युत)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 10 L₹ 11.96 L₹ 9.35 L₹ 10 L
RE19A113 : १३. टी.सी.एल. पावडर₹ 45 L₹ 45 Lsame₹ 16.37 L₹ 19.83 L₹ 41.6 L
RE19A118 : १८.उरुळीदेवाची फुरसुंगी कचरा डेपो परिसरात औषध फवारणी₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 37.18 L₹ 45.01 L₹ 30.58 L₹ 40.8 L
RE19A134 : ईयू अंतर्गत झोपडपट्टीमधील स्वच्छतेसंदर्भात करावयाच्या कामांसाठी मनपाचा हिस्सा₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 34 L
RE19A116 : १६. मध्यवर्ती रॅगपिकर्स सोसायटी व इतर संस्थांसाठी सहाय्य व तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 79.92 L₹ 100 L₹ 68 L
RE19A102 : २. संकीर्ण₹ 24 L₹ 24 Lsame₹ 24.43 L₹ 25.92 L₹ 22.1 L₹ 20 L
RE19A103 : ३. सॅनिटेशन कमिटी जनजागृती मोहिम₹ 20 L₹ 1 Crdecreased -80%₹ 16.29 L₹ 1.1 Cr₹ 62.69 L₹ 40.8 L
RE19A129 : गणेशोत्सवासाठी कलश खरेदी करणे व गणेशोत्सव, पालखीकरिता शौचालयाची सुविधा पुरविणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 19.59 L₹ 15.8 L₹ 10.15 L₹ 17 L
RE19A145 : घनकचरा व्यवस्थापन विषयक आधुनिक तंत्रज्ञान प्राप्त करण्याकरिता सेमिनार, चर्चासत्र व प्रशिक्षणवर्ग आयोजित करणे व उपस्थि राहणे₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 17 L
RE19A152 : हडपसर रॅम्प वाहन देखभाल दुरूस्ती शेडमधील विद्युत विषयक कामे करणे (व्हे.डेपो.)₹ 10 L₹ 10 Lsame
RE19A107 : ६. रॅक पिकर्स यांचा विमा काढणे व त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक अर्थसहाय्य करणे₹ 8.16 LPL₹ 8.16 Lsame₹ 5.63 L₹ 5.46 L₹ 5.86 L₹ 6.8 L
RE19A104 : ४. कोठी व इतर साहित्य व खराटापोटी भत्ता₹ 6.38 L₹ 6.38 Lsame₹ 6.97 L₹ 6.1 L₹ 27.45 K₹ 5.32 L
: ख. कचरा वाहतूक₹ 71.61 Cr₹ 71.61 Crsame₹ 48.63 Cr₹ 53.08 Cr₹ 60.08 Cr₹ 57.79 Cr
RE19B###A : ख२. कचरा वाहतूक (विभागीय कार्यालय) - १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 63 Cr₹ 63 Crsame₹ 42.47 Cr₹ 46.89 Cr₹ 53.37 Cr₹ 56.6 Cr
RE19B101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 8.5 Cr₹ 8.5 Crsame₹ 6.03 Cr₹ 6.06 Cr₹ 6.71 Cr₹ 1.1 Cr
RE19B103 : ३. कोठी व इतर साहित्य₹ 5.71 L₹ 5.71 Lsame₹ 7.46 L₹ 6.63 L₹ 4.76 L
RE19B102 : २. संकीर्ण₹ 4.8 L₹ 4.8 Lsame₹ 5.31 L₹ 6 L₹ 3.6 K₹ 4 L
: ग१. घनकचरा विभागा अंतर्गत मैला व मैलापाणी वाहतूक₹ 31.7 Cr₹ 31.7 Crsame₹ 19.49 Cr₹ 21.18 Cr₹ 24.15 Cr₹ 24.65 Cr
RE19C###A : ग२. घनकचरा विभागाअंतर्गत मैला व मैलापाणी वाहतूक (विभागीय कार्यालय) - १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 31 Cr₹ 31 Crsame₹ 19.04 Cr₹ 20.7 Cr₹ 23.67 Cr₹ 24.15 Cr
RE19C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 70 L₹ 70 Lsame₹ 45.53 L₹ 48.37 L₹ 47.63 L₹ 50 L
: च२. झोपडपट्टी वस्त्यांची स्वच्छता व साफसफाईची कामे (विभा.कार्या.)₹ 20 Cr₹ 20 Crsame₹ 12.84 Cr₹ 13.84 Cr₹ 15.67 Cr₹ 16.35 Cr
RE19E###A : १. कायम सेवक वर्ग वेतन₹ 20 Cr₹ 20 Crsame₹ 12.84 Cr₹ 13.84 Cr₹ 15.67 Cr₹ 16.35 Cr
: घ२. घनकचरा विभागाअंतर्गत भुयारी गटारे, कुंड्या व चेंबर्स स्वच्छता (विभागीय कार्यालय)₹ 7.1 Cr₹ 7.1 Crsame₹ 4.78 Cr₹ 5.14 Cr₹ 5.89 Cr₹ 6.12 Cr
RE19D###A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 7.1 Cr₹ 7.1 Crsame₹ 4.78 Cr₹ 5.14 Cr₹ 5.89 Cr₹ 6.12 Cr
: 7. आरोग्य विभाग₹ 249.22 Cr₹ 189.67 Crincreased 31.4%₹ 123.35 Cr₹ 155.1 Cr₹ 164.36 Cr₹ 161.55 Cr
: क. इलाजात्मक (क्युरेटिव्ह)₹ 238.56 Cr₹ 180.01 Crincreased 32.5%₹ 116.56 Cr₹ 146.53 Cr₹ 156.29 Cr₹ 153.53 Cr
: क. सेवकांसाठी आरोग्य सहाय्य योजना₹ 99.58 Cr calc
: ३. औषधे, उपकरणी व साहित्य वगैरे :₹ 99.07 Cr calc
RE17F153D : ब२. मनपा सेवकांसाठी रिएम्बर्समेंट₹ 45 Cr₹ 20 Crincreased 125%₹ 19.85 Cr₹ 28.87 Cr₹ 22.99 Cr₹ 14.4 Cr
RE17F154 : पुणे शहरातील झोपडपट्टीत राहणारे / पिवळे रेशनकार्ड धारक / वार्षिक उत्पन्न रु. १ लाखापर्यंतच्या नागरिकांसाठी पुणे मनपातर्फे आरोग्य सहाय्य योजना₹ 40 CrBPL₹ 20 Crincreased 100%₹ 8.93 Cr₹ 12.95 Cr₹ 18.15 Cr₹ 13.8 Cr
RE17F153G : महापौर निधी अंतर्गत आरोग्यासाठी विशेष अर्थसहाय्‌य :- 1. किडनी रोपन (प्रत्येकी 25 हजार), 2. कॅन्सर (प्रत्येकी 50 हजार), 3. हृदय विकार (बायपास) (प्रत्येकी 30 हजार), 4. एन्जोप्लास्टीक (प्रत्येकी 15 हजार), 5. दृष्टीपटल दोष निवारणासाठी (रिटेनल डिटॅचमेंट) (प्रत्येकी 50 हजार)₹ 5 Crnew0000
RE17F153B : अ२. मनपा सेवकांसाठी औषधे, उपकरणी व साहित्य वगैरे₹ 3.6 Cr₹ 3.6 Crsame₹ 3.45 Cr₹ 3.47 Cr₹ 4.55 Cr₹ 3.6 Cr
RE17F158 : साथीचे रोगनियंत्रण विविध उपाय योजनांसाठी₹ 2.07 Cr₹ 7 Lincreased 2857.1%₹ 6.12 L
RE17F153C : ब१. मनपा सभासदांसाठी रिएम्बर्समेंट₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 97.22 L₹ 97.83 L₹ 1.06 Cr₹ 1.5 Cr
RE17F153E : माजी सभासदांसाठी वैकिय सहाय्य योजना₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 6.22 L₹ 5.83 L₹ 9.14 L₹ 1 Cr
RE17F159 : राजीव गांधी रूग्णालयात महिलांसाठी मोफत नर्सिंग कोर्स सुरू करणे₹ 50 Lnew0000
RE17F153A : अ१. मनपा सभासदांसाठी औषधे, उपकरणी व साहित्य वगैरे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 28.41 L₹ 29.86 L₹ 25.41 L₹ 40 L
RE17F156 : मयत अनुदान₹ 20 KBP₹ 20 Ksame₹ 95.51 K₹ 12.9 K₹ 17.25 K₹ 68 K
RE17F151A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 31.04 L₹ 38.06 L₹ 46.32 L₹ 50 L
RE17F152 : २. संकीर्ण₹ 1.2 L₹ 1.2 Lsame₹ 1.02 L₹ 73.74 K₹ 1.25 L₹ 1.2 L
: रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, औषधालये₹ 80.15 Cr calc
RE17F131A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 56 Cr₹ 56 Crsame₹ 35.11 Cr₹ 39.75 Cr₹ 46.37 Cr₹ 49.8 Cr
RE17F133 : ४. औषधे व उपकरणी₹ 8 Cr₹ 8 Crsame₹ 8.83 Cr₹ 8.94 Cr₹ 9.19 Cr₹ 7.2 Cr
RE17F141 : १३. आर्थिक दुर्बल गटांसाठी आरोग्य सहाय्य योजने अंतर्गत औषधे खरेदी करणे₹ 5 CrBPL₹ 5 Crsame₹ 99.84 L₹ 3 Cr₹ 2.27 Cr₹ 4.7 Cr
RE17F140B : कमला नेहरू रुग्णालय व इतर रुग्णालये येथे विविध सेवकवर्ग ठेकेदार पध्दतीने नेमणे₹ 4 Cr₹ 1 Crincreased 300%₹ 34 L
RE17F135 : ६. दिवाबत्ती व विजेची उपकरणे (विद्युत)₹ 1.8 Cr₹ 2 Crdecreased -10%₹ 49.64 L₹ 99.99 L₹ 1.11 Cr₹ 1.12 Cr
RE17F147 : समाविष्ट गावांमध्ये नवीन रुग्णालये व दवाखाने / सस्थितीतील रुग्णालये व दवाखने सुरू करणेकरिता कंत्राटी पध्दतीने पगारापोटी मनपा हिस्सा₹ 88.4 L₹ 88.4 Lsame₹ 1.48 Cr₹ 1.09 Cr₹ 49.37 L₹ 88.4 L
RE17F147Q : १५ क्षेत्रिय कार्यालयाअंतर्गत स्वच्छता आरोग्य विषयक जनजागृती करणे₹ 75 Lnew0000
RE17F147N : जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत मोफत औषधे, तपासणी, पौष्टिक आहार व वाहन व्यवस्था देणे₹ 40.8 L₹ 40.8 Lsame₹ 2.06 L₹ 40.8 L
RE17F132 : २. संकीर्ण₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 36.43 L₹ 38.05 L₹ 42.49 L₹ 40 L
RE17F143 : रुग्णालये, प्रसूतिगृहे व औषधालये येथे विविध सुधारणा कामे करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 35 L₹ 35 L₹ 29.75 L₹ 28 L
RE17F140 : ११. अ‍ॅनेस्थेटिक - जरूरीच्या वेळी बोलाविण्यात येणार्‍या तज्ज्ञ डॉक्टर्सना द्यावयाचे मानधन₹ 34 L₹ 34 Lsame₹ 29.88 L₹ 37.33 L₹ 37.74 L₹ 34 L
RE17F147P : विभागीय कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात डॉग पॉंड्‌स आणि व्हेटरनरी क्लिनिक टेंडर पध्दतीने बांधणे₹ 34 L₹ 34 Lsame₹ 4.71 L₹ 34 L
RE17F138 : ९. कपडे धुलाई₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 14.78 L₹ 24.4 L₹ 26.86 L₹ 27.2 L
RE17F147G : कमला नेहरू रुग्णालय, सोनवणे हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, नायडू हॉस्पिटल करिता लिफ्टस्‌मनचे वेतनापोटी (ठेकेदारी पध्दतीने)₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 5.42 L₹ 42.5 L₹ 28.9 L
RE17F139 : १०. रुग्णालयाकडील मशिनरी व इतर देखभाल व दुरुस्ती₹ 27.2 L₹ 27.2 Lsame₹ 67.63 L₹ 60 L₹ 33.99 L₹ 27.2 L
RE17F145 : डॉ.कोटणीस दवाखाना (गाडीखाना) येथील प्रसुतीगृहाची विविध सुधारणा कामे करणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 20 L
RE17F147F : कमला नेहरू रुग्णालय, सोनवणे हॉस्पिटल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, नायडू हॉस्पिटल करिता लिफ्टची देखभाल व दुरूस्ती व इतर तद्‌नुषंगिक कामे करणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 45.55 L₹ 19.86 L₹ 14.45 L
RE17F134 : ५. रोग्यांसाठी कपडे व लिनन₹ 18 L₹ 18 Lsame₹ 8 L₹ 9.27 L₹ 20.99 L₹ 17.68 L
RE17F147H : मध्यवर्ती आरोग्य खात्याकडील विविध विभागातील फर्निचर करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 6.27 L₹ 13.6 L
RE17F142 : रूग्णालयाकडील पाण्याच्या पंपांची, सोलर सिस्टिम इ. मशिनरीची दुरूस्ती विषयक व इतर देखभाल कामे, कमला नेहरू रुग्णालय, नायडू हॉस्पिटल इ. ठिकाणच्या लिफ्टची ऑपरेटिंगची / देखभालीची कामे करणे (विद्युत)₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 5 L₹ 8 L
RE17F136 : ७. गाा व उशा₹ 6.8 L₹ 6.8 Lsame₹ 9.3 L₹ 6.8 L₹ 6.8 L
RE17F147J : शीत साखळी उपकरणे देखभाल दुरूस्ती₹ 5.78 L₹ 5.78 Lsame₹ 5.78 L
RE17F137 : ८. इतर साहित्य₹ 3.4 L₹ 3.4 Lsame₹ 4.38 L₹ 3.4 L₹ 3.4 L
RE17F147C : ज्येष्ठ महिला तपासणी शिबिर घेण्यासाठी व उपचार₹ 3.4 LBL₹ 3.4 Lsame₹ 3.4 L
: साथींचा बंदोबस्त₹ 20.76 Cr calc
RE17F118A : ७. नागरी हिवताप निर्मूलन योजना (सेवकवर्ग वेतन)₹ 7.25 Cr₹ 7.25 Crsame₹ 5.16 Cr₹ 5.32 Cr₹ 6.74 Cr₹ 6.75 Cr
RE17F121A : १०. ठेकेदारी पध्दतीने नेमलेल्या सेवकवर्गाचे वेतन (Mosquito free city)₹ 4 Cr₹ 90 Lincreased 344.4%₹ 99.99 L₹ 85 L₹ 85 L
RE17F114 : ५. जंतुनाशक विषारी औषधे₹ 2.5 Cr₹ 2.5 Crsame₹ 2.58 Cr₹ 28.13 L₹ 2.45 Cr₹ 2.2 Cr
RE17F110A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (जंतुनाशक फवारे)₹ 2.45 Cr₹ 2.45 Crsame₹ 1.93 Cr₹ 2.1 Cr₹ 2.29 Cr₹ 2.35 Cr
: ६. हिवताप (मलेरिया) निर्मूलनाची राष्ट्रीय योजना₹ 1.91 Cr calc
RE17F115A : (अ) सेवकवर्ग वेतन₹ 1.85 Cr₹ 1.85 Crsame₹ 1.64 Cr₹ 1.5 Cr₹ 1.67 Cr₹ 1.75 Cr
RE17F117 : (क) रसायने₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 4 L
RE17F116 : (ब) संकीर्ण₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.39 L₹ 1.68 L₹ 1.6 L
RE17F119 : या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 1 Crreallocated0₹ 8.95 L₹ 1.67 L₹ 30.6 L
RE17F111A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन (कीटकप्रतिबंध)₹ 90 L₹ 90 Lsame₹ 64.88 L₹ 73.86 L₹ 65.89 L₹ 85 L
: ११. पालखी, चतुःश्रृंगी यात्रा व गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणूक इत्यादी₹ 40 L calc
RE17F122 : १. मांडव उभारणे इत्यादी (भवन)₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 14.05 L₹ 14.76 L₹ 12.54 L₹ 17 L
RE17F123 : २. पालखी व्यवस्था खर्च (भवन)₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 61.66 K₹ 70 K₹ 8.48 L₹ 6.8 L
RE17F113 : ४. लस व साहित्य₹ 24 L₹ 24 Lsame₹ 5.81 L₹ 24 L
RE17F120 : ९. जनजागरण साहित्य₹ 10.2 L₹ 10.2 Lsame₹ 3.6 L₹ 10.28 L₹ 1.25 L₹ 10.2 L
RE17F112 : ३. संकीर्ण₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame₹ 14.88 K₹ 1.99 L₹ 1.69 L₹ 1.36 L
: क. लोकारोग्य₹ 15.37 Cr calc
RE17F101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 12.25 Cr₹ 12.25 Crsame₹ 5.97 Cr₹ 10.78 Cr₹ 11.27 Cr₹ 10.75 Cr
RE17F104 : ४. वीज खर्च (विद्युत)₹ 1.3 Cr₹ 1.5 Crdecreased -13.3%₹ 88.78 L₹ 1.05 Cr₹ 1.15 Cr₹ 1 Cr
RE17F105 : ५. विद्युत दाहिनी, गॅस / डिझेल शवदाहिनी दुरूस्ती व इतर खर्च₹ 1.12 Cr₹ 1.12 Crsame₹ 27.3 L₹ 11.06 L₹ 25.06 L₹ 80 L
RE17F109 : ९. गॅस शवदाहिनीसाठी सिंलेडर पुरविणे (विद्युत)₹ 40.8 L₹ 40.8 Lsame₹ 28.77 L₹ 48.63 L₹ 41.15 L₹ 40.8 L
RE17F108 : ८. पुणे शहरात मृत्यु पावणार्‍या व्यक्तीचे दहन व दफनविधी विनामूल्य करणे₹ 10.2 LBP₹ 10.2 Lsame₹ 5 L₹ 6.08 L₹ 5.14 L₹ 10.2 L
RE17F103 : ३. कोठी व इतर साहित्य₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 9.17 L₹ 8.33 L₹ 8.35 L₹ 6.8 L
RE17F102 : २. संकीर्ण₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 7.99 L₹ 8.88 L₹ 7.64 L₹ 8 L
RE17F106 : ६. प्रयोगशाळा शुल्क₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 57.8 K
RE17F###A : १. कायम सेवक वर्ग वेतन₹ 5.75 Cr₹ 5.75 Crsame₹ 4.51 Cr₹ 4.66 Cr₹ 4.68 Cr₹ 5.32 Cr
: शहरातील विविध स्मशानभूमी, दफनभूमीमध्ये देखभालदुरूस्तीची कामे करणे (यादी आर4)₹ 3.5 Cr₹ 5 Crdecreased -30%₹ 2.11 Cr₹ 6.33 Cr₹ 5.49 Cr₹ 4.98 Cr
RE17F169/R4-2 : शहरातील हिंदू स्मशानभूमीत सुधारणा कामे करणे₹ 1.4 Cr₹ 2 Crdecreased -30%
RE17F169/R4-3 : शहरातील मुस्लिम कब्रस्तानात सुधारणा कामे करणे₹ 70 L₹ 1 Crdecreased -30%
RE17F169/R4-4 : शहरातील ख्रिश्चन दफनभूमी येथे सुधारणा कामे करणे₹ 52.5 L₹ 75 Ldecreased -30%
RE17F169/R4-1 : वैकुंठ स्मशानभूमी येथे सुधारणा कामे करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE17F169/R4-5 : लिंगायत स्मशानभूमीत विविध सुधारणा कामे करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE17F169/R4-6 : लिंगायत ख्रिश्चन मुस्लिम स्मशानभूमीमध्ये माती टाकणे₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
RE17F192 : कमला नेहरू रुग्णालय येथे बंदपत्रित तज्ज्ञ (बाँडेड) (स्पेशालिस्ट व सुपर स्पेशालिस्ट) डॉक्टरांच्या एकवट वेतनापोटी₹ 3 Cr₹ 3.4 Crdecreased -11.8%₹ 3.4 Cr
: मांस, मासळी बाजार व पशुवधगृहे₹ 2.56 Cr calc
RE17F161A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.44 Cr₹ 1.61 Cr₹ 1.76 Cr₹ 1.75 Cr
RE17F165 : ५. कोंढवा कत्तलखाना ई.टी.पी. प्लॅन्ट चालविणे व इतर सुधारणा कामे करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 24.59 L₹ 39.74 L₹ 42.5 L₹ 40.8 L
RE17F164 : ४. दिवाबत्ती व विजेची उपकरणे देखभाल व दुरुस्ती (विद्युत)₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 4.99 L₹ 7 L₹ 8.5 L₹ 8 L
RE17F163 : ३. जंतुनाशक औषधे₹ 3.5 L₹ 3.5 Lsame₹ 2 L₹ 5 L₹ 4.03 L₹ 3.4 L
RE17F162 : २. संकीर्ण₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 48.52 K₹ 99.62 K₹ 39.53 K₹ 80 K
RE17F184 : कोंढवा कत्तलखाना येथील प्रयोगशाळा चालविणे₹ 1.85 Cr₹ 35 Lincreased 428.6%₹ 56.98 L₹ 57.5 L₹ 27.2 L
RE17F199 : कोंढवा कत्तलखाना येथील ऑपरेशन व मेंटेनन्स करणे₹ 1.5 Cr₹ 2 Crdecreased -25%
RE17F191 : कमला नेहरू रुग्णालय येथील अतिदक्षता विभागाकरिता दैनंदिन वापरासाठी औषधें व इतर अत्यावश्यक साहित्य (कंझुमेबल) खरेदी करणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 54.4 L
: ख. कामगार राज्य विमा योजना₹ 85 L calc
RE17F148A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 85 L₹ 85 Lsame₹ 60.1 L₹ 66.74 L₹ 73.45 L₹ 85 L
RE17F187 : मुंढवा, केशवनगर येथे ईनसिनेटर चालविणे₹ 75 L₹ 75 Lsame₹ 41.94 L₹ 74.8 L
RE17F196 : पुणे मनपाच्या रुग्णालयाकडील डिजीटल एक्‍सरे, सोनोग्राफी मशिनचे व व्हेंटेलटरचे देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame
RE17F189 : पुणे मनपाचे जन्म-मृत्यू केंद्रावर स्कॅनर व संगणक यंत्रणा कार्यान्वित करणे.₹ 34 L₹ 34 Lsame₹ 7.2 L₹ 34 L
RE17F195 : श्वानदंशावरील लस व ईमिनोग्लोब्युलीन खरेदी करणे₹ 25 L₹ 50 Ldecreased -50%
RE17F190 : जनेरीक मेडीसिन शॉप सुरू करणे.₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 20 L
RE17F166 : जन्म व मृत्यू रेकॉर्डचे संगणकीकरण करणे, डेटाबेस, स्कॅनिंग व डिजीटलायझेशन करणे₹ 13 L₹ 13 Lsame₹ 6.62 L₹ 13.6 L
RE17F167 : जन्म व मृत्यू दाखल्यांसाठी मनपाच्या लोगोसह वॉटरमार्क पेपरचा पुरवठा करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 4.5 L₹ 15.99 L₹ 13.6 L
RE17F183 : आरोग्य कार्यालयाचे नियंत्रणाखाली कोंढवा कत्तलखाना, मटण, मासळी मार्केटची दुरूस्ती₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 15 L₹ 10.48 L₹ 10.2 L
RE17F193 : कमलानेहरू हॉस्पिटल येथील विद्युत विषयक कामांसाठी आऊटसोर्सिंगने तांत्रिक सेवक उपलब्ध करणे (विद्युत)₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 8 L
RE17F194 : अर्बन कम्युनिटी मेंटल हेल्थसाठी अर्थसहाय्‌य देणे₹ 10 L₹ 20 Ldecreased -50%
RE17F197 : आपातकालीन परिस्थितीमध्ये अचानक उद्‌भवलेल्या आजारांमध्ये औषधे व तद्‌नुषंगिक बाबी खरेदी करणे₹ 10 L₹ 25 Ldecreased -60%
RE17F198 : पीसीपीएनडीटी विभागाकडील डिकॉय/खबरीचे बक्षिस रक्‍कम आदा करणे₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE17F200 : कुष्ठरोग्यांना अर्थसहाय्‌य₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE17F# : लोकारोग्य (विभागीय कार्यालय)0 calc
: अ. प्रतिबंधात्मक (प्रिव्हेन्टिव्ह)₹ 9.5 Cr₹ 8.5 Crincreased 11.8%₹ 5.88 Cr₹ 7.46 Cr₹ 7.08 Cr₹ 6.97 Cr
RE17D101A : १. सेवकवर्ग वेतन₹ 5.15 Cr₹ 5.15 Crsame₹ 3.1 Cr₹ 3.76 Cr₹ 4.16 Cr₹ 3.5 Cr
RE17D104A : ४. फॅमिली प्लॅनिंग ब्युरो : सेवकवर्ग वेतन₹ 1.15 Cr₹ 1.15 Crsame₹ 69.12 L₹ 90.41 L₹ 1.05 Cr₹ 1 Cr
RE17D117 : या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 1 Crreallocated₹ 50 L₹ 1 Cr0₹ 28.9 L
RE17D114 : उपद्रवी प्राण्यांचा बंदोबस्त₹ 60 L₹ 60 Lsame₹ 39.77 L₹ 48.79 L₹ 67.74 L₹ 54.4 L
RE17D112A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 35 L₹ 35 Lsame₹ 22.36 L₹ 30.67 L₹ 37.98 L₹ 27 L
RE17D106A : १. सेवकवर्ग वेतन₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 20.44 L₹ 22.78 L₹ 27.33 L₹ 30 L
RE17D108A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 15.92 L₹ 26.27 L₹ 27.33 L₹ 30 L
RE17D111 : ४. झोपडपट्टीतील बालकांच्या लसीकरण प्रकल्पासाठी पुणे मनपा व निरामय संयुक्त प्रकल्प₹ 25 LBPL₹ 25 Lsame₹ 15 L₹ 2.49 L₹ 12.73 L₹ 23.34 L
RE17D116 : विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम₹ 20.4 L₹ 20.4 Lsame₹ 23.45 L₹ 35.53 L₹ 37.61 K₹ 20.4 L
RE17D110 : ३. नायडू व कमला नेहरू रुग्णालयातील रुग्णांना पौष्टिक आहार देणे₹ 12.45 LBPL₹ 12.45 Lsame₹ 11.77 L₹ 8.79 L₹ 9.87 L₹ 12.45 L
RE17D105A : ५. पोस्ट पार्टेम : सेवकवर्ग वेतन₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 2.32 L₹ 1.61 L₹ 2.65 L₹ 3 L
RE17D103 : ३. प्रचार व शैक्षणिक कार्यक्रम, प्रदर्शन, उत्तेजनार्थ बक्षिसे देणे वगैरे₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.83 L₹ 1.03 L₹ 1.36 L
RE17D113 : २. संकीर्ण₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 67.2 K₹ 95 K₹ 85 K₹ 80 K
RE17D115 : जागतिक आरोग्य दिन₹ 34 K₹ 34 Ksame₹ 37.47 K₹ 37.94 K₹ 34 K
RE17D102 : २. संकीर्ण₹ 30 K₹ 30 Ksame₹ 20.52 K₹ 29.92 K₹ 24 K
RE17D107 : २. संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 10.44 K₹ 16 K
RE17D109 : २. संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 13.15 K₹ 14.44 K₹ 16 K
: ब. असांसर्गिक (प्रमोटिव्ह)₹ 1.16 Cr₹ 1.16 Crsame₹ 91.38 L₹ 1.12 Cr₹ 98.63 L₹ 1.05 Cr
RE17E101 : १. प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम - कंत्राटी सेवकांच्या पगारासाठी मनपा हिस्सा₹ 70 LBPL₹ 70 Lsame₹ 73.79 L₹ 75.1 L₹ 63.37 L₹ 57.8 L
RE17E104 : ४. आशा - एड्‌स नियंत्रण कार्यक्रम₹ 20.4 LBPL₹ 20.4 Lsame₹ 17.59 L₹ 18.06 L₹ 15.01 L₹ 20.4 L
RE17E106 : ६. पुणे मनपाचे वैकीय आस्थापनामध्ये दैनंदिन निर्माण होणार्‍या जैववैकीय कचर्‍याचे विल्हेवाट लावण्याकरिता₹ 20.4 L₹ 20.4 Lsame₹ 18.34 L₹ 20.25 L₹ 20.4 L
RE17E105 : ५. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक ती कामे करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 6.8 L
RE66A101 : ५५. सार्वजनिक वाहतूक सुधारणा व विशेष प्रकल्पाच्या कंपनीसाठी वर्ग₹ 212.5 Cr₹ 267.85 Crdecreased -20.7%₹ 102.06 Cr₹ 94.19 Cr₹ 114.28 Cr₹ 163.87 Cr
RE65A101 : 54. ज.ने.रा.श.पु.अ., अमृत व स्मार्ट सिटी आभियान अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाकडील अनुदानाचा हिस्सा₹ 202.69 Cr₹ 289.56 Crdecreased -30%₹ 135.08 Cr₹ 166.69 Cr₹ 18.45 Cr₹ 181.16 Cr
: २२. पुरस्संचय फॅक्टरी अ‍ॅक्ट खालील सेवकांचे सेवानिवृत्ती वेतन व तोषदान₹ 196.1 Cr₹ 196.1 Crsame₹ 106.51 Cr₹ 122.01 Cr₹ 121.25 Cr₹ 159.6 Cr
RE32B101 : ख. सेवानिवृत्ती वेतन तोषदान निधीला देणगी (मु.ले.)₹ 188 Cr₹ 188 Crsame₹ 103 Cr₹ 117 Cr₹ 117 Cr₹ 153 Cr
RE32A101C : ३. प्रॉव्हिडंट फंडाच्या व्याजाच्या फरकापोटी खर्च₹ 8 Cr₹ 8 Crsame₹ 5 Cr₹ 5 Cr₹ 4.25 Cr₹ 6.5 Cr
RE32A101A : १. पुरस्संचय निधी (मु.ले.)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 71.26 K₹ 71.52 K₹ 36 K₹ 5 L
RE32A101B : २. तोषदान (मु.ले.)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 5 L
: 48. पीएमपीएमएल खात्यास उचल₹ 193 Cr calc
RE58A101A : ४८-अ. पीएमपीएमएलच्या संचलनामधील तुटीपोटीचा हिस्सा₹ 108 CrBPL₹ 108 Crsame₹ 79.51 Cr₹ 73 Cr
RE58A101C : ४८-क. परिवहन महामंडळाच्या कर्मचारी व अधिकार्‍यांना वेतनश्रेण्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील फरकाची रक्‍कम देणे₹ 50 CrBPL₹ 50 Crsame₹ 50 Cr₹ 50 Cr
RE58A101B : ४८-ब. पीएमपीएमएलच्या विविध प्रकारच्या पासेसपोटी द्यावयाची रक्कम₹ 35 CrBPL₹ 35 Crsame₹ 32.82 Cr₹ 28 Cr
RE61A101 : ५८. अंदाजपत्रक 'क' कडे वर्ग₹ 163.04 Cr₹ 213.84 Crdecreased -23.8%₹ 236.41 Cr₹ 330.6 Cr₹ 308.77 Cr₹ 4.2 Cr
RE42A101 : ३२. मागासवर्गीय कल्याण योजना निधीकडे वर्ग₹ 124.41 Cr₹ 29.5 Crincreased 321.7%₹ 72.22 Cr₹ 103.93 Cr₹ 74.76 Cr₹ 113.93 Cr
RE64A101 : 53. ज.ने.रा.श.पु.अ., अमृत व स्मार्ट सिटी आभियान अंतर्गत मनपाचा हिस्सा₹ 117.97 Cr₹ 168.53 Crdecreased -30%₹ 179.31 Cr₹ 66.89 Cr₹ 4.62 Cr₹ 100.44 Cr
RE38A101 : २८. भूमी संपादन निधीकडे वर्ग₹ 99.5 Cr₹ 75 Crincreased 32.7%₹ 36.18 Cr₹ 60 Cr₹ 64.61 Cr₹ 54 Cr
: 11. यांत्रिक₹ 82.37 Cr₹ 83.87 Crdecreased -1.8%₹ 59.56 Cr₹ 71.44 Cr₹ 72.47 Cr₹ 63.05 Cr
: ग. मोटार विभाग (कार्यकारी अभियंता, व्हेईकल डेपो)₹ 50.29 Cr₹ 51.29 Crdecreased -1.9%₹ 34.19 Cr₹ 39.72 Cr₹ 44.36 Cr₹ 37.93 Cr
RE21C103A : ३. कायम सेवकवर्ग वेतन (मोटारसारथी)₹ 26.5 Cr₹ 26.5 Crsame₹ 18.33 Cr₹ 21.04 Cr₹ 25.47 Cr₹ 19 Cr
RE21C102A : २. व्हेईकल डेपोकडील कायम सेवकवर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रा. फंड अ‍ॅक्टखालील)₹ 9.5 Cr₹ 9.5 Crsame₹ 6.91 Cr₹ 8.25 Cr₹ 8.4 Cr₹ 6.5 Cr
RE21C104B : ४क. ठेकेदारी पद्धतीने घेण्यात येणार्‍या मोटार सारथी / तांत्रिक सेवकांचे वेतन₹ 5.5 Cr₹ 6 Crdecreased -8.3%₹ 1.5 Cr₹ 1.98 Cr₹ 2 Cr₹ 4 Cr
RE21C104A : ४अ. हंगामी सेवकवर्ग वेतन (मोटार व्हेईकल डेपोकडील सारथी विभाग व इतर हंगामी सेवकवर्ग)₹ 2.5 Cr₹ 2.5 Crsame₹ 1.25 Cr₹ 1.55 Cr₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Cr
RE21C114 : १४. अपघात नुकसान भरपाई₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 29.75 L₹ 30.46 L₹ 66.29 L₹ 47.6 L
RE21C127 : बी.आर.सी. व अन्य कचरा विषयक वाहनांचे ऑपरेशन व मेंटेनन्स खाजगीकरणाने करणे₹ 1.5 Cr₹ 2 Crdecreased -25%₹ 87.91 L₹ 48.29 L₹ 62.34 L₹ 57.8 L
RE21C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 33.91 L₹ 25.77 L₹ 26.97 L₹ 30 L
RE21C117 : १७. आर.टी.ओ. विषयक कामे करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 29.96 L₹ 19.93 L₹ 47.6 L
RE21C126 : कुत्रा वाहने, विद्युत वाहने व सलेज वाहने देखभाल दुरुस्तीसह खाजगीकरणाने चालविणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 10 L₹ 50 L₹ 37.82 L₹ 34 L
RE21C106 : ६. स्वच्छता व दुरुस्ती₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 24.85 L₹ 30 L₹ 25.22 L₹ 20.4 L
RE21C118 : १८. हायड्रॉलिक यंत्रणेवर चालणार्‍या वाहनांची हायड्रॉलिक यंत्रणा दुरूस्ती₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 18.23 L₹ 25 L₹ 25.5 L₹ 20.4 L
RE21C107 : ७. वीज खर्च (विद्युत)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 8.93 L₹ 9.39 L₹ 15.07 L₹ 13.6 L
RE21C133 : पुणे मनपाकडे स्थानांतरणीय केंद्रांवर कचरा वाहतूक करणारी वाहणे वॉशिंग करण्यासाठी व्यवस्था करणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 13.6 L
RE21C124 : सारसबाग कोठीकडील मशिनरींची देखभाल दुरूस्ती₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 2.2 L₹ 8.22 L₹ 6.15 L₹ 6.8 L
RE21C120 : २०. मोटारींचे इंजिन दुरूस्ती, रिकॉन करणे₹ 8.5 L₹ 8.5 Lsame₹ 8.34 L₹ 4.57 L₹ 8.42 L₹ 6.8 L
RE21C134 : स्थानांतरणीय केंद्रांवर असणारे वजन काट्यांची देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 5 L₹ 4.25 L₹ 4.76 L
RE21C112 : १२. विमा₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 3.4 L
RE21C135 : घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेत्रिय कार्यालये, आरोग्य यांचेकडे कार्यरत असलेल्या वाहनांवर पी.ए. सिस्टीम बसविणे व त्याची देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 1.99 L₹ 1.33 L₹ 3.4 L
RE21C105 : ५. संकीर्ण₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 4.08 L₹ 4.98 L₹ 9.25 L₹ 3.4 L
RE21C111 : ११. नोंदणी शुल्क₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 1.99 L₹ 39.83 K₹ 79.8 K₹ 2.04 L
RE21C138 : भाडेतत्त्वावर क्रेन, ट्रक व ट्रेलर घेणे₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 3.4 L
RE21C108 : ८. मोटार हत्यारे₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 51 K₹ 34 K
RE21C115 : १५. व्हेईकल मेंटेनन्स मशिनरीची देखभाल व दुरुस्ती₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 68 K
RE21C109 : ९. कामगार शिक्षण योजना साहित्य, फर्स्टएड कोर्स व तद्‌नुषंगिक खर्च₹ 75 K₹ 75 Ksame₹ 50 K₹ 16.6 K₹ 8.06 K₹ 68 K
RE21C116 : १६. परवाना नुतनीकरण शुल्क₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 35.25 K₹ 35.25 K₹ 34 K
RE21C110 : १०. चहा भत्ता₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 760₹ 600₹ 6.8 K
: क. यांत्रिक स्थापत्य अधिकारी यांचे कार्यालय₹ 30.2 Cr₹ 30.7 Crdecreased -1.6%₹ 24.18 Cr₹ 30.42 Cr₹ 26.67 Cr₹ 23.78 Cr
RE21A103 : २. पेट्रोल, डिझेल, ऑईल व सीएनजीसाठी खर्च₹ 20 Cr₹ 20 Crsame₹ 21 Cr₹ 22.58 Cr₹ 17.55 Cr₹ 17.6 Cr
RE21A103A : २अ. सुटे भाग खर्च₹ 7 Cr₹ 7 Crsame₹ 4.49 Cr₹ 6.25 Cr₹ 4 Cr
RE21A105 : ४. भाडे तत्त्वावर गाड्या घेणे₹ 3 Cr₹ 3.5 Crdecreased -14.3%₹ 3.1 Cr₹ 3.34 Cr₹ 2.84 Cr₹ 2.04 Cr
RE21A107 : ६. मा. पदाधिकारी यांना शासकीय वाहनाऐवजी वाहन प्रतीपूर्ती भत्ता₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 1.76 L₹ 1.47 L₹ 10.2 L
RE21A104 : ३. फुरसुंगी व अन्य टोलनाक्यासाठी गाड्यांचे टोल भरणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 6.14 L₹ 68 K
RE21A106 : ५. आर.टी.ओ. पासिंग कामे करणे₹ 4.5 L₹ 4.5 Lsame₹ 40 K₹ 39.55 K₹ 1.75 L₹ 3.4 L
RE21A102 : १. संकीर्ण₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 8.44 K₹ 8 K
: ख. कर्मशाला (स.का.)₹ 1.89 Cr₹ 1.89 Crsame₹ 1.19 Cr₹ 1.3 Cr₹ 1.44 Cr₹ 1.34 Cr
RE21B101B : १ब. कायम सेवकवर्ग वेतन (तसलमात दुबेरजीमधील सेवक)₹ 90 L₹ 90 Lsame₹ 55.67 L₹ 60.77 L₹ 74.63 L₹ 65 L
RE21B101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड अ‍ॅक्टखालील)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 22.39 L₹ 19.12 L₹ 18.29 L₹ 30 L
RE21B110 : ८. साहित्य खर्च₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 29.68 L₹ 34.96 L₹ 29.75 L₹ 20.4 L
RE21B104 : ४. यंत्रासाठी वीज खर्च व दुरुस्ती (विद्युत)₹ 9 L₹ 9 Lsame₹ 5 L₹ 6 L₹ 7.65 L₹ 7.2 L
RE21B112 : १०. कामगार, मोटारसारथी यांना बुट, गणवेश व स्वेटर देणे₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 5.17 L₹ 5.66 L₹ 5.79 L₹ 6.8 L
RE21B113 : ११. ढकलगाडे, व्हिल बॅरो, लोखंडी कंटेनर दुरूस्त करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.83 L₹ 7.37 L₹ 2.04 L
RE21B102 : २. संकीर्ण₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 48.25 K₹ 30.3 K₹ 42.16 K₹ 80 K
RE21B103 : ३. हत्यारे व यंत्र₹ 70 K₹ 70 Ksame₹ 97.54 K₹ 68 K
RE21B106 : ५. कामगारांना सूतवाईस, रॉकेल वगैरे देणे₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 34 K
RE21B108 : ६. मशिनरी दुरुस्ती व देखभाल₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 34 K
RE21B109 : ७. परवाना नुतनीकरण शुल्क₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 3.75 K₹ 3.75 K₹ 10.2 K
: 13. बांधकाम नियोजन, नगर रचना व नगर विकास योजना₹ 62.41 Cr
(₹ 70.56 Cr calc)
₹ 62.38 Crincreased 0%₹ 24.66 Cr₹ 27.12 Cr₹ 30.82 Cr₹ 40.98 Cr
: क. नगर अभियंता यांचे मुख्य कार्यालय₹ 23.58 Cr
(₹ 31.73 Cr calc)
₹ 22.78 Crincreased 3.5%₹ 4.66 Cr₹ 4.7 Cr₹ 6.15 Cr₹ 11.89 Cr
: पुणे शहरातील हेरिटेज्‌ स्ट्रक्चरबाबत अनुषंगिक कामे करणे (यादी आर7)₹ 8.13 Cr₹ 10.9 Crdecreased -25.4%₹ 2.01 Cr₹ 2.58 Cr₹ 2.63 Cr₹ 5 Cr
RE23A107/R7-1 : पुणे शहरातील हिरिटेज स्ट्रक्चरबाबत अनुषगिक कामे करणे₹ 1.75 Cr₹ 2.5 Crdecreased -30%
RE23A107/R7-3 : ऐतिहिसिक जुनी महात्मा फुले मंडई येथे मंडई दुरूस्ती करणे (गाळयांची डेव्हलपेमेंट +विदयुत व्यवस्था)₹ 70 L₹ 1 Crdecreased -30%
RE23A107/R7-4 : विश्रामबागवाडा येथे दुरूस्ती, जतन व संवर्धनाची उर्वरित टप्प्यातील कामे करणे.₹ 70 L₹ 1 Crdecreased -30%
RE23A107/R7-11 : पुणे शहरातील प्राचिन कालीन ऐतिहासिक वास्तुंची विदयुत व्यवस्था, दुरूस्ती व सुशोभिकरण इ. कामे करणे.₹ 52.5 L₹ 75 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-21 : प्रेक्षणीय स्थळांसाठीचे नियोजन पार्कींगसह ₹ 50 Lnew
RE23A107/R7-5 : नानावाडा येथे दुरूस्ती, जतन व संवर्धनाची उर्वरित टप्प्यातील कामे करणे. (दर्शनी व दगडी इमारत)₹ 49 L₹ 70 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-2 : लाल महाल येथील मास्टर प्लिनिंगनुसार विविधविकास व दुरूस्तीची कामे करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-10 : भिडेवाडा येथे पहिली मुलांची शाळा/राषट्रीय स्मारक उभारणे.₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-13 : पर्यटनवाढीसाठी विविध ब्रॉशर्स, पोस्टर्स, नकाशे, हेरिटेज पुस्तिका इ. तयार करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-16 : पुणे टुरिस्ट डेस्टिनेशन करिता टुरिझम करीता मास्टर प्लॅन तयार करणे व त्या अनुषंगाने विकास कामे करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-17 : पुणे ब्रँडिंग, मार्केटिंगच्या अनुषंगाने विविध कामे करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-20 : मराठी भाषेत कॉफी टेबल बुक व अन्य पुस्तके तयार करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-6 : सोमवारपेठ नागेश्वर मंदिर दुरूस्ती व संवर्धनाची कामे करणे₹ 21 L₹ 30 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-14 : पुणे शहरात विविध प्रकारचे वॉक, ट्रेल, मिनी बस टुर विकसित करणे.₹ 21 L₹ 30 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-15 : पर्यटकांसाठी विविध ठिकाणी माहिती फलक, दिशादशक साईनेज, होर्डिंग्ज, इ. उभारणे.₹ 21 L₹ 30 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-12 : पुणे शहरातील 245 ऐतिहासिक वास्तुंपैकी धोकादायक वास्तुंची अत्यावशयक डागडुजी, दुरूस्ती करणे.₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-8 : पुणे शहरातील हेरिटेज स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे₹ 14 L₹ 20 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-9 : आर्किटेक्ट फी अदा करणे₹ 14 L₹ 20 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-18 : पर्वती पायथा येथे चित्रकला, शिल्पकला सराव व प्रात्यक्षिकासाठी बैठक व्यवस्था करणे₹ 10.5 L₹ 15 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-19 : हेरीटेजविषयक ट्रेनिंग कार्यशाळा इ. साठी₹ 10.5 L₹ 15 Ldecreased -30%
RE23A107/R7-7 : शनिवारवाडा येथील देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे₹ 7 L₹ 10 Ldecreased -30%
RE23A130 : महानगरपालिकेसाठी जीआयएस संगणकप्रणाली विकसित करणे व माहिती संकलित करणे₹ 5 Cr₹ 5 Crsame
RE23A102A : २अ. नगर अभियंता यांचे कार्यालय - कायम सेवकवर्ग वेतन (न.अ.)₹ 3.25 Cr₹ 1.25 Crincreased 160%₹ 94.45 L₹ 1.11 Cr₹ 1.09 Cr₹ 1 Cr
RE23A118 : १५. शहरात व समाविष्ट गावांत टी.पी. स्कीम करणे₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.36 Cr
RE23A121 : विकास आराखडा व मायक्रोफिल्म करणे₹ 2 Cr₹ 2.5 Crdecreased -20%₹ 14.96 L
RE23A122 : पुणे मनपा हद्दीमध्ये डी. पी. मार्कींग करणे व एकत्रित योजना करणे तसेच टाऊन प्लॅनिंग स्कीम राबविणे / जुन्या हद्दीतील निवासी झोनचा विकास आराखडा तयार करणे / मनपा हद्दीमध्ये सिटी सर्व्हे करणे₹ 2 Cr₹ 2.5 Crdecreased -20%₹ 63.74 L₹ 24.94 L₹ 54.13 L₹ 20.4 L
RE23A128 : पुणे शहरातील अनधिकृत बांधकामाचे सर्वेक्षण करणे₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.02 Cr
RE23A129 : पुणे शहरातील टेकड्यालगतच्या रहिवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करणेसाठी जमिनीचा जिऑलॉजिकल सर्वे करणे₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.7 Cr
RE23A112 : ९. थर्ड पार्टी क्वालिटी अ‍ॅश्युरन्सकरिता सल्लागार फी देणे₹ 1.75 Cr₹ 1.75 Crsame₹ 1.02 Cr₹ 1.73 Cr₹ 1.67 Cr₹ 1.36 Cr
RE23A120 : क्षेत्रिय कार्यालयाकडील विकास कामांचा दर्जा तपासण्यासाठी कन्सलटंट नेमणे₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 1.5 Cr₹ 37.33 L₹ 1.2 Cr₹ 88.4 L
RE23A127 : पुणे शहरातील मोबाईल टॉवर नियमीतीकरण करणे व करआकारणी करणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 10.58 L₹ 30.6 L
RE23A124 : ऑटो डी.सी.आर.च्या अनुषंगाने सॉफ्टवेअर व हार्डवेअर अयावत करणेसाठी यंत्रणा विकसित करणे₹ 35.6 L₹ 35.6 Lsame₹ 5.54 L₹ 30.6 L
RE23A101A : १. नगर अभियंता (मुं.प्रां.म. अधिनियम, कलम ४५ (३) अन्वये) (न.अ.) वेतन₹ 32 L₹ 32 Lsame₹ 18.3 L₹ 7.63 L₹ 29.15 L₹ 30 L
RE23A103 : ३. संकीर्ण₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 29.91 L₹ 29.91 L₹ 24.81 L₹ 20.4 L
RE23A107A : पुणे आर्टस्‌ कमिटी स्थापन करणे व त्यायोगे पुणे पर्यटनाचा व्हिजन प्लॅन तयार करणे₹ 30 L₹ 50 Ldecreased -40%₹ 25 L
RE23A132 : पुणे महानगरपालिकेच्या हद्‌दीतील क्षेत्राचे हवाई सर्वेक्षण करणे₹ 25 L₹ 25 Lsame
RE23A123 : अनधिकृत / धोक्याच्या बांधकामाबाबत कारवाई करण्यासाठी लागणारी मशिनरी भाडे तत्त्वावर / खरेदीने उपलब्ध करून घेणे₹ 20.4 L₹ 20.4 Lsame₹ 76.93 L₹ 86.61 L₹ 2.04 Cr
RE23A133 : शहरातील सुंदर वास्तुकला (आर्किटेक्‍चरल) असलेल्या इमारती व पर्यावरण पुरक (ग्रीन बिल्डींग) इमारतींसाठी स्पर्धा घेणे व बक्षिस देणे₹ 10 L₹ 10 Lsame
RE23A117 : १४. टीडीआरपोटी सर्च टायटलकरिता वकील फी₹ 7.5 L₹ 7.5 Lsame₹ 6.8 L
RE23A104 : ४. कोर्ट कामासाठी खर्च (न.अ.)₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 5.28 K₹ 20.65 K₹ 240₹ 5.78 L
RE23A116 : १३. टीडीआरपोटी सर्चकरिता जाहिरात खर्च₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 4.92 L₹ 7.8 L₹ 6.71 L₹ 5.44 L
RE23A106 : ६. प्रवास खर्च₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 1.85 L₹ 81.48 K₹ 1.54 L₹ 1.36 L
RE23A131 : आरटीआय अंतर्गत नागरिकांना कागदपत्रांच्या, नकाशांच्या प्रती उपलब्ध करून देणे₹ 2 L₹ 2 Lsame
RE23A107B : संकिर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame
RE23A105 : ५. कॉन्टॅ्रक्ट लेबर अ‍ॅक्टनुसार रजिस्टे्रशन फी भरणे₹ 8.5 K₹ 8.5 Ksame₹ 6.8 K
: छ. भवन विभाग₹ 10.03 Cr
(₹ 16.03 Cr calc)
₹ 8.03 Crincreased 24.9%₹ 5.24 Cr₹ 5.85 Cr₹ 6.64 Cr₹ 7.28 Cr
RE23G101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 10 Cr₹ 8 Crincreased 25%₹ 5.21 Cr₹ 5.81 Cr₹ 6.6 Cr₹ 7.25 Cr
: छ२. भवन विभाग (विभागीय कार्यालय)₹ 6 Cr₹ 6 Crsame₹ 3.14 Cr₹ 3.44 Cr₹ 4.36 Cr₹ 4.56 Cr
RE23G###A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 6 Cr₹ 6 Crsame₹ 3.14 Cr₹ 3.44 Cr₹ 4.36 Cr₹ 4.56 Cr
RE23G102 : २. संकीर्ण₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 2.93 L₹ 3.99 L₹ 3.31 L₹ 2.8 L
RE23A-2 : हेरिटेज आणि विकास₹ 8.15 Cr₹ 10.92 Crdecreased -25.4%₹ 2.01 Cr₹ 2.58 Cr₹ 2.63 Cr₹ 5 Cr
: ख. बांधकाम परवानगी₹ 6.61 Cr₹ 6.61 Crsame₹ 4.18 Cr₹ 4.66 Cr₹ 4.99 Cr₹ 5.4 Cr
RE23B101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन (न.अ.)₹ 6.25 Cr₹ 6.25 Crsame₹ 3.9 Cr₹ 4.31 Cr₹ 4.92 Cr₹ 5.1 Cr
RE23B105 : ५. धोक्याची घरे उतरवणे, जादा कामांसाठी द्यावयाचा मेहनताना₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 17.67 L₹ 23.36 L₹ 17 L
RE23B102 : २. संकीर्ण₹ 8.5 L₹ 8.5 Lsame₹ 9.75 L₹ 8.81 L₹ 7.51 L₹ 6.8 L
RE23B103 : ३. हत्यारे व इतर साहित्य (न.अ.)₹ 6.5 L₹ 6.5 Lsame₹ 2.99 L₹ 5.78 L
RE23B106 : ६. ग्रुप इन्शुरन्स स्कीमसाठी द्यावयाचा हप्ता₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 68 K
RE23B104 : ४. प्रवास खर्च₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 27.59 K₹ 6.8 K
: घ. नगर विकास योजना₹ 2.48 Cr₹ 2.48 Crsame₹ 1.52 Cr₹ 1.64 Cr₹ 1.76 Cr₹ 2.1 Cr
RE23D101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (न.अ.)₹ 2.2 Cr₹ 2.2 Crsame₹ 1.52 Cr₹ 1.64 Cr₹ 1.75 Cr₹ 1.85 Cr
RE23D104 : ४.२३ गावातील विकास आराखड्यानुसार रस्ते जागेवर आखणे व दगड पुरविणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 17 L
RE23D105 : ५.२३ गावातील विकास आराखड्याची छपाई व प्रती काढणे₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 6.8 L
RE23D102 : २. संकीर्ण₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 4.87 K₹ 79.2 K₹ 68 K
RE23D103 : ३. पुणे शहरातील मान्यताप्राप्त नगररचना योजना अंतर्गत संबंधितांना द्यावयाची नुकसान भरपाई रक्कम₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 9.84 K₹ 17 K
: ड्‌. भूमीप्रापण (लँड अ‍ॅक्विझिशन)₹ 2.2 Cr₹ 2.2 Crsame₹ 1.49 Cr₹ 1.71 Cr₹ 1.69 Cr₹ 2.04 Cr
RE23E101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन (न.अ.)₹ 2.15 Cr₹ 2.15 Crsame₹ 1.48 Cr₹ 1.68 Cr₹ 1.66 Cr₹ 2 Cr
RE23E102 : २. संकीर्ण₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 99.18 K₹ 2.99 L₹ 2.47 L₹ 4 L
: ग. नगर रचना खाते₹ 1.86 Cr₹ 1.86 Crsame₹ 1.33 Cr₹ 1.41 Cr₹ 1.43 Cr₹ 1.61 Cr
RE23C101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन (न.अ.)₹ 1.85 Cr₹ 1.85 Crsame₹ 1.32 Cr₹ 1.4 Cr₹ 1.43 Cr₹ 1.6 Cr
RE23C102 : २. संकीर्ण₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 98.82 K₹ 85.9 K₹ 49.59 K₹ 68 K
: च. विकास अभियंता (प्रकल्प)₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 1.09 Cr₹ 1.14 Cr₹ 1.17 Cr₹ 1.1 Cr
RE23F101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 1.09 Cr₹ 1.14 Cr₹ 1.17 Cr₹ 1.1 Cr
: 4. झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभाग₹ 61.79 Cr₹ 47.09 Crincreased 31.2%₹ 22.34 Cr₹ 24.08 Cr₹ 25.36 Cr₹ 32.6 Cr
: ख. सब इंजिनियर (हेल्थ) (आ.प्र.)₹ 46.08 Cr₹ 31.23 Crincreased 47.6%₹ 12.62 Cr₹ 13.78 Cr₹ 14.13 Cr₹ 18.46 Cr
: ख२. सबइंजिनियर (हेल्थ) (विभा. कार्या.)₹ 27.23 Cr₹ 27.23 Crsame₹ 10.4 Cr₹ 11.14 Cr₹ 11.21 Cr₹ 15.21 Cr
RE14B301/W5-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने करावयाची योजनेतर कामे₹ 13.56 Cr₹ 13.56 Crsame₹ 5.12 Cr₹ 4.61 Cr₹ 3.9 Cr₹ 4.02 Cr
RE14B302/C5-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांच्या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे₹ 3.79 Cr₹ 3.79 Crsame₹ 1.35 Cr₹ 2.19 Cr₹ 2.63 Cr₹ 4.9 Cr
RE14B###A : सार्वजनिक/सुलभ शौचालय दुरूस्ती, मुतार्‍या दुरूस्ती कामे करणे₹ 3.5 CrP₹ 3.5 Crsame₹ 2.14 Cr₹ 2.52 Cr₹ 2.2 Cr₹ 2.28 Cr
RE14B###C : जुन्या ड्रेनेज लाईन बदलणे व दुरूस्ती करणे₹ 2.01 Cr₹ 2.01 Crsame₹ 82.74 L₹ 73.11 L₹ 62.18 L₹ 1.25 Cr
RE14B###B : काँक्रीटीकरणाची व फरशीची कामे / पेव्हींगची कामे व देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 3.88 L₹ 8.86 L₹ 1.11 Cr₹ 1.24 Cr
RE14B###D : ड्रेनेज लाईन व चेंबर साफसफाई करणे₹ 1.58 Cr₹ 1.58 Crsame₹ 65.08 L₹ 73.16 L₹ 56.71 L₹ 1.11 Cr
RE14B###E : देखभाल दुरुस्तीसाठी साहित्य खरेदी - पुरविणे व बसविणे₹ 78.94 L₹ 78.94 Lsame₹ 28.24 L₹ 26.33 L₹ 17.81 L₹ 41.36 L
: सार्वजनिक स्वच्छतागृहात संडास, बाथरूम, ओपन गटारे साहित्य व दुरुस्त्या करणे₹ 14.85 Crnew0000
RE14B103/SR10-59 : प्रभाग क्र.३७ ब प्रभागातील सर्व शौचालय / मुताऱ्या दुरूस्ती₹ 35 Lnew
RE14B103/SR10-124 : प्रभाग क्र. १३ ब मधील विविध ठिकाणची सार्वजनिक स्वच्छतागृहे दुरुस्त करणे₹ 25 Lnew
RE14B103/SR10-18 : प्रभाग क्र.१७ ब म.गांधीनगर मधील शौचालय गरजेची कामे करणे.₹ 25 Lnew
RE14B103/SR10-19 : प्रभाग क्र.१७ ब जयप्रकाशनगर मधील शौचालय गरजेचे कामे करणे ₹ 25 Lnew
RE14B103/SR10-77 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये विविध ठिकाणच्या शौचालय व मुताऱ्यांची दुरूस्ती करणे ₹ 25 Lnew
RE14B103/SR10-99 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये शौचालय क्र.७,८ व काशीवाडी मधील विविध ठिकाणातील शौचालय दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 25 Lnew
RE14B103/SR10-12 : प्रभाग क्र १५ ब मधील यशवंतनगर येथील शौचालयांची दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-15 : प्रभाग क्र.१६ अ सर्व प्रभागातील शौचालय देखभाल व दुरूस्ती करणे₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-23 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये शौचालयांची दुरूस्ती करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-3 : प्रभाग क्र. ४ ब मधील नागपूर चाळमधील विविध सार्वजनिक शौचालय दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-39 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील हनुमाननगर ,राऊत वाडी ,मोरे श्रमिक वसाहत परिसरातील सर्व सार्वजनिक शौचालयामध्ये वर्षभरासाठी सर्व प्रकारची देखभाल व दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-40 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील राजीव गांधी पार्क , केळेवाडी, वसंतनगर, भिमनगर परिसरातील सर्व सार्वजनिक शौचालयामध्ये वर्षभरासाठी सर्व प्रकारची देखभाल व दुरूस्तीची कामे करणे₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-44 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये नविन शौचालय बांधणे, विविध शौचालयांची दुरूस्ती करणे व तदनुषंगिक कामे करणे.₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-48 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये सार्वजनिक शौचालयाची दुरूस्ती करणे₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-5 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये शौचालय दुरूस्ती कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-53 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १५ येथे महिला व पुरूष शौचालय दुरूस्ती व विविध विकासाची कामे करणे₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-6 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये औंध गाव विविध सार्वजनिक सुलभ शौचालय येथे आवश्यक दुरूस्ती करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-61 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ, नाना पेठ, रास्ता पेठ येथील स्वच्छतागृह रंगरंगोटी करणे, दुरूस्ती करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-8 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये विविध शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-81 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये विविध ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे व शौचालय दुरूस्त करणे₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-9 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये विविध ठिकाणच्या मुताऱ्या दुरूस्ती करणे.₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-97 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्ती विषयी कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-98 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील काशेवाडी परिसरातील सुलभ शौचालय दुरूस्ती व सुधारणा कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE14B103/SR10-1 : प्रभाग क्र. ४अ, श्रमिक वसाहत,कामगारनगर येथे शौचालय बांधणे व दुरुस्ती करणे.₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-100 : प्रभाग क्र. ६० ब मधील सर्व शौचालय , मुतारी वार्षिक पध्दतीने साफसफाई अॅसिड वॉश करणे ₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-16 : प्रभाग क्र.१६ ब विविध ठिक़ाणी शौचालय दुरुस्ती करणे₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-2 : प्रभाग क्र. ४ ब मधील नागपूर चाळ मधील नटराज मित्र मंडळ पाठीमागील शौचालय हे नव्याने दुरूस्त करणे. ₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-37 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये, सर्व्हे नं. १००१ वडारवाडी येथे सुलभ शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-38 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये विविध ठिकाणी सुलभ शौचालयांची दुरूस्ती करणे ₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-43 : प्रभाग क्र. २८ अ मध्ये विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्ती करणे ₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-52 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १४ येथे महिला व पुरूष शौचालय दुरूस्ती व विविध विकासाची कामे करणे₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-54 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १७ येथे महिला व पुरूष शौचालय दुरूस्ती व विविध विकासाची कामे करणे₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-76 : प्रभाग क्र. ४७ ब चुडामन तालिम व भवानी पेठ परिसरात सुलभ शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-82 : प्रभाग क्र.५१ ब स.नं.२१४,१३३,१३४ भागात सार्वजनिक शौचालायचे दुरूस्ती विषयक कामे करणे₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-88 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये नेर्लेकर हॉस्पिटल शेजारील शौचालय व पानमळा वसाहत मधील शौचालयाचे दुरूस्ती करणे₹ 15 Lnew
RE14B103/SR10-10 : प्रभाग क्र. १४ ब मध्ये सुलभ शौचालयांची दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-101 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये सार्वजनिक शौचालय व मुताऱ्या दुरूस्त करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-102 : प्रभाग क्र.६३ ब मधील झोपडपटटीमध्ये वैयक्तीक शौचालय बांधण्यासाठी साहित्य पुरविणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-103 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये शौचालय दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-104 : प्र.क्र. ६४ ब मध्ये डायसप्लॉट, ढोलेमळा शाळा येथील सुलभ शौचालयाचे दुरूस्ती विषयक कामे करणे व विविध सुधारणा कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-105 : प्र.क्र. ६४ ब मध्ये सॅलिसबरी पार्क मधील कॅनॉल लगत असलेले सुलभ शौचालय, डायस प्लॉट येथील सुलभ शौचालय, ढोले मळा व यासीन जुग येथे सुलभ शौचालय दुरूस्ती व रंगरंगोटी व विविध सुधारणा कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-109 : प्रभाग क्र. ६६ ब मधील इंदिरानगर, औद्योगिक वसाहत येथील शौचालय दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-11 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये लक्ष्मीनगर, अशोकनगर व इतर ठिकाणच्या शौचालयामधील दूरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-110 : प्रभाग क्र.६७ ब तावरे कॉलनी येथील शौचालयाची दुरुस्ती विषयक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-111 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये शांतीनगर येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-112 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये मोरेवस्ती येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-113 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये शंकर महाराज वसाहत भाग-१ येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-114 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये शंकर महाराज वसाहत भाग-२ येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-115 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये शंकर महाराज वसाहत भाग-३ येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-116 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये के.के. मार्केट येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-117 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये कुंभार वस्ती येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-118 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये भिमदिप झोपडपट्टी येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-119 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये गणपत नगर येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-120 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये बिबवेवाडी गाव भाग-१ येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-121 : प्र.क्र. ७० अ मध्ये बिबवेवाडी गाव भाग-२ येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-123 : प्रभाग क्र. ७१ ब प्रेमनगर येथील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-13 : प्रभाग क्र १५ ब मधील बाराथे वस्ती, सुभाषनगर येथील शौचालयांची दुरुस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-14 : प्रभाग क्र १५ ब मधील गणेशनगर, बालाजीनगर, कामराजनगर येथील शौचालयांची दुरुस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-17 : प्रभाग क्र १७ अ मधील विविध शौचालयांची दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-20 : प्रभाग क्र.१७ ब यशवंतनगर,नेताजीनगर मधील शौचालय गरजेचे कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-21 : प्रभाग क्र.१७ ब भाटनगर मधील शौचालयात गरजेचे कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-22 : प्रभाग क्र. २० अ मधील सुलभ शौचालयांची दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-27 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये शुरविर व नात्यावरील तसेच स्विपरचाळ येथील विविध स्वच्छतागृह दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-28 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये भिम संघटना मंडळ चमन बेकरी-राजरत्न बुध्दविहार याठिकाणी असलेल्या झोपडपट्टीस नामफलक गल्ली नंबर घर क्रमांक देणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-29 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं.२५१ इंदिरानगर, ३३० भिमनगर परिसरातील शौचालयाची विविध प्रकारची दुरस्ती विषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-30 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. २३२, मरिअम्मा नगर येथील शौचालयाची विविध प्रकारची दुरस्ती विषयक करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-31 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं.२१६ व २१७ काची मळा भराव परिसरातील शौचालयाची विविध प्रकारची दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-32 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. २२४,२२६व गाडीतळ मंगळवार पेठ परिसरातील शौचालयाची विविध प्रकारची दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-33 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. २१३,२१४ गोसावी वस्ती व मुजावर वस्ती परिसरातील शौचालयाची विविध प्रकारची दुरूस्ती विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-34 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. ८५, हनुमान मंडळ,स.नं. १५६ पारगे चौक येथील परिसरातील शौचालयाची मुतारी व विविध प्रकारची दुरूस्ती विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-36 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये, विविध ठिकाणी सुलभ शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-4 : प्र.क्र.७अ मध्ये इंदिरा वसाहत व कस्तुरबा वसाहत येथे शौचालय दुरुस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-45 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये शौचालय दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-46 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील वरखडे चौक येथील सार्वजनिक शौचालय दुरूस्त करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-47 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये मावळे आळी, गोसावी वस्ती येथील सुलभ शौचालय दुरूस्त करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-49 : प्रभाग क्र. ३५ ब ७ चाळ येथील स्वच्छतागृह दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-50 : प्रभाग क्र. ३५ ब १० चाळ येथील स्वच्छतागृह दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-51 : प्रभाग क्र. ३५ ब ३ चाळ येथील स्वच्छतागृह दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-55 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १६ व १७ येथे चेंबर व फरशी दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-56 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १५ येथे चेंबर व फरशी दुरूस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-57 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये प्लॉट नं १४ येथे चेंबर व फरशी दुरूस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-60 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये विविध ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह नुतनीकरण करणे व दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-62 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये १५ ऑगस्ट चौक मुतारी व शौचालय दुरूस्त करणे व इतर कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-63 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्त्या करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-64 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये१५ ऑगस्ट चौकातील शौचालय दुरूस्त करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-67 : प्रभाग क्र.४१ अ विविध ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयाची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-68 : प्रभाग क्र.४१ ब मधील विविध ठिकाणची शौचालय दुरुस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-69 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये मार्कंडेय नगर येथील शौचालय दुरूस्त करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-7 : प्रभाग क्र ११ अ मधील विविध शौचालयांची दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-70 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये शंकर मठ परिसरातील सुलभ शौचालयाची दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-71 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये मिरेकर वस्ती सुलभ शौचालयाची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-72 : प्रभाग क्र.४४ अ, सुलभ शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-73 : प्रभाग क्र. ४६ अ रामटेकडी येथे सुलभ शौचालय दुरुस्ती कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-74 : प्रभाग क्र.४७ अ चुडामन तालीम येथील शौचालय दुरुस्त करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-75 : प्रभाग क्र.४७ अ येथील सर्व येथील सर्व शौचालय दुरुस्त करणे.(सोनवणे वसाहत)₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-78 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये विविध ठिकाणच्या शौचालय व मुताऱ्यांची दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-79 : प्रभाग क्र.४९ अ मधील सुलभ शौचालयाची दुरूस्ती करणे व रंगरंगोटी करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-80 : प्रभाग क्र.४९ अ मधील मनपा शाळांमधील शौचालयाची दुरूस्ती करणे व रंगरंगोटी करणे.₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-83 : प्रभाग क्र.५१ ब मध्ये सदाशिव पेठ व वस्ती विभागात शौचालय दुरूस्त करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-84 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल परिसरात विविध ठिकाणच्या शौचालयांची दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-85 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील हनुमाननगर येथील शौचालयांची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-86 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील राजेंद्र नगर येथील महात्मा फुले वसाहतीतील शौचालयांची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-90 : प्रभाग क्र.५७ ब येथील विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-91 : प्रभाग क्र.५७ ब चाळ नं. ८९ ते ११२ येथील शौचालय दुरूस्ती करणे व पाण्याची टाकी बदलने₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-92 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ६३३ गंज पेठ, अंगरशा तकीया, गुरूवार पेठ तळाई, कैकाड आळी, जानाई मळा व विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्तीविषयक कामे करणे तसेच लिंगायत स्मशान भुमि शेजारी शौचालय दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-95 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये विविध ठिकाणी सार्वजनिक बाथरूम दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-96 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये जानार्इ मळा, वीर लहुजी वस्ताद चौक, विठ्ठलनगर येथे शौचालय दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE14B103/SR10-106 : प्रभाग क्र. ६५ अ मध्ये घोरपडे पेठ परिसरातील विविध ठिकाणचे सुलभ शौचालय दुरुस्त करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-107 : प्रभाग क्र. ६५ अ मध्ये लोहियानगर येथील सर्व ठिकाणचे सुलभ शौचालय दुरुस्त करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-108 : प्र.क्र.६५ ब मधील१६४ व १८० वसाहत मीरा मार्केट धोबीघाट शौचालय दुरुस्ती करणे.₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-122 : प्रभाग क्र. ७१ ब आंबेडकर नगर मधील सार्वजनिक शौचालयाची दुरुस्ती करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-24 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये महात्मा फुले वसाहत विविध स्वच्छतागृहाची दुरूस्ती विषयक कामे करणे₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-25 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये पत्राचाळ लेन क्र.१ ते ३६ विविध मुख्य रस्त्यावरील स्वच्छतागृहांची दुरूस्ती करणे₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-26 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये मध्ये सम्यकनगर येथील लेन क्र.४ व लेन क्र.१८ येथील स्वच्छतागृहांची दुरूस्ती करणे₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-35 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये विविध ठिकाणी शौचालय दुरूस्ती करणे. ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-41 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणी तसेच किष्किंधानगर येथील सार्वजनिक शौचालयामध्ये दुरुस्ती विषयक कामे करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-42 : प्रभाग क्र. २७ ब जयभवानीनगर व प्रभागातील विविध ठिकाणच्या सार्वजनिक सुलभ शौचालयाची दुरुस्ती करणे व तदनुषंगिक कामे करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-58 : प्रभाग क्र.३६ ब मध्ये वस्ती विभागात शौचालय दुरूस्ती करणे₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-65 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये टूरिस्ट हॉटेल जवळील शौचालय दुरूस्त करणे.₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-66 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये श्रमिकनगर समोरील शौचालय दुरूस्ती करणे.₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-87 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल , मांगीरबाबा चौक येथे मुतारीची दुरूस्ती करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-89 : प्रभाग क्र. ५७ अ पर्वती दर्शन येथील सुलभ शौचालयाची देखभाल व दुरुस्ती करणे ₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-93 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये मधील विविध ठिकाणी शौचालय दुरुस्ती विषयक कामे करणे.₹ 5 Lnew
RE14B103/SR10-94 : प्रभाग क्र.५९ अ ५८५ गंजपेठ येथील व विविध ठिकाणी शौचालय विषयक दुरुस्ती कामे करणे.₹ 5 Lnew
RE14B101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 4 Cr₹ 4 Crsame₹ 2.22 Cr₹ 2.64 Cr₹ 2.93 Cr₹ 3.25 Cr
: क. उप आयुक्त (झोनिपु) यांचे कार्यालय₹ 9.94 Cr₹ 9.89 Crincreased 0.5%₹ 6.79 Cr₹ 7.35 Cr₹ 8.16 Cr₹ 8.38 Cr
RE14A102A : २. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 9 Cr₹ 9 Crsame₹ 6.48 Cr₹ 7.01 Cr₹ 7.8 Cr₹ 7.75 Cr
RE14A110 : ७. सुलभ शौचालयातील विज खर्च (विद्युत)₹ 50 LB₹ 50 Lsame₹ 24.49 L₹ 25 L₹ 29.54 L₹ 28 L
RE14A112 : ९. झोपडीधारकांना आपत्कालीन सहाय्य₹ 20.4 LP₹ 20.4 Lsame₹ 19.63 K₹ 40 K₹ 20.4 L
RE14A101A : १. उप आयुक्त (झो.नि.पु.) (असिस्टंट म्यु. कमिशनर स्लम क्लिअरन्स) (मुं.प्रा.मनपा. अधिनियम कलम ४५(३) प्रमाणे) यांचे वेतन₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 2 L₹ 4.71 L₹ 2.96 L₹ 12 L
RE14A116 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये झोपडी/घरांचे बोयमेट्रीक लक्ष्मीनगर, अशोकनगर व इतर सर्व्हे झालेल्या घरावर नाव व नंबर प्लेट व इतर बोर्ड लावणे₹ 5 Lnew0000
RE14A103 : ३. संकीर्ण₹ 3.5 L₹ 3.5 Lsame₹ 3.88 L₹ 3.68 L₹ 3.34 L₹ 2.8 L
: ग. नागर वस्ती विकास योजना₹ 3.86 Cr₹ 4.06 Crdecreased -4.9%₹ 2.79 Cr₹ 2.84 Cr₹ 2.95 Cr₹ 5.63 Cr
RE14C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 2.5 Cr₹ 2.5 Crsame₹ 1.7 Cr₹ 1.81 Cr₹ 1.88 Cr₹ 2.25 Cr
RE14C110 : ८. समूह संघटक मानधन देणे₹ 80 LPL₹ 1 Crdecreased -20%₹ 64.48 L₹ 71.65 L₹ 70.2 L₹ 74.8 L
RE14C###A : ग२. नागरवस्ती विकास योजना (वि.का.) - १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 6.81 L₹ 14.25 L₹ 19.21 L₹ 2.4 Cr
RE14C109 : ७. सुवर्णजयंती शहरी रोजगार योजना राबविणे₹ 20 LPL₹ 20 Lsame₹ 28 L₹ 15.26 L₹ 15.57 L₹ 17 L
RE14C102 : २. संकीर्ण₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 3.86 L₹ 83.82 K₹ 67.62 K₹ 2.8 L
RE14C105 : ४. बालवाड्या देखभाल दुरुस्ती₹ 1.5 LPL₹ 1.5 Lsame₹ 52.77 K₹ 1.11 L₹ 1.68 L₹ 1.36 L
RE14C107 : ५. पाळणाघर दुरूस्ती कामे करणे₹ 1.36 LL₹ 1.36 Lsame₹ 4.87 L₹ 1.36 L
: घ. उपायुक्त (समाजकल्याण) यांचे कार्यालय₹ 1.16 Cr₹ 1.16 Crsame₹ 14.72 L₹ 10.95 L₹ 10.76 L₹ 12.8 L
RE14D101B : कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1 Cr₹ 1 Crsame
RE14D101A : १. उपायुक्त (समाजकल्याण) यांचे वेतन₹ 15 LB₹ 15 Lsame₹ 13.95 L₹ 10.33 L₹ 10.73 L₹ 12 L
RE14D102 : २. संकीर्ण₹ 1 LB₹ 1 Lsame₹ 77.2 K₹ 61.83 K₹ 3.05 K₹ 80 K
RE14D111A : घ1. जिल्हा नियोजन व विकास समिती यांचे कार्यालय - १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 75 L₹ 75 Lsame
: 3. दुय्यम शिक्षण₹ 55.62 Cr₹ 52.77 Crincreased 5.4%₹ 46.36 Cr₹ 50.35 Cr₹ 54.97 Cr₹ 53.79 Cr
RE13#101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 27 Cr₹ 27 Crsame₹ 20.75 Cr₹ 21.56 Cr₹ 23.45 Cr₹ 24 Cr
RE13#127 : २७. मनपा इयत्ता ५ वी ते १० वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पी.एम.पी.एम.एल सेवा₹ 10 CrBL₹ 10 Crsame₹ 18.7 Cr₹ 17.84 Cr₹ 20.3 Cr₹ 15 Cr
RE13#104 : ४. सेवानिवृत्ती वेतन व तोषदान₹ 8 Cr₹ 8 Crsame₹ 1 Cr₹ 2 Cr₹ 2 Cr₹ 4 Cr
RE13#133 : राजीव गांधी अ‍ॅकॅडमी ऑफ इ-लर्निंग इंग्लिश स्कूल₹ 3 CrBL₹ 3 Crsame₹ 1.17 Cr₹ 1.98 Cr₹ 2.38 Cr₹ 2.72 Cr
RE13#142 : फोनिक्स/अॅमल/अॅबॅकस विषय शाळांमधून राबविणे₹ 1 Crnew0000
RE13#138 : पुणे मनपा माध्यमिक विालयातील विद्यार्थीनिंकरीता सॅनिटरी नॅपकिन सुविधा पुरविणे.₹ 90 LBL₹ 40 Lincreased 125%₹ 24.22 L
RE13#135 : पुणे मनपाच्या शाळेत शिकणार्‍या इ. १० व इ. १२ वीच्या शालांत परीक्षेत ८५% पेक्षा जास्त गुण मिळविणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी र.रु. ५१ हजार श्रीमती शारदाबाई पवार शिष्यवृत्ती देणे₹ 85 LBL₹ 85 Lsame₹ 21.6 L₹ 22.95 L₹ 37.23 L₹ 52.02 L
RE13#126 : २६. मनपा माध्यमिक शाळामधील विद्यार्थी विद्यार्थीनींना मोफत गणवेश देणे₹ 80 LBL₹ 80 Lsame₹ 24.21 L₹ 90 L₹ 75.3 L₹ 74.8 L
RE13#140 : विविध क्षेत्रात प्राविण्य मिळविलेल्या व्यक्तींची माहिती व्हिडीयो व इतर माध्यमातून मराठी शाळांमध्ये दाखविणे₹ 75 Lnew0000
RE13#141 : चाळी व वसाहतींमध्ये लहान मुलांना विविध कला प्रशिक्षणाचे इंद्रधनुष्य कलाविष्कार वर्ग सुरु करणे₹ 60 Lnew0000
RE13#109 : ९. वीज खर्च विजेची उपकरणे (विद्युत)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 15 L₹ 15 L₹ 22.65 L₹ 20 L
RE13#111 : ११. भवन भाडे₹ 34 LBL₹ 34 Lsame₹ 44.6 L₹ 37.27 L₹ 35.69 L₹ 34 L
RE13#119 : १९. कॉम्प्युटर क्लास प्रोजेक्ट₹ 34 LBL₹ 34 Lsame₹ 2.53 L₹ 75 K₹ 3.98 L₹ 34 L
RE13#105 : ५. संकीर्ण₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 18.88 L₹ 13.21 L₹ 8.8 L₹ 24 L
RE13#130 : पुणे शहरातील माध्यमिक शाळांमध्ये वॉटर प्रुफींग, पाण्याची व्यवस्था व इतर दुरुस्ती कामे करणे₹ 25 LBL₹ 25 Lsame₹ 7.88 L₹ 2 L₹ 20 L
RE13#108 : ८. शिक्षणसाहित्य व शिलकी साहित्य₹ 20.4 LBL₹ 20.4 Lsame₹ 855₹ 25 L₹ 21.23 L₹ 20.4 L
RE13#121 : २१. आय.टी.आय. जागा वाढविणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 13.6 L
RE13#139 : महापालिकेच्या शाळेत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांची आयआयटी, एआयईईई आणि एनडीए या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी निवड झाल्यास प्रत्येकी एक लाख रुपये शिष्यवृत्ती देणे₹ 15 LBL₹ 15 Lsame₹ 15 L
RE13#110 : १०. खेळाचे साहित्य₹ 7.4 LBL₹ 7.4 Lsame₹ 7.4 L
RE13#113 : १३. प्रयोगशाळा₹ 6.8 LBL₹ 6.8 Lsame₹ 50 K₹ 8.5 L₹ 6.8 L
RE13#123 : २३. मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना पीएमपीएमएल हद्दीपर्यंत पीएमपीएमएलने सहल आयोजित करण्यासाठी₹ 6.8 LBL₹ 6.8 Lsame₹ 2.32 L₹ 4.73 L₹ 4.34 L₹ 6.8 L
RE13#117 : १७. आंतरशालेय क्रीडा स्पर्धा₹ 4.98 LBL₹ 4.98 Lsame₹ 3.25 L₹ 3.8 L₹ 3.24 L₹ 4.98 L
RE13#124 : २४. स्नेहसंमेलन व इ. १०वी, १२वी विद्यार्थ्यांना निरोप समारंभ₹ 4.76 LBL₹ 4.76 Lsame₹ 3.94 L₹ 4.42 L₹ 3.67 L₹ 4.76 L
RE13#122 : २२. १५ ऑगस्ट व २६ जानेवारी रोजी माध्यमिक शाळेकडील विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करणे₹ 4.49 LBL₹ 4.49 Lsame₹ 1.34 L₹ 1.82 L₹ 2.01 L₹ 4.49 L
RE13#115 : १५. छात्रसेना बालवीर इत्यादी₹ 4.08 LBL₹ 4.08 Lsame₹ 3.2 L₹ 3.84 L₹ 3.81 L₹ 4.08 L
RE13#118 : १८. विज्ञान शोधिका₹ 4.08 LBL₹ 4.08 Lsame₹ 2.11 L₹ 3.25 L₹ 3.03 L₹ 4.08 L
RE13#125 : २५. पर्यावरण शिक्षण उपक्रम₹ 2.04 LBL₹ 2.04 Lsame₹ 2.2 L₹ 1.86 L₹ 2.04 L
RE13#106 : ६. शैक्षणिक मासिके₹ 1.36 LBL₹ 1.36 Lsame₹ 7.23 K₹ 1.56 K₹ 1.36 L
RE13#107 : ७. शैक्षणिक परिषदा चर्चासत्र₹ 1.36 LBL₹ 1.36 Lsame₹ 26 K₹ 1.36 L
RE13#114 : १४. शैक्षणिक संस्थांना सभासद वर्गणी₹ 68 K₹ 68 Ksame₹ 26.09 K₹ 23.19 K₹ 26.94 K₹ 68 K
: 12. भवने, भूमी व मनपा वसाहती यांची व्यवस्था₹ 53.94 Cr₹ 40.54 Crincreased 33.1%₹ 14.24 Cr₹ 18.53 Cr₹ 15.87 Cr₹ 26.04 Cr
: ग. मनपा वसाहती₹ 73 L
(₹ 26.48 Cr calc)
₹ 73 Lsame₹ 45.54 L₹ 59.89 L₹ 64.25 L₹ 62.4 L
: ग२. मनपा वसाहती (विभागीय कार्यालय)₹ 25.75 Cr₹ 25.75 Crsame₹ 9.08 Cr₹ 10.89 Cr₹ 7.67 Cr₹ 15.03 Cr
RE22C301/W4-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने करावयाची योजनेतर कामे₹ 16.37 Cr₹ 16.37 Crsame₹ 4.53 Cr₹ 4.91 Cr₹ 2.29 Cr₹ 5.66 Cr
RE22C302/C4-# : क्षेत्रीय कार्यालयाने नागरिकांच्या सहभागातून करावयाची योजनेतर कामे₹ 3.43 Cr₹ 3.43 Crsame₹ 70.96 L₹ 1.61 Cr₹ 1.97 Cr₹ 4.66 Cr
RE22C###D : उत्सवानिमित्त (पालखी, जयंती, गणेशोत्सव इ.) मांडव उभारणे व तदनुषंगिक कामे करणे₹ 2.25 Cr₹ 2.25 Crsame₹ 1.03 Cr₹ 1.62 Cr₹ 1.13 Cr₹ 1.11 Cr
RE22C###B : भवन दुरुस्ती (शाळा, दवाखाने, मार्केट, क्षेत्रिय कार्यालय, मनपा वसाहती इ.)₹ 2.01 Cr₹ 2.01 Crsame₹ 1.57 Cr₹ 1.47 Cr₹ 1.24 Cr₹ 2 Cr
RE22C###C : इतर भवन दुरुस्ती (घाट, स्मशानभूमी, विसर्जन हौद इ.)₹ 1.2 Cr₹ 1.2 Crsame₹ 1.01 Cr₹ 1.04 Cr₹ 89.39 L₹ 1.19 Cr
RE22C###E : किरकोळ दुरुस्तीसाठी कोठीस साहित्य पुरविणे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 22.89 L₹ 23.25 L₹ 15.22 L₹ 40.13 L
RE22C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)₹ 70 L₹ 70 Lsame₹ 44.05 L₹ 55.67 L₹ 62.48 L₹ 60 L
RE22C102 : २. संकीर्ण₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 1.49 L₹ 4.22 L₹ 1.77 L₹ 2.4 L
: क. भवने व भूमी खाते - (म.स.आ.वि.)₹ 22.78 Cr₹ 8.38 Crincreased 171.8%₹ 3.29 Cr₹ 4.06 Cr₹ 5.31 Cr₹ 6.97 Cr
: भवन विभागाकडील शाळा, दवाखाने, मार्केट, मनपा इमारती, कोठ्या, समाजमंदिरे, घाट, स्मशानभूमी, विसर्जन हौद इ. बाबत देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे₹ 9.7 Crnew0000
RE22A113/SR14-62 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये सावित्रीबाई फुले प्रशालेमधील इमारत दुरूस्ती, वर्ग खोल्या, शाळेतील शौचालय विविध दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 30 Lnew
RE22A113/SR14-64 : प्रभाग क्र. ६० ब क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवे विद्यालय शाळा क्र. ७ व उर्दु शाळेतील वर्गखोल्यांमध्ये फरशी बसविणे, रंगरंगोटी करणे व विविध दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 30 Lnew
RE22A113/SR14-14 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील सर्व अंगणवाडयांची दुरूस्ती करणे व मनपा शाळेतील लहान मुलांना खेळांचे साहित्य पुरविणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-15 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील सर्व समाजमंदिरांची दुरूस्ती व रंगकाम फरशी बसविणे, इलेक्ट्रिक फिटींग, पंखे बसविणे व इतर कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-17 : प्रभाग क्र. २७ अ मधील मनपा शाळांमध्ये विविध दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-18 : प्रभाग क्र. २७ अ मध्ये समाजमंदिरात दुरुस्ती विषयक कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-2 : प्रभाग क्र. ४ ब मधील पंचशीलनगर येथील समाजमंदिर दुरूस्ती करणे. ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-3 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये पंडीत भिमसेन जोशी कलामंदिर येथील आवश्यक देखभाल दुरूस्ती करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-31 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नानापेठ मटनमार्केट लगत असलेल्या आरोग्य कोठीवरील समाजमंदिरास रंगरंगोटी करणे, फर्निचर करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-32 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नाना पेठ बडदे दवाखाना वरील पहिल्या मजल्यावर संगणक प्रशिक्षण वर्ग सुरू करणेकरिता मुख्य इमारतीस व हॉलला रंगरंगोटी करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-45 : प्रभाग क्र.५० ब, मधील विविध मनपा इमारतींची दुरूस्ती करणे व रंगकाम विषयक कामे करणे.₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-53 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील मनपा शाळा क्र. २०३,१०० जी शाळेच्या वर्गांना व इमारतींना रंगरंगोटी व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-55 : प्रभाग क्र.५६ ब मध्ये परिसरातील समाज मंदिर नुतनीकरण करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-57 : प्रभाग क्र. ५७ ब मधील विविध समाज मंदिराची दुरूस्ती करणे.₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-58 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील क्रांतीवीर लहूजी वस्ताद शाळेचे दुरूस्तीची व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-59 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील विविध समाजमंदिराची सुधारणा कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-60 : प्रभाग क्र. ६० ब मधील विविध ठिकाणच्या समाजमंदिरांची दुरूस्ती व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-63 : प्रभाग क्र. ६० ब रफी अहमद प्रशालेतील वर्गखोल्या व विद्यार्थ्यांचे सभागृह हॉलची दुरुस्ती विषयक कामे करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-65 : प्रभाग क्र. ६० ब पालखीतील वारकऱ्यांसाठी व भवानी माता मंदिर येथील नवरात्र उत्सवानिमित्त भाविकांसाठी मंडप व्यवस्था करणे ₹ 20 Lnew
RE22A113/SR14-30 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नाना पेठ येथील बडदे हॉस्पिटल येथील पहिल्या मजल्यावरील हॉल रंगरंगोटी करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 15 Lnew
RE22A113/SR14-5 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील अनुसयाबाई सावंत शाळा व विद्यानिकेतन शाळेतील विविध दुरुस्ती कामे करणे ₹ 15 Lnew
RE22A113/SR14-6 : प्रभाग क्र.१६ ब विविध ठिकाणी समाज मंदिर दुरुस्ती करणे₹ 15 Lnew
RE22A113/SR14-61 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये कै. आनंदराव रंभाजी बागवे समाजमंदिराचे विविध दुरूस्ती व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 15 Lnew
RE22A113/SR14-1 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील समाजमंदिर आरोग्य कोठीची दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-10 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये विविध ठिकाणी समाजमंदिर दुरूस्ती विषयी कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-11 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये भिमनगर, नेहरू विकास नगर येथील समाज मंदिरामध्ये विविध दुरस्तीविषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-12 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये हनुमाननगर , केळेवाडी, राऊतवाडी, मोरे श्रमिक वसाहत येथील समाजमंदिरांची दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-16 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील मामासाहेब मोहोळ शाळेचे व परिसरातील संपुर्ण रंगरंगोटीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-19 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये विविध ठिकाणी समाजमंदिर बांधणे व दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-20 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये पुणे मनपा शाळेमध्ये रंगकाम व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-21 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये सम्राट अशोक विद्यालय येथे दुरूस्ती विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-24 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये विविध शाळेत व म.न.पा ईमारतीत रंगरंगोटी विषयक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-25 : प्रभाग क्र. ३८ अ मनपा शाळा ६ राजमाता जिजाबार्इ शाळेतील उर्वरित वर्ग खोल्या प्लास्टर करणे , खिडक्या बदलणे व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-26 : प्रभाग क्र. ३८ अ मनपा शाळा ६, ८ व ९ विविध ठिकाणी दुरूस्ती विषयक व विकास कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-27 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये भोलागीरी शाळा क्र.4 ची दुरूस्ती व रंगरंगोटी तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-28 : प्रभाग क्र. ३९ अ मध्ये, नाना पेठ मटन मार्केट लगत असणाऱ्या आरोग्य कोटी मधील पहिला मजला समाज मंदिर रंगरंगोटी व फर्निचर करणे. व तदअंनुषगिक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-29 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ येथील माताबाल संगोपन केंद्र दवाखाना रंगरंगोटी करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-33 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये मनपा शाळा व दवाखाने रंगरंगोटी करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-34 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये मालधक्का चौकातील हमाल पंचायत, झुणका भाकर केंद्र येथे दुरूस्तीची कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-35 : प्रभाग क्र. ४६ अ रामटेकडी येथील कै.शारदाबाई लोंढे शाळा दुरुस्ती कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-36 : प्रभाग क्र.४७ अ येथील मनपा वसाहत मध्ये दुरूस्तीची कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-37 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी समाजमंदिर दुरूस्त करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-38 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये मार्कंडेय शाळेत फर्निचर ,फरशी व रंगरंगोटी विषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-39 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये सिध्दीविनायक शाळेत वॉटरप्रुफींग फर्निचर व रंगरंगोटी विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-4 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये मंजूर कमानीचे रंगकाम व देखभाल दुरुस्तीचे काम करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-40 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये मार्कंडेय शाळा , महाराणा प्रताप शाळा, बाबु मियाँ शाळा, सिध्दीविनायक शाळेचे उर्वरित कामे करणे व विविध दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-41 : प्रभाग क्र.४९ अ मधील समाजमंदिर दुरूस्ती करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-42 : प्रभाग क्र.४९ अ मधील दवाखान्यांमधील दुरूस्तीची कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-43 : प्रभाग क्र.५० ब, सदाशिव पेठेतील अण्णाभाऊ साठे शाळेत रंगकाम व विविध दुरूस्तीची कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-44 : प्रभाग क्र.५० ब, झाशीची राणी शाळा येथे रंग काम करणे व विविध दुरूस्तीची कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-46 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये ५२ चाळ बौध विहार दुरुस्ती आणि विकसित करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-47 : प्रभाग क्र.५२ अ गणेश सोसायटी, दत्तवाडी परिसरातील समाजमंदिरे व हॉल चे रंगरंगोटी करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-48 : प्रभाग क्र.५२ अ आपला गणपती मित्र मंडळ जवळील समाजमंदिराचे दुरूस्तीचे काम करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-49 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल परिसरात समाजमंदिराची दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-50 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील विजय चैतन्य मित्र मंडळाजवळील समाजमंदिराची उर्वरित दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-51 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल परिसरात समाजमंदिराची रंगरंगोटी व देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-52 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दत्तवाडी परिसरातील बुध्द विहाराची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-54 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये जनता वसाहत परिसरातील विविध ठिकाणी समाज मंदिरांना रंगरंगोटी करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-56 : प्रभाग क्र. ५७ अ प्रभागातील मनपाच्या विविध इमारतीव शाळांना रंग देणे, फरशी बसविणे, काँक्रीटीग करणे, विद्युत व्यवस्था व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-66 : प्रभाग क्र. ६० ब सावित्रीबाई फुले येथील गणेशोत्सव विसर्जन हौद येथे मंडप व्यवस्था करणे व विविध दुरुस्तीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-67 : प्रभाग क्र. ६१अ मध्ये सिध्दार्थनगर येथील समाजमंदिर दुरूस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-68 : प्रभाग क्र. ६१अ मध्ये गणपती विसर्जन करिता हौद बांधणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-69 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये संदेशनगर शाळा क्र. १०५ व ६६ मुला-मुलींची येथील स्वच्छतागृह दुरूस्ती व विकास कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-7 : प्रभाग क्र.१७ ब म.गांधीनगर व जयप्रकाशनगर मधील सर्व समाज मंदिरातील दुरुस्त्या व रंगरंगोटीची कामे करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-70 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये शाळा क्र. १०५ व ६६ मुला-मुलींची येथील वर्गखोल्या दुरूस्ती विषयक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-71 : प्र.क्र.६५ ब मधील मनपा कॉलनी क्र.७,८,९ मध्ये दुरुस्ती कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-72 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये कै.वि.स.खांडेकर प्रा.विद्यालय शाळेमध्ये विविध दुरुस्ती विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-73 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये ग.व.नि.घोषित अण्णाभाऊ साठे वसाहत मधील समाज मंदिरा मध्ये दुरुस्ती विषयक कामे करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-74 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये शाळांमध्ये दुरूस्तीविषयक कामे करणे.₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-75 : प्रभाग क्र. ७१ ब बिबवेवाडी ओटा येथील समाजमंदिराची दुरुस्ती करणे ₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-8 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये समाजमंदिरांची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-9 : प्र.क्र. २२अ मध्ये आर.बी.२ रेल्वे कॉलनी येथील समाजमंदीराची दुरूस्ती करणे₹ 10 Lnew
RE22A113/SR14-13 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये विविध ठिकाणी समाजमंदिर दुरूस्ती व रंगरंगोटी करणे ₹ 5 Lnew
RE22A113/SR14-22 : प्रभाग क्र.३५ अ पं. दिनदयाळ शाळेच्या दरवाज्या व खिडक्यांना रंग काम करणे, खिडक्यांना ग्रील लावणे व शाळेचा नामफलक बसविणे₹ 5 Lnew
RE22A113/SR14-23 : प्रभाग क्र.३६ ब मधील कै. अनुसयाबार्इ खिलारे शाळेत रंगरंगोटी व सुशोभिकरण करणे ₹ 5 Lnew
RE22A113/SR14-76 : तथागत भगवान गौतम बुध्द जयंती निमित्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयावर अच्छादित मंडप टाकणे₹ 5 Lnew
RE22A111 : सेवा शुल्क थकबाकी₹ 5.2 Crnew0000
RE22A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 3 Cr₹ 3 Crsame₹ 1.86 Cr₹ 1.98 Cr₹ 2.3 Cr₹ 2.35 Cr
RE22A107A : (अ) महानगरपालिका वसाहती व इतर भवनातील दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 1.5 Cr₹ 2 Crdecreased -25%₹ 79.86 L₹ 80 L₹ 1.11 Cr₹ 1.4 Cr
RE22A104A : अ) मनपाच्या स्थावर मिळकतींवरील सारा₹ 1.25 Cr₹ 1.25 Crsame₹ 54.94 K₹ 33.65 L₹ 1.39 Cr
RE22A102B : मनपाच्या मिळकती संदर्भात होणारा अत्यावश्यक खर्च₹ 75 L₹ 75 Lsame₹ 18.62 L₹ 1.54 L₹ 16.89 L₹ 73.2 L
RE22A104B : ब) भूमी भाडे₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 44.85 K₹ 23.37 K₹ 24.42 K₹ 40.84 L
RE22A109 : ८. कमर्शिअल इमारतींत देखभाल, दुरुस्ती (भवन)₹ 35 L₹ 35 Lsame₹ 13.7 L₹ 12.79 L₹ 12.44 L₹ 28 L
RE22A107C : (क) निरनिराळ्या मनपा वसाहतींमध्ये घरवायरिंग व वसाहतींमधील प्रकाश योजना सुधारणा व पंप दुरूस्ती करणे (विद्युत)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 8.55 L₹ 20 L
RE22A107B : (ब) कमर्शिअल इमारतीमधील उद्‌वाहक (विद्युत)₹ 13 L₹ 13 Lsame₹ 4.66 L₹ 7.16 L₹ 12.75 L₹ 12 L
RE22A112 : मनपाच्या ताब्यात आलेल्या मिळकतींवर मनपाचे नाव लावण्यासाठी बाह्‌ययंत्रणेकडून कामे करून घेणे₹ 10 L₹ 10 Lsame
RE22A102 : २. संकीर्ण₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 12.5 L₹ 3.98 L₹ 4.4 L₹ 4.8 L
RE22A108 : ७. स्वातंत्र्यवीर सावरकर औोगिक भवन येथील स्वच्छता व परिरक्षण सेवा (म.स.आ.वि.)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 4.52 L₹ 4.45 L₹ 4.19 L₹ 3.4 L
: ख. महानगरपालिकेची भवने₹ 4.27 Cr₹ 5.27 Crdecreased -19%₹ 1.42 Cr₹ 2.92 Cr₹ 2.15 Cr₹ 2.76 Cr
RE22B105 : पुणे मनपाच्या असलेल्या वसाहतींमध्ये विविध दुरुस्ती करणे₹ 1.5 Cr₹ 2 Crdecreased -25%₹ 99.9 L₹ 1.31 Cr₹ 1.01 Cr₹ 1.04 Cr
RE22B112 : भवन विभागाच्या मनपाच्या मार्फत सुरू असलेल्या बांधकामांचे /नियोजित इमारतींचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करणे₹ 1 Cr₹ 1.5 Crdecreased -33.3%
RE22B104 : औंध, घोलेरोड, कोथरूड, वारजे कर्वेनगर, ढोलेपाटील, संगमवाडी, भवानीपेठ, सहकारनगर, कसबा विश्रामबागवाडा, टिळकरोड, हडपसर, बिबवेवाडी, नगर रोड (वडगावशेरी) क्षेत्रीय कार्यालय इमारत दुरुस्ती करणे व रॅम्प तयार करणे (भवन)₹ 50 L₹ 50 Lsame₹ 9.65 L₹ 47.01 L₹ 55.42 L₹ 56 L
RE22B106 : महापालिका व मनपा भवन कार्यालयांत महिलांसाठी अत्याधुनिक स्वच्छतागृहे बांधणे₹ 50 LL₹ 50 Lsame₹ 11.53 L₹ 79.71 L₹ 25.13 L₹ 48 L
RE22B107 : महात्मा फुले पेठ येथील महात्मा फुले यांच्या राष्ट्रीय स्मारकाचे देखभाल व दुरस्ती करणे सावित्रीबाई फुले स्मारक व महात्मा फुले वाडा मधील परिसराचा विकास करणे₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 2.8 K₹ 20 L
RE22B111 : प्र.द. हुले मार्केट, येरवडा येथे विविध विद्युत विषयक देखभाल दुरूस्तीची कामे करणे (विद्युत)₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 12.75 L₹ 12 L
RE22B109 : पुणे शहरातील विविधा पुतळ्यांच्या चौथर्‍यांची व परिसरातील भागांची दुरूस्ती करणे₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 99.25 K₹ 14.95 L₹ 4.91 L₹ 12 L
RE22B101 : १. महानगरपालिका भवनात वीजजोडाची कामे करणे (विद्युत)₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 14.22 L₹ 14.99 L₹ 15.43 L₹ 8 L
: घ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृह, घोले रोड₹ 41.5 L₹ 41.5 Lsame₹ 7.04 L₹ 9.72 L₹ 66.1 L
RE22D112 : खाजगी सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे₹ 15 LB₹ 15 Lsame₹ 7.09 L₹ 8.16 L
RE22D106 : विद्यार्थ्यांसाठी कॉट, टेबल, खुर्ची, डबे व दैनंदिन वापरावयाची साहित्ये खरेदी करणे₹ 10 LB₹ 10 Lsame₹ 3.4 L
RE22D108 : साफसफाई व स्वच्छता करणे₹ 7 LB₹ 7 Lsame₹ 91.69 K₹ 6.8 L
RE22D113 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहासाठी ग्रंथालय, पुस्तके खरेदी करणे₹ 5 LB₹ 5 Lsame₹ 5 L
RE22D102 : संकीर्ण₹ 3.5 LB₹ 3.5 Lsame₹ 46.02 K₹ 2.7 L
RE22D115 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहासाठी ग्रंथपाल, डेटाइंट्री ऑपरेटर नेमणे₹ 1 LB₹ 1 Lsame₹ 1 L
RE36A101 : या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 50 Crreallocated₹ 35.19 Cr₹ 38.93 Cr₹ 44.73 Cr₹ 39.5 Cr
RE43A101 : ३३. महिलाबाल कल्याण निधीकडे वर्ग₹ 39.62 Cr₹ 11.42 Crincreased 246.9%₹ 8.48 Cr₹ 20.11 Cr₹ 12.86 Cr₹ 14.28 Cr
: २१.वॉर्डस्तरीय करावयाची विकासाची कामे (यादी आर5)₹ 32.4 Cr₹ 32.4 Crsame₹ 24.46 Cr₹ 26.92 Cr₹ 18.68 Cr₹ 30.92 Cr
RE31E/R5-158 : महापौर विकास निधी₹ 1 Cr₹ 1 Crsame
RE31E/R5-1 : प्रभाग क्र. ०१ अ₹ 20 L1₹ 20 Lsame
RE31E/R5-2 : प्रभाग क्र. ०१ ब₹ 20 L1₹ 20 Lsame
RE31E/R5-3 : प्रभाग क्र. ०२ अ₹ 20 L2₹ 20 Lsame
RE31E/R5-4 : प्रभाग क्र. ०२ ब₹ 20 L2₹ 20 Lsame
RE31E/R5-5 : प्रभाग क्र. ०३ अ₹ 20 L3₹ 20 Lsame
RE31E/R5-6 : प्रभाग क्र. ०३ ब₹ 20 L3₹ 20 Lsame
RE31E/R5-7 : प्रभाग क्र. ०४ अ₹ 20 L4₹ 20 Lsame
RE31E/R5-8 : प्रभाग क्र. ०४ ब₹ 20 L4₹ 20 Lsame
RE31E/R5-9 : प्रभाग क्र. ०५ अ₹ 20 L5₹ 20 Lsame
RE31E/R5-10 : प्रभाग क्र. ०५ ब₹ 20 L5₹ 20 Lsame
RE31E/R5-11 : प्रभाग क्र. ०६ अ₹ 20 L6₹ 20 Lsame
RE31E/R5-12 : प्रभाग क्र. ०६ ब₹ 20 L6₹ 20 Lsame
RE31E/R5-13 : प्रभाग क्र. ०७ अ₹ 20 L7₹ 20 Lsame
RE31E/R5-14 : प्रभाग क्र. ०७ ब₹ 20 L7₹ 20 Lsame
RE31E/R5-15 : प्रभाग क्र. ०८ अ₹ 20 L8₹ 20 Lsame
RE31E/R5-16 : प्रभाग क्र. ०८ ब₹ 20 L8₹ 20 Lsame
RE31E/R5-17 : प्रभाग क्र. ०९ अ₹ 20 L9₹ 20 Lsame
RE31E/R5-18 : प्रभाग क्र. ०९ ब₹ 20 L9₹ 20 Lsame
RE31E/R5-19 : प्रभाग क्र. १० अ₹ 20 L10₹ 20 Lsame
RE31E/R5-20 : प्रभाग क्र. १० ब₹ 20 L10₹ 20 Lsame
RE31E/R5-21 : प्रभाग क्र. ११ अ₹ 20 L11₹ 20 Lsame
RE31E/R5-22 : प्रभाग क्र. ११ ब₹ 20 L11₹ 20 Lsame
RE31E/R5-23 : प्रभाग क्र. १२ अ₹ 20 L12₹ 20 Lsame
RE31E/R5-24 : प्रभाग क्र. १२ ब₹ 20 L12₹ 20 Lsame
RE31E/R5-25 : प्रभाग क्र. १३ अ₹ 20 L13₹ 20 Lsame
RE31E/R5-26 : प्रभाग क्र. १३ ब₹ 20 L13₹ 20 Lsame
RE31E/R5-27 : प्रभाग क्र. १४ अ₹ 20 L14₹ 20 Lsame
RE31E/R5-28 : प्रभाग क्र. १४ ब₹ 20 L14₹ 20 Lsame
RE31E/R5-29 : प्रभाग क्र. १५ अ₹ 20 L15₹ 20 Lsame
RE31E/R5-30 : प्रभाग क्र. १५ ब₹ 20 L15₹ 20 Lsame
RE31E/R5-31 : प्रभाग क्र. १६ अ₹ 20 L16₹ 20 Lsame
RE31E/R5-32 : प्रभाग क्र. १६ ब₹ 20 L16₹ 20 Lsame
RE31E/R5-33 : प्रभाग क्र. १७ अ₹ 20 L17₹ 20 Lsame
RE31E/R5-34 : प्रभाग क्र. १७ ब₹ 20 L17₹ 20 Lsame
RE31E/R5-35 : प्रभाग क्र. १८ अ₹ 20 L18₹ 20 Lsame
RE31E/R5-36 : प्रभाग क्र. १८ ब₹ 20 L18₹ 20 Lsame
RE31E/R5-37 : प्रभाग क्र. १९ अ₹ 20 L19₹ 20 Lsame
RE31E/R5-38 : प्रभाग क्र. १९ ब₹ 20 L19₹ 20 Lsame
RE31E/R5-39 : प्रभाग क्र. २० अ₹ 20 L20₹ 20 Lsame
RE31E/R5-40 : प्रभाग क्र. २० ब₹ 20 L20₹ 20 Lsame
RE31E/R5-41 : प्रभाग क्र. २१ अ₹ 20 L21₹ 20 Lsame
RE31E/R5-42 : प्रभाग क्र. २१ ब₹ 20 L21₹ 20 Lsame
RE31E/R5-43 : प्रभाग क्र. २२ अ₹ 20 L22₹ 20 Lsame
RE31E/R5-44 : प्रभाग क्र. २२ ब₹ 20 L22₹ 20 Lsame
RE31E/R5-45 : प्रभाग क्र. २३ अ₹ 20 L23₹ 20 Lsame
RE31E/R5-46 : प्रभाग क्र. २३ ब₹ 20 L23₹ 20 Lsame
RE31E/R5-47 : प्रभाग क्र. २४ अ₹ 20 L24₹ 20 Lsame
RE31E/R5-48 : प्रभाग क्र. २४ ब₹ 20 L24₹ 20 Lsame
RE31E/R5-49 : प्रभाग क्र. २५ अ₹ 20 L25₹ 20 Lsame
RE31E/R5-50 : प्रभाग क्र. २५ ब₹ 20 L25₹ 20 Lsame
RE31E/R5-51 : प्रभाग क्र. २६ अ₹ 20 L26₹ 20 Lsame
RE31E/R5-52 : प्रभाग क्र. २६ ब₹ 20 L26₹ 20 Lsame
RE31E/R5-53 : प्रभाग क्र. २७ अ₹ 20 L27₹ 20 Lsame
RE31E/R5-54 : प्रभाग क्र. २७ ब₹ 20 L27₹ 20 Lsame
RE31E/R5-55 : प्रभाग क्र. २८ अ₹ 20 L28₹ 20 Lsame
RE31E/R5-56 : प्रभाग क्र. २८ ब₹ 20 L28₹ 20 Lsame
RE31E/R5-57 : प्रभाग क्र. २९ अ₹ 20 L29₹ 20 Lsame
RE31E/R5-58 : प्रभाग क्र. २९ ब₹ 20 L29₹ 20 Lsame
RE31E/R5-59 : प्रभाग क्र. ३० अ₹ 20 L30₹ 20 Lsame
RE31E/R5-60 : प्रभाग क्र. ३० ब₹ 20 L30₹ 20 Lsame
RE31E/R5-61 : प्रभाग क्र. ३१ अ₹ 20 L31₹ 20 Lsame
RE31E/R5-62 : प्रभाग क्र. ३१ ब₹ 20 L31₹ 20 Lsame
RE31E/R5-63 : प्रभाग क्र. ३२ अ₹ 20 L32₹ 20 Lsame
RE31E/R5-64 : प्रभाग क्र. ३२ ब₹ 20 L32₹ 20 Lsame
RE31E/R5-65 : प्रभाग क्र. ३३ अ₹ 20 L33₹ 20 Lsame
RE31E/R5-66 : प्रभाग क्र. ३३ ब₹ 20 L33₹ 20 Lsame
RE31E/R5-67 : प्रभाग क्र. ३४ अ₹ 20 L34₹ 20 Lsame
RE31E/R5-68 : प्रभाग क्र. ३४ ब₹ 20 L34₹ 20 Lsame
RE31E/R5-69 : प्रभाग क्र. ३५ अ₹ 20 L35₹ 20 Lsame
RE31E/R5-70 : प्रभाग क्र. ३५ ब₹ 20 L35₹ 20 Lsame
RE31E/R5-71 : प्रभाग क्र. ३६ अ₹ 20 L36₹ 20 Lsame
RE31E/R5-72 : प्रभाग क्र. ३६ ब₹ 20 L36₹ 20 Lsame
RE31E/R5-73 : प्रभाग क्र. ३७ अ₹ 20 L37₹ 20 Lsame
RE31E/R5-74 : प्रभाग क्र. ३७ ब₹ 20 L37₹ 20 Lsame
RE31E/R5-75 : प्रभाग क्र. ३८ अ₹ 20 L38₹ 20 Lsame
RE31E/R5-76 : प्रभाग क्र. ३८ ब₹ 20 L38₹ 20 Lsame
RE31E/R5-77 : प्रभाग क्र. ३९ अ₹ 20 L39₹ 20 Lsame
RE31E/R5-78 : प्रभाग क्र. ३९ ब₹ 20 L39₹ 20 Lsame
RE31E/R5-79 : प्रभाग क्र. ४० अ₹ 20 L40₹ 20 Lsame
RE31E/R5-80 : प्रभाग क्र. ४० ब₹ 20 L40₹ 20 Lsame
RE31E/R5-81 : प्रभाग क्र. ४१ अ₹ 20 L41₹ 20 Lsame
RE31E/R5-82 : प्रभाग क्र. ४१ ब₹ 20 L41₹ 20 Lsame
RE31E/R5-83 : प्रभाग क्र. ४२ अ₹ 20 L42₹ 20 Lsame
RE31E/R5-84 : प्रभाग क्र. ४२ ब₹ 20 L42₹ 20 Lsame
RE31E/R5-85 : प्रभाग क्र. ४३ अ₹ 20 L43₹ 20 Lsame
RE31E/R5-86 : प्रभाग क्र. ४३ ब₹ 20 L43₹ 20 Lsame
RE31E/R5-87 : प्रभाग क्र. ४४ अ₹ 20 L44₹ 20 Lsame
RE31E/R5-88 : प्रभाग क्र. ४४ ब₹ 20 L44₹ 20 Lsame
RE31E/R5-89 : प्रभाग क्र. ४५ अ₹ 20 L45₹ 20 Lsame
RE31E/R5-90 : प्रभाग क्र. ४५ ब₹ 20 L45₹ 20 Lsame
RE31E/R5-91 : प्रभाग क्र. ४६ अ₹ 20 L46₹ 20 Lsame
RE31E/R5-92 : प्रभाग क्र. ४६ ब₹ 20 L46₹ 20 Lsame
RE31E/R5-93 : प्रभाग क्र. ४७ अ₹ 20 L47₹ 20 Lsame
RE31E/R5-94 : प्रभाग क्र. ४७ ब₹ 20 L47₹ 20 Lsame
RE31E/R5-95 : प्रभाग क्र. ४८ अ₹ 20 L48₹ 20 Lsame
RE31E/R5-96 : प्रभाग क्र. ४८ ब₹ 20 L48₹ 20 Lsame
RE31E/R5-97 : प्रभाग क्र. ४९ अ₹ 20 L49₹ 20 Lsame
RE31E/R5-98 : प्रभाग क्र. ४९ ब₹ 20 L49₹ 20 Lsame
RE31E/R5-99 : प्रभाग क्र. ५० अ₹ 20 L50₹ 20 Lsame
RE31E/R5-100 : प्रभाग क्र. ५० ब₹ 20 L50₹ 20 Lsame
RE31E/R5-101 : प्रभाग क्र. ५१ अ₹ 20 L51₹ 20 Lsame
RE31E/R5-102 : प्रभाग क्र. ५१ ब₹ 20 L51₹ 20 Lsame
RE31E/R5-103 : प्रभाग क्र. ५२ अ₹ 20 L52₹ 20 Lsame
RE31E/R5-104 : प्रभाग क्र. ५२ ब₹ 20 L52₹ 20 Lsame
RE31E/R5-105 : प्रभाग क्र. ५३ अ₹ 20 L53₹ 20 Lsame
RE31E/R5-106 : प्रभाग क्र. ५३ ब₹ 20 L53₹ 20 Lsame
RE31E/R5-107 : प्रभाग क्र. ५४ अ₹ 20 L54₹ 20 Lsame
RE31E/R5-108 : प्रभाग क्र. ५४ ब₹ 20 L54₹ 20 Lsame
RE31E/R5-109 : प्रभाग क्र. ५५ अ₹ 20 L55₹ 20 Lsame
RE31E/R5-110 : प्रभाग क्र. ५५ ब₹ 20 L55₹ 20 Lsame
RE31E/R5-111 : प्रभाग क्र. ५६ अ₹ 20 L56₹ 20 Lsame
RE31E/R5-112 : प्रभाग क्र. ५६ ब₹ 20 L56₹ 20 Lsame
RE31E/R5-113 : प्रभाग क्र. ५७ अ₹ 20 L57₹ 20 Lsame
RE31E/R5-114 : प्रभाग क्र. ५७ ब₹ 20 L57₹ 20 Lsame
RE31E/R5-115 : प्रभाग क्र. ५८ अ₹ 20 L58₹ 20 Lsame
RE31E/R5-116 : प्रभाग क्र. ५८ ब₹ 20 L58₹ 20 Lsame
RE31E/R5-117 : प्रभाग क्र. ५९ अ₹ 20 L59₹ 20 Lsame
RE31E/R5-118 : प्रभाग क्र. ५९ ब₹ 20 L59₹ 20 Lsame
RE31E/R5-119 : प्रभाग क्र. ६० अ₹ 20 L60₹ 20 Lsame
RE31E/R5-120 : प्रभाग क्र. ६० ब₹ 20 L60₹ 20 Lsame
RE31E/R5-121 : प्रभाग क्र. ६१ अ₹ 20 L61₹ 20 Lsame
RE31E/R5-122 : प्रभाग क्र. ६१ ब₹ 20 L61₹ 20 Lsame
RE31E/R5-123 : प्रभाग क्र. ६२ अ₹ 20 L62₹ 20 Lsame
RE31E/R5-124 : प्रभाग क्र. ६२ ब₹ 20 L62₹ 20 Lsame
RE31E/R5-125 : प्रभाग क्र. ६३ अ₹ 20 L63₹ 20 Lsame
RE31E/R5-126 : प्रभाग क्र. ६३ ब₹ 20 L63₹ 20 Lsame
RE31E/R5-127 : प्रभाग क्र. ६४ अ₹ 20 L64₹ 20 Lsame
RE31E/R5-128 : प्रभाग क्र. ६४ ब₹ 20 L64₹ 20 Lsame
RE31E/R5-129 : प्रभाग क्र. ६५ अ₹ 20 L65₹ 20 Lsame
RE31E/R5-130 : प्रभाग क्र. ६५ ब₹ 20 L65₹ 20 Lsame
RE31E/R5-131 : प्रभाग क्र. ६६ अ₹ 20 L66₹ 20 Lsame
RE31E/R5-132 : प्रभाग क्र. ६६ ब₹ 20 L66₹ 20 Lsame
RE31E/R5-133 : प्रभाग क्र. ६७ अ₹ 20 L67₹ 20 Lsame
RE31E/R5-134 : प्रभाग क्र. ६७ ब₹ 20 L67₹ 20 Lsame
RE31E/R5-135 : प्रभाग क्र. ६८ अ₹ 20 L68₹ 20 Lsame
RE31E/R5-136 : प्रभाग क्र. ६८ ब₹ 20 L68₹ 20 Lsame
RE31E/R5-137 : प्रभाग क्र. ६९ अ₹ 20 L69₹ 20 Lsame
RE31E/R5-138 : प्रभाग क्र. ६९ ब₹ 20 L69₹ 20 Lsame
RE31E/R5-139 : प्रभाग क्र. ७० अ₹ 20 L70₹ 20 Lsame
RE31E/R5-140 : प्रभाग क्र. ७० ब₹ 20 L70₹ 20 Lsame
RE31E/R5-141 : प्रभाग क्र. ७१ अ₹ 20 L71₹ 20 Lsame
RE31E/R5-142 : प्रभाग क्र. ७१ ब₹ 20 L71₹ 20 Lsame
RE31E/R5-143 : प्रभाग क्र. ७२ अ₹ 20 L72₹ 20 Lsame
RE31E/R5-144 : प्रभाग क्र. ७२ ब₹ 20 L72₹ 20 Lsame
RE31E/R5-145 : प्रभाग क्र. ७३ अ₹ 20 L73₹ 20 Lsame
RE31E/R5-146 : प्रभाग क्र. ७३ ब₹ 20 L73₹ 20 Lsame
RE31E/R5-147 : प्रभाग क्र. ७४ अ₹ 20 L74₹ 20 Lsame
RE31E/R5-148 : प्रभाग क्र. ७४ ब₹ 20 L74₹ 20 Lsame
RE31E/R5-149 : प्रभाग क्र. ७५ अ₹ 20 L75₹ 20 Lsame
RE31E/R5-150 : प्रभाग क्र. ७५ ब₹ 20 L75₹ 20 Lsame
RE31E/R5-151 : प्रभाग क्र. ७६ अ₹ 20 L76₹ 20 Lsame
RE31E/R5-152 : प्रभाग क्र. ७६ ब₹ 20 L76₹ 20 Lsame
RE31E/R5-153 : नामनिर्देशित सभासद १₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE31E/R5-154 : नामनिर्देशित सभासद २₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE31E/R5-155 : नामनिर्देशित सभासद ३₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE31E/R5-156 : नामनिर्देशित सभासद ४₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE31E/R5-157 : नामनिर्देशित सभासद ५₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE51A101 : ४१. यंत्रसामुग्री, घसारा निधीला हप्ता₹ 30.52 Cr₹ 17.1 Crincreased 78.5%₹ 53.5 Cr₹ 20.15 Cr₹ 8.41 Cr₹ 18.82 Cr
: 16. उद्याने, प्राणिसंग्रहालये, मत्स्यालय व सर्पोद्यान₹ 28.62 Cr₹ 31.82 Crdecreased -10.1%₹ 20.55 Cr₹ 22.03 Cr₹ 23.71 Cr₹ 19.76 Cr
: क. उद्यान₹ 23.48 Cr₹ 26.18 Crdecreased -10.3%₹ 17.93 Cr₹ 19.76 Cr₹ 21.6 Cr₹ 17.03 Cr
RE26A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 15 Cr₹ 15 Crsame₹ 9.43 Cr₹ 11.07 Cr₹ 13.04 Cr₹ 11 Cr
RE26A108 : ८. मनपाची उद्याने ठेका पद्धतीने विकसित करणे व त्यांची देखभाल करणे याकरिता येणार्‍या खर्चाची बिले आदा करणे₹ 4 Cr₹ 5 Crdecreased -20%₹ 3.73 Cr₹ 2.59 Cr₹ 3.34 Cr₹ 3.26 Cr
RE26A103 : ३. सर्व उद्यानांची विद्युत बिले महावितरण संस्थेकडे आदा करणे (विद्युत)₹ 1.3 Cr₹ 1.5 Crdecreased -13.3%₹ 85 L₹ 94.77 L₹ 98.58 L₹ 1.12 Cr
RE26A107 : ७. मनपा उद्यानांत विद्युत विषयक देखभालीची व दुरुस्तीची कामे करणे₹ 70 L₹ 70 Lsame₹ 25.45 L₹ 59.2 L₹ 40.64 L₹ 40 L
: उद्यान विभागाकडील देखभाल दुरूस्तीची कामे (यादी आर8)₹ 70 L₹ 1 Crdecreased -30%
RE26A120/R8-1 : निरनिराळ्या उानातील ध्वनीक्षेपन यंत्रणा देखभाल व दुरूस्ती₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-3 : निरनिराळ्या उानातील ध्वनीक्षेपन कारंजे देखभाल व दुरूस्ती₹ 14 L₹ 20 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-2 : फळे, फुले व भाजीपाला प्रदर्शन, किल्ले स्पर्धा व उद्‌घाटन प्रसंगी तात्पुरती ध्वनीक्षेपन व्यवस्था व प्रकाश व्यवस्था करणे₹ 10.5 L₹ 15 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-4 : पुणे मनपाच्या झोन क्र.१ मधील विविध उानांमधील वॉचमन क्वार्टर, स्वच्छतागृह, पाणपोई, मुख्य गेट इ. ची देखभाल व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 7 L₹ 10 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-5 : पुणे मनपाच्या झोन क्र.२ मधील विविध उानांमधील वॉचमन क्वार्टर, स्वच्छतागृह, पाणपोई, मुख्य गेट इ. ची देखभाल व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 7 L₹ 10 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-6 : पुणे मनपाच्या झोन क्र.३ मधील विविध उानांमधील वॉचमन क्वार्टर, स्वच्छतागृह, पाणपोई, मुख्य गेट इ. ची देखभाल व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 7 L₹ 10 Ldecreased -30%
RE26A120/R8-7 : पुणे मनपाच्या झोन क्र.४ मधील विविध उानांमधील वॉचमन क्वार्टर, स्वच्छतागृह, पाणपोई, मुख्य गेट इ. ची देखभाल व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 7 L₹ 10 Ldecreased -30%
RE26A105 : ५. सर्व उद्यानांची स्थापत्यविषयक दुरुस्ती व देखभालांची कामे करणे₹ 60 L₹ 80 Ldecreased -25%₹ 48.45 L₹ 33.67 L₹ 35.15 L₹ 34 L
RE26A104 : ४. सर्व उद्यानांसाठी माती, खते, अवजारे, रोपे, हारे, खराटे, प्राण्यांकरिता खापदार्थ, औषधें इ. साहित्य तसेच मत्स्यालयाकरिता मासे खरेदी करणे₹ 40 L₹ 40 Lsame₹ 34.5 L₹ 42.42 L₹ 25.53 L₹ 40.8 L
RE26A106 : ६. सर्व उद्यानांतील लहान मुलांची खेळणी दुरुस्ती व देखभाल₹ 30 LL₹ 30 Lsame₹ 18.82 L₹ 72.24 K₹ 15.03 L₹ 18.36 L
RE26A117 : मा. उप आयुक्त क्र. १ ते ४ यांचे कार्यक्षेत्रातील उद्यानामध्ये डस्टबीन बसविणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 4.98 L₹ 5.78 L
RE26A109 : ९. बँडवादन व नगारावादन₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 15 L
RE26A102 : २. संकीर्ण₹ 13 L₹ 13 Lsame₹ 10.51 L₹ 10.89 L₹ 10.17 L₹ 10.2 L
RE26A119 : शहरातील नदी व तलावांमधील जलपर्णी काढणे0₹ 1 Crmade zero
: ख. प्राणिसंग्रहालय₹ 4.43 Cr₹ 4.93 Crdecreased -10.1%₹ 2.01 Cr₹ 1.82 Cr₹ 1.77 Cr₹ 2.27 Cr
RE26B101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 1.2 Cr₹ 1.2 Crsame₹ 99.34 L₹ 69.53 L₹ 68.4 L₹ 1 Cr
RE26B104 : ४. प्राण्यांसाठी खापदार्थ₹ 1.2 Cr₹ 1.5 Crdecreased -20%₹ 69.73 L₹ 75.97 L₹ 87.03 L₹ 68 L
RE26B114 : प्राणी अनाथालय व सर्पोद्यान विभाग ठेका पद्धतिने चालविणे₹ 80 L₹ 80 Lsame
RE26B106 : ६. प्राणिसंग्रहालय पिंजरे दुरुस्ती, उपकरणी खरेदी व स्वच्छता₹ 60 L₹ 80 Ldecreased -25%₹ 21.56 L₹ 31.28 L₹ 14.08 L₹ 34 L
RE26B108 : ८. फुलराणी दुरुस्ती, हत्यारे व साहित्य खरेदी₹ 22.55 L₹ 22.55 Lsame₹ 3.4 L
RE26B112 : बॅटरी ऑपरेटेड वाहन देखभाल दुरूस्ती खर्च₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 5.44 L
RE26B113 : वाझा वार्षिक सभासदत्व, सभेला उपस्थिती व देशीविदेशी प्राणीसंग्रहालयांना भेटी₹ 8.5 L₹ 8.5 Lsame₹ 4.08 L
RE26B103 : ३. नवीन प्राणी, मासे, सर्प खरेदी व वाहतूक₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 62.88 K₹ 1.76 L₹ 1.36 L₹ 3.4 L
RE26B109 : ९. शाळेसाठी शैक्षणिक उपक्रम वगैरे₹ 5.7 LL₹ 5.7 Lsame₹ 6.75 L₹ 1.84 L₹ 79.68 K₹ 1.36 L
RE26B105 : ५. औषधे हत्यारे इत्यादी₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 86.5 K₹ 40.96 K₹ 2.05 L₹ 3.4 L
RE26B102 : २. संकीर्ण₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 1.47 L₹ 1.45 L₹ 2.8 L₹ 2.8 L
RE26B111 : प्राणी दत्तक योजनेतील पालकांसाठी सेवासुविधा₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame₹ 84.12 K₹ 14.89 K₹ 1.36 L
: ग. पर्यावरण कार्यालय₹ 70.5 L₹ 70.5 Lsame₹ 61.44 L₹ 45.28 L₹ 34.08 L₹ 46.44 L
RE26E103 : इंद्रधनुष्य पर्यावरण केंद्र चालविणे व देखभाल दुरूस्ती₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 9.52 L₹ 12.54 L₹ 9.17 L₹ 13.6 L
RE26E104 : पर्यावरण प्रयोग शाळा चालविणे व पर्यावरण अहवाल तयार करणे₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 29.66 L₹ 12.9 L₹ 18.03 L₹ 10.2 L
RE26E102 : शहरात विविध ठिकाणी शांतता क्षेत्र फलक लावणे (फेज २)₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 19.15 L₹ 17.49 L
RE26E108 : जैवविविधता नोंदवही व अहवाल तयार करणेसंबंधी कामे करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 10 L
RE26E105 : पर्यावरण प्रयोग शाळेसाठी लागणारी प्रदूषणमापक यंत्र घेणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 4.25 L₹ 3.4 L
RE26E106 : इंद्रधनुष्य येथे पर्यावरणासंबंधी नागरिकांसाठी व शाळांसाठी जनजागृतीपर विविध कार्यक्रम करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.95 L₹ 1.24 L₹ 1.34 L₹ 3.4 L
RE26E107 : जैववैविध्य टिकविणे व वृध्दीगत करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 1.11 L₹ 1.19 L₹ 3.4 L
RE26E109 : जैवविविधता जनजागृतीसंबंधी कार्यक्रम करणे व समितीचे क्षेत्र भेटी करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.04 L
RE26E101 : संकीर्ण₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 15 K₹ 9.9 K₹ 40 K
: 15. अनुज्ञापत्र व आकाश-चिन्हे, पथांवरील अतिक्रमणे काढणे, कोंडवाडे₹ 25.47 Cr₹ 25.97 Crdecreased -1.9%₹ 11.93 Cr₹ 18.41 Cr₹ 13.15 Cr₹ 18.12 Cr
: ख. पथांवरील अतिक्रमण काढणे₹ 22.22 Cr₹ 22.72 Crdecreased -2.2%₹ 10.28 Cr₹ 16.42 Cr₹ 10.93 Cr₹ 15.58 Cr
RE25B101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 6 Cr₹ 6 Crsame₹ 3.85 Cr₹ 4.12 Cr₹ 4.61 Cr₹ 4.25 Cr
RE25B102 : २. पोलीस खर्च₹ 4.5 Cr₹ 4.5 Crsame₹ 4.85 Cr₹ 10.98 Cr₹ 4.8 Cr₹ 4.76 Cr
RE25B###C : आकाशचिन्ह, बांधकाम नियंत्रण, अतिक्रमण विभागाच्या कामांसाठी व्हिडीओ शुटिंग, कॅमेरा, गॅस कटर, ब्रेकर्स इ. साहित्य पुरविणे व कामे करून घेणे (वि.कार्या)₹ 4.5 Cr₹ 4.5 Crsame₹ 30.88 L₹ 17.16 L₹ 9.8 L₹ 56.41 L
RE25B###B : किरकोळ दुरुस्तीची कामे मजुरांमार्फत करून घेणे (विभागीय कार्यालय)₹ 2.4 Cr₹ 2.4 Crsame₹ 94.72 L₹ 76.6 L₹ 71.48 L₹ 1.19 Cr
RE25B113 : अतिक्रमण विभागाकडील कारवाईसाठी आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ, मशिनरी / वाहणे घेणे इ.₹ 2 Cr₹ 2.5 Crdecreased -20%
RE25B108 : हॉकर्स सर्व्हेक्षण व अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 26.78 L₹ 69.36 L
RE25B112 : अतिक्रमण विभागासाठी भाडेतत्वावर गाड्‌या घेणे₹ 65 L₹ 65 Lsame
RE25B106 : ५. ठेकेदारी पद्धतीने बिगारी पुरविणे / अतिक्रमण विरोधी पथक₹ 51 L₹ 51 Lsame₹ 26.69 L₹ 36.33 L₹ 39.64 L₹ 34.68 L
RE25B109 : स्थापना हॉकर्स पुनर्वसन (शहर फेरीवाला समिती)₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 17 L
RE25B114 : अतिक्रमण, बांधकाम नियंत्रण, उघड्या पदार्थांवर कारवाई, गणेशोत्सवासाठी भाडेतत्वावर मालट्रक घेणे (व्हे.डेपो.)₹ 25 L₹ 25 Lsame
RE25B110 : पथारी व्यावसायिकांच्या नविन धोरणानुसार अंमलबजावणी करणे₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 99.75 K₹ 1.39 Cr
RE25B111 : बैठक व्यवस्था, नवीन इमारत व फर्निचर₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 13.6 L
RE25B103 : ३. संकीर्ण₹ 4.5 L₹ 4.5 Lsame₹ 3.8 L₹ 2.23 L₹ 3.13 L₹ 3.4 L
RE25B105 : ४. अतिक्रमण काढणार्‍या सेवकांसाठी नुकसान भरपाई / विमा योजना₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 415₹ 68 K
: क. अनुज्ञापत्र व आकाश-चिन्ह खाते₹ 2.35 Cr₹ 2.35 Crsame₹ 1.19 Cr₹ 1.49 Cr₹ 1.64 Cr₹ 1.84 Cr
RE25A101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.वि.)₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.04 Cr₹ 1.26 Cr₹ 1.48 Cr₹ 1.55 Cr
RE25A103 : ३. विना परवाना लावलेले जाहिरात फलक काढणे व तद्‌नुषंगिक कामे करणे₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 13.41 L₹ 19.99 L₹ 14.08 L₹ 25.9 L
RE25A102 : २. संकीर्ण₹ 4.5 L₹ 4.5 Lsame₹ 1.59 L₹ 2.67 L₹ 2.46 L₹ 3.2 L
: ग. कोंडवाडे₹ 90.8 L₹ 90.8 Lsame₹ 45.43 L₹ 50.85 L₹ 58.41 L₹ 69.2 L
RE25C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (म.स.आ.जिं.घ.)₹ 85 L₹ 85 Lsame₹ 42.88 L₹ 45.37 L₹ 54.17 L₹ 65 L
RE25C104 : ३. चारा खर्च₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.49 L₹ 4.94 L₹ 4.24 L₹ 3.4 L
RE25C102 : २. संकीर्ण₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 5.62 K₹ 54.01 K₹ 80 K
: 14. अग्निशामक पथक₹ 21.42 Cr₹ 20.42 Crincreased 4.9%₹ 12.87 Cr₹ 13.68 Cr₹ 15.24 Cr₹ 17.2 Cr
RE24A101A : १अ. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 19 Cr₹ 18 Crincreased 5.6%₹ 11.66 Cr₹ 12.86 Cr₹ 14.72 Cr₹ 15.25 Cr
RE24A102 : २. संकीर्ण / गणवेश₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 29.74 L₹ 32.99 L₹ 12.97 L₹ 1.2 Cr
RE24A107 : ७. मोटार खाते खर्च : मोटार दुरुस्ती व इतर साहित्याचा खर्च (न.अ.)₹ 1 Cr₹ 1 Crsame₹ 73.99 L₹ 21.77 L₹ 16.16 L₹ 34 L
RE24A110 : १०. वीज खर्च (विद्युत)₹ 30 L₹ 30 Lsame₹ 9.99 L₹ 11.99 L₹ 17 L₹ 24 L
RE24A104 : ४. साहित्य - कॅन्व्हासच्या नळ्या व तोंडे (न.अ.)₹ 4.25 L₹ 4.25 Lsame₹ 3.4 L
RE24A103A : (अ) यंत्रे व उपकरणी (न.अ.)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 3.54 L₹ 3.4 L
RE24A111 : अग्निशामक केंद्र येथील पाण्याचे पंप व इतर मशिनरीसाठी आवयश्क (विद्युत)₹ 3.2 L₹ 3.2 Lsame₹ 4.17 L₹ 4 L
RE24A105 : ५. पारितोषिके (न.अ.)₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 49.85 K₹ 34 K
RE24A109 : ९. कोळे कल्याण येथील अग्निशामक दलाच्या सेवकांच्या प्रशिक्षण केंद्रास पाठवावयाचे अनुदान₹ 42.2 K₹ 42.2 Ksame₹ 57.8 K
RE63A101 : ५२. युवक कल्याणकारी योजना निधीकडे वर्ग₹ 13.85 Cr₹ 13.93 Crdecreased -0.6%₹ 10.88 Cr₹ 11.6 Cr₹ 15.48 Cr₹ 8.78 Cr
RE68A101 : ५७. अपंग कल्याणकारी योजना निधी₹ 13.2 Cr₹ 10.2 Crincreased 29.4%₹ 4 Cr₹ 5.1 Cr₹ 7.5 Cr₹ 6.25 Cr
: 18. सांस्कृतिक केंद्रे₹ 8.4 Cr₹ 8.65 Crdecreased -2.9%₹ 3.62 Cr₹ 4.18 Cr₹ 5.36 Cr₹ 6.08 Cr
: क. बालगंधर्व रंगमंदिर₹ 2.99 Cr₹ 3.24 Crdecreased -7.7%₹ 1.74 Cr₹ 2.14 Cr₹ 2.42 Cr₹ 2.2 Cr
RE28A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 47.87 L₹ 62.63 L₹ 60.51 L₹ 60 L
RE28A107 : ७. दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 76 L₹ 76 Lsame₹ 50 L₹ 49.99 L₹ 58.99 L₹ 50.4 L
RE28A123 : बालगंधर्व रंगमंदिर, गणेश कलाक्रीडा केंद्र, यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिक भवन, मौलाना आझाद सभागृह, मनपा प्रेस कमर्शिअल इमारत येथे देखभाल दुरुस्तीची कामे करणे (भवन)₹ 50 L₹ 75 Ldecreased -33.3%₹ 35.84 L₹ 27.33 L₹ 41.58 L₹ 40 L
RE28A109 : ९. फायर फायटींग इक्विपमेंट व मेंटेनन्स₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 20.4 L
RE28A106 : ६. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 8.82 L₹ 11.1 K₹ 10.2 L₹ 9.6 L
RE28A105 : ५. स्वच्छताविषयक ठेका₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 5.44 L₹ 5.06 L₹ 8.03 L₹ 6.8 L
RE28A108 : ८. एअर कंडिशनिंग प्लँट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 6.4 L₹ 6.4 Lsame₹ 3.38 L₹ 5 L₹ 3.91 L₹ 4.8 L
RE28A114 : १४. लाईट, साउंड दुरुस्ती व ठेका (विद्युत)₹ 6.4 L₹ 6.4 Lsame₹ 3.74 L₹ 4.55 L₹ 4.36 L₹ 5.6 L
RE28A111 : ११. प्रेक्षागृहातील खुर्च्या कुशनिंग व दुरुस्ती₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 10 L₹ 5.78 L
RE28A102 : २. संकीर्ण₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 1.66 L₹ 1 L₹ 47.66 K₹ 3.2 L
RE28A104 : ४. द्वारपालन (डोअरकीपर व प्रयोग फलक व्यवस्था)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 1.14 L₹ 2.53 L₹ 2.82 L₹ 2.72 L
RE28A115 : १५. बालगंधर्व कलादालन सुधारणा व दुरुस्ती₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 3.21 L₹ 3.4 L
RE28A103 : ३. रंगमंदिरासाठी लागणारी उपकरणी व साहित्य (विद्युत)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1 L₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28A112 : १२. ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स व ऑइल बदलणे (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 2 L₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28A113 : १३. जनरेटर दुरुस्ती व डिझेल खर्च (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1 L₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28A120 : १८. पुणे मनपा अधिकारी / सेवक सांस्कृतिक मंच₹ 1.36 L₹ 1.36 Lsame₹ 28.54 K₹ 16.77 K₹ 12.6 K₹ 1.36 L
RE28A110 : १०. पोलीस लायसेन्स, इलेक्ट्रिक तपासणी इ. साठी भरावी लागणारी फी₹ 5 K₹ 5 Ksame₹ 3.4 K
: ख. गणेश कलाक्रीडा मंदिर₹ 1.55 Cr₹ 1.55 Crsame₹ 66.43 L₹ 67.89 L₹ 83.69 L₹ 86.37 L
RE28B106 : ६. दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 69 L₹ 69 Lsame₹ 45 L₹ 44.78 L₹ 59.5 L₹ 50.4 L
RE28B115 : डॉल्बी साउूंड सिस्टीमची दुरूस्ती व तद्‌नुषंगिक कामे करणे (विद्युत)₹ 32 L₹ 32 Lsame
RE28B101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 18 L₹ 18 Lsame₹ 6.87 L₹ 5.54 L₹ 6.99 L₹ 10 L
RE28B111 : ११. स्वच्छता ठेका₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 3.36 L₹ 3.08 L₹ 2.52 L₹ 6.8 L
RE28B113 : १२. एअर कंडिशनिंग प्लँट ऑपरेटिंग व मेन्टेनन्स (विद्युत)₹ 6.4 L₹ 6.4 Lsame₹ 3.5 L₹ 3.12 L₹ 4.75 L₹ 4.08 L
RE28B108 : ८. लाईट, साउंड ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 51.31 K₹ 5.06 L₹ 4.75 L₹ 4.08 L
RE28B105 : ५. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 3 L₹ 4 L
RE28B102 : २. संकीर्ण व इतर कामे₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 19.23 K₹ 30.67 K₹ 43.71 K₹ 1.2 L
RE28B104 : ४. रंगमंच उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 99.69 K₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28B110 : १०. जनरेटर दुरुस्ती व डिझेल खर्च (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1 L₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28B114 : १३. ट्रान्सफॉर्मर मेंटेनन्स व ऑइल बदलणे (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 2 L₹ 2 L₹ 1.35 L₹ 1.36 L
RE28B109 : ९. खुर्च्या दुरुस्ती₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 1.7 L
RE28B107 : ७. पोलीस लायसेन्स इलेक्ट्रीक तपासणी फी₹ 5 K₹ 5 Ksame₹ 3.4 K
: ग. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह₹ 1.33 Cr₹ 1.33 Crsame₹ 74.92 L₹ 66.35 L₹ 96.54 L₹ 98.32 L
RE28C106 : ६. दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 60 L₹ 60 Lsame₹ 39.99 L₹ 39.94 L₹ 59.5 L₹ 50.4 L
RE28C101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 35 L₹ 35 Lsame₹ 13.05 L₹ 10.5 L₹ 18.3 L₹ 25 L
RE28C110 : १०. स्वच्छता विषयक ठेका₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 3 L₹ 3 L₹ 2.55 L₹ 6.8 L
RE28C111 : ११. एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 6.8 L₹ 6.8 Lsame₹ 2.57 L₹ 3 L₹ 4.54 L₹ 2.04 L
RE28C112 : १२. लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 6.4 L₹ 6.4 Lsame₹ 2.64 L₹ 1.98 L₹ 3.54 L₹ 2.04 L
RE28C104 : ४. द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 2.94 L₹ 3.5 L₹ 2.98 L₹ 2.38 L
RE28C105 : ५. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 3 L₹ 2.4 L
RE28C113 : १३. प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28C107 : ७. ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.5 L₹ 1.5 L₹ 1.28 L₹ 1.02 L
RE28C108 : ८. जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 23.95 K₹ 1.16 L₹ 54 K₹ 1.36 L
RE28C109 : ९. कलादालन सुधारणा₹ 1.5 L₹ 1.5 Lsame₹ 3 L₹ 2.04 L
RE28C102 : २. संकीर्ण₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 37.19 K₹ 76.96 K₹ 76.97 K₹ 80 K
RE28C103 : ३. उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 63.14 K₹ 1 L₹ 85 K₹ 68 K
: घ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन₹ 57.7 L₹ 57.7 Lsame₹ 30.57 L₹ 35.86 L₹ 33.24 L₹ 39.35 L
RE28D101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 7.88 L₹ 8.76 L₹ 9.96 L₹ 10 L
RE28D106 : ६. दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 12 L₹ 15 L₹ 11.86 L₹ 11.2 L
RE28D110 : १०. स्वच्छता विषयक ठेका₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 4.32 L₹ 4.4 L₹ 2.94 L₹ 6.8 L
RE28D105 : ५. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 4 L
RE28D111 : ११. एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 88.45 K₹ 2.41 L₹ 3.83 L₹ 2.04 L
RE28D112 : १२. लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.8 L₹ 2.8 Lsame₹ 1.5 L₹ 1.5 L₹ 1.28 L₹ 1.02 L
RE28D113 : १३. प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 34 K
RE28D102 : २. संकीर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 99.91 K₹ 1.93 L₹ 1.04 L₹ 1.2 L
RE28D116 : १६. ग्रंथालयासाठी पुस्तके खरेदी करणे₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 48.88 K₹ 68 K
RE28D103 : ३. उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 40.08 K₹ 1 L₹ 85 K₹ 68 K
RE28D107 : ७. ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 14.27 K₹ 63.75 K₹ 51 K
RE28D108 : ८. जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 20 K₹ 86.61 K₹ 85 K₹ 68 K
: लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारक (नाट्यगृह), बिबवेवाडी₹ 37.6 L₹ 37.6 Lsame₹ 11.5 L₹ 30.84 L
RE28J106 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 3.39 L₹ 12 L
RE28J109 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 6.8 L
RE28J111 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 3.94 L₹ 5.6 L
RE28J110 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 3.2 L₹ 3.2 Lsame₹ 1.52 L₹ 1.6 L
RE28J107 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28J108 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.6 L
RE28J104 : द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 68 K
RE28J103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 85 K₹ 80 K
RE28J102 : संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 10 K₹ 16 K
RE28J112 : प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 20 K₹ 20 Ksame
: र. राजा रवीवर्मा कलादालन व पं. जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन (घोले रोड आर्ट गॅलरी)₹ 31.1 L₹ 31.1 Lsame₹ 10 L₹ 9.49 L₹ 10.15 L₹ 26.48 L
RE28F103 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 11 L₹ 11 Lsame₹ 10 L₹ 9.38 L₹ 8.17 L₹ 8 L
RE28F108 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 6.8 L
RE28F106 : ए.सी. प्लॅन्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 1.75 L₹ 3.2 L
RE28F107 : लाईट, साऊंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 4 L
RE28F109 : द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 2.04 L
RE28F104 : ट्रान्सफॉर्मर (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 22.68 K₹ 80 K
RE28F105 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 10.41 K₹ 80 K
RE28F110 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 68 K
RE28F102 : संकीर्ण₹ 30 K₹ 30 Ksame₹ 16 K
: ल. पंडित भिमसेन जोशी कलादालन, सहकारनगर₹ 27.26 L₹ 27.26 Lsame₹ 6.81 L₹ 15.38 L₹ 24.84 L
RE28G105 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 9 L₹ 9 Lsame₹ 2.94 L₹ 5.08 L₹ 8 L
RE28G109 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 1.87 L₹ 1.67 L₹ 4.76 L
RE28G110 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.5 L₹ 2.5 Lsame₹ 90.3 K₹ 1.6 L
RE28G106 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 2.4 L₹ 2.4 Lsame₹ 2.55 L₹ 2.4 L
RE28G111 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.4 L₹ 2.4 Lsame₹ 2.55 L₹ 2.4 L
RE28G114 : म्युझिक लायब्ररी देखभाल दुरूस्ती₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 2 L₹ 1.7 L₹ 1.36 L
RE28G113 : प्रदर्शन हॉल ठेका₹ 1.4 L₹ 1.4 Lsame₹ 1.36 L
RE28G103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 80 K
RE28G107 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 85 K₹ 80 K
RE28G108 : कलादालन सुधारणा₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 80 K
RE28G104 : सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 40 K₹ 40 Ksame₹ 40 K
RE28G102 : संकीर्ण₹ 16 K₹ 16 Ksame₹ 8 K₹ 16 K
: महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन, वानवडी₹ 24.7 L₹ 24.7 Lsame₹ 10.46 L₹ 19.2 L
RE28M106 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 7 L₹ 7 Lsame₹ 3.35 L₹ 5.6 L
RE28M109 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 4.76 L
RE28M110 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.2 L₹ 2.2 Lsame₹ 1.52 L₹ 1.6 L
RE28M111 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.2 L₹ 2.2 Lsame₹ 2.61 L₹ 1.6 L
RE28M103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28M104 : द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 68 K
RE28M107 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.28 L₹ 1.6 L
RE28M108 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.6 L
RE28M105 : सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 50 K₹ 50 Ksame
RE28M102 : संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 16 K
RE28M112 : प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 20 K₹ 20 Ksame
: व. पंडित भिमसेन जोशी कलामंदिर, औंध₹ 24.6 L₹ 24.6 Lsame₹ 9.17 L₹ 9.95 L₹ 17.6 L
RE28H106 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 2.98 L₹ 4.23 L₹ 4.8 L
RE28H110 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 2 L₹ 1.43 L₹ 4.76 L
RE28H112 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 2 L₹ 3.02 L₹ 3.2 L
RE28H111 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 3.2 L₹ 3.2 Lsame₹ 1 L₹ 1.6 L
RE28H109 : कलादालन सुधारणा₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE28H104 : द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 90 K₹ 90 Ksame₹ 79.83 K₹ 71.4 K₹ 68 K
RE28H105 : सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 40 K
RE28H107 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 80 K
RE28H108 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 2.4 K₹ 80 K
RE28H103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 60 K₹ 60 Ksame₹ 42.5 K₹ 40 K
RE28H102 : संकीर्ण₹ 30 K₹ 30 Ksame₹ 36.61 K₹ 12.92 K₹ 16 K
RE28H113 : प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 20 K₹ 20 Ksame
: साध्वी सावित्रीबाई फुले सांस्कृतिक भवन, भवानीपेठ₹ 19.6 L₹ 19.6 Lsame₹ 5.89 L₹ 16 L
RE28L109 : स्वच्छता विषयक ठेका₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 4.76 L
RE28L106 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 4 L₹ 4 Lsame₹ 3.38 L₹ 3.2 L
RE28L110 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2.2 L₹ 2.2 Lsame₹ 1.6 L
RE28L111 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.6 L
RE28L107 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28L108 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.6 L
RE28L103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 80.3 K₹ 80 K
RE28L105 : सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE28L104 : द्वारपालन व फलक व्यवस्था₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 68 K
RE28L102 : संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 16 K
RE28L112 : प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 20 K₹ 20 Ksame
: य. मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक₹ 16.35 L₹ 16.35 Lsame₹ 6.79 L₹ 8.29 L₹ 7.53 L₹ 12.84 L
RE28E108 : ८. स्वच्छता विषयक ठेका₹ 6 L₹ 6 Lsame₹ 1.45 L₹ 1.5 L₹ 1.28 L₹ 4.76 L
RE28E105 : ५. दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 4.5 L₹ 4.5 Lsame₹ 2.5 L₹ 2.42 L₹ 4.19 L₹ 4 L
RE28E104 : ४. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 1.2 L₹ 1.2 Lsame₹ 1.5 L₹ 1.41 L₹ 1.2 L
RE28E110 : १०. लाईट, साऊंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 98.34 K₹ 1 L₹ 68 K
RE28E111 : ११. प्रेक्षागृह खुर्च्या दुरुस्ती₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE28E106 : ६. ट्रान्सफॉर्मर (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 1.47 L₹ 1.02 L
RE28E109 : ९. ए.सी. प्लॅन्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 80 K₹ 80 Ksame₹ 36 K₹ 1.22 L₹ 34 K
RE28E107 : ७. जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 45 K₹ 45 Ksame₹ 41.83 K₹ 34 K
RE28E103 : ३. उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 40 K₹ 40 Ksame₹ 50 K₹ 42.5 K₹ 34 K
RE28E102 : २. संकीर्ण व इतर कामे₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 16 K
: राजीव गांधी ई लर्निंग स्कूलमधील विजय तेंडूलकर नाट्यगृह₹ 12.8 L₹ 12.8 Lsame₹ 9.73 L₹ 17.08 L
RE28K106 : दिवाबत्ती (विद्युत)₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 2.51 L₹ 4 L
RE28K108 : जनरेटर दुरुस्ती व देखभाल (विद्युत)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28K110 : एअरकंडिशनर प्लान्ट मेंटेनन्स व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28K103 : उपकरणे व साहित्य (विद्युत)₹ 1.2 L₹ 1.2 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28K105 : सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 1 L₹ 1 Lsame
RE28K111 : लाईट, साउंड दुरुस्ती व ऑपरेटिंग (विद्युत)₹ 1 L₹ 1 Lsame₹ 1.7 L₹ 1.6 L
RE28K107 : ट्रान्सफार्मर व मेंटेनन्स (विद्युत)₹ 40 K₹ 40 Ksame₹ 42.5 K₹ 40 K
RE28K102 : संकीर्ण₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 16 K
: 17. खेळ व क्रीडांगणे₹ 6.86 Cr₹ 6.16 Crincreased 11.4%₹ 4.07 Cr₹ 3.96 Cr₹ 3.43 Cr₹ 5.79 Cr
: क. पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम₹ 4.93 Cr₹ 4.23 Crincreased 16.5%₹ 4.01 Cr₹ 3.7 Cr₹ 3.09 Cr₹ 3.97 Cr
RE27A113 : १३. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (महापौर चषक)₹ 1.5 Cr₹ 1.5 Crsame₹ 91.48 L₹ 1.87 Cr₹ 1.72 Cr₹ 1.73 Cr
RE27A120 : २०. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील महापौर केसरी कुस्ती स्पर्धा₹ 1.1 Cr₹ 40 Lincreased 175%₹ 96.49 L₹ 57.51 L₹ 67.5 L₹ 50 L
RE27A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (कआकसंप्र)₹ 80 L₹ 80 Lsame₹ 54.15 L₹ 60.65 L₹ 59.35 L₹ 65 L
RE27A154 : देशी खेळांना प्रोत्साहन देण्याकरिता शिबीरे व स्पर्धा आयोजित करणे₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 20.23 L
RE27A105 : ५. सर्वसाधारण दुरुस्ती (भवन)₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 10 L₹ 13 L
RE27A153 : खेळाडू दत्तक योजना₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 2.89 L
RE27A160 : कै. बाबुराव सणस मैदान येथील स्पोर्टस हॉस्टेल दैनंदिन देखभाल₹ 20 L₹ 20 Lsame₹ 13.6 L
RE27A107 : ७. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने व तत्सम स्वरूपाची अन्य सामन्यांसाठी मैदानाची देखभाल दुरुस्ती₹ 18 L₹ 18 Lsame₹ 4.53 L₹ 3.4 L
RE27A117 : १७. कै. बाबूराव सणस मैदान देखभाल दुरूस्ती करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 3 L₹ 2.04 L
RE27A151 : शिव छत्रपती पुरस्काराच्या धर्तीवर पुणे शहरातील गुणवंत खेळाडूंचा सत्कार पुणे मनपा क्रीडा पुरस्कार मनपा वर्धापन दिनी करणे (प्रत्येकी रु.५० हजार रोख, मानचिन्ह)₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 13.1 L₹ 13.6 L
RE27A161 : पं. नेहरू स्टेडियम येथील मैदानाच्या दुरूस्तीच्या कामासाठी नवीन मशिनरी खरेदी करणे₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 25 L
RE27A106 : ६. वीज खर्च (विद्युत)₹ 9 L₹ 9 Lsame₹ 2.92 L₹ 3.97 L₹ 7.43 L₹ 7.2 L
RE27A121 : २१. आंतरकचेरी स्पर्धांचे आयोजन करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 1.83 L₹ 1.15 L₹ 3.4 L
RE27A102 : २. संकीर्ण₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 1.49 L₹ 2 L₹ 47.65 K₹ 1.36 L
RE27A110 : १०. स्टेडियम खोल्यांतील फर्निचर दुरुस्ती व इतर सुधारणा₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 57 K₹ 1.16 L
RE27A111 : ११. आंतरराज्य मनपा खेळ स्पर्धेसाठी खेळाडूंचा प्रवास खर्च व अनुषंगिक खर्च₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 25 K₹ 92.52 K₹ 40.45 K₹ 1.73 L
RE27A103 : ३. भाडे (म.स.आ.)₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 11.56 K
RE27A104 : ४. सरकारी व निमसरकारी कर (मसआ)₹ 2 K₹ 2 Ksame₹ 1.73 K
RE27A112 : १२. क्लब ऑफ महाराष्ट्र यांना नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणारी रक्कम₹ 1.5 K₹ 1.5 Ksame₹ 1.5 K₹ 15.01 K₹ 3 K₹ 1.02 K
: क१. पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम (क्रीडा धोरणानुसार)₹ 1.45 Cr₹ 1.45 Crsame₹ 11.35 L₹ 18.02 L₹ 1.42 Cr
RE27D103 : मशिनरी, फर्निचर, अवजारे नव्याने उपलब्ध करुन घेणे व देखभाल दरुस्ती₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 34 L
RE27D114 : क्रीडा संकुले दुरुस्ती करणे₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 28 L
RE27D115 : उदयोन्मुख खेळाडुंसाठी क्रीडा पुरस्कार देणे₹ 20 L₹ 20 Lsame
RE27D107 : अनिवासी क्रिडा प्रबोधनी₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 17.8 L₹ 17.34 L
RE27D113 : मनपा शाळातील खेळाडूंना प्रोत्साहनात्मक शिष्यवृत्ती₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 8.67 L
RE27D102 : संकिर्ण₹ 12 L₹ 12 Lsame₹ 96.66 K₹ 22.06 K₹ 12 L
RE27D110 : क्रिडा साहित्य अनुदान₹ 10 L₹ 10 Lsame₹ 14.45 L
RE27D105 : क्रिडा नर्सरी तयार करणे व मानधन देणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 6.94 L
RE27D106 : क्रिडा नर्सरी सुविधा पुरवणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 5.78 L
RE27D108 : क्रिडा प्रबोधिनीसाठी मैदान तयार करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 5.78 L
RE27D112 : तालीम व क्रीडा केंद्रांचा विकास करणे₹ 5 L₹ 5 Lsame₹ 5.78 L
RE27D109 : क्रिडा शिक्षणासाठी प्रशिक्षण शिबीर राबविणे₹ 3 L₹ 3 Lsame₹ 2.89 L
: ग. कै. जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियम व इतर क्रीडांगणे₹ 32.4 L₹ 32.4 Lsame₹ 3.22 L₹ 3.98 L₹ 7.62 L₹ 27.8 L
RE27C103 : ३. स्वच्छता व भवन दुरुस्ती (भवन)₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 28.31 K₹ 8 L
RE27C102 : २. वीज खर्च (विद्युत)₹ 9 L₹ 9 Lsame₹ 2.94 L₹ 3.98 L₹ 7.62 L₹ 8 L
RE27C105 : कै. जनरल अरुणकुमार वैद्य स्टेडियममधील बाक्सिंगरिंग, एलईडी व्हिडीओ वॉल, इतर विद्युत विषयक कामांची ऑपरेटिंग व देखभाल (विद्युत)₹ 8 L₹ 8 Lsame₹ 8 L
RE27C101A : १. संकीर्ण₹ 40 K₹ 40 Ksame₹ 40 K
: ख. पोहण्याचे तलाव₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 3.22 L₹ 9.99 L₹ 8.25 L₹ 12 L
RE27B103 : १. स्वच्छता व भवन दुरुस्ती (भवन)₹ 15 L₹ 15 Lsame₹ 3.22 L₹ 9.99 L₹ 8.25 L₹ 12 L
RE53A101 : ४३. पुणे जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मिळणारे अनुदान निधीकडे वर्ग₹ 5.6 Cr₹ 8 Crdecreased -30%₹ 8.98 Cr₹ 5.38 Cr₹ 8.32 Cr₹ 5.6 Cr
RE46A101 : ३६. वृक्ष संरक्षण व संवर्धन प्राधिकारी निधीकडे वर्ग₹ 4.23 Cr₹ 4.23 Crsame₹ 5.6 Cr₹ 5.6 Cr₹ 5.57 Cr₹ 7.05 Cr
: 19. भाजी मंडया₹ 3.47 Cr₹ 3.47 Crsame₹ 1.66 Cr₹ 1.89 Cr₹ 2.04 Cr₹ 2.01 Cr
RE29A101A : १. कायम सेवकवर्ग वेतन (मसआ. जिंघ.)₹ 2 Cr₹ 2 Crsame₹ 1.16 Cr₹ 1.28 Cr₹ 1.4 Cr₹ 1.25 Cr
RE29A109 : ७. ठेका पद्धतीने भाजी मंडया स्वच्छतेसाठी देणे₹ 1.2 Cr₹ 1.2 Crsame₹ 35.6 L₹ 49.59 L₹ 42.13 L₹ 51 L
RE29A104 : ३. दिवाबत्ती - म. फुले मंडई व इतर मंडया (विद्युत)₹ 25 L₹ 25 Lsame₹ 12 L₹ 8.99 L₹ 21.15 L₹ 19.2 L
RE29A103 : २. संकीर्ण₹ 1.6 L₹ 1.6 Lsame₹ 1.94 L₹ 1.92 L₹ 81.6 K₹ 1.6 L
: 23. सार्वजनिक संस्थांना देणग्या₹ 29.75 L₹ 4.38 Lincreased 580%₹ 29.75 L₹ 29.75 L₹ 29.75 L₹ 24.68 L
: ग. इतर संस्थांना देणग्या₹ 26.43 L₹ 1.05 Lincreased 2416.7%₹ 26.43 L₹ 26.43 L₹ 26.43 L₹ 21.35 L
: या रकमेतून कोणत्या संस्थांना देणग्या द्यावयाच्या याचा निर्णय मा. स्थायी समितीने घ्यावयाचा आहे.₹ 25.38 Lreallocated₹ 25.38 L₹ 25.38 L₹ 25.38 L₹ 20.3 L
RE33D104/SR6-18 : सहकारनगर जेष्ठ नागरी संघ, पुणे₹ 2 Lnew
RE33D104/SR6-19 : वकृत्व उत्तेजक सभा पुणे वसंत व्याख्यान माला ट्रस्ट,पुणे₹ 2 Lnew
RE33D104/SR6-26 : मेरा गाँव मेरा देश, रास्ता पेठ, पुणे₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-27 : लोकमान्य टिळक विचारमंच, पुणे₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-28 : महर्षिनगर जेष्ठ नागरी संघ, पुणे₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-29 : पुणे जिल्हा ग्रंथालय संघ, पुणे₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-33 : भारतीय बोध्द महासभा, पुणे ₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-36 : मॅरेथॉन जिंदगी या अंध / अपंग सहभागी कलाकार चित्रपटास देणगी₹ 1.9 Lnew
RE33D104/SR6-15 : श्री साई प्रतिष्ठान दिग्विजय मित्र मंडळ ट्रस्ट शिवदर्शन, पर्वती , पुणे ₹ 1.5 Lnew
RE33D104/SR6-11 : महात्मा फुले स्मारक ट्रस्ट , महात्मा फुले पेठ, पुणे ₹ 50 Knew
RE33D104/SR6-21 : पंचवटी मित्र मंडळ ट्रस्ट, पदमावती, पुणे₹ 50 Knew
RE33D104/SR6-22 : सुखकर्ता सांस्कृतिक प्रतिष्ठाण पुणे, सहकारनगर, पुणे₹ 50 Knew
RE33D104/SR6-24 : महिला मनोरंजन केंद्र, सहकारनगर, पुणे₹ 50 Knew
RE33D104/SR6-25 : संजीवनी मित्र मंडळ, पुणे ₹ 50 Knew
RE33D104/SR6-10 : श्री.शिवसमर्थ गो शाळा फाऊंडेशन ,येरवडा, पुणे ₹ 30 Knew
RE33D104/SR6-17 : त्वष्टा कासार समाज संस्था वाचन मंदिर, कसबा पेठ, पुणे₹ 30 Knew
RE33D104/SR6-9 : अखिल भारत कृषी गोसेवा संघ , प.महाराष्ट्र विभाग , ₹ 30 Knew
RE33D104/SR6-16 : साद सपोर्ट पुणे ३८ (नवीन हेड ओपन करणे)₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-20 : गरवारे बाल भवन ट्रस्ट, पुणे₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-23 : आपुलकी सांस्कृतिक संस्था, सिंहगड रोड, पुणे₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-30 : रोटरी क्लब ऑफ पुणे र्इस्ट, पुणे (नवीन हेड ओपन करणे)₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-7 : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथालय ताडीवाला रोड, पंचशील चौक, पुणे ₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-8 : रक्ताचे नाते चॅरिटेबल ट्रस्ट ,घोरपडी पेठ, खडकमाळआळी, पुणे ₹ 25 Knew
RE33D104/SR6-2 : सावित्रीबाई फुले महिला कल्याणकारी मंडळ,येरवडा, पुणे ६ ₹ 22.5 Knew
RE33D104/SR6-1 : अभिजितदादा कदम मित्र मंडळ व प्रतिष्ठान , कोथरूड , पुणे ₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-12 : सविता आंबेडकर युवती महिला मंडळ,येरवडा, पुणे ६₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-13 : दलित वस्ती सुधार सामाजिक युवक कल्याण मंडळ,येरवडा, पुणे ६₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-14 : भारत सांस्कृतिक व क्रिडा मंडळ , येरवडा, पुणे ६₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-3 : ज्येष्ठ नागरीक संघ, धनकवडी, पुणे ₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-31 : पुणे जिल्हा कला विकास संघ, वाकडेवाडी, पुणे₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-32 : जीवन ज्योत तरूण मंडळ, वाकडेवाडी, पुणे₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-34 : सुवर्ण भारत मित्र मंडळ, वडगांवशेरी, पुणे₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-35 : श्रमसाफल्य बहुउद्दीशीय विकास संस्था, म्हाडा वसाहत विमाननगर, पुणे₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-37 : सुर्या ग्रुप (ट्रस्ट)₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-38 : श्री तुळजा भवानी प्रतिष्ठान (ट्रस्ट)₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-39 : श्री तळजाई माता प्रतिष्ठान (ट्रस्ट)₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-4 : रमाई ग्रुप अॅन्ड फाऊंडेशन , येरवडा, पुणे ₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-40 : श्री भक्‍ती प्रतिष्ठान (ट्रस्ट)₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-41 : श्री शिववैभव प्रतिष्ठान (ट्रस्ट)₹ 20 Knew
RE33D104/SR6-42 : श्री भगवान बाबा प्रतिष्ठान (ट्रस्ट)₹ 15 Knew
RE33D104/SR6-5 : संघर्ष सांस्कृतिक व क्रिडा मंच, येरवडा, पुणे ₹ 10 Knew
RE33D104/SR6-6 : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे युवा मंच, येरवडा, पुणे ₹ 10 Knew
RE33D103 : जनसेवा फाऊंडेशन₹ 75 K₹ 75 Ksame₹ 75 K₹ 75 K₹ 75 K₹ 75 K
RE33D101 : पुणे महानगरपालिका क्रीडा मंडळ (म.स.आ.)₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K
RE33D102 : १०१ इन्फट्री बटालियन₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K
: क-1. रुग्णालय₹ 2.6 L₹ 2.6 Lsame₹ 2.6 L₹ 2.6 L₹ 2.6 L₹ 2.6 L
RE33A103 : मुंबई भिकारी अधिनियम १९४५ (दि बाँम्बे बेगर्स अ‍ॅक्ट, १९४५, महानगरपालिकेच्या सीमेत लागू करण्याबाबत येणार्‍या खर्चापोटी शासनाला द्यावयाची रक्कम₹ 2 L₹ 2 Lsame₹ 2 L₹ 2 L₹ 2 L₹ 2 L
RE33A101 : महारोग्यांसाठी पोटगी खर्च (आ.प्र.)₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K
RE33A102 : वेड्यांचे रुग्णालय पोटगी खर्च (आ.प्र.)₹ 20 K₹ 20 Ksame₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K₹ 20 K
RE33A105 : शेठ ताराचंद रामनाथ आयुर्वेद रुग्णालय₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K
RE33A106 : आयुर्वेद शिक्षण मंडळ₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K
: क-2. शैक्षणिक₹ 57.5 K₹ 57.5 Ksame₹ 57.5 K₹ 57.5 K₹ 57.5 K₹ 57.5 K
RE33B102 : राजा दिनकर केळकर संग्रहालय₹ 50 K₹ 50 Ksame₹ 50 K₹ 50 K₹ 50 K₹ 50 K
RE33B101 : महात्मा फुले वस्तुसंग्रहालय (म.स.आ.)₹ 7.5 K₹ 7.5 Ksame₹ 7.5 K₹ 7.5 K₹ 7.5 K₹ 7.5 K
: ख. ऐच्छिक₹ 15 K₹ 15 Ksame₹ 15 K₹ 15 K₹ 15 K₹ 15 K
RE33C102 : ससून हॉस्पिटल पुणे येथील भाजलेल्या रोग्यांवर उपचार करण्यास अनुदान₹ 10 K₹ 10 Ksame₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K₹ 10 K
RE33C101 : आनंदवन कुष्ठाश्रम (आ.प्र.)₹ 5 K₹ 5 Ksame₹ 5 K₹ 5 K₹ 5 K₹ 5 K

Part A Capital Expenditures (CE)

code : work2016-17 SC budgetedwardBLP2016-17 MC budgetedchange in SCallotted till 31 march 2016actual expenditure till 31 march 20152015-16 budgeted
: भांडवली खर्चाबाबतचे अंदाजपत्रक₹ 1318.14 Cr₹ 752.18 Crincreased 75.2%₹ 3950.47 Cr₹ 2719.98 Cr₹ 1230.5 Cr
: पथ₹ 887.58 Cr calc
: पथ सुधारणा₹ 545.88 Cr
(₹ 555.1 Cr calc)
₹ 1768 Cr₹ 1182.84 Cr₹ 585.16 Cr
: शहरातील रस्ते कॉक्रीटने विकसित करणे₹ 174.13 Cr₹ 28.65 Crincreased 507.8%
CE20A102/A2-1590+ : शिवणे ते खराडी नदीकाठचा रस्ता डिफर्ड पेमेंट पध्दतीने करणे.₹ 34 CrG₹ 20 Crincreased 70%
CE20A1262/SA15-418 : प्रभाग क्र.६७ ब वाळवेकर नगर परिसरातील एम.एन.जी.एल. ने खोदलेले रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 6 Cr67new
CE20A1262/SA15-492 : येरवडा स.नं. 192, शास्त्रीनगर चौक ते जुना लोहगाव रोड जोडणारा लूप रोड कॉंक्रीट करणे₹ 5 Crnew
CE20A1262/SA15-493 : येरवडा स.नं. 191, दिपक नायट्रेट रोड कॉंक्रीट करणे₹ 5 Crnew
CE20A1262/SA15-403 : प्रभाग क्र.६७ ब अरण्येश्वर पार्क ते विणकर सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 4 Cr67new
CE20A1262/SA15-79 : प्रभाग क्र.१७ ब मध्ये रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.कॉक्रीटची चालू कामे पूर्ण करणे₹ 2.7 Cr17new
CE20A1262/SA15-115 : प्रभाग क्र.२५ ब मधील हनुमाननगर येथे चालू असलेल्या कॉंक्रीटीकरणाचे अधर्वट कामासाठी₹ 2 Cr25new
CE20A1262/SA15-480 : प्र.क्र. ५५ब मधील विविध ठिकाणी यु.टी.डब्लू.टी पद्धतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 2 Cr55new
CE20A1262/SA15-399 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये अध्यापक कॉलनी येथे विविध रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 1.5 Cr67new
CE20A1262/SA15-491 : प्र.क्र. ५०अ, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ, सदाशिव पेठ मधील यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने रस्ते कॉंक्रीट करणे₹ 1.5 Cr50new
CE20A1262/SA15-486 : प्रभाग क्र. १२ अ मध्ये मॉडेल कॉलनी उर्वरित कॅनॉल रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने करणे₹ 1.02 Cr12new
CE20A1262/SA15-116 : प्रभाग क्र.२५ ब दिपबंगला चौक ते वेताळ चौक डाव्या बाजुचे ४ रस्ते सिमेंट कॉंक्रीट करणे₹ 1 Cr25new
CE20A1262/SA15-138 : प्रभाग क्र. 28अ मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.ड.ब्ल्यू.टी. पध्दतीने काँक्रिटीकरण करणे₹ 1 Cr28new
CE20A1262/SA15-195 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये बंड गार्डन पोलीस स्टेशन ते बी.जे.मेडिकल मैदान रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 1 Cr40new
CE20A1262/SA15-397 : प्रभाग क्र. ६६ ब महर्षिनगर, मुकूंदनगर, प्रेमनगर, आदर्शनगर व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. रस्ते करणे₹ 1 Cr66new
CE20A1262/SA15-419 : प्रभाग क्र.६७ ब भगीरथ सोसायटी परिसरामधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 1 Cr67new
CE20A1262/SA15-423 : प्रभाग क्र.६७ ब पार्वती हॉल ते अजिंक्य हॉल रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 1 Cr67new
CE20A1262/SA15-428 : प्रभाग क्र.६८ तळजाई झोपडपट्टी मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. सिमेंट काँक्रीट पध्दतीने करणे₹ 1 Cr68new
CE20A1262/SA15-43 : प्रभाग क्र.११ अ, मधील कुसाळकर पुतळा चौक मंजू मित्र मंडळापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे₹ 1 Cr11new
CE20A1262/SA15-430 : प्रभाग क्र.६८ म्हाडा कॉलनी, लक्ष्मीनगर चाळीमध्ये यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते करणे₹ 1 Cr68new
CE20A1262/SA15-431 : प्रभाग क्र.६८ तळजाई, सहकारनगर, लक्ष्मीनगर येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते करणे₹ 1 Cr68new
CE20A1262/SA15-44 : प्रभाग क्र.११ अ, मधील विविध ठिकाणी रस्ता काँक्रीट करणे₹ 1 Cr11new
CE20A1262/SA15-42 : प्रभाग क्र. ११ मधील विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रीट करणे ₹ 90 L11new
CE20A1262/SA15-141 : प्रभाग क्र. 28अ मधील विविध रस्ते काँक्रिटीकरण करणे, साईडपट्ट्या विकसित करणे₹ 80 L28new
CE20A1262/SA15-38 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये वर्षा पार्क नचीकेत पार्क परिसरामध्ये कॉक्रिटीकरण करणे ₹ 80 L9new
CE20A1262/SA15-39 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये सानेवाडी परिसरामध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे ₹ 80 L9new
CE20A1262/SA15-40 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये पल्लोड फार्म १,२,३ व परिसरामध्ये रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करणे₹ 80 L9new
CE20A1262/SA15-422 : प्रभाग क्र.६७ ब सुरभि मंगल कार्यालय ते सातारा रोड पर्यंत जाणारा रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 75 L67new
CE20A883/S8-178+ : प्र. क्र. २४ मधील डेंगळेपुल ते बालगंधर्व पर्यंतचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने करणे.₹ 63 L24₹ 90 Ldecreased -30%
CE20A1245/A1-107+ : प्रभाग क्रमांक २८ परमहंस नगर परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी कॉक्रीटीकरण करणे.₹ 63 L28₹ 90 Ldecreased -30%
CE20A1262/SA15-1 : प्रभाग क्र. १ ब (धानोरी) मधील विविध रस्ते काँक्रिटीकरण करणे ₹ 50 L1new
CE20A1262/SA15-139 : प्रभाग क्र. 28अ मधील रस्ते काँक्रिटीकरण करणे.₹ 50 L28new
CE20A1262/SA15-140 : प्रभाग क्र. 28अ मधील रस्ते ट्रिमीक्‍स पध्दतीने काँक्रिटीकरण करणे.₹ 50 L28new
CE20A1262/SA15-142 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये उजव्या भुसारी कॉलनीत काँक्रीट रस्ते करणे ₹ 50 L29new
CE20A1262/SA15-143 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये भुसारी कॉलनी येथे पं. भिमसेन जोशी उद्यान ते न्यु इंडिया स्कुल काँक्रिट रस्ता करणे ₹ 50 L29new
CE20A1262/SA15-144 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये बावधन येथे मराठा मंदिर शेजारील रस्ता काँक्रीट करणे₹ 50 L29new
CE20A1262/SA15-145 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये ओंकार मित्र मंडळ ते जनसेवा बँकेपर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे₹ 50 L29new
CE20A1262/SA15-147 : प्रभाग क्र. ३१ एनडीए रोड ते तपोधाम पर्यंतचा रस्ता युटीडब्ल्यूटी करणे ₹ 50 L31new
CE20A1262/SA15-160 : प्रभाग क्र. ३४ ब मध्ये पु.भा.भावे पथ यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 50 L34new
CE20A1262/SA15-161 : प्रभाग क्र. ३४ ब मधील मृत्युंजय कॉलनी येथे झोळ पथ यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 50 L34new
CE20A1262/SA15-244 : प्रभाग क्र. ४६ ब मध्ये विठ्ठलराव शिवरकर मार्ग सिमेंट काँक्रिट करणे व रस्तेविषयक इतर विकास कामे करणे ₹ 50 L46new
CE20A1262/SA15-296 : प्रभाग क्र.५२ अ लालबहादुर शास्त्री मार्ग, म्हात्रे पुल ते सिंहगड रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 50 L52new
CE20A1262/SA15-306 : प्रभाग क्र. ५३ ब मधील मुख्य रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत विकसित करणे ₹ 50 L53new
CE20A1262/SA15-323 : प्रभाग क्र. ५५ ब मध्ये वडगाव बुद्रुक मधील वडगाव फाटा ते वडगाव मुख्य चौक पर्यतचा रस्ता युटीडब्ल्यूटी कॉक्रीट करणे ₹ 50 L55new
CE20A1262/SA15-420 : प्रभाग क्र.६७ ब चंदन सोसायटी मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 50 L67new
CE20A1262/SA15-429 : प्रभाग क्र.६८ तळजाई झोपडपट्टी येथे काँक्रीट करणे₹ 50 L68new
CE20A1262/SA15-456 : प्रभाग क्र. ७२ ब विविध ठिकाणी रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 50 L72new
CE20A1262/SA15-483 : प्रभात रोड गल्ली नं.1 ते 13 व भांडारकर रोड गल्ली क्र.1 ते 13 सिमेंट कॉंक्रीट करणे ₹ 50 Lnew
CE20A1262/SA15-484 : प्रभाग क्र. १३ ब संगमवाडी मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने तयार करणे ₹ 50 L13new
CE20A1262/SA15-485 : प्रभाग क्र. १३ ब मध्ये कोहिनुर इस्टेट सोसायटीसमोरील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ₹ 50 L13new
CE20A1262/SA15-56 : प्रभाग क्र. १३ ब मधील शिवाजीनगर मेन रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने करणे ₹ 50 L13new
CE20A1262/SA15-136 : प्र.क्र. २८अ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 40 L28new
CE20A1262/SA15-200 : प्रभाग क्र.४१ ब मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते कॉक्रीट करणे₹ 40 L41new
CE20A1262/SA15-319 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील जाधवनगर , राज गार्डन गल्ली क्र. १ , २ युटीडब्ल्युटी काँक्रिट करणे ₹ 40 L55new
CE20A1262/SA15-35 : प्रभाग क्र. ८ अ मध्ये सोमेश्वर मंदिर ते ग्रीन पार्क हॉटेल पर्यंत उर्वरित रस्ता सिमेंट करणे ₹ 40 L8new
CE20A1262/SA15-36 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये पार्क अॅव्हेन्यु ते ऋणानुबंध उर्वरित रस्त्याचे युटीडब्ल्युटी पध्दतीने सिमेंट काँक्रिट करणे ₹ 40 L8new
CE20A1262/SA15-380 : प्रभाग क्र. ६१अ नारायण अनाजी शिंदे मुख्य रस्ता सिमेंटचा करणे ₹ 40 L61new
CE20A1262/SA15-402 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये इंदिरा गांधी सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 40 L67new
CE20A102/A2-1503+ : कुंभारवाडा ते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन पर्यंतचा रस्ता कॉंक्रिटीकरण करणे.₹ 35 L23₹ 50 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1589+ : पुणे शहरातील प्रवेशव्दारे सुशोभिकरण करणे.₹ 35 LG₹ 50 Ldecreased -30%
CE20A1262/SA15-378 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये अशोकनगर चौक ते हिंद बाल समाज मंडळ सापिकापर्यंतचा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 35 L60new
CE20A102/A2-1581+ : म्हात्रे ब्रिज रस्ता ते दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल रस्ता व गुळवणी महाराज पथ यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 31.5 L35₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-24+ : प्रभाग क्र. ४ मध्ये व प्रभाग क्र.१७ मधील त्रिदलनगर ते शांतीरक्षक हा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी मध्ये विकसित करणे.₹ 31.5 L4, 17₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A1245/A1-119+ : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन ते अलंकार थिएटर पर्यंतचा रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.₹ 31.5 L40₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A1262/SA15-106 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये घोले रोड लगतच्या गल्लीमध्ये यु.टी.डब्ल्यू.टी. काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 30 L24new
CE20A1262/SA15-12 : प्रभाग क्र. ४अ,प्रतिकनगर ते टिंगरनगर रोड युटीडब्ल्यू करणे.₹ 30 L4new
CE20A1262/SA15-129 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील काळोखे चौक ते एम.एस.ई.बी. ऑफीस मुख्य रस्ता टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे ₹ 30 L27new
CE20A1262/SA15-13 : प्रभाग क्र. ४अ,आदर्शनगर येथे काँक्रीटीकरण करणे.₹ 30 L4new
CE20A1262/SA15-130 : प्रभाग क्र. २७ ब दक्षिणमुखी शनी मारुती मंदिर ते पेठकर प्रोजेक्ट (सुतारदरा) मुख्य रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे ₹ 30 L27new
CE20A1262/SA15-132 : प्रभाग क्र. २८ अ मध्ये गुजरात कॉलनी येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. करणे₹ 30 L28new
CE20A1262/SA15-14 : प्रभाग क्र. ४अ,जाधवनगर येथे काँक्रीटीकरण करणे.₹ 30 L4new
CE20A1262/SA15-150 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील कर्वेनगर विठ्ठल रूक्मिणी मंदिराजवळील रस्ते युटीडब्ल्युटी काँक्रीट करणे ₹ 30 L31new
CE20A1262/SA15-155 : प्रभाग क्र. ३३ अ कोथरुड डी.पी.रस्ता ते कांचनगंगा सोसायटी रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 30 L33new
CE20A1262/SA15-175 : प्रभाग क्र.३८ ब मध्ये रविवार पेठ परिसरात युटीडब्ल्युटी काँक्रीट करणे ₹ 30 L38new
CE20A1262/SA15-176 : प्रभाग क्र.३८ ब मध्ये बुधवार पेठ परिसरात युटीडब्ल्युटी काँक्रीट करणे ₹ 30 L38new
CE20A1262/SA15-196 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये गोल्डन पर्ल, परम हाईटस बाहेरील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.₹ 30 L40new
CE20A1262/SA15-210 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये इंदिरा वसाहत मार्कंडेय नगर , शेख गल्ली येथील रस्ते काँक्रिट करणे₹ 30 L42new
CE20A1262/SA15-221 : प्रभाग क्र. ४३ ब सोलापूर रस्ता ते आर्मी पूलापर्यंत रोड ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे₹ 30 L43new
CE20A1262/SA15-23 : प्रभाग क्र. ५ अ मध्ये विविध भागात ट्रिमिक्स कॉंक्रीट रस्ते बनविणे₹ 30 L5new
CE20A1262/SA15-235 : प्रभाग क्र. ४५ ब हेवन पार्क गल्ली नं. १,2,3 येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 30 L45new
CE20A1262/SA15-241 : प्रभाग क्र. ४५ ब विविध ठिकाणी अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 30 L45new
CE20A1262/SA15-295 : प्रभाग क्र.५२ अ वैकुंठ स्मशानभूमी येथे ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 30 L52new
CE20A1262/SA15-3 : प्रभाग क्र. २ अ मध्येस.नं.२२ काळूबाईनगर येथील १२ लेन कॉक्रीटीकरण करणे₹ 30 L2new
CE20A1262/SA15-300 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दत्तवाडी येथील शामसुंदर सोसायटी मध्ये विविध ठिकाणी रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 30 L52new
CE20A1262/SA15-303 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील वृंदावन नर्सरी ते आगरवाल शाळेपर्यंत रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 30 L52new
CE20A1262/SA15-321 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील बसलकट्टी यांचे घर ते महेश गॅलक्सी डीपी युटीडब्ल्युटी काँक्रिट करणे₹ 30 L55new
CE20A1262/SA15-324 : प्रभाग क्र. ५५ ब मध्ये वडगाव बुद्रुक मधील हगवणे नगर ते मारूती मंदिर पर्यंत रस्ता युटीडब्ल्यूटी कॉक्रीट करणे₹ 30 L55new
CE20A1262/SA15-325 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये नेर्लेकर हॉस्पिटल ते खंडोबा मंदिर पर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स करणे₹ 30 L56new
CE20A1262/SA15-326 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये दांडेकर पुल, गोल्डन व्हिल ते गणेश क्लास पर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स करणे₹ 30 L56new
CE20A1262/SA15-327 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये गणेश क्लास ते आनंद मठ पुल पर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स करणे₹ 30 L56new
CE20A1262/SA15-328 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये पानमळा वसाहत, जनता वसाहत कडे जाणारा लोखंडी पुलाच्या परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे₹ 30 L56new
CE20A1262/SA15-37 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये आंबेडकर वसाहत येथे अंतर्गत मुख्य रस्ता सिमेंट काँक्रिट करणे ₹ 30 L8new
CE20A1262/SA15-375 : प्रभाग क्र. ६० अ मधील विविध ठिकाणी काँक्रिटीकरण करणे₹ 30 L60new
CE20A1262/SA15-377 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये गुरूनानक नगर रिक्षा स्टॅन्ड ते रेडिएंट पॅलेस पर्यंतचा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 30 L60new
CE20A1262/SA15-393 : प्र.क्र.६५ ब के.के.वाईन्स, ७ नंबर कॉलनी ते तकीया परिसरापर्यत रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 30 L65new
CE20A1262/SA15-398 : प्रभाग क्रं.६७ अ मल्हार मार्तंड वसाहत येथील रस्ता युटीडब्ल्युटी पध्दतीने कॉंक्रीट करणे.₹ 30 L67new
CE20A1262/SA15-4 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये बीडी कामगार येथील रस्ते काँक्रीटीकरण करणे₹ 30 L2new
CE20A1262/SA15-400 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये विशाल महाराष्ट्र सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 30 L67new
CE20A1262/SA15-425 : प्रभाग क्र.६७ ब सारंग सोसायटी रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 30 L67new
CE20A1262/SA15-45 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये मॅपको कंपनी ते लुंबिनी सोसायटी पर्यंतचे रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने विकसित करणे.₹ 30 L11new
CE20A1262/SA15-457 : प्रभाग क्र. ७२ ब २७६ ओटा, साईनगर, येथील रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 30 L72new
CE20A1262/SA15-46 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये कुसाळकर पुतळा चौक ते गोपाळकृष्ण विकास मंडळ कार्यालय पर्यंतचे रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने विकसित करणे.₹ 30 L11new
CE20A1262/SA15-464 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये विविध ठिकाणी काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 30 L75new
CE20A1262/SA15-47 : प्रभाग क्र.११ ब मध्ये जनवाडी येथील किलबिल शाळेसमोरील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने विकसित करणे.₹ 30 L11new
CE20A1262/SA15-48 : प्रभाग क्र. १२ अ मध्ये मॉडेल कॉलनी उर्वरित कॅनॉल रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने करणे₹ 30 L12new
CE20A1262/SA15-482 : प्रभाग क्र.५२ अ मध्ये गांजवे चौक ते ठोसर बाग रस्ता सीसी रोड करणे ₹ 30 L52new
CE20A1262/SA15-49 : प्रभाग क्र. १२ अ मध्ये मॉडेल कॉलनी येथील बी.एस.एन.एल. ऑफिस शेजारील सुर्यकांत पंडीत पथ रस्त्यावर कॉंक्रीटकरण करणे₹ 30 L12new
CE20A1262/SA15-75 : प्रभाग क्र.१६ ब मध्ये विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 30 L16new
CE20A1262/SA15-8 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते ट्रिमिक्स करणे ₹ 30 L3new
CE20A1262/SA15-83 : प्रभाग क्र. २० अ मधील विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 30 L20new
CE20A1262/SA15-90 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये मारूती मंदिर ते सिध्देश्वर चौक रस्ता सिमेंट कांक्रीट करणे₹ 30 L22new
CE20A1262/SA15-95 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. ६१ हनुमान मित्र मंडळ,व स.नं. १५६ परिसरात विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स व कॉक्रीट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 30 L23new
CE20A1262/SA15-96 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. १५६ अभय मित्र मंडळ व विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स व कॉक्रीट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 30 L23new
CE20A1262/SA15-146 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये न्यु इंडिया स्कुल ते ऋत्विक हाईटस पर्यंतचा रस्ता काँक्रीट करणे₹ 25 L29new
CE20A1262/SA15-16 : प्रभाग क्र. ४ ब मध्ये महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड येथील एल ४२ ते एल ४९ हा रस्ता युटीडब्ल्यूटी मध्ये विकसित करणे.₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-166 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये धनवट पथ रस्ता काँक्रिटीकरण करणे₹ 25 L36new
CE20A1262/SA15-167 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रिटीकरण करणे₹ 25 L36new
CE20A1262/SA15-17 : प्रभाग क्र. ४ ब मध्ये एल ३१ ते एल ४८ हा रस्ता युटीडब्ल्यूटी मध्ये विकसित करणे.₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-170 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये बुधवार पेठ या ठिकाणी यु.टी.डब्लू.टी पध्दतीने रस्ते करणे. ₹ 25 L37new
CE20A1262/SA15-171 : प्रभाग क्र.३७ ब गुपचुप गणपती ते अमृतेश्वर मंदिर यु.टी.डब्ल्यु.टी. रस्ता करणे₹ 25 L37new
CE20A1262/SA15-172 : प्रभाग क्र.३७ ब पटवर्धन समाधी परिसर सुधारणा यु.टी.डब्ल्यु.टी. रस्ता करणे₹ 25 L37new
CE20A1262/SA15-174 : प्रभाग क्र.३८ ब मध्ये व्यवहार आळी कसबा पेठ परिसर ते के.सी.सी.क्लास परिसरात युटीडब्ल्युटी काँक्रीट करणे ₹ 25 L38new
CE20A1262/SA15-18 : प्रभाग क्र. ४ ब मध्ये महाराष्ट्र हौंसिंग बोर्ड मधील एम ८ ते महाराष्ट्र हौंसिंग बसस्टॉप हा युटीडब्ल्यूटी मध्ये विकसित करणे.₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-19 : प्रभाग क्र. ४ ब मध्ये एम ४१ ते त्रिदलनगर हा रस्ता युटीडब्ल्यूटी मध्ये विकसित करणे₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-198 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये ४१४ मंगळवार पेठ येथे सार्वजनिक वहिवाटीचा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L40new
CE20A1262/SA15-199 : प्रभाग क्र.४१ अ विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रीटीकरण करणे₹ 25 L41new
CE20A1262/SA15-2 : प्रभाग क्र. १ ब (धानोरी) मधील लोहगाव परिसरात काँक्रिटीकरण करणे ₹ 25 L1new
CE20A1262/SA15-203 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये ससाणेनगर गल्ली नं. ४ मधील रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 25 L42new
CE20A1262/SA15-204 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये ससाणेनगर गल्ली नं. ७ मधील रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 25 L42new
CE20A1262/SA15-21 : प्रभाग क्र. ४ ब एल ५१ ते एम २८ रस्ता युटीडब्ल्यूटी विकसित करणे.₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-22 : प्रभाग क्र. ४ ब एल ५३ ते एम ३४ हा रस्ता युटीडब्ल्यूटी विकसित करणे.₹ 25 L4new
CE20A1262/SA15-250 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये ढावरे चौक येथे रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-251 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये भवानी पेठ मंदिर परिसरात रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-252 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये भवानी पेठ गोविंद अॅन्ड सन्स परिसरात रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-253 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये पालखी चौक ते मुख्य रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-254 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये १२४६ भवानी पेठ, मंगलम स्टील सेंटर ते रामोशी गेट रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-255 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये पालखी चौक ते किराड हौद मुख्य रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-256 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये बुरूडी पुल परिसरात रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-257 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये २७१ ते २८० गणेश पेठ येथे रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-258 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये ७३२ गणेश पेठ, पांगुळ आळी परिसरात रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-261 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये पिंपरी चौक ते आईन मस्जिद मुख्य रस्ता ट्रिमिक्स करणे ₹ 25 L48new
CE20A1262/SA15-277 : प्रभाग क्र.५० ब, उमरदंड चौक , शिंदे आळी ते राजा केळकर म्युझियम ते बाजीराव रोड यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L50new
CE20A1262/SA15-278 : प्रभाग क्र.५० ब, आदर्श विद्यालय, योगीराज कॉर्नर, बदामी हौद चौक ते रतन सायकल मार्ट व मंडई गणपती रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L50new
CE20A1262/SA15-33 : प्र.क्र.७अ मध्ये जयकर पथ कॉंक्रीटीकरण करणे व पदपथासंबंधी कामे करणे.₹ 25 L7new
CE20A1262/SA15-376 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये बलराम चेंबर ते राजीव गांधी वसाहत पर्यंत रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 25 L60new
CE20A1262/SA15-384 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये विविध ठिकाणी काँक्रिटीकरण करणे ₹ 25 L63new
CE20A1262/SA15-401 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये मल्हार सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 25 L67new
CE20A1262/SA15-424 : प्रभाग क्र.६७ ब खांडेकर शाळा लगतचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 25 L67new
CE20A1262/SA15-426 : प्रभाग क्र.६७ ब मध्ये टांगेवाला सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 25 L67new
CE20A1262/SA15-452 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये अप्पर इंदिरा नगर ते व्हि. आय.टी. कॉलेज रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-453 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये दामोदर सोसायटी मध्ये रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-454 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये महेश सोसायटी सोसायटी मध्ये रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-455 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये विदयासागर सोसायटी मध्ये रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-458 : प्रभाग क्र. ७२ ब विविध ठिकाणी कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-487 : प्रभाग क्र.72 अ महेश सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-488 : प्रभाग क्र.72 अ प्रसन्न सोसयटी येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-489 : प्रभाग क्र.72 अ शिवतेजननगर मेन रोड येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-490 : प्रभाग क्र.72 अ पदमावतीनगर, श्रेयशनगर येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे₹ 25 L72new
CE20A1262/SA15-107 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये देशमुख पथ येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. काँक्रिटीकरण करणे.₹ 20 L24new
CE20A1262/SA15-108 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये घोले रोड येथील त्रिवेदी पथ यु.टी.डब्ल्यू.टी. काँक्रिटीकरण करणे.₹ 20 L24new
CE20A1262/SA15-111 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये, रामोशी वाडी येथे रस्ता आर.एम. सी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे. ₹ 20 L25new
CE20A1262/SA15-112 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये, महालेनगर येथे रस्ता आर.एम. सी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L25new
CE20A1262/SA15-113 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये , मारूती मंदिर येथे रस्ता आर.एम. सी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L25new
CE20A1262/SA15-114 : प्रभाग क्र.२५ अ मध्ये, पी.एम.सी. कॉलनी नं.१ते १० बिल्डींग येथे रस्ता आर.एम. सी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L25new
CE20A1262/SA15-117 : प्रभाग क्र. २७ अ जयभवानीनगर १ अ ते १७ येथे विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L27new
CE20A1262/SA15-134 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे.₹ 20 L28new
CE20A1262/SA15-135 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये परमहंसनगर परिसर व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे.₹ 20 L28new
CE20A1262/SA15-137 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये आझादनगर परिसर व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे.₹ 20 L28new
CE20A1262/SA15-15 : प्रभाग क्र. ४अ,पंचशिलनगर येथे व फुटपथ व काँक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L4new
CE20A1262/SA15-152 : प्रभाग क्र.३२ अ मध्ये बिदु माधव ठाकरे दवाखान्यासमोरील कॅनल रस्त्यावर ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरणे करणे₹ 20 L32new
CE20A1262/SA15-153 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 20 L32new
CE20A1262/SA15-159 : प्रभाग क्र. ३४ अ मधील दाट वस्त्यांमध्ये काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L34new
CE20A1262/SA15-162 : प्रभाग क्र. ३४ ब मधील आयडीयल कॉलनी व मयूर कॉलनी येथील यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने तयार होत असलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांची उर्वरित कामे करणे ₹ 20 L34new
CE20A1262/SA15-163 : प्रभाग क्र. ३४ ब मध्ये मयुर कॉलनीतील सुवन सोसायटीचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 20 L34new
CE20A1262/SA15-165 : प्रभाग क्र. ३५ ब समर्थ पथ युटीडब्ल्युटी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L35new
CE20A1262/SA15-181 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नागेश पेठ चौक ते रास्तेवाडा चौक मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे. ₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-182 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये खेडकर वाडा (सोमवार पेठ) ते अगारकर हायस्कुल मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-183 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये पन्ना सोसायटी सोमवार पेठ ते जैन मंदिर मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-184 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये आगरकर हायस्कुल ते रास्तेवाडा चौक रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-185 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये शनी मारूती मंदिर ते १५ ऑगस्ट चौक मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-186 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये रास्ते वाडा चौक ते अपोलो टॉकिज मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-187 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ पोलिस चौकी ते बॉम्बे वाला वाडा मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-188 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये रविंद्र नाईक चौक ते लोकसेवा किचन सोमवार पेठ मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-189 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नाना पेठ पोलिस चौकी ते चॉंदतारा मस्जिद मुख्य रस्ता खोदाई करून सिमेंट काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-190 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सतार खान चाळ येथे काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1262/SA15-192 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये परम हाईटस सोसायटी येथील रस्ता ट्रिमिकस पध्दतीने काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L40new
CE20A1262/SA15-193 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये डॉ. तोरडमल हॉस्पिटल बाहेरील रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ₹ 20 L40new
CE20A1262/SA15-194 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये संजीवनी हॉटेल ते माळी महाराज गणपती मंदिरापर्यंत रस्ता खोदून काँक्रिट करणे ₹ 20 L40new
CE20A1262/SA15-197 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L40new
CE20A1262/SA15-201 : प्रभाग क्र.४१ ब मध्ये सोपान बाग ते कवडे मळा रस्ता कॉक्रीट करणे.₹ 20 L41new
CE20A1262/SA15-202 : प्रभाग क्र.४१ ब मध्ये पंचशील नगर मधील रस्ते कॉक्रीट करणे.₹ 20 L41new
CE20A1262/SA15-205 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये हिंगणे मळा गल्ली नं १,२ व ३ मध्ये रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L42new
CE20A1262/SA15-206 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये डांग माळी रस्ता येथे सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L42new
CE20A1262/SA15-207 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये हडपसर गावठाण येथील रस्ते युटीडब्ल्यूटी पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 20 L42new
CE20A1262/SA15-208 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये हिंगणे आळी येथील रस्ते युटीडब्ल्यूटी पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 20 L42new
CE20A1262/SA15-209 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये ससाणेनगर आडोसा सोसायटी लगत रस्ता काँक्रीट करणे₹ 20 L42new
CE20A1262/SA15-222 : प्रभाग क्र. ४३ ब मांजरी रोड ते निवृत्ती पवार शाळा पर्यंत ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे₹ 20 L43new
CE20A1262/SA15-223 : प्रभाग क्र.४४ अ, स.नं.१८ मधील ट्रिमिक्स रोड तयार करणे.₹ 20 L44new
CE20A1262/SA15-243 : प्रभाग क्र. ४६ अ रामटेकडी येथील नानवटी नगर येथील रस्ते कॉंक्रीट करणे ₹ 20 L46new
CE20A1262/SA15-247 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 20 L47new
CE20A1262/SA15-259 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये हिंदमाता तरूण मंडळ रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे ₹ 20 L48new
CE20A1262/SA15-260 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये विठ्ठल निवास ते पिंपरी चौक मुख्य रस्ता ट्रिमिक्स करणे ₹ 20 L48new
CE20A1262/SA15-262 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये भांडे आळी येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीट करणे.₹ 20 L49new
CE20A1262/SA15-263 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये शुक्रवार पेठ नेहरू चौक ते पंचमुख मारूती येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीट करणे.₹ 20 L49new
CE20A1262/SA15-264 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये संतोषी माता मंदिर ते पाणघंटी चौक येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीट करणे.₹ 20 L49new
CE20A1262/SA15-279 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये विविध ठिकाणी काँक्रीट/ फरशी बसविणे.₹ 20 L51new
CE20A1262/SA15-28 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉक्रीट करणे₹ 20 L6new
CE20A1262/SA15-280 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.डब्लू.टी. रस्ते करणे.₹ 20 L51new
CE20A1262/SA15-283 : प्रभाग क्र.५१ ब प्रभागात विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. चे रस्ते करणे₹ 20 L51new
CE20A1262/SA15-289 : प्रभाग क्र.५२ अ दत्तवाडी परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-290 : प्रभाग क्र.५२ अ राजेंद्रनगर व सेनादत्त पेठ परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-292 : प्रभाग क्र.५२ अ मोहोळ कॉलनी, नवी पेठ परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-294 : प्रभाग क्र.५२ अ रक्षालेखा परिसर काँक्रीटीकरण करणे व तदनुषंगिक कामे करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-299 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील राजेंद्रनगर संतोष अपार्टमेंट ते कणकादित्य सोसायटी , ओम बंगला रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-301 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दत्तवाडी येथील काका हलवाई शेजारील रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 20 L52new
CE20A1262/SA15-307 : प्रभाग क्र. ५३ ब आनंदनगर परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-308 : प्रभाग क्र. ५३ ब नित्यानंद हॉल मुख्य रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-309 : प्रभाग क्र. ५३ ब संतोष हॉल शेजारील मुख्य रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-310 : प्रभाग क्र. ५३ ब सदगुरु सोसायटी, नंदादीप सोसायटी परिसरातील यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-311 : प्रभाग क्र. ५३ ब पुर्णानंद सोसायटी, आनंदनगर मधुन रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-312 : प्रभाग क्र. ५३ ब सईनगर परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-314 : प्रभाग क्र. ५३ ब नित्यानंद हॉल परिसरातील मुख्य रस्त्याशेजारील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L53new
CE20A1262/SA15-316 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L54new
CE20A1262/SA15-32 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये स.नं.२४, २५, २६ येथे ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 20 L6new
CE20A1262/SA15-320 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील जाधवनगर येथील पवार यांचे घर ते रायकर घर रस्ता युटीडब्ल्युटी काँक्रिट करणे₹ 20 L55new
CE20A1262/SA15-322 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील भैरवनाथ मंदिर ते विलास दांगट यांचे घर रस्ता युटीडब्ल्युटी काँक्रिट करणे₹ 20 L55new
CE20A1262/SA15-329 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये आनंद मठ लोखंडी पुलाजवळील परिसरात ट्रिमिक्स कॉक्रीट करणे₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-330 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये जनता वसाहत चंद्रेश्वर साई मंदिर ते बेकरीच्या मागील बाजुपर्यंत कॅनॉलच्या कडेने रस्ता ट्रिमिक्स् करणे₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-331 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये जनता वसाहत बेकरीच्या मागील बाजू ते श्रध्दा मारूती मंडळ पर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स करणे₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-332 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये जनता वसाहत, श्रध्दा मारूती, मंडळ पोलिस चौकी पर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स करणे₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-333 : प्रभाग क्र.५६ ब मध्ये श्रध्दा मारुती मंदिर ते दत्त मंदिर शौचालयापर्यंत ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-334 : प्रभाग क्र.५६ ब मध्ये दत्त मंदिर विठ्ठल मंदिर परिसरात कॅनॉलच्या कडेने ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 20 L56new
CE20A1262/SA15-346 : प्रभाग क्र.५७ ब इंदिरा मिनी मार्केट ते बौध्द समाज मंदिर पुढील रस्ता स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L57new
CE20A1262/SA15-347 : प्रभाग क्र.५७ ब पर्वती दर्शन येथील विविध ठिकाणी रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L57new
CE20A1262/SA15-348 : प्रभाग क्र.५७ ब पर्वती गाव येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L57new
CE20A1262/SA15-350 : प्रभाग क्र. ५८ अ महादेव मंदिर ते गल्ली क्र. १ रस्ता यु.टी.डब्लू.टी. करणे.₹ 20 L58new
CE20A1262/SA15-352 : प्रभाग क्र. ५८ ब मधील शुक्रवार पेठेमध्ये सुभाषनगर भागातील विविध गल्ल्या यु.टी.डब्लू.टी कॉंक्रीट करणे.₹ 20 L58new
CE20A1262/SA15-353 : प्रभाग क्र. ५८ ब शुक्रवार पेठ मध्ये चिंचेची तालीम ते सेवा मित्र मंडळ यु.टी.डब्लू.टी. करणे.₹ 20 L58new
CE20A1262/SA15-366 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ४४० गंज पेठ व महात्मा फुले स्मारक परिसरात व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु. टी पध्दतीने काँक्रीटीकरणे करणे₹ 20 L59new
CE20A1262/SA15-369 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ४४९ ते ४६५ व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L59new
CE20A1262/SA15-370 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये कस्तुरी चौक ते रामोशी गेट यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L59new
CE20A1262/SA15-374 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये विविध ठिकाणी कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L59new
CE20A1262/SA15-404 : प्रभाग क्र.६७ ब रमाबाई आंबेडकर येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-41 : प्रभाग क्र.१० अ शिक्षक कॉलनी, समर्थ कॉलनी, बालाजीनगर येथे काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L10new
CE20A1262/SA15-414 : प्रभाग क्र.६७ ब मंदार सोसायटी गल्ली क्र.१ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-415 : प्रभाग क्र.६७ ब मंदार सोसायटी गल्ली क्र.२ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-416 : प्रभाग क्र.६७ ब मंदार सोसायटी गल्ली क्र.३ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी.पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-417 : प्रभाग क्र.६७ ब मंदार सोसायटी गल्ली क्र.४ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-421 : प्रभाग क्र.६७ ब पद्मावती पोलिस चौकी समोरील रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L67new
CE20A1262/SA15-433 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये स.नं. ७ साईदत्त नगर भागामध्ये लेन ५,६ मध्ये युटीडब्ल्युटी काँक्रीटकरण करणे₹ 20 L69new
CE20A1262/SA15-434 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये स.नं. ८ तळजाईनगर भागामध्ये लेन १,२ मध्ये युटीडब्ल्युटी काँक्रीटकरण करणे₹ 20 L69new
CE20A1262/SA15-435 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये स.नं. ८ तळजाईनगर भागामध्ये लेन ३,४ मध्ये युटीडब्ल्युटी काँक्रीटकरण करणे₹ 20 L69new
CE20A1262/SA15-445 : प्रभाग क्र. ७२ अ व्हि.आय.टी. कॉलेज ते २७६ अप्पर ओटा यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे (उर्वरीत काम)₹ 20 L72new
CE20A1262/SA15-446 : प्रभाग क्र. ७२ अ निलसागर सोसायटी ते गॅस गोडाऊन रोड यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे (उर्वरीत काम)₹ 20 L72new
CE20A1262/SA15-450 : प्रभाग क्र. ७२ अ पी.एम.टी. कॉलनी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे₹ 20 L72new
CE20A1262/SA15-451 : प्रभाग क्र. ७२ अ विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे (उर्वरीत काम)₹ 20 L72new
CE20A1262/SA15-459 : प्रभाग क्र.७४ अ आदर्श सोसायटी येथील रस्ता काँक्रीटकरण करणे₹ 20 L74new
CE20A1262/SA15-461 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ५६/६७ अंजली नगर मुख्य रस्ता गंधर्व कार्यलय ते अंजली नगर शेवट पर्यंत ५०० मीटरचा रस्ता यु टी डब्लु टी पध्दतीने ६०० मीटर रस्ता विकसीत करणे₹ 20 L75new
CE20A1262/SA15-467 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील स्वामी समर्थ नगर येथे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे ₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-469 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील साईराज सोसायटीमधील अपुरा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-470 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील राजीव गांधी नगर दत्त मंदिर शेजारील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-474 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये उत्कर्ष सोसा. परिसरातील गार्डन शेजारील कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-475 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये रेसिडेन्सी वरखडेनगर येथील रस्ता कदम यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-476 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये भारतनगर, दत्तनगर, निंबाळकरवस्ती परिसरातील रस्ते कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-478 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये सुखसागरनगर, संजीवन मेडिकल परिसरातील गल्ली क्र.१ ते ५ नविन कॉंक्रीट करणे₹ 20 L76new
CE20A1262/SA15-481 : प्रभाग क्र.५१ अ मध्ये कै. पडवळ तथ सीसी रोड करणे ₹ 20 L51new
CE20A1262/SA15-53 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये पॉलिटेकनिक येथे कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 20 L12new
CE20A1262/SA15-54 : प्रभाग क्र.१३ अ मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L13new
CE20A1262/SA15-55 : प्रभाग क्र.१३ अ मध्ये संगमवाडी येथे रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.₹ 20 L13new
CE20A1262/SA15-57 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये मुस्लिम दफनभूमी ते गुरद्वारा पर्यंत मिलींग करून ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L14new
CE20A1262/SA15-60 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये संभाजी चौक ते वीर लहूजी उद्योग केंद्र ते सिध्दार्थनगर पर्यंत ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L14new
CE20A1262/SA15-61 : प्रभाग क्र. १४ ब मधील विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L14new
CE20A1262/SA15-62 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये नवनाथ मंडळ ते के टेलर्स पर्यंतचा रस्ता ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-63 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये भारत बेकरी ते आर.के.चौकापर्यंत रस्ता ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-64 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स पध्दतीने रोड करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-65 : प्रभाग क्र. १५ अ मध्ये संतोष मित्र मंडळ ते मखर घरापासून नागनाथ मांढरे यांच्या घरापर्यंत रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-66 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील राज चौक ते गजराज चौक येथील रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-67 : प्रभाग क्र.१५ ब मधील गजराज चौक ते बंनसोडे चौक येथील रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-68 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील संतोष मित्र मंडळापासून भिमज्योत मित्र मंडळ पर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-69 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील राज चौक ते तिरंगा मित्र मंडळ व भिमज्योत मित्र मंडळापर्यंत रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-70 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील आर.के.चौक ते नुराणी मस्जिद येथील रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-71 : प्रभाग क्र. १५ ब मधील विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 20 L15new
CE20A1262/SA15-73 : प्रभाग क्र.१६ अ सुरक्षा नगर झोपडपट्टी स.नं.१० येथे १५ फुटाचे रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी.ने विकसित करणे₹ 20 L16new
CE20A1262/SA15-74 : प्रभाग क्र.१६ अ डॉ.आंबेडकर वसाहत (दलित वसाहत) येथे काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L16new
CE20A1262/SA15-76 : प्रभाग क्र.१६ ब मध्ये ज्ञानेश्वर पार्क येथे ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 20 L16new
CE20A1262/SA15-88 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये विविध ठिकाणी कॉक्रीट करणे ₹ 20 L21new
CE20A1262/SA15-89 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये आर.बी.आय.५५९ पाच बिल्डिंग, ललकार मंडळ सिध्देश्वर चौक याठिकाणी रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L22new
CE20A1262/SA15-91 : प्रभाग क्र.२२ ब येथे भिमटोला चौक ते राजरत्न बुध्दविहार याठिकाणी असलेला रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 20 L22new
CE20A883/S8-123+ : डॉन बास्को रोड ते महेंद्र कॉलनी ते नगररोडला जोडणारा ६० फुटी डी.पी.रोड यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने रस्ता कॉंक्रीट करणे.₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-124+ : नगररोड देसाई चौक ते शांतीरक्षक, त्रिदल नगर पर्यंतचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने कॉंक्रीट करणे.₹ 17.5 LG₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-125+ : शांती रक्षक सोसायटी ते बदामी चौक जेल रोडपर्यतचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे.₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-126+ : त्रिदल नगर परिसरातील तसेच महाराष्ट्र हौसिंग बोर्ड एच टाईप भागातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने कॉंक्रीट करणे.₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-161+ : प्रभाग क्र. २१ लेन नं. ७ मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीट करणे.₹ 17.5 L21₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-182+ : प्रभाग क्र. २५ मंगलवाडी येथे अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने विकसित करणे.₹ 17.5 L25₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-183+ : प्रभाग क्र. २५ नवराजस्थान सोसायटी येथे अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने विकसित करणे.₹ 17.5 L25₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-185+ : प्रभाग क्र. २५ गोलदांज चौक ते मारूती मंदिर पर्यंत रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने विकसित करणे.₹ 17.5 L25₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-186+ : प्रभाग क्र. २५ साईबाबा मंदिर ते संगान्ता मित्र मंडळ येथे रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने विकसित करणे.₹ 17.5 L25₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-187+ : प्रभाग क्र. २५ मधील डॉ.होमी भाभा हॉस्पिटल ते कुसाळकर पुतळा येथील रस्ता कॉंक्रीटचे उर्वरित कामे करणे.₹ 17.5 L25₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-248+ : प्रभाग क्र. ३६ मधील खिलारे पथ रस्ता सिमेंट कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 17.5 L36₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-259+ : प्रभाग क्र. ३७ कन्या शाळा ते सुयोग मंगल कार्यालय रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 17.5 L37₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-266+ : प्रभाग क्र. ३७ अहिल्यादेवी ते नंदार लॉज दरम्यानचा रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 17.5 L37₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-644+ : अलंकार पोलीस चौकी समोरील समर्थ पथ ६० फुटी रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे.₹ 17.5 L₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A1262/SA15-120 : प्रभाग क्र. २७ ब सुतारदरा गल्ली क्र. १७ येथील मुख्य रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे ₹ 15 L27new
CE20A1262/SA15-133 : प्रभाग क्र. २८ अ मध्ये विविध ठिकाणी गल्लीबोळ काँक्रिट करणे ₹ 15 L28new
CE20A1262/SA15-148 : प्रभाग क्र. ३१ सुर्यनगरी वारजे येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ₹ 15 L31new
CE20A1262/SA15-149 : प्रभाग क्र. ३१ गणपती माथा गणेशपुरी येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ₹ 15 L31new
CE20A1262/SA15-151 : प्रभाग क्र.३२ अ मध्ये कर्वेनगर पंचशिल मित्र मंडळापासून ते मावळे आळी चौकापर्यंत रस्त्यावर ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 15 L32new
CE20A1262/SA15-191 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये रास्ता पेठ, सोमवार पेठ परिसरात विविध ठिकाणी काँक्रिटीकरणे करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 15 L40new
CE20A1262/SA15-20 : प्रभाग क्र. ४ ब मधील महाराष्ट्र हौंसिंग बोर्ड मधील रस्त्याच्या साईड पट्टया काँक्रिट करणे ₹ 15 L4new
CE20A1262/SA15-246 : प्रभाग क्र.४७ अ हरकादास विद्यामंदिर येथील परिसरात काँक्रीट करुन फरशी बसविणे.₹ 15 L47new
CE20A1262/SA15-249 : प्रभाग क्र. ४७ ब मध्ये याकूब नगर मध्ये ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण करणे.₹ 15 L47new
CE20A1262/SA15-266 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये शुक्रवार पेठ विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 15 L49new
CE20A1262/SA15-267 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये बुधवार पेठ विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 15 L49new
CE20A1262/SA15-268 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये रविवार पेठ विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 15 L49new
CE20A1262/SA15-269 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये गणेश पेठ विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 15 L49new
CE20A1262/SA15-270 : प्रभाग क्र. 49 ब मध्ये गुरूवार पेठ विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 15 L49new
CE20A1262/SA15-297 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील राजेंद्रनगर नर्सिंग होम ते भिडे हॉस्पिटल रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे ₹ 15 L52new
CE20A1262/SA15-31 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये शेवाळे हॉस्पिटल येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉक्रीट करणे₹ 15 L6new
CE20A1262/SA15-379 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये काशीवाडीतील विविध रस्ते काँक्रीटीकरण करणे₹ 15 L60new
CE20A1262/SA15-389 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 15 L65new
CE20A1262/SA15-395 : प्रभाग क्र. ६६ ब मधील मुकूंदनगर मधील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. करणे ₹ 15 L66new
CE20A1262/SA15-479 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील राष्ट्रीय हमरस्ता ते युतिका हमरस्ता यु.टी. डब्लू टी.काँक्रीट करणे.₹ 15 L9new
CE20A1262/SA15-72 : प्रभाग क्र.१६ अ मुख्य आळंदी रस्ता स.नं.९४ वाल्मिकी दलित वस्ती येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी.ने रस्ते विकसित करणे₹ 15 L16new
CE20A1262/SA15-77 : प्रभाग क्र १७ अ शास्त्रीनगर, त्रिदलनगर परिसरामध्ये काँक्रीटीकरण करणे व ब्लॉक बसविणे ₹ 15 L17new
CE20A1262/SA15-98 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये गोपाल प्राव्हीजन स्टोअर ते नटराज मंडळ रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 15 L23new
CE20A1262/SA15-99 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये स.नं.१३०५, आलोक नगरी येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 15 L23new
CE20A102/A2-1522+ : मीठानगर, भाग्योदयनगर अंतर्गत रस्ते कॉंक्रिटीकरण करणे.₹ 14 L63₹ 20 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1523+ : शिवनेरीनगर अंतर्गत रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने कॉंक्रिटीकरण करणे.₹ 14 L63₹ 20 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1630+ : कोथरूड सिटीप्राईड परिसरातील रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे.₹ 14 L34₹ 20 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-73+ : प्रभाग क्र. ११ मधील मंजू मित्र मंडळ ते गोपाळकृष्ण चौक रस्ता कॉंक्रीट करणे.₹ 14 L11₹ 20 Ldecreased -30%
CE20A883/S8-121+ : येरवडा स.क्र. १०३ अवधुत प्रवेशव्दार ते नगररोड पर्यंत ५५ फुटी रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटकरण करणे. (सर्व सर्व्हिस लाईन बदलून नविन टाकणे)₹ 14 L₹ 20 Ldecreased -30%
CE20A1262/SA15-10 : प्रभाग क्र. ३ ब म्हाडा कॉलनी गल्ली नं. १ ते ५ ट्रिमिक्स करणे₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-100 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये रोहिदास नगर ते क्षिरसागर वाडा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-101 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये रोहिदास नगर ते शहीद अब्दुल हमीद रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-102 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये शहीद अब्दुल हमीद ते कागदी पुरा रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-103 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये पुलाची वाडी येथे सिमेंट ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 10 L24new
CE20A1262/SA15-104 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये आपटे रोड लगत गल्लीत ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण करणे.₹ 10 L24new
CE20A1262/SA15-105 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये गणेश वाडीतील रस्ते ट्रिमिक्स काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 10 L24new
CE20A1262/SA15-109 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने काँक्रिटीकरण करणे.₹ 10 L24new
CE20A1262/SA15-11 : प्रभाग क्र. ३ ब म्हाडा कॉलनी गल्ली नं. ६ ते १० ट्रिमिक्स करणे₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-110 : प्र.क्र. २४ अ मध्ये विविध ठिकाणी सिमेंट काँक्रिटीकरण व फरशी बसविणे. ₹ 10 L24new
CE20A1262/SA15-118 : प्रभाग क्र. २७ ब सुतारदरा शिवकल्याणनगर गल्ली क्र. १३ येथील मुख्य रस्ता सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-119 : प्रभाग क्र. २७ ब सुतारदरा गल्ली क्र. ९ येथील मुख्य रस्ता युटीडब्ल्युटी पध्दतीने सिमेंट काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-122 : प्रभाग क्र. २७ ब सुतारदरा मराठा मावळ कॉलनी येथे हाथपलटी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-123 : प्रभाग क्र. २७ ब किष्कींधानगर येथील पुणे मनपा पाण्याच्या टाकीकडे जाणारा रस्ता सिमेंट काँक्रीटचा करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-124 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील किष्किंधानगर येथील पुणे मनपाच्या टाकीकडे जाणारा रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-125 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील किष्किंधानगर येथील अचानक मित्र मंडळाकडे जाणारा रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-127 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील किष्किंधानगर, खंडोबा माळ परिसरामध्ये काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-128 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील गुरुदत्त मित्र मंडळ चौक ते पोलिस चौकी हा रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 10 L27new
CE20A1262/SA15-131 : प्रभाग क्र. २८ अ मध्ये भारतीनगर मध्ये रस्ते काँक्रिट करणे ₹ 10 L28new
CE20A1262/SA15-154 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये गल्ली क्र.८ मधील रस्ता ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L32new
CE20A1262/SA15-156 : प्रभाग क्र. ३३ अ कोथरुड गावठाण अंतर्गत गल्लीबोळ काँक्रीट करणे ₹ 10 L33new
CE20A1262/SA15-157 : प्रभाग क्र. ३४ अ मधील गुजराथ कॉलनी येथील अपुऱ्या राहिलेल्या उर्वरित रस्त्याचे काम युटीडब्ल्युटी काँक्रीटचा करणे ₹ 10 L34new
CE20A1262/SA15-158 : प्रभाग क्र. ३४ अ मधील आयडीयल कॉलनी परिसरातील रस्ते युटीडब्ल्युटी काँक्रीटचा करणे ₹ 10 L34new
CE20A1262/SA15-164 : प्रभाग क्र.३५ अ मध्ये चाळ क्र.३,७,१० व गणेशनगर कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A1262/SA15-168 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये शनिवार,नारायण पेठ येथे ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे.₹ 10 L37new
CE20A1262/SA15-169 : प्र.क्र.३७ अ मध्ये शनिवार पेठ,नारायण पेठ या ठिकाणी यु.टी.डब्लू.टी पध्दतीने रस्ते करणे₹ 10 L37new
CE20A1262/SA15-173 : प्रभाग क्र. ३८ अ कसबा , रविवार, बुधवार , गणेशपेठ मध्ये विविध ठिकाणी कॉक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L38new
CE20A1262/SA15-177 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये विविध ठिकाणी शहाबादी फरशी बसविणे व कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L39new
CE20A1262/SA15-178 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये चॉंदतारा मस्जिद ते नाना पेठ पोलिस चौकी पर्यंत रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L39new
CE20A1262/SA15-179 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये आझाद आळी 627 ते 563 चाचा हलवार्इ नाना पेठ येथे खोदुन रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L39new
CE20A1262/SA15-180 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये गणेश पेठ दुधभट्टी ते दारूवाला पुल पोलीस चौकी पर्यंत रस्ता खोदुन कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L39new
CE20A1262/SA15-211 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये आनंदनगर परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-212 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये ओरिएंट पार्क परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-213 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये पंकज पार्क परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-214 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये माळवाडी शेळके वस्ती परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-215 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये विद्याविहार कॉलनी परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-216 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये जिजामाता झोपडपट्टी अंतर्गत रस्ते ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-217 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये सातव प्लॅट आकाशवाणी परिसरात रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-218 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये आकाशवाणी बनकर कॉलनी परिसरात रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-219 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये शिवआराधना सोसायटी परिसरात रस्ता सिमेंट काँक्रीट करणे ₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-220 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये साधना सोसा., गणेश सोसायटी जवळील रस्ते सिमेंट काँक्रिट करणे₹ 10 L43new
CE20A1262/SA15-224 : प्रभाग क्र.४४ अ,वेताळबाबा वसाहत ट्रिमिक्स रोड करणे.₹ 10 L44new
CE20A1262/SA15-225 : प्रभाग क्र.४४ अ,आर्मी वेलफेर रोड ट्रिमिक्स रोड करणे.₹ 10 L44new
CE20A1262/SA15-226 : प्रभाग क्र.४५ अ इंदिरानगर परिसरात अंतर्गत रस्ते कॉक्रीट करणे₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-227 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.१४ बी रस्ते कॉक्रीट करणे.₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-228 : प्रभाग क्र.४५ अ चिंतामणी नगर गल्ली नं.३ येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-229 : प्रभाग क्र.४५ अ चिंतामणी नगर गल्ली नं.४ येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-230 : प्रभाग क्र.४५ अ चिंतामणी नगर गल्ली नं.५ येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-231 : प्रभाग क्र.४५ अ ससाणे वस्ती हरिहरेश्वर मंदिर गल्ली मध्ये सिमेंट कॉक्रीट रोड करणे.₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-232 : प्रभाग क्र.४५ अ काळेपडळ सर्वे नं.५० येथील रस्ते सिमेंट कॉक्रीट रोड करणे.₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-233 : प्रभाग क्र.४५ अ गल्ली नं.२ इंदिरानगर येथील रस्ते सिमेंट कॉक्रीट रोड करणे.₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-234 : प्रभाग क्र.४५ अ गल्ली नं.३ इंदिरानगर येथील रस्ते सिमेंट कॉक्रीट रोड करणे.₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-236 : प्रभाग क्र. ४५ ब कृष्णानगर गल्ली नं. १, २ येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-237 : प्रभाग क्र. ४५ ब कृष्णानगर गल्ली नं. 8 येथे रस्ता काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-238 : प्रभाग क्र. ४५ ब महमंदवाडी परिसरात अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-239 : प्रभाग क्र. ४५ ब काळेपडळ परिसरात अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-24 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये महादेव मंदिर रस्ता ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L6new
CE20A1262/SA15-240 : प्रभाग क्र. ४५ ब म्हसोबा मंदिर परिसरात अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-242 : प्रभाग क्र. ४५ ब स.नं. ५० परिसरात अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L45new
CE20A1262/SA15-245 : प्रभाग क्र.४७ अ येथील प्रेसीडेंट हॉटेल ते मनपा हद्द (पुना कॉलेज) रस्त्याचे कॉंक्रीटीकरणाचे उर्वरीत काम करणे₹ 10 L47new
CE20A1262/SA15-248 : प्रभाग क्र. ४७ ब स.नं.८६ ते ८१२ खाटका वाडा ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L47new
CE20A1262/SA15-25 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये हिंदु स्मशानभूमी रस्ता ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L6new
CE20A1262/SA15-26 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे₹ 10 L6new
CE20A1262/SA15-265 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये पंचमुख मारूती ते शाहू चौक येथील रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीट करणे.₹ 10 L49new
CE20A1262/SA15-27 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये गावठाण मंदिर रोड ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L6new
CE20A1262/SA15-271 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये शुक्रवार पेठ शिंदे आळी चौक ते उमरदंड चौक उर्वरित रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -२)₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-272 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये बुधवार पेठ परिसरात रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -१)₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-273 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये बुधवार पेठ परिसरात उर्वरित रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -२)₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-274 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये सदाशिव पेठ देशमुख वाडी गल्ली क्र. १ उर्वरित रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -२)₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-275 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये सदाशिव पेठ देशमुख वाडी गल्ली क्र. २ उर्वरित रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -२)₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-276 : प्रभाग क्र. ५० अ मध्ये सदाशिव पेठ , लज्जत हॉटेल ते राजाराम मित्र मंडळ उर्वरित रस्ता यु.टी.डब्ल्यू.टी. कॉंक्रीट करणे (भाग -२) ₹ 10 L50new
CE20A1262/SA15-281 : प्रभाग क्र.५१ ब स.नं.२१४,१३३,१३४ येथे फरशी व कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L51new
CE20A1262/SA15-282 : प्रभाग क्र.५१ ब विविध ठिकाणी ब्लॉक टाकणे व कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L51new
CE20A1262/SA15-284 : प्रभाग क्र.५२ अ मोरेश्वर मित्र मंडळ परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-285 : प्रभाग क्र.५२ अ तपोभूमी सोसायटी परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-286 : प्रभाग क्र.५२ अ साईनाथ मंडळ परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-287 : प्रभाग क्र.५२ अ सुयोग शिवालय ते लडकत वाडी पुल येथील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-288 : प्रभाग क्र.५२ अ सिताबाग कॉलनी परिसरातील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-291 : प्रभाग क्र.५२ अ शेंडकर कॉलनी येथील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीट करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-293 : प्रभाग क्र.५२ अ आंबेडकर वसाहत परिसरात काँक्रीटीकरण करणे व फरशी बसविणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-298 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील राजेंद्रनगर गणेश सदर सोसायटी ते चंद्रचुड बंगला पर्यंत रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-30 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 10 L6new
CE20A1262/SA15-302 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दत्तवाडी येथील मदर तेरेसा गार्डनच्या मागील रोड ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीटीकरण करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-304 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल परिसरात विविध ठिकाणी कॉक्रीटीकरण करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-305 : प्रभाग क्र. ५२ ब मधील दांडेकर पुल परिसरात गल्लीबोळात कॉक्रीटीकरण करणे₹ 10 L52new
CE20A1262/SA15-313 : प्रभाग क्र. ५३ ब सुंदरबन रेसीडेन्सी परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. अंतर्गत सिमेंट काँक्रीट करणे₹ 10 L53new
CE20A1262/SA15-315 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये मोरयानगर येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A1262/SA15-317 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये तलाठी ऑफिस परिसरातील अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A1262/SA15-318 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये धायरी फाटा येथे गोसावी वस्तीतील अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A1262/SA15-337 : प्रभाग क्र. ५७ अ ताराचंद चौक ते सह्याद्री ग्राऊंड रस्ता यु.टी.डब्ल्यु.टी. करणे ₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-338 : प्रभाग क्र. ५७ ब साईनाथ मित्र मंडळ बालवाडी पर्यंत रस्ता स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-339 : प्रभाग क्र. ५७ ब गजेंद्र चौक ते मनमाना म्हसोबा चौक येथील स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे. ₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-34 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये कांबळे वस्ती येथील रस्ता ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L7new
CE20A1262/SA15-340 : प्रभाग क्र.५७ ब मनमाना म्हसोबा चौक ते कमान पर्यंत स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे. ₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-341 : प्रभाग क्र.५७ ब मानमोडया म्हसोबा चौक ते कै.प्रकाश रावडे पथ पर्यंत स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-342 : प्रभाग क्र.५७ ब हनुमान मित्र मंडळ ते गजेंद्र चौक येथे स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-343 : प्रभाग क्र.५७ ब नेहरू बाल विकास संघ ते सम्राट चौक येथे स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-344 : प्रभाग क्र.५७ ब गणेश मित्र मंडळ ते एकमुखी दत्त मंदिर पर्यंत येथे स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-345 : प्रभाग क्र.५७ ब येथे शिवराज मित्र मंडळ ते इंदिरा मिनी मार्केट पर्यंत रस्ता स्टॅम्प कॉंक्रीटीकरण करणे. ₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-349 : प्रभाग क्र.५७ ब पर्वती गाव येथे विविध ठिकाणी रस्ता कॉक्रीट करणे.₹ 10 L57new
CE20A1262/SA15-351 : प्रभाग क्र. ५८ ब मधील घोरपडे पेठ भागातील झोपडपट्टयांमध्ये कॉंक्रीटीकरण करणे/फरशी टाकणे.₹ 10 L58new
CE20A1262/SA15-354 : प्रभाग क्र. ५८ ब मध्ये घोरपडे पेठ परिसरात विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे. ₹ 10 L58new
CE20A1262/SA15-355 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये २४ घोरपडी पेठ ते २९ घोरपडी पेठ व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-356 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ३० घोरपडी पेठ ते ३३ घोरपडी पेठ व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-357 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ३४ घोरपडी पेठ ते ३५ घोरपडी पेठ व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-362 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ६१० गंज पेठ, अजिक्य डायमंड मित्र मंडळ ते सागर सोसायटी पर्यंत व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-363 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ६९४ गुरूवार पेठ, ६६६ गुरूवार पेठ व मक्का मस्जिदच्या मागील परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीट करणे.₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-364 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ३६६ ते ३६५ गंज पेठ परिसरात व विविध ठिकाणी यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-367 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये मासे आळी, पदमशाली भवनच्या मागील परिसरात व ३०१ गंज पेठ व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-371 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये मिठगंज पोलीस चौकी ते शाळा क्र.१६ स्वामी मंदिर पर्यंत यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-372 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये इमानुल्ला चर्च ते मोठी मस्जिद पर्यंत यु.टी.डब्ल्यु.टी. कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-373 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये भोंदे चौक ते घोरपडे पेठ पोलीस चौकी पर्यंत ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉक्रीट करणे₹ 10 L59new
CE20A1262/SA15-381 : प्रभाग क्र. ६२ अ कोंढवा बु! मधील गावठाण परिसरातील रस्ते यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L62new
CE20A1262/SA15-382 : प्रभाग क्र. ६२ अ मध्ये विविध ठिकाणी कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L62new
CE20A1262/SA15-383 : प्रभाग क्र. ६२ अ मधील कोंढवा बु! मधील, लक्ष्मीनगर, येथील रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L62new
CE20A1262/SA15-385 : प्रभाग क्र. ६५ अ बागवे कमान ते एम. एस.ई.बी. ऑफीसपर्यंत काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-386 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये विजय कदम चौक ते एकता तरूण मंडळा रस्ता पर्यत ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-387 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये एकता तरूण मंडळ ते सुवर्ण भारत मित्र मंडळा रस्ता पर्यत ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-388 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये महात्मा गांधी शाळेसमोरील रस्ता पर्यत ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-390 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये औदुंबर वसाहत श्रीनाथ मित्रमंडळ एकबोटे कॉलनी परिसरात विविध ठिकाणी कॉंक्रीट करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-391 : प्र.क्र.६५ब बडी माँ बंगलयापासून ते शेंवताई बंगल्यापर्यत या परिसरात विविध ठिकाणी कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-392 : प्र.क्र.६५ ब मध्ये घोरपडे पेठ चौकी पासून के.के.वाईन्स पर्यंत रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-394 : प्र.क्र.६५ ब तकीया परिासरापासून ते कर्मशाळा चौकापर्यत रस्ते ट्रिमिक्स पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L65new
CE20A1262/SA15-396 : प्रभाग क्र. ६६ ब महर्षिनगर चाळ क्र. २५ ते २९, चाळ क्र. ३० ते ३७ व चाळ क्र. ४१ ते ५० मधील रस्ते काँक्रीट करणे ₹ 10 L66new
CE20A1262/SA15-405 : प्रभाग क्र.६७ ब संत रोहिदास सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-406 : प्रभाग क्र.६७ ब मेहेर सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-407 : प्रभाग क्र.६७ ब वीर लहूजी सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-408 : प्रभाग क्र.६७ ब महात्मा गांधी सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-409 : प्रभाग क्र.६७ ब स्वप्न साकार सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-410 : प्रभाग क्र.६७ ब नूतन महाराष्ट्र सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-411 : प्रभाग क्र.६७ ब मातंग सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-412 : प्रभाग क्र.६७ ब गाडगीळ परिसरामधील येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-413 : प्रभाग क्र.६७ ब अमृतेश्वर सोसायटी येथे यु.टी.डब्ल्यू.टी. पध्दतीने कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-427 : प्रभाग क्र.६७ ब मोरे वस्ती येथे कॉक्रीटीकरण करणे₹ 10 L67new
CE20A1262/SA15-432 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये तिरूपती नगर मध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-436 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये गोविंदराव पाटील भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-437 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये धनकवडी गावठाण भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-438 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये ध्येयपूर्ती सोसायटी भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-439 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये केशवनगर भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-440 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये नवनाथ नगर भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-441 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये म्हस्के चाळ भागामध्ये काँक्रीटकरण करणे₹ 10 L69new
CE20A1262/SA15-442 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये प्रसाद बिबवेनगर परिसरातील अंतर्गत रस्ते कॉक्रीट करणे₹ 10 L70new
CE20A1262/SA15-443 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये इंदिरानगर मधील अंतर्गत रस्ते काँक्रीट करणे.₹ 10 L70new
CE20A1262/SA15-444 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये प्रेमनगर भागात विविध ठिकाणी काँक्रिट करणे. ₹ 10 L71new
CE20A1262/SA15-447 : प्रभाग क्र. ७२ अ चिंतामणी भाग-३ मुख्य रोड यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे₹ 10 L72new
CE20A1262/SA15-448 : प्रभाग क्र. ७२ अ सिध्दी नगरी येथे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे₹ 10 L72new
CE20A1262/SA15-449 : प्रभाग क्र. ७२ अ सुप्पर प्रियदर्शनी शाळेमागे यु.टी.डब्ल्यु.टी. पध्दतीने रस्ते काँक्रीट करणे₹ 10 L72new
CE20A1262/SA15-460 : प्रभाग क्र. ७५ अ मध्ये स.नं. ४६ टेल्को कॉलनी मुख्य रस्ता ५०० मीटरचा रस्ता क्राँकीट करणे ₹ 10 L75new
CE20A1262/SA15-462 : प्रभाग क्र. ७५ अ संतोष नगर मधील विविध रस्ते काँक्रीट करणे₹ 10 L75new
CE20A1262/SA15-463 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ६७ स्व. सुरेश धुमाळ पथ येथील रस्ता काँक्रीट करणे ₹ 10 L75new
CE20A1262/SA15-465 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये कात्रज परिसरात काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 10 L75new
CE20A1262/SA15-466 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये आंबेगाव परिसरात काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 10 L75new
CE20A1262/SA15-468 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील जलधारा सोसायटी येथे अपुरा रस्ता काँक्रिटीकरण करणे₹ 10 L76new
CE20A1262/SA15-471 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील निंबाळकर वस्ती येथे काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L76new
CE20A1262/SA15-472 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील जाधवनगर येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L76new
CE20A1262/SA15-473 : प्रभाग क्र. ७६ अ सुखसागरनगर व शिवशंभोनगर येथील काँक्रीटीकरण पूर्ण करणे₹ 10 L76new
CE20A1262/SA15-477 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये कात्रज गावठाण मधील ग्रामपंचायत शेजारील रस्ता कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L76new
CE20A1262/SA15-5 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये सोपाननगर येथील रस्ते ट्रिमिक्स करणे ₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-50 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये विश्रामबाग सोसायटी येथे कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L12new
CE20A1262/SA15-51 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये धोत्रे लेन कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L12new
CE20A1262/SA15-52 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये ओम सुपर मा. ते आकाशवाणी कॉंक्रीटीकरण करणे₹ 10 L12new
CE20A1262/SA15-58 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये पांडू लमान वस्ती येथील एकता मित्र मंडळ , अशोका अपार्टमेंट (रामनगर) पर्यत ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L14new
CE20A1262/SA15-59 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये आदर्श सोसायटी परिसरात ट्रिमिक्स पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L14new
CE20A1262/SA15-6 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये स.नं. ४४ येथील रस्ते ट्रिमिक्स करणे₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-7 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते ट्रिमिक्स करणे₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-78 : प्रभाग क्र १७ अ मधील विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करुन ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L17new
CE20A1262/SA15-80 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये विविध ठिकाणी ब्लॉक बसविणे व काँक्रिटीकरण करणे. ₹ 10 L18new
CE20A1262/SA15-81 : प्रभाग क्र. २० अ मधील गुलमोहोर कॉलनी येथील रस्ते ट्रिमिक्स काँक्रीट करणे ₹ 10 L20new
CE20A1262/SA15-82 : प्रभाग क्र. २० अ मधील लक्ष्मीनगर व शिंदे वस्ती येथे काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A1262/SA15-84 : प्रभाग क्र. २० अ मधील सर्वोदय कॉलनी येथे काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A1262/SA15-85 : प्रभाग क्र. २० अ मधील गवळी आळी, जयप्रकाशनगर येथे काँक्रीटीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A1262/SA15-87 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे₹ 10 L20new
CE20A1262/SA15-9 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील विविध गल्लीबोळ ट्रिमिक्स करणे ₹ 10 L3new
CE20A1262/SA15-92 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये नेहरू विकास मंडळ व भिमनगर परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-93 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये राज कमल बेकरी व स.नं. २५०, इंदिरानगर येथील परिसरात ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-94 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.न.२२४ ,२२६ समता मित्र मंडळ व विविध ठिकाणी ट्रिमिक्स काँक्रिट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-97 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये साततोटी चौक ते रोहिदास नगर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे₹ 10 L23new
CE20A1262/SA15-121 : प्रभाग क्र. २७ ब सुतारदरा शिवसाईनगर गल्ली क्र. २५ येथील रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ₹ 5 L27new
CE20A1262/SA15-126 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील किष्किंधानगर समाजमंदिर परिसरामध्ये काँक्रीटीकरण करणे ₹ 5 L27new
CE20A1262/SA15-29 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये गंगाराम पार्क येथे ट्रिमिक्स कॉंक्रीट करणे₹ 5 L6new
CE20A1262/SA15-335 : प्रभाग क्र. ५७ अ पर्वती दर्शन येथे विविध ठिकाणी काँक्रीटींग करणे ₹ 5 L57new
CE20A1262/SA15-336 : प्रभाग क्र. ५७ अ पर्वती गाव येथे विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे ₹ 5 L57new
CE20A1262/SA15-358 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ३१ गुरूवार पेठ भागातील परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-359 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ५९ महात्मा फुले पेठ परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-360 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ४८६ गुरूवार पेठ परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-361 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ६८९ गुरूवार पेठ व मंगल क्लबच्या मागील परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-365 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ४ घोरपडी पेठ, ४५ घोरपडी पेठ, ५७ घोरपडी पेठ व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-368 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये ७९ घोरपडी पेठ परिसरात व विविध ठिकाणी काँक्रीटीकरण करणे₹ 5 L59new
CE20A1262/SA15-86 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मुंढवा गावठाण व परिसरातील रस्ते सिमेंट काँक्रिटीकरण करणे ₹ 5 L20new
: शहरातील रस्ते डांबरीकरणाने विकसित करणे₹ 95.21 Cr₹ 14.49 Crincreased 557.1%₹ 402.39 Cr₹ 284 Cr₹ 118.39 Cr
CE20A102/SA2-290 : कात्रज कोंढवा रस्ता खडी मशीन पर्यंत डिफर्ड पेमेंट पद्धतीने विकसीत करणे₹ 15 Crnew
CE20A102/A2-1109+ : सन 2015-16 मधील कामे पुर्ण करण्यासाठी व जुने देयकांसाठी ( पेंडींग बिलांसाठी )₹ 5.38 Cr₹ 7.69 Crdecreased -30%
CE20A102/SA2-296 : सुस ते पाषाण यांना जोडणा-या स.न.१३४,१३५,१३६,१३७,१३८,१४० पाषाण या मिळकती मधून जाणा-या ३६ मीटर डी.पी. रोडचे डांबरीकरण करणे₹ 5 Crnew
CE20A102/A2-1577+ : पुणे महानगरपालिकेच्या हॉट मिक्‍स प्लान्ट करीता नवीन बॅच मिक्‍स प्लॅन्ट खरेदी करणे.₹ 2.1 Cr₹ 3 Crdecreased -30%
CE20A102/SA2-287 : पुणे शहरातील मुख्य रस्ते इंटिग्रेटेड रोड डेव्हलपमेंट अंतर्गत विकसीत करणे₹ 2 Crnew
CE20A102/A2-1402+ : पुणे मुंबई रस्ता विकसित करणे₹ 1.4 Cr₹ 2 Crdecreased -30%
CE20A102/SA2-209 : प्रभाग क्र.६१ ब जगताप चौक ते जांभुळकर चौक रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 1.25 Cr61new
CE20A102/SA2-291 : प्रभाग क्र.६२ ब अशरफनगर, काकडेनगर, हगवणेनगर लक्ष्मीनगर येथील रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे ₹ 1 Cr62new
CE20A102/SA2-292 : प्रभाग क्र.६२ ब गोकुळनगर, विघ्नहर्ता कॉलनी, साईनगर कोंढवा बु. परिसर येथील रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे₹ 1 Cr62new
CE20A102/SA2-78 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये विविध रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 80 L21new
CE20A102/SA2-195 : प्रभाग क्र. ५५ अ मधील गोयल गंगा येथील ३० मी डीपी रोड पेव्हर करणे ₹ 70 L55new
CE20A102/SA2-100 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये पौड रोड ते पी.व्ही.टी.आय.टी. पर्यंतचा डांबरी रस्ता तयार करणे ₹ 50 L29new
CE20A102/SA2-140 : प्रभाग क्र.३७ ब केळकर रस्ता, माणकेशवर विष्णु चौक ते अप्पा बळवंत चौक रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे₹ 50 L37new
CE20A102/SA2-151 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये नरपतगिर चौक ते कादरभाई रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.₹ 50 L40new
CE20A102/SA2-166 : प्रभाग क्र. ४६ ब मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे व रस्ते विषयक इतर सुधारणा कामे करणे ₹ 50 L46new
CE20A102/SA2-169 : प्रभाग क्र. ४८ अ मध्ये गणेश पेठ, नाना पेठ, भवानी पेठ परिसरात रस्ता मिलींग करून डांबरीकरण करणे ₹ 50 L48new
CE20A102/SA2-208 : प्रभाग क्र. ६१अ विविध ठिकाणी रस्ते पुर्नडांबरीकरण करणे ₹ 50 L61new
CE20A102/SA2-228 : प्रभाग क्र. ६६ ब मधील विविध ठिकाणचे रस्ते मिलिंग करुन डांबरीकरण करणे ₹ 50 L66new
CE20A102/SA2-231 : प्रभाग क्र.६७ ब निर्मल बाग सोसायटी येथील रस्ते पेव्हरने करणे₹ 50 L67new
CE20A102/SA2-289 : धायरी मेन रोड ते आंबेडकरनगर स.न.१४६/१/१/२ ब्रम्हगिरी आर्केड शेजारी रस्ता पुर्नडांबरीकरण करणे₹ 50 Lnew
CE20A102/SA2-293 : प्रभाग क्र.६२ ब कोंढवा बु. परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 50 L62new
CE20A102/SA2-5 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये आनंद पार्क, भैरवनगर, मुंजाबा वस्ती, माधवनगर, कमल पार्क येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 50 L1new
CE20A102/SA2-99 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये महात्मा सोसायटी ते हायवे डुक्कर खिंडीपर्यंत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 50 L29new
CE20A102/SA2-10 : प्रभाग क्र. १ ब (धानोरी) मधील विविध रस्ते ग्राऊट करून डांबरीकरण करणे ₹ 40 L1new
CE20A102/SA2-2 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये खेसे पार्क येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L1new
CE20A102/SA2-214 : प्रभाग क्र.६१ ब एस.आर.पी.ग्रुप २ मधील विविध रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L61new
CE20A102/SA2-233 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये तळजाई गणपती मंदिर तीन हत्ती चौक डी.पी. रोड विकसित करणे ₹ 40 L69new
CE20A102/SA2-234 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये धनकवडी भागातील डी.पी. रोड विकसित करणे ₹ 40 L69new
CE20A102/SA2-29 : प्रभाग क्र. ४अ,विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे.₹ 40 L4new
CE20A102/SA2-297 : प्र.क्र. ५०अ, शुक्रवार पेठ, बुधवार पेठ, सदाशिव पेठ मधील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L50new
CE20A102/SA2-3 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये कलवड येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L1new
CE20A102/SA2-4 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये गुरूद्वारा , संतनगर दादाची वस्ती येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L1new
CE20A102/SA2-40 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये आशीयाना -१ ते लक्ष्मण पार्क रस्त्याचे पेव्हर ने डांबरीकरण करणे ₹ 40 L9new
CE20A102/SA2-8 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये धानोरी परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 40 L1new
CE20A1250/A7-1+ : पुणे शहरात सी.एम.पी. आराखड्यानुसार (मनपा तरतूद / PPP / Development TDR / Deffered payment / Premium Charges / SUTP world bank loan) अन्वये प्रशासकीय मुल्यमापनानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून कामे करणे तज्ज्ञ सल्लागार फी आदा करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1574+ : पुणे महानगरपालिकेने जागा मालक व विकसकाकडून डी.पी.रस्ता रुंदीच्या बदल्यात ज्या जागा विकसननिधी भरुन ताब्यात आलेल्या जागांचे विकसन कामे करणे व डीपी रस्त्याचे मार्किंग करणे₹ 35 L₹ 50 Ldecreased -30%
CE20A1252+ : एच.सी.एम.टी.आर.जागा ताब्यात घेउन रोड पुर्ण करणे, सल्लागार नेमणे, मार्कींग करणे.₹ 31.5 L₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A102/SA2-107 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये शिंदे पुल ते वारजे हायवे रोड डांबरीकरण करणे ₹ 30 L30new
CE20A102/SA2-108 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 30 L30new
CE20A102/SA2-152 : प्रभाग क्र.४१ अ भिमनगर ते शिर्के कंपनी, भारत फोर्ज येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 30 L41new
CE20A102/SA2-154 : प्रभाग क्र.४१ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 30 L41new
CE20A102/SA2-160 : प्रभाग क्र.४४ अ, मधील रस्ते पेव्हरने डांबरीकरण करणे.₹ 30 L44new
CE20A102/SA2-163 : प्रभाग क्र. ४६ अ रामटेकडी येथील रामटेकडी इंडस्ट्रीयल एरिया रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 30 L46new
CE20A102/SA2-165 : प्रभाग क्र. ४६ अ रामटेकडी येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 30 L46new
CE20A102/SA2-167 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी मिलींग करून डांबरी करणे करणे.₹ 30 L47new
CE20A102/SA2-194 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 30 L54new
CE20A102/SA2-200 : प्रभाग क्र.५७ ब, विविध ठिकाणी रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 30 L57new
CE20A102/SA2-21 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये चंदननगर परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 30 L2new
CE20A102/SA2-217 : प्रभाग क्र.62 ब टिळेकर नगर येथिल रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे₹ 30 L62new
CE20A102/SA2-218 : प्रभाग क्र.62 ब गोकुळनगर, विघ्नहर्ता कॉलनी, सार्इनगर कोंढवा बु. परिसर येथील रस्ते खडीकरण व डांबरीकरण करणे₹ 30 L62new
CE20A102/SA2-229 : प्रभाग क्रं.६७ अ मध्ये शिवदर्शन परिसरातील रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 30 L67new
CE20A102/SA2-25 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये त्रिमुर्ती चौक व समता सोसा. येथील रस्ते डांबरीकरणे करणे ₹ 30 L2new
CE20A102/SA2-259 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे. ₹ 30 L75new
CE20A102/SA2-264 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये कात्रज तलावाशेजारून वरखडेनगर मार्गे गुजरवाडीला जाणारा मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 30 L76new
CE20A102/SA2-32 : प्रभाग क्र.६ अ मध्ये मुंबई पुणे रोड येथे डांबरीकरण करणे₹ 30 L6new
CE20A102/SA2-33 : प्र.क्र.७अ मध्ये बालवाडी ते कस्तुरबा पर्यत रोड डांबरीकरण करणे.₹ 30 L7new
CE20A102/SA2-37 : प्रभाग क्र. ८ अ मध्ये औंध सोमेश्वरवाडी परिसरातील रस्ते पेव्हरने डांबरीकरण करणे₹ 30 L8new
CE20A102/SA2-41 : प्रभाग क्र. ९ अ मध्ये बाणेर बालेवाडी परिसरामध्ये रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ₹ 30 L9new
CE20A102/SA2-47 : प्रभाग क्र.१० अ सुस रोड मुख्य रस्ता पूर्ण डांबरीकरण करणे₹ 30 L10new
CE20A102/SA2-48 : प्रभाग क्र.१० अ सुतारवाडी मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 30 L10new
CE20A102/SA2-49 : प्रभाग क्र.१० अ पंचवटी येथे डांबरीकरण करणे₹ 30 L10new
CE20A102/SA2-60 : प्रभाग क्र.१९ अ मध्ये, विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे.₹ 30 L19new
CE20A102/SA2-79 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये नारंगी बाग रोड येथे डांबरीकरण करणे ₹ 30 L21new
CE20A102/SA2-84 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये पारगे चौक ते संग्राम चौक येथे विविध ठिकाणी मिलिंग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 30 L23new
CE20A102/SA2-89 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील हनुमाननगर ,राऊत वाडी ,मोरे श्रमिक वसाहत परिसरातील रस्त्यांचे पेव्हरने डांबरीकरणे करणे ₹ 30 L26new
CE20A102/SA2-90 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील केळेवाडी, इंदिरा पार्क, राजीव गांधी पार्क , वसंतनगर, भिमनगर परिसरातील रस्त्यांचे पेव्हरने डांबरीकरणे करणे₹ 30 L26new
CE20A102/SA2-101 : प्रभाग क्र. २९ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते पेव्हर फिनीशरने डांबरीकरण करणे₹ 25 L29new
CE20A102/SA2-137 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये उदय सोसायटी लेन नं. १ येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L36new
CE20A102/SA2-138 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये उदय सोसायटी लेन नं. २ येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L36new
CE20A102/SA2-171 : प्रभाग क्र.५० ब, सदाशिव पेठेतील विविध रस्ते मिलींग करून डांबरीकरण करणे व यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L50new
CE20A102/SA2-172 : प्रभाग क्र.५० ब, शुक्रवार पेठेतील विविध रस्ते मिलींग करून डांबरीकरण करणे व यु.टी.डब्ल्यु.टी.पध्दतीने काँक्रीटीकरण करणे.₹ 25 L50new
CE20A102/SA2-205 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये गुरूनानक नगर संत रोहिदास उद्यान येथील रस्ते मिलींग करून डांबरीकरण करणे ₹ 25 L60new
CE20A102/SA2-210 : प्रभाग क्र.६१ ब जगतापनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L61new
CE20A102/SA2-211 : प्रभाग क्र.६१ ब विकासनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L61new
CE20A102/SA2-212 : प्रभाग क्र.६१ ब नेताजीनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L61new
CE20A102/SA2-213 : प्रभाग क्र.६१ ब बोराडेनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L61new
CE20A102/SA2-219 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये साईबाबा नगर येथे डांबरीकरणे करणे ₹ 25 L63new
CE20A102/SA2-220 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये भाग्योदय नगर येथे डांबरीकरणे करणे₹ 25 L63new
CE20A102/SA2-221 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये खराब झालेले रस्ते डांबरीकरणे करणे₹ 25 L63new
CE20A102/SA2-222 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये शिवनेरीनगर येथे डांबरीकरणे करणे₹ 25 L63new
CE20A102/SA2-24 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये खराडी गावठाण येथील रस्ते डांबरीकरण करणे व पट्टे मारणे ₹ 25 L2new
CE20A102/SA2-249 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये शेळके वस्ती मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A102/SA2-250 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये चिंतामणी भाग १ मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A102/SA2-251 : प्रभाग क्र. ७२ ब मध्ये,चिंतामणी भाग २,३ मध्ये रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 25 L72new
CE20A102/SA2-252 : प्रभाग क्र.७४ अ धनकवडी मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L74new
CE20A102/SA2-253 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये त्रिमुर्ती चौक ते भारती विद्यापीठ मागील गेट पर्यंतचा रोड डांबरीकरणे करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 25 L74new
CE20A102/SA2-270 : प्र.क्र.९ब स न ३८ कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-271 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील सिल्वर मून ते प्राईड प्लॉटिनियम कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-272 : प्र.क्र.९ब बालेवाडी मधील दसरा चौक ते साई अस्पेरीया सोसायटी रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-273 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील कूल होम ते एमराल्ड पार्क रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-275 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील प्रकाशगड सोसायटी कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-276 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील ऑर्चिड स्कुल ते ॠतुजा पार्क सोसायटी रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-277 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील पंचरत्न सुपर मार्केट ते पॅराडाईस सोसायटी कडील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-278 : प्र.क्र.९ब गौरवी सोसायटी कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-279 : प्र.क्र.९ब साईप्रसाद सोसायटी ते वाघ बंगला रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-280 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-284 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील मनपा शाळेकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-285 : प्र.क्र.९ब बाणेर वर्षा पार्क येथील रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-286 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील कपिल मल्हार ते अर्जुन शिंदे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-288 : धायरी बारांगणी मळा स.न.१३३ मधील रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 25 Lnew
CE20A102/SA2-295 : प्रभाग क्र.12 ब कॅनॉल रोडवरील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L12new
CE20A102/SA2-30 : प्रभाग क्र. ५ ब मध्ये टिंगरेनगर, विश्रांतवाडी , कळसमधील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 25 L5new
CE20A102/SA2-31 : प्रभाग क्र. ५ ब मध्ये विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L5new
CE20A102/SA2-39 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये औंध गाव ( गावठाण भाग ) पेव्हर डांबरीकरण करणे ₹ 25 L8new
CE20A102/SA2-44 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर मधील तुलसी लेन, विधातेवस्ती येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 25 L9new
CE20A102/SA2-52 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये आनंद यशोदा येथे ग्राऊटींग करणे व डांबरीकरण करणे₹ 25 L12new
CE20A102/SA2-53 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये विविध ठिकाणी ग्राऊटींग करणे व डांबरीकरण करणे₹ 25 L12new
CE20A102/SA2-56 : प्रभाग क्र १७ अ शास्त्रीनगर आगाखान पॅलेस परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 25 L17new
CE20A102/SA2-61 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील सुक्रे वस्ती इंडस्ट्रिअल मधील रस्ते डांबरीकरणे करणे ₹ 25 L19new
CE20A102/SA2-87 : प्रभाग क्र.२४ ब विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे₹ 25 L24new
CE20A102/SA2-96 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये बावधन येथे आमची कॉलनी परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 25 L29new
CE20A102/SA2-97 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये बावधन येथे विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L29new
CE20A102/SA2-98 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये एकलव्य कॉलेज परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 25 L29new
CE20A819/S2-703+ : प्रभाग क्र.२९ वेदभवन ते डुंकरखिंड पर्यंतचा रस्ता ग्राउटींग व डांबरीकरण करणे.₹ 24.5 L29₹ 35 Ldecreased -30%
CE20A102/SA2-274 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील विल्ड व्हेज कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 24 L9new
CE20A102/SA2-266 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील ऑर्चिड कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 22 L9new
CE20A102/SA2-267 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील डॅफोडिल्स स्कुल कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 21 L9new
CE20A102/SA2-102 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये दिगंबरवाडी परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 20 L30new
CE20A102/SA2-103 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये खराब झालेले रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L30new
CE20A102/SA2-104 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये हिंगणे होम कॉलनी येथे रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 20 L30new
CE20A102/SA2-105 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये ज्ञानेश सोसायटीत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L30new
CE20A102/SA2-109 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील आनंद , एकता , दत्त दिगंबर कॉलनी मधील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L31new
CE20A102/SA2-11 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये ठुबे पठारेनगर व पाराशर सोसा.येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-111 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील तपोधाम व न्यु अहिरे येथे रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L31new
CE20A102/SA2-118 : प्रभाग क्र. ३३ अ चव्हाण वस्ती ते वेताळबाबा मंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 20 L33new
CE20A102/SA2-119 : प्रभाग क्र.३५ अ मधुसंच सोसा. अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L35new
CE20A102/SA2-13 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये समर्थ नगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-130 : प्रभाग क्र. ३५ ब मिलाप सोसायटी येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L35new
CE20A102/SA2-14 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये राजाराम पाटीलनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-143 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नरपतगिरी चौक ते आबासाहेब अत्रे प्रशाला रस्ता मिलींग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे. ₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-144 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये १५ ऑगस्ट चौक ते करपे वाडा मुख्य रस्ता मिलींग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-145 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये महाराजा लॉज चौक ते जैन मंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-146 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये कमला नेहरू हॉस्पिटल ते सिध्देश्वर चौक मुख्य रस्ता मिलींग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-147 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये काशिगीर तालीम ते बाबुराव सणस शाळा रस्ता डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-148 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नाना पेठ पोलिस चौकी ते चाँदतारा मस्जिद रस्ता डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A102/SA2-149 : प्रभाग क्र. ४० अ मध्ये रास्ता पेठ व नाना पेठ परिसरात विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 20 L40new
CE20A102/SA2-15 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये यशवंतनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-150 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये माळी महाराज मठासमोरील रस्ता मिलिंग करून डांबरीकरण करणे.₹ 20 L40new
CE20A102/SA2-153 : प्रभाग क्र.४१ अ विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L41new
CE20A102/SA2-16 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये चौधरी वस्ती व शांतीनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-164 : प्रभाग क्र. ४६ अ एस.आर.पी. येथे रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L46new
CE20A102/SA2-168 : प्रभाग क्र. ४७ ब अलंकार मेडिकल ते प्रेसिडेंट हॉटेल पर्यंत रोड डांबरीकरण करणे.₹ 20 L47new
CE20A102/SA2-17 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये खराडी गावठाण येथील रस्ते डांबरीकरण करणे व पट्टे मारणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-170 : प्रभाग क्र. ४८ ब मध्ये गणेश पेठ , नाना पेठ , भवानी पेठ परिसरात रस्ता मिलींग करून डांबरीकरण करणे ₹ 20 L48new
CE20A102/SA2-174 : प्रभाग क्र. ५३ ब आनंद विहार परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे ₹ 20 L53new
CE20A102/SA2-18 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये थिटे वस्ती स.नं.१४ येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-181 : प्रभाग क्र. ५३ ब मधील विविध ठिकाणी रस्ते पेव्हर करणे₹ 20 L53new
CE20A102/SA2-182 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये राजयोग सोसायटी येथे डांबरीकरण करणे₹ 20 L54new
CE20A102/SA2-183 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये विविध ठिकाणी डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L54new
CE20A102/SA2-185 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये गारमाळा परिसरात डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण करणे₹ 20 L54new
CE20A102/SA2-20 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये चौधरी वस्ती व शांतीनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-203 : प्रभाग क्र. ५८ ब मध्ये गुरुवार पेठ परिसरात व प्रभागात इतरत्र डांबरीकरण करणे.₹ 20 L58new
CE20A102/SA2-206 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये भवानीपेठ, गुरूनानक नगर परिसरामधील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L60new
CE20A102/SA2-215 : प्रभाग क्र.६१ ब केदारीनगर येथील विविध रस्ते डांबरीकरण व काँक्रीटकरण करणे₹ 20 L61new
CE20A102/SA2-22 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये राजाराम पाटील नगर येथे अर्धवट असलेले काम पुर्ण करणे ₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-223 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये विविध ठिकाणी मिलींग करून डांबरीकरण करणे.₹ 20 L64new
CE20A102/SA2-23 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये तुकाराम नगर येथे रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L2new
CE20A102/SA2-230 : प्रभाग क्रं.६७ अ मधील मोरे वसाहत रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 20 L67new
CE20A102/SA2-235 : प्रभाग क्र.७० ब मध्ये विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे.₹ 20 L70new
CE20A102/SA2-240 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये गंगाधाम सोसायटी परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे. ₹ 20 L71new
CE20A102/SA2-243 : प्रभाग क्र. ७२ अ पदमावतीनगर मुख्य रोड डांबरीकरण करणे₹ 20 L72new
CE20A102/SA2-244 : प्रभाग क्र. ७२ अ शिवतेजनगर मुख्य रोड डांबरीकरण करणे₹ 20 L72new
CE20A102/SA2-245 : प्रभाग क्र. ७२ अ महेश सोसायटी येथे डांबरीकरण करणे₹ 20 L72new
CE20A102/SA2-246 : प्रभाग क्र. ७२ अ न्यु गणेशनगर ते गंगाधाम मेन रोड ग्राऊट व डांबरीकरण करणे₹ 20 L72new
CE20A102/SA2-247 : प्रभाग क्र. ७२ अ खडकेवस्ती ते गंगाधाम मेन रोड ग्राऊट व डांबरीकरण करणे₹ 20 L72new
CE20A102/SA2-254 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये उर्मीला व राऊत बाग परिसरातील अंतर्गत रस्ते काँक्रीटीकरण व डांबरीकरण करणे, तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L74new
CE20A102/SA2-28 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील सोपाननगरचा रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 20 L3new
CE20A102/SA2-281 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील कपिल टिंवकल सोसायटीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे. ₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-282 : प्र.क्र.९ब बाणेर येथील स.न.१३२ येथे अपेक्‍स हाउस शेजारी रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-283 : प्र.क्र.९ब बाणेर अंजोर सोसायटी ते जीवन कळमकर यांच्या घराजवळील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-294 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये विविध ठिकाणी खडीकरण , डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L74new
CE20A102/SA2-42 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर मधील वीरभद्रनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-43 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर मधील शिवनेरी कॉलनी रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-45 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर मधील प्रथमेश पार्क येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-46 : प्रभाग क्र.९ब, बाणेर मधील बालेवाडी गावठाणातील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L9new
CE20A102/SA2-50 : प्रभाग क्र ११ अ मधील विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L11new
CE20A102/SA2-51 : प्रभाग क्र. १२ अ मध्ये विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे₹ 20 L12new
CE20A102/SA2-54 : प्रभाग क्र.१३ अ मध्ये विविध ठिकाणी ग्राउटींग करुन रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 20 L13new
CE20A102/SA2-55 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्त्याच्या साईट पट्टया ग्राउंट करून डांबरीकरणे करणे ₹ 20 L14new
CE20A102/SA2-57 : प्रभाग क्र १७ अ कल्याणीनगर येथील सेंट्रल रोड परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L17new
CE20A102/SA2-6 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये कलवड येथील रोड नं.१ डांबरीकरण करणे₹ 20 L1new
CE20A102/SA2-62 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील राघवेंद्र नगर मध्ये रस्त्यावर फुटपाथ व डांबरीकरण करणे ₹ 20 L19new
CE20A102/SA2-63 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील मल्हार नगर परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 20 L19new
CE20A102/SA2-64 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील यमुनानगर सोसा परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L19new
CE20A102/SA2-65 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील माळवाडी परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L19new
CE20A102/SA2-86 : प्रभाग क्र.२४ ब शिवाजीनगर गावठाण भागात डांबरीकरण करणे₹ 20 L24new
CE20A102/SA2-88 : प्रभाग क्र. २६ अ मध्ये विविध ठिकाणी रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे ₹ 20 L26new
CE20A102/SA2-9 : प्रभाग क्र. १ अ मधील स.नं.51 मधील रोड नं.1 ते 4 परिसरातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 20 L1new
CE20A102/SA2-91 : प्रभाग क्र. २७ अ मध्ये सुतारदरा येथे डांबरीकरण करणे ₹ 20 L27new
CE20A102/SA2-112 : प्रभाग क्र.३२ अ मध्ये कर्वे नगर परिसरामध्ये विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे₹ 15 L32new
CE20A102/SA2-114 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये पोतनीस परिसर ते कॉर्पोरेशन बँक चौक या रस्त्याचे सार्इड पट्टी डांबरीकरण करणे₹ 15 L32new
CE20A102/SA2-115 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये सम्राट अशोक विद्यालय व झुंजार मित्र मंडळ परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 15 L32new
CE20A102/SA2-133 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये धनवट पथ रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 15 L36new
CE20A102/SA2-135 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये भांडारकर रोड लेन नं. ११ रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 15 L36new
CE20A102/SA2-136 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये भांडारकर रोड लेन नं. ३ अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 15 L36new
CE20A102/SA2-173 : प्रभाग क्र.५० ब, मधील विविध परिसरातील रस्ते, गल्लीबोळे डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण करणे. ₹ 15 L50new
CE20A102/SA2-175 : प्रभाग क्र. ५३ ब विश्रांती नगर परिसरातील हरिप्रसाद सोसायटी समोरील रस्ता पेव्हर करणे ₹ 15 L53new
CE20A102/SA2-176 : प्रभाग क्र. ५३ ब सरितानगरी परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे₹ 15 L53new
CE20A102/SA2-178 : प्रभाग क्र. ५३ ब सरिता वैभव सोसायटी परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे₹ 15 L53new
CE20A102/SA2-179 : प्रभाग क्र. ५३ ब सरिता नगरी फेज २ परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे₹ 15 L53new
CE20A102/SA2-198 : प्रभाग क्र.५७ ब धनीवेलनकर कॉलनी येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 15 L57new
CE20A102/SA2-199 : प्रभाग क्र.५७ ब श्रीकृपा सोसायटी तसेच स्वानंद सोसायटी रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 15 L57new
CE20A102/SA2-232 : प्रभाग क्र. ६९ ब मध्ये विविध ठिकाणी डांबर पॅचवर्क करणे ₹ 15 L69new
CE20A102/SA2-26 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये कैलास सुपर मार्केट व परिसर रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 15 L3new
CE20A102/SA2-268 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील आर्टीक सोसायटी कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 15 L9new
CE20A102/SA2-269 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील राम इंदु पार्क येथील फलोरेट सोसायटीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 15 L9new
CE20A102/SA2-80 : प्र.क्र. २२अ मध्ये पाच बिल्डिंग येथील खराब झालेला रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 15 L22new
CE20A102/SA2-95 : प्रभाग क्र.२८ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 15 L28new
CE20A102/SA2-1 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये दादाची वस्ती येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L1new
CE20A102/SA2-106 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये वारजे माळवाडी परिसरात विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L30new
CE20A102/SA2-110 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील यशश्री कॉलनी मधील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L31new
CE20A102/SA2-113 : प्रभाग क्र.३२ अ मध्ये हॅप्पी कॉलनी परिसरामधील अंतर्गत रस्त्यावर डांबरीकरण करणे₹ 10 L32new
CE20A102/SA2-116 : प्रभाग क्र. ३३ अ हॅपी कॉलनी परिसर रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L33new
CE20A102/SA2-117 : प्रभाग क्र. ३३ अ गणंजय सोसायटी सेऊल ते अभिनंदन क्लासिक रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L33new
CE20A102/SA2-12 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये आत्माराम पठारे वस्ती येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L2new
CE20A102/SA2-120 : प्रभाग क्र.३५ अ रत्नप्रभा, धनश्री सोसा. अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-121 : प्रभाग क्र.३५ अ अनेरेखा, गौरांग, ५९ नवसहयाद्री सोसा. अंतर्गत रस्ते ६ इंची खोदुन डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-122 : प्रभाग क्र.३५ अ महात्मा सोसा. अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-123 : प्रभाग क्र.३५ अ कॉसमॉस बँक ते अलंकार पोलीस चौकी डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-124 : प्रभाग क्र.३५ अ कॉसमॉस बँक ते मनिषा सोसा. रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-125 : प्रभाग क्र.३५ अ भरतकुंज-१ मधील विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-126 : प्रभाग क्र. ३५ ब गिरीजाशंकर सोसायटी ते अलंकार पोलिस स्टेशन येथील रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-127 : प्रभाग क्र. ३५ ब युनायटेड वेस्र्टन सोसायटी ते मातोश्री वृध्दाश्रम येथील रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-128 : प्रभाग क्र. ३५ ब संगिता सोसायटी, नटराज सोसायटीच्या उर्वरित गल्ल्या डांबरीकरण करणे ₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-129 : प्रभाग क्र. ३५ ब भरतकुंज सोसायटी २ येथील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L35new
CE20A102/SA2-131 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये अभिनव शाहा येथील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L36new
CE20A102/SA2-132 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये कर्वे रोड समुद्र हॉटेल मागील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L36new
CE20A102/SA2-134 : प्रभाग क्र. ३६ अ मध्ये लोकमान्य हॉस्पिटल गल्ली रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 10 L36new
CE20A102/SA2-139 : प्रभाग क्र.३६ ब मध्ये प्रभात फिल्म कंपनी मार्ग येथे डांबरीकरण करणे₹ 10 L36new
CE20A102/SA2-141 : प्रभाग क्र. ३८ अ विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे ₹ 10 L38new
CE20A102/SA2-142 : प्रभाग क्र.३९ अ मध्ये सोमवार पेठ, मंगळवार पेठ, कमला नेहरू हॉस्पिटल ते सणस कन्या शाळा रस्ता मिलिंग करणे व डांबरीकरण करणे.₹ 10 L39new
CE20A102/SA2-155 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये कुबेरा संकुल कॅनॉल रोड डांबरीकरण करणे ₹ 10 L43new
CE20A102/SA2-156 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये ओरिएंट पार्क रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L43new
CE20A102/SA2-157 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये कामधेनू परिसर रस्ता डांबरीकरण करणे₹ 10 L43new
CE20A102/SA2-158 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये गाडीतळ परिसरात अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L43new
CE20A102/SA2-159 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये कॅनॉल लगत रस्त्यावर डांबरीकरण करणे ₹ 10 L43new
CE20A102/SA2-161 : प्रभाग क्र. ४५ ब मध्ये काळे पडळ परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L45new
CE20A102/SA2-162 : प्रभाग क्र. ४५ ब मध्ये सातवनगर परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L45new
CE20A102/SA2-177 : प्रभाग क्र. ५३ ब गणेशमळा परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे₹ 10 L53new
CE20A102/SA2-180 : प्रभाग क्र. ५३ ब साईनगर परिसरातील रस्ते पेव्हर करणे₹ 10 L53new
CE20A102/SA2-184 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये नांदेड फाटा अतंर्गत परिसरामध्ये डांबरीकरण करणे₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-186 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये माणीकबाग परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-187 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये रायकर नगर परिसरातील विविध ठिकाणी रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-188 : प्रभाग क्र.५४ अ मध्ये दत्त कृष्णाई मगल कार्यालय येथील रस्ता डांबरीकरण व काँक्रीटीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-189 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये गल्ली नं.बी.३०/३१ मधील रस्ता पेव्हर करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-19 : प्रभाग क्र. २ अ मध्ये सदगुरु सोसा.व चव्हाणनगर येथील रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L2new
CE20A102/SA2-190 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये एकता नगर परिसरात विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-191 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये विठ्ठलनगर परिसर विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-192 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये धायरी परिसरात विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-193 : प्र.क्र.५४ ब मध्ये वडगाव खुर्द परिसरात विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L54new
CE20A102/SA2-196 : प्रभाग क्र. ५७ अ लक्ष्मीनगर अंतर्गत रोड डांबरीकरण करणे₹ 10 L57new
CE20A102/SA2-197 : प्रभाग क्र. ५७ अ पर्वती गांव अंतर्गत रोड डांबरीकरण करणे₹ 10 L57new
CE20A102/SA2-201 : प्रभाग क्र.५७ ब दादावाडी तसेच विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे.₹ 10 L57new
CE20A102/SA2-202 : प्रभाग क्र. ५८ अ मधील शुक्रवार पेठ परिसरात व प्रभागात इतरत्र डांबरीकरण करणे. (भाग-२)₹ 10 L58new
CE20A102/SA2-204 : प्रभाग क्र. ५८ ब प्रभागात विविध ठिकाणी रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 10 L58new
CE20A102/SA2-207 : प्रभाग क्र. ६१अ सिध्दार्थ नगर मधील मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L61new
CE20A102/SA2-216 : प्रभाग क्र. ६२ अ हगवणे वस्ती, काकडेनगर, शिवशंभोनगर, येथील रस्ते डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L62new
CE20A102/SA2-224 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये गीडनी पार्क परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L64new
CE20A102/SA2-225 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये लुल्लानगर परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L64new
CE20A102/SA2-226 : प्र.क्र. ६४ ब मध्ये डायसप्लॉट ते गोल्डन बेकरी पर्यंत रस्ता डांबरी करणे.₹ 10 L64new
CE20A102/SA2-227 : प्रभाग क्र.६६ अ महर्षिनगर परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L66new
CE20A102/SA2-236 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये यशराज गार्डन ते पाण्याच्या टाकीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-237 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये सुर्यमुखी गणपती मंदिर परिसरात रस्ते डांबरीकरण करणे.₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-238 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये वास्तुनगर, धवलगिरी, कुमार पार्क परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-239 : प्र.क्र. ७१ अ मध्ये आंबेडकर नगर, प्रेमनगर, बिबवेवाडी ओटा येथील रस्ते डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-241 : प्रभाग क्र. ७१ ब जेधेनगर येथील रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-242 : प्रभाग क्र. ७१ ब स्नेहनगर, भाग्यनगर रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L71new
CE20A102/SA2-248 : प्रभाग क्र. ७२ अ विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे₹ 10 L72new
CE20A102/SA2-255 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ६३ साई नगर परिसर डांबरी करण करणे ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-256 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ६३ आगम मंदिर परिसर डांबरी करण करणे ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-257 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ६३ सच्चाई माता रोड परिसर डांबरी करण करणे ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-258 : प्रभाग क्र. ७५ अ स.नं. ६३ विग्नहर्ता नगर परिसर डांबरी करण करणे ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-260 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये आंबेगाव परिसरात डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-261 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये आंबेगाव पठार परिसरात डांबरीकरण करणे.₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-262 : प्रभाग क्र.७५ ब मध्ये साईडपटटया करणे व डांबरीकरण करणे. ₹ 10 L75new
CE20A102/SA2-263 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील पॅरामाउंट समोरील रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L76new
CE20A102/SA2-265 : प्रभाग क्र. ७६ ब मध्ये महावीरनगर, कात्रज कोंढवा रोड येथील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L76new
CE20A102/SA2-27 : प्रभाग क्र. ३ ब यमुनानगर ते इंटर विडा पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे ₹ 10 L3new
CE20A102/SA2-34 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये आंबेडकर चौक ते पाटील पडळ रस्ता पेव्हरने डांबरीकरण करणे₹ 10 L7new
CE20A102/SA2-35 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये गिरीराज सोसायटी रस्ता डांबरीकरणे करणे₹ 10 L7new
CE20A102/SA2-36 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये गिरीदर्शन रस्ता पेव्हरने डांबरीकरणे करणे₹ 10 L7new
CE20A102/SA2-38 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये औंध गावठाण गुरद्वाराजवळील सार्वजनिक सुलभ शौचालयाकडील कच्चा रस्ता ग्राउट डांबरीकरण करणे ₹ 10 L8new
CE20A102/SA2-58 : प्र.क्र.१८अ मध्ये श्रमसाफल्य सोसा.येथील रस्ता डांबरीकरण करणे.₹ 10 L18new
CE20A102/SA2-59 : प्रभाग क्र.१९ अ मध्ये, विविध ठिकाणी मेंटनेसची कामे करणे.₹ 10 L19new
CE20A102/SA2-66 : प्रभाग क्र. २० अ मधील विविध ठिकाणचे रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-67 : प्रभाग क्र. २० अ मधील मुंढवा गावठाणातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-68 : प्रभाग क्र. २० अ मधील हडपसर रेल्वे स्टेशन येथील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-69 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये आनंद निवास परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-7 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये कमल पार्क रोड नं.७ परिसरातील अंतर्गत रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L1new
CE20A102/SA2-70 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये पिंगळे वस्ती व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-71 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मुंढवा गावठाणातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-72 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये सर्वोदय कॉलनी व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-73 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये किर्तने बाग व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-74 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये भोईराज सोसायटी व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-75 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये शेवकर वस्ती व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-76 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मगरपट्टा व परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-77 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये भोसले गार्डन, अरूणनगर, या परिसरातील रस्ते डांबरीकरण करणे ₹ 10 L20new
CE20A102/SA2-81 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. ३४३ भिमनगर चौ कमान ते नेहरू विकास मंडळ, परिसरात विविध ठिकाणी मिलींग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A102/SA2-82 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. २३२ मरिअम्मा नगर व वजनकाटा येथे विविध ठिकाणी मिलींग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A102/SA2-83 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये स.नं. २२६ छत्रपती शिवाजी आखाडा येथे विविध ठिकाणी मिलिंग करून डांबरीकरण करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L23new
CE20A102/SA2-85 : प्रभाग क्र.२३ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते डांबरीकरण करणे₹ 10 L23new
CE20A102/SA2-92 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील सुतारदरा, किष्किंधानगर परिसरात डांबरीकरणाने रस्ते दुरुस्ती (पॅचवर्क व खड्डे दूरुस्ती) करणे ₹ 10 L27new
CE20A102/SA2-94 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणी डांबरीकरण करणे ₹ 10 L27new
CE20A102/SA2-93 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणच्या साईडपट्टया डांबरीकरणाने व काँक्रीटीकरणाने दुरुस्ती (पॅचवर्क) करणे₹ 5 L27new
: शहरामधील रस्ते विकसित करणे₹ 88.42 Cr₹ 16.2 Crincreased 445.8%₹ 12.82 Cr₹ 12.82 Cr
CE20A1249/SA6-163 : प्र.क्र.९ब बाणेर परिसरातील पश्चिम भागातील डी.पी.रस्ते विकसीत करणे₹ 10 Cr9new
CE20A1249/SA6-164 : प्र.क्र.९ब बाणेर भागातील दक्षिण बाजु डोंगराशेजारी डी.पी. रस्ते विकसीत करणे.₹ 10 Cr9new
CE20A1249/SA6-175 : ५०९ चौक ते जकातनाका चौक लोहगाव डी.पी.रस्ता विकसीत करणे₹ 10 Crnew
CE20A819/S2-250+ : गंगाधाम ते व्ही.आय.टी.होस्टेल चौक ते शत्रुंजय चौक दरम्यान डी.पी.रस्ता विकसित करणे.₹ 3.15 Cr41₹ 4.5 Crdecreased -30%
CE20A1249/SA6-158 : प्र.क्र.९ब बाणेर बालेवाडी फाटा ते लक्ष्मी माता मंदीर बालेवाडी रस्त्याचे उर्वरीत काम पूर्ण करणे₹ 3 Cr9new
CE20A1249/SA6-173 : प्रभाग क्र.45 अ मध्ये हडपसर स.नं.56,58,59 मधून दक्षिणेकडे जाणारा 18 मी डि. पी. रस्ता विकसित करणे₹ 2 Cr45new
CE20A1249/SA6-174 : स.नं.24 धानोरी- मारूती खंडू टिंगरे यांच्या बंगल्यापासून (शेवंता वस्ती) ते मुंजाबा वस्ती, मित्तल आर्क विस्टा या गृहप्रकल्पाच्या अगोदर पर्यंत 18 मी. डि.पी. रस्ता ₹ 2 Crnew
CE20A1249/SA6-78 : प्रभाग क्र.४५ अ पालखी मार्ग रस्ता करणे₹ 2 Cr45new
CE20A102/A2-1551+ : विश्रांतवाडी चौक ते हवाई दलाचे ताब्यातील 509 चौक ते सीव्हिल एअरपोर्ट रस्ता वर्कींग परमिशन मिळाल्यानंतर व 509 चौक ते धानोरी लोहगांव रस्ता करणे.₹ 1.89 Cr₹ 2.7 Crdecreased -30%
CE20A1249/SA6-169 : कोंढवा खुर्द स.न.४ अ कमेला येथील डी.पी. रस्ता विकसीत करणे₹ 1.5 Crnew
CE20A1249/SA6-6 : प्रभाग क्र. ४ ब ५०९ चौक ते येरवडा गार्ड रूम चे रस्त्याचे उर्वरित काम करणे .₹ 1.5 Cr4new
CE20A102/A2-1427+ : सिंहगड रोड वडगांव बु.सं.नं. 30 पासुन पु. ल. देशपांडे उदयान पर्वती पर्यंत 7.50 मी.रुंदीचा रस्ता कॅनॉलच्या कडेने विकसित करणे.₹ 1.26 Cr53, 55₹ 1.8 Crdecreased -30%
CE20A1249/SA6-171 : प्रभाग क्र.६२ ब हगवणेनगर, काकडेनगरला जाणारा २४ मी डीपी रस्ता विकसित करणे ₹ 1 Cr62new
CE20A1249/SA6-177 : प्र.क्र. १ब, स.नं. ५१ मधून चौधरीनगरला जाणारा १८ मीटर डी.पी. रोड विकसित करणे₹ 1 Cr1new
CE20A1249/SA6-99 : प्रभाग क्र. ६१अ साळुंके विहार डीपी रस्ता विकसित करणे₹ 1 Cr61new
CE20A102/A2-1532+ : ससाणेनगर रेल्वे क्रॉसिंग ते हांडेवाडी आणि महम्मदवाडीकडे जाणा-या रस्त्यांचे जागा उपलब्धतेप्रमाणे रुंदीकरण करणे.₹ 94.5 L45₹ 1.35 Crdecreased -30%
CE20A1249/SA6-168 : स.न.६४ कवडे मळा घोरपडी येथील जुन्या पुलाची दुरुस्ती व सुशोभिकरण करणे व पूल ते अमर रेनिसॉन डोबरवाडी पर्यंतचा रस्ता विकसीत करणे₹ 80 Lnew
CE20A819/S2-564+ : प्रभाग क्र.४ मध्ये व प्रभाग क्र.३ मधील टाटा गार्डरूम ते ५०९ चौक रस्ता विकसित करणे.₹ 63 L4₹ 90 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1326+ : आंबेगाव बु., १८ मीटर डी.पी शिव रस्ता स.नं. १७ ते २९ हायेवेपर्यंत विकसित करणे.₹ 63 L75₹ 90 Ldecreased -30%
CE20A1249/SA6-147 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये केम्ब्रिज शाळेसमोरील रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे ₹ 60 L74new
CE20A1249/SA6-148 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये दौलतनगर परिसरातील रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 60 L74new
CE20A1249/SA6-110 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये विविध रस्ते विकसित करणे₹ 50 L63new
CE20A1249/SA6-138 : प्रभाग क्र. ७३ अ मध्ये बालाजीनगर परिसरामध्ये एलोरा पॅलेस ते पवार हॉस्पिटल येथील रस्ता विकसित करणे ₹ 50 L73new
CE20A1249/SA6-139 : प्रभाग क्र. ७३ अ मध्ये बालाजीनगर येथे विविध ठिकाणी रस्ते विकसित करणे ₹ 50 L73new
CE20A1249/SA6-140 : प्रभाग क्र. ७३ अ मध्ये बालाजीनगर रविकिरण हॉटेल येथील रस्ते विकसित करणे₹ 50 L73new
CE20A1249/SA6-165 : प्र.क्र.५०अ मध्ये रस्ते विकसीत करणे₹ 50 L50new
CE20A1249/SA6-166 : प्र.क्र.५९अ मध्ये रस्ते विकसीत करणे₹ 50 L59new
CE20A1249/SA6-167 : पुणे नगर रोड पासून तुळजा भवानी नगर ते आपले घर सोसायटी रस्ता रुंदीकरण करुन विकसीत करणे.₹ 50 Lnew
CE20A1249/SA6-170 : शिंदेंचा पुल ते खान वस्ती, कॅनॉल रस्ता करणे ₹ 50 Lnew
CE20A1249/SA6-172 : प्रभाग क्र. 18 ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते विकसित करणे ₹ 50 L18new
CE20A1249/SA6-40 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील नव्याने ताब्यात आलेले कर्वेनगर स.नं. ९, १२,१४,१५ मधील ४० फुटी डीपीरोड विकसित करणे ₹ 50 L31new
CE20A1249/SA6-11 : प्रभाग क्र. १० ब मध्ये स.नं. ११६ ते ११८ (२४ मी ) डी.पी. विकसित करणे ₹ 40 L10new
CE20A1249/SA6-116 : प्रभाग क्र.६३ ब मधील डी.पी. रस्ते विकसित करणे₹ 40 L63new
CE20A1249/SA6-141 : प्रभाग क्र. ७३ ब मध्ये बालाजीनगर श्रीराम मंदिर परिसरातील रस्ते विकसित करणे ₹ 40 L73new
CE20A1249/SA6-142 : प्रभाग क्र. ७३ ब मध्ये बालाजीनगर साईकृपा सोसायटी येथील रस्ता विकसित करणे ₹ 40 L73new
CE20A1249/SA6-149 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये दुर्वांकुर गार्डन मंगल कार्यालय शेजारील रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 40 L74new
CE20A1249/SA6-51 : प्रभाग क्र.४१ ब बसेरा कॉलनी ते बालाजीनगर रेल्वे लाईनजवळ रस्ता करणे₹ 40 L41new
CE20A102/A2-1576+ : शहरातील नियोजित डी.पी. रस्त्यांचे मार्किंग करणे.₹ 31.5 LG₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1591+ : बाणेर स.नं.१४,१५,१६ मधील २४ मी.डी.पी रस्ता विकसित करणे.₹ 31.5 L9₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1597+ : स.नं. १३ पाषाण येथील हॉटेल ग्रीन पार्क ते गोल्ड कोस्ट सोसायटी २४ मी.रूंदी डी.पी.रस्ता विकसित करणे.₹ 31.5 L8₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A819/S2-971+ : स.नं.१४३,१७६ वडगांव खुर्द ते स.नं. १८०, १८२,१७९,१८१,१४८,१४९,१५०,१५१,१५२,१५३,१५४ धायरी सावित्री गार्डन ३० मीटर रूंदीचा रस्ता तयार करणे.₹ 31.5 L54₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A819/S2-980+ : प्र.क्र.९ बाणेर बालेवाडी मधील डी.पी. रस्त्यांची उर्वरित कामे करणे.₹ 31.5 L9₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A819/S2-2179+ : बाणेर स.नं. ३७,४० मधून जाणारा २४ मी डी.पी रस्ता स.नं. ३३ पर्यंत व स.नं. ३३,३२ जाणारा ३० मी.डी.पी रस्ता स.नं. ८५ बाणेर रस्त्यापर्यंत करणे.₹ 31.5 L9₹ 45 Ldecreased -30%
CE20A1249/SA6-12 : प्रभाग क्र. १० ब मध्ये स.नं. ११६ ते (२४ मी) डी.पी. यांना जोडणार १२ मी डी.पी.विकसित करणे ₹ 30 L10new
CE20A1249/SA6-13 : प्रभाग क्र. १० ब मध्ये स.नं. ११९ ते ११८ (२४ मी) रस्त्याला जोडणारा १८ मी रस्ता नव्याने विकसित करणे ₹ 30 L10new
CE20A1249/SA6-143 : प्रभाग क्र. ७३ ब मध्ये निवारा सोसायटी येथील रस्ता विकसित करणे ₹ 30 L73new
CE20A1249/SA6-2 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये स.नं. ५२ श्रीराम नगर व पाराशर सोसा.येथील रस्ते ग्राऊट करणे ₹ 30 L2new
CE20A1249/SA6-37 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते ग्राउट करणे ₹ 30 L30new
CE20A1249/SA6-38 : प्रभाग क्र. ३० ब मध्ये विविध ठिकाणी डी.पी. रस्ते करणे ₹ 30 L30new
CE20A1249/SA6-39 : प्रभाग क्र. ३१ एनडीए रोड हायवे चौक ते वारजे गावाकडे जाणारा रस्ता करणे₹ 30 L31new
CE20A1249/SA6-4 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये विमाननगर, दत्त मंदिर चौक ते कैलास सुपर मार्केट व परिसर रस्ता करणे ₹ 30 L3new
CE20A1249/SA6-41 : प्रभाग क्र. ३१ ब मधील शाहु कॉलनी मधील रस्ते विकसित करणे ₹ 30 L31new
CE20A1249/SA6-50 : प्रभाग क्र.४१ अ स.नं.५२, ५३ येथील डि.पी.रोड विकसित करणे₹ 30 L41new
CE20A1249/SA6-14 : प्रभाग क्र. १२ ब मध्ये खैरेवाडी येथे विविध ठिकाणी ग्राऊटींगची कामे करणे₹ 25 L12new
CE20A1249/SA6-150 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये राजमुद्रा परिसरातील रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 25 L74new
CE20A1249/SA6-161 : प्र.क्र.९ब ईरा बेकरीच्या बाजुचा रस्ता ग्राउट करणे₹ 25 L9new
CE20A1249/SA6-25 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील साईनाथ नगर मधील रस्ते विकसित करणे ₹ 25 L19new
CE20A1249/SA6-29 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील साइनाथ चौक ते नदीपर्यंतचा रस्ता विकसित करणे₹ 25 L19new
CE20A1249/SA6-31 : प्रभाग क्र. २० अ मधील श्री संत कुंभार वसाहत मुंढवा येथे अंतर्गत रस्ते करणे ₹ 25 L20new
CE20A1249/SA6-8 : प्र.क्र.७अ मध्ये गणेशखिंड रस्ता पदपथासंबंधी कामे करणे.₹ 25 L7new
CE20A1249/SA6-80 : प्रभाग क्रं.४७ अ पद्मजी पार्क येथील सर्व रस्ते करणे.₹ 25 L47new
CE20A1249/SA6-95 : प्रभाग क्र. ६१अ सह्याद्रि पार्क अंतर्गत रस्ते करणे ₹ 25 L61new
CE20A1249/SA6-97 : प्रभाग क्र. ६१अ बोराडेनगर ते साळुंके विहार रस्त्यावर पुलापर्यंत रस्ता विकसित करणे ₹ 25 L61new
CE20A1249/SA6-98 : प्रभाग क्र. ६१अ नानक सोसायटीमध्ये ६० फुटी रस्ता विकसित करणे ₹ 25 L61new
CE20A819/S2-938+ : प्रभाग क्र. ७३ मधील बालाजीनगर परिसरामध्ये निवारा सोसायटी, साईकृपा सोसायटी, हिल पॉईट सोसायटी परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे.₹ 24.5 L73₹ 35 Ldecreased -30%
CE20A1249/SA6-1 : प्रभाग क्र. २ ब मध्ये गंगा कॉन्सटेला ते पाण्याच्या टाक्याकडे जाणारा रस्ता विकसित करणे ₹ 20 L2new
CE20A1249/SA6-102 : प्रभाग क्र.62 ब कोंढवा बु. स.नं.50,58,59 मधील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L62new
CE20A1249/SA6-103 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये भैरवनाथ मंदिर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-104 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये १४/१५ शिवनेरी नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-105 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये भाग्योदय नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-106 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये साईबाबा नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-107 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये मिठा नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-108 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये शिवनेरी नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-109 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये भवानी चाळ येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-111 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये स्वामी विवेकानंद चौक येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-112 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये ३५४ झोपडपट्टीतील अंतर्गत रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-113 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये शिवनेरी नगर गल्ली क्र ९ येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-114 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये महालक्ष्मी मंदिर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-115 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये भाग्योदय नगर गल्ली क्र ३,४,५ येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-117 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये नवाजीश पार्क येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-118 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये मक्का मशिद येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-119 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये गल्ली नं.२३ येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-120 : प्रभाग क्र.६३ ब मधील विविध गल्लीबोळातील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-121 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये शिवनेरी नगर गल्ली क्र २८,२९ येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-122 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये बहु उद्देशीय हॉल समोरील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L63new
CE20A1249/SA6-137 : प्रभाग क्र. ७३ अ मध्ये बालाजीनगर , हनुमान सुपर मार्केट परिसरातील रस्ते विकसित करणे ₹ 20 L73new
CE20A1249/SA6-144 : प्रभाग क्र.७४ अ राजे चौक ते मराठा सोसायटी रस्ता विकसित करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-145 : प्रभाग क्र.७४ अ मराठा सोसायटी ते पारवडे चाळ रस्ता विकसित करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-146 : प्रभाग क्र.७४ अ महाराजा चौक ते त्रिमुर्ती चौक रस्ता विकसित करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-151 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये नवरंग व आहेर पाटील नगर परिसरातील रस्ते विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-152 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये गौरव मेडीकल ते सुमंगल कार्यालय रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-153 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये मुंगळे आनंदनगर परिसरातील रस्ते विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 20 L74new
CE20A1249/SA6-155 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील सुखसागर नगर भाग १ येथे अंतर्गत रस्ते विकसित करणे ₹ 20 L76new
CE20A1249/SA6-156 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील माऊली नगर येथील रस्ता विकसित करणे ₹ 20 L76new
CE20A1249/SA6-160 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील राघु नाना बाग ते अथश्री सोसायटी रस्ता ग्राउट करणे₹ 20 L9new
CE20A1249/SA6-162 : प्र.क्र.९ब बाणेर विधाते कॉलनी येथील रस्ते ग्राउटींग करणे₹ 20 L9new
CE20A1249/SA6-176 : धनकवडी चव्हाणनगर प्रभाग क्र.६९ ब येथील विणकर सोसा.बंगलो स्किम लगतचा मुख्य रस्ता ते वनशिव वस्ती मार्गे तळजाई पाण्याच्या टाकीकडे जाणारा ६० फुट डि.पी.रस्ता विकसीत करणे₹ 20 L69new
CE20A1249/SA6-27 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील वडगाव शेरी गावठाण मधील रस्ते विकसित करणे ₹ 20 L19new
CE20A1249/SA6-28 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील मारूती नगर व वाडेश्वर नगर येथील रस्ते विकसित करणे₹ 20 L19new
CE20A1249/SA6-35 : प्रभाग क्र. २९ ब मध्ये ताब्यात आलेले १२, १८, २४ मी. डि.पी. विकसित करणे₹ 20 L29new
CE20A1249/SA6-44 : प्रभाग क्र. ३४ अ मधील विविध ठिकाणी रस्त्यांची सुधारणा करणे ₹ 20 L34new
CE20A1249/SA6-47 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये नरपतगिरी चौक ते १५ ऑगस्ट चौक मुख्य मलवाहिनी रस्ता खोदाई करून ग्राउट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A1249/SA6-49 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये विविध ठिकाणी ग्राऊटिंग करणे.₹ 20 L40new
CE20A1249/SA6-54 : प्रभाग क्र.४५ अ दुगडचाळ मधील पोट गल्ल्यामधील रस्ते करणे₹ 20 L45new
CE20A1249/SA6-7 : प्रभाग क्र. ५ अ मध्ये जुना आळंदी रोड विकसित करणे₹ 20 L5new
CE20A1249/SA6-79 : प्रभाग क्रं.४७ अ पृथ्वीराज चव्हाण चौक ते पद्मजी चौक संतकवरराम रस्ता करणे.₹ 20 L47new
CE20A1249/SA6-88 : प्रभाग क्र. ५३ ब आनंद विहार परिसरातील रस्ते विकसित करणे ₹ 20 L53new
CE20A1249/SA6-89 : प्रभाग क्र. ५३ ब आनंद विहार परिसरातील रस्ते ग्राऊट करुन विकसित करणे ₹ 20 L53new
CE20A102/A2-1546+ : खराडी येथील ब्ल्यू बेरी व डेक्‍कन गोल्ड येथील अर्धवट असलेल्या 12 मी.डी.पी.रस्ता 60 मी.डी.पी. रस्त्याला जोडणे.₹ 17.5 L2₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A819/S2-973+ : लोहगाव स.नं. २३५,२३६,२३८,२३९ मधील रस्ते करणे.₹ 17.5 L3₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A819/S2-974+ : लोहगाव स.नं. २०३,२२७,२३९ पर्यंतचा रस्ता करणे.₹ 17.5 L3₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A102/A2-1315+ : हिंगणे मुख्य रस्ता करणे.₹ 17.5 LG₹ 25 Ldecreased -30%
CE20A1249/SA6-26 : प्रभाग क्र. १९ ब मधील तुकारामनगर मधील विविध रस्ते विकसित करणे ₹ 15 L19new
CE20A1249/SA6-34 : प्र.क्र. २२अ मध्ये सरस्वती मंदीर येथील अर्धवट राहिलेल्या रस्त्याचे काम पूर्ण करणे.₹ 15 L22new
CE20A1249/SA6-42 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये पोतनीस परिसर येथील रस्त्याचे सार्इड पट्टीचे खडीकरण व ग्राऊट करणे₹ 15 L32new
CE20A1249/SA6-159 : प्र.क्र.९ब बाणेर मधील रुणवाल सोसायटी जाणारा रस्ता ग्राउट करणे₹ 13 L9new
CE20A1249/SA6-10 : प्रभाग क्र. ८ ब मध्ये बंधन गड मनपा इमारत ते हरिओम पूरम रस्ता साईड पट्टा ग्राउट करणे ₹ 10 L8new
CE20A1249/SA6-100 : प्रभाग क्र. ६२ अ साईनगर, गोकुळनगर, टीळेकरनगर, येथील रस्ते विकसीत करणे.₹ 10 L62new
CE20A1249/SA6-101 : प्रभाग क्र. ६२ अ मधील कोंढवा बु!मधील गोकुळनगर परिसरातील रस्ते विकसित करणे. ₹ 10 L62new
CE20A1249/SA6-123 : प्रभाग क्र. ६५ अ लोहियानगर ५४ एच पी मधील सर्व रस्ते करणे ₹ 10 L65new
CE20A1249/SA6-124 : प्रभाग क्र. ६५ अ जयभारत मित्र मंडळापासून ते युवक क्रांती मंडळापर्यंत रस्ता करणे ₹ 10 L65new
CE20A1249/SA6-125 : प्रभाग क्र. ६५ अ अमर मित्र मंडळ ते रमेश कांबळे घरापर्यंत रस्ता करणे ₹ 10 L65new
CE20A1249/SA6-126 : प्रभाग क्र. ६५ अ ७ नं. कॉलनीचे गेट ते शुभागंद पर्यंत रस्ता करणे ₹ 10 L65new
CE20A1249/SA6-127 : प्र.क्र. ६९ अ धनकवडी गावठाण दत्त मंदिरासमोरील रस्ता तयार करणे.₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-128 : प्र.क्र. ६९ अ मॉर्डन सोसायटी परिसरातील रस्ते तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-129 : प्र.क्र. ६९ अ भोकसे नगर परिसरातील रस्ते तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-130 : प्र.क्र. ६९ अ हील-टॉप सोसायटी (भाग-२) मधील रस्ते तयार करणे.₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-131 : प्र.क्र. ६९ अ आधार निवास येथील रस्ता तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-132 : प्र.क्र. ६९ अ सत्य साई कॉम्प्लेक्स् समोरील रस्ता तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-133 : प्र.क्र. ६९ अ तळजाई पठार भागातील रस्ते तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-134 : प्र.क्र. ६९ अ धनवकडी गावठाण भागातील रस्ते तयार करणे. ₹ 10 L69new
CE20A1249/SA6-135 : प्रभाग क्र. ७१ ब मध्ये शिवनेरी रस्ता करणे ₹ 10 L71new
CE20A1249/SA6-136 : प्रभाग क्र. ७२ अ जागडेनगर येथे ग्राऊट व पेव्हर करणे₹ 10 L72new
CE20A1249/SA6-15 : प्र.क्र.१८अ मध्ये स्वामी समर्थ मंदिर गणेशनगर ते ग्रेवाल सोसा.रस्ता विकसीत करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-154 : प्रभाग क्र. ७४ ब मध्ये समर्थ कॉम्प्लेक्स परिसरातील रस्ता विकसित करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 10 L74new
CE20A1249/SA6-157 : प्रभाग क्र. ७६ अ मधील पवन पार्क समोरील रस्ता विकसित करणे ₹ 10 L76new
CE20A1249/SA6-16 : प्र.क्र.१८अ मध्ये आशीष सोसा.ईशकृपा सोसा. रस्ता विकसीत करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-17 : प्र.क्र.१८अ मधील रामनगर येथील रस्ता विकसीत करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-18 : प्र.क्र.१८अ मधील मोजेसवाडी येथील रस्ता विकसीत करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-19 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये साईकृपा सोसायटी व परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे. ₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-20 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये श्री गणेश सोसायटी व सोमनाथ नगर परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-21 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये स्वामी समर्थ मंदिर व गणेश नगर परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे. ₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-22 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये खराडकर नगर व परिसरामध्ये रस्ते विकसित करणे.₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-23 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये विविध ठिकाणी रस्ते विकसित करणे. ₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-24 : प्रभाग क्र.१८ ब मध्ये सोमनाथ नगर व गणेश नगर परिसरातील रस्ते विकसित करणे. ₹ 10 L18new
CE20A1249/SA6-3 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये खराब झालेले रस्ते दुरूस्ती करणे ₹ 10 L3new
CE20A1249/SA6-30 : प्रभाग क्र. २० अ मधील विविध ठिकाणी ग्राऊट करणे ₹ 10 L20new
CE20A1249/SA6-32 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये मुंढवा मगरपट्टा परिसरात विविध ठिकाणी मुरूम टाकणे ₹ 10 L20new
CE20A1249/SA6-33 : प्रभाग क्र. २० ब मध्ये जहांगीर नगर ते वाडेकर वस्ती सिमेंट रस्ता विकसित करणे ₹ 10 L20new
CE20A1249/SA6-36 : प्रभाग क्र.३० अ मध्ये रस्ते दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 L30new
CE20A1249/SA6-43 : प्रभाग क्र. ३४ अ मधील गणेश कृपा सोसायटी परिसरातील रस्ते विषयक कामे करणे₹ 10 L34new
CE20A1249/SA6-46 : प्रभाग क्र. ३८ अ मधील विविध ठिकाणच्या रस्त्यावरील खड्डे डांबर टाकून बुजविणे₹ 10 L38new
CE20A1249/SA6-48 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये के.ई.एम. हॉस्पिटल ते जिवा महाले चौक मुख्य मलवाहिनी रस्ता खोदाई करून ग्राउट करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 10 L39new
CE20A1249/SA6-5 : प्रभाग क्र. ३ ब मथुरा नगर मधील रस्ते विकसित करणे₹ 10 L3new
CE20A1249/SA6-52 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये स.नं.१५ विठ्ठलनगर परिसरात रस्ता विकसित करणे ₹ 10 L43new
CE20A1249/SA6-53 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये पवार कॉलनी गल्ली नं ६ व ७ रस्ते विकसित करणे ₹ 10 L43new
CE20A1249/SA6-55 : प्रभाग क्र.४५ अ कृष्णानगर गल्ली नं.३ व ४ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-56 : प्रभाग क्र.४५ अ कृष्णानगर गल्ली नं.४ व ५ रस्ते करणे₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-57 : प्रभाग क्र.४५ अ हेवनपार्क २ व ३ रस्ते करणे₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-58 : प्रभाग क्र.४५ अ हेवनपार्क गल्ली नं.४ व ५ रस्ते करणे₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-59 : प्रभाग क्र.४५ अ हेवनपार्क गल्ली नं.६ व ७ रस्ते करणे₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-60 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.१२ ए पोटगल्या रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-61 : प्रभाग क्र.४५ अ महंमदवाडी गावठाण परिसरात विविध ठिक़ाणी रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-62 : प्रभाग क्र.४५ अ संकेत पार्क गल्ली नं.१ ते ३ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-63 : प्रभाग क्र.४५ अ राजीव गांधीनगर कॉलनी अंतर्गत रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-64 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.२७ ए रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-65 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.१६ ए रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-66 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.२१ ए रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-67 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.२३ ए रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-68 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.१५ ए रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-69 : प्रभाग क्र.४५ अ गुलामअलीनगर गल्ली नं.१ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-70 : प्रभाग क्र.४५ अ गुलामअलीनगर गल्ली नं.३ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-71 : प्रभाग क्र.४५ अ गुलामअलीनगर गल्ली नं.४ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-72 : प्रभाग क्र.४५ अ इनामदार नगर गल्ली नं.२ रस्ते करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-73 : प्रभाग क्र.४५ अ काळेपडळ म्हसोबा मंदिर परिसर रस्ता करणे.₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-74 : प्रभाग क्र.४५ अ म्हसोबा मंदिर ओम कॉलनी सर्वे नं.५३ रस्ता करणे रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-75 : प्रभाग क्र.४५ अ इशरत बाग गल्ली नं.१ ते २ रस्ता करणे रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-76 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं.१,२,३ ए रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-77 : प्रभाग क्र.४५ अ सय्यदनगर गल्ली नं ५.ऐ रस्ता करणे..₹ 10 L45new
CE20A1249/SA6-81 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये ज्ञान प्रबोधिनी परिसरात रस्ते करणे.₹ 10 L51new
CE20A1249/SA6-82 : प्र.क्र. ५१ अ मध्ये नवीपेठ परिसरात रस्ते करणे.₹ 10 L51new
CE20A1249/SA6-83 : प्रभाग क्र.५१ ब मध्ये सदाशिव भागात रस्ते करणे₹ 10 L51new
CE20A1249/SA6-84 : प्रभाग क्र.५१ ब मध्ये विविध ठिकाणी मिलिंग करून रस्ते करणे₹ 10 L51new
CE20A1249/SA6-85 : प्रभाग क्र. ५३ अ मध्ये शिवप्रसाद सोसायटी परिसरात रस्ते विकसित करणे ₹ 10 L53new
CE20A1249/SA6-86 : प्रभाग क्र. ५३ अ मध्ये गणेश मळा परिसरातील रस्ते विकसित करणे ₹ 10 L53new
CE20A1249/SA6-87 : प्रभाग क्र. ५३ अ मध्ये जनसेवा बॅक परिसरातील रस्ते विकसित करणे ₹ 10 L53new
CE20A1249/SA6-9 : प्रभाग क्र. ७ ब मध्ये विविध ठिकाणी पथविषयक कामे करणे ₹ 10 L7new
CE20A1249/SA6-90 : प्रभाग क्र. ५७ अ साई मित्र मंडळासमोरील रस्ता करणे₹ 10 L57new
CE20A1249/SA6-91 : प्रभाग क्र.५७ ब पर्वती दर्शन,पर्वती गाव येथील रस्ता दुरूस्ती करणे.₹ 10 L57new
CE20A1249/SA6-92 : प्रभाग क्र.५७ ब आंबेडकर वसाहत येथील रस्ता विकसित करणे.₹ 10 L57new
CE20A1249/SA6-93 : प्रभाग क्र.५७ ब प्लॉट नं.३९ उर्वरित रस्ता करणे.₹ 10 L57new
CE20A1249/SA6-94 : प्रभाग क्र.५७ ब ३८/१, ३८/२,३८/३,३८/४ येथील रस्ता करणे.₹ 10 L57new
CE20A1249/SA6-96 : प्रभाग क्र. ६१अ लोणकर वस्ती रस्ता तयार करणे ₹ 10 L61new
CE20A1249/SA6-45 : प्रभाग क्र. ३५ ब ताथवडे चौक येथे नागरिकांना रस्ता ओलांडण्यासाठी पदपथ करणे ₹ 5 L35new
: शहरातील फूटपाथ विकसित करणे₹ 70.65 Cr₹ 75 Crdecreased -5.8%₹ 130.54 Cr₹ 98.25 Cr₹ 32.28 Cr
CE20A103/A13-111 : पुणे शहरामध्ये पादचा-यांसाठी वर्दळ असणारे व अति महत्वाच्या रस्त्यांवर पादचा-यांसाठी उच्च दर्जाचे अडथळा विरहीत फुटपाथ व इतर अनुषंगिक कामे करणे₹ 40 Cr₹ 75 Crdecreased -46.7%
CE20A103/SA13-43 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये विविध रस्ते युटीडब्ल्यूटी पध्दतीने कॉक्रीट करणे व अत्याधुनिक पध्दतीने फुटपाथ करणे₹ 1.8 Cr21new
CE20A103/SA13-61 : प्रभाग क्र. २७ ब प्रभागातील विविध ठिकाणी तसेच किनारा हॉटेल ते एम.एस.ई.बी. ऑफीसपर्यंतच्या मुख्य रस्त्यास फुटपाथ व रेलिंग करणे ₹ 1 Cr27new
CE20A103/SA13-17 : प्रभाग क्र. ११ अ मधील वेताळबाबा चौक ते चतु:श्रृंगी मंदिरापर्यंत फुटपाथ करणे ₹ 50 L11new
CE20A103/SA13-182 : प्रभाग क्र. १३ ब मधील विविध ठिकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ₹ 50 L13new
CE20A103/SA13-41 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये वाडिया कॉलेज ते जहांगीर फुटपाथ करणे ₹ 50 L21new
CE20A103/SA13-42 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये पुणे सेंट्रल ते वाडिया कॉलेज फुटपाथ करणे ₹ 50 L21new
CE20A103/SA13-79 : प्रभाग क्र. ३३ ब मध्ये स.नं.२६ कोथरूड रस्ता क्र.१,३,५,७,९ येथील यूटीलीटीचे पेव्हिग ब्लॉक बदलणे.₹ 35 L33new
CE20A103/SA13-105 : प्रभाग क्र.४१ ब मध्ये बी.टी.कवडे रोडवर फुटपाथ करणे₹ 30 L41new
CE20A103/SA13-16 : प्रभाग क्र. १० ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ ब्लॉक बसविणे ₹ 30 L10new
CE20A103/SA13-25 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये विविध ठिकाणी स्टॅम्प काँक्रीट पध्दतीने फुटपाथ बांधणे₹ 30 L14new
CE20A103/SA13-27 : प्रभाग क्र.१६ अ मुख्य आळंदी बी.आर.टी. रस्तातील पदपथ दुरूस्ती करणे₹ 30 L16new
CE20A103/SA13-49 : प्रभाग क्र.२२ ब रेल्वे स्टेशन लगत मुख्य रस्त्यावर आर.टी.ओ.पर्यंत पदपथ करणे₹ 30 L22new
CE20A103/SA13-51 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये कमला नेहरू हॉस्पिटल चौक , संग्राम चौक येथे नव्याने फुटपाथ करणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 30 L23new
CE20A103/SA13-52 : प्रभाग क्र. २३ अ मध्ये पारगे चौक परिसरात कॉक्रीट ब्लॉक बसविणे व तदनुषंगीक कामे करणे₹ 30 L23new
CE20A103/SA13-56 : प्रभाग क्र.२५ ब पी.एम.सी.कॉलनी ते गुंजाळवाडी पर्यंत स्टॅम्प कॉंक्रीट फुटपाथ करणे₹ 30 L25new
CE20A103/SA13-66 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये बावधन येथे साईड पट्टया करणे₹ 30 L29new
CE20A103/SA13-78 : प्रभाग क्र. ३३ ब मध्ये ,स्व. मोहनराव शिराळकर चौक ते कमिज कंपनी चौक पर्यंत पेव्हिग ब्लॉक बदलणे. ₹ 30 L33new
CE20A103/SA13-88 : प्रभाग क्र. ३५ ब म्हात्रे पुल डि.पी. रस्ता ते राजाराम पुल येथील फुटपाथ करणे₹ 30 L35new
CE20A103/SA13-106 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये ससाणेनगर गल्ली नं. २ येथील रस्ता सिमेंट काँक्रीट व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे₹ 25 L42new
CE20A103/SA13-107 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये ससाणेनगर गल्ली नं. १२ मध्ये रस्ता काँक्रीट करणे व पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे₹ 25 L42new
CE20A103/SA13-149 : प्रभाग क्र. ६१अ एनआयबीएम परिसरात फुटपाथ करणे ₹ 25 L61new
CE20A103/SA13-150 : प्रभाग क्र. ६१अ साळुंके विहार सोसायटी परिसरात फुटपाथ तयार करणे ₹ 25 L61new
CE20A103/SA13-153 : प्रभाग क्र. ६१अ एनआयबीएम ते साळुंके विहार लिंक रोडवर फुटपाथ विकसित करणे₹ 25 L61new
CE20A103/SA13-169 : प्रभाग क्र.६७ ब गजानन महाराज ते महात्मा गांधी सोसायटी येथील फुटपाथ नव्याने दुरुस्तीसह नव्याने बनविणे₹ 25 L67new
CE20A103/SA13-183 : प्र.क्र. ५०अ, विविध ठिकाणी साईडपट्‌टया कॉंक्रीट करणे₹ 25 L50new
CE20A103/SA13-29 : प्रभाग क्र १७ अ मध्ये विविध ठिकाणी कर्विंग/ब्लॉक बसवून फूटपाथ करणे ₹ 25 L17new
CE20A103/SA13-30 : प्रभाग क्र.१७ ब मध्ये विविध ठिक़ाणी फुटपाथ करणे ₹ 25 L17new
CE20A103/SA13-64 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये आपली आवड चौक परिसरात साईड पट्टया करणे ₹ 25 L29new
CE20A103/SA13-108 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये हडपसर गाव येथे विविध ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ₹ 20 L42new
CE20A103/SA13-109 : प्रभाग क्र. ४२ अ मध्ये लोहिया उद्यानमध्ये पेव्हिंग ब्लॉक व सुशोभिकरण करणे ₹ 20 L42new
CE20A103/SA13-11 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील न्यु एरर पोर्ट ते प्लेझंट अव्हेन्यु सोसायटी पर्यंत फुटपाथ करणे₹ 20 L3new
CE20A103/SA13-128 : प्रभाग क्र. ४३ ब संजीवन हॉस्पिटल ते रविदर्शन चौक येथे फुटपाथ करणे₹ 20 L43new
CE20A103/SA13-131 : प्रभाग क्र. ४७ ब विविध ठिकाणी इंटर लॉकींग ब्लॉक बसवणे.₹ 20 L47new
CE20A103/SA13-136 : प्रभाग क्र.५२ अ सेनादत्त पेठ परिसर व विविध ठिकाणी इंटर लॉकिंग ब्लॉक बसविणे₹ 20 L52new
CE20A103/SA13-137 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये पानमळा वसाहत परिसरात फरशी, काँक्रीट व ब्लॉक बसविणे₹ 20 L56new
CE20A103/SA13-139 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये स.नं १३२ दांडेकर पुल परिसरात फरशी, काँक्रीट व ब्लॉक बसविणे₹ 20 L56new
CE20A103/SA13-14 : प्रभाग क्र.१० अ एकतानगर येथे ब्लॉक बसविणे₹ 20 L10new
CE20A103/SA13-140 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये हिंद तरूण मित्र मंडळ परिसरात फरशी, काँक्रीट व ब्लॉक बसविणे₹ 20 L56new
CE20A103/SA13-141 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये स.नं.२४२ गदादे वाडा परिसरात फरशी, काँक्रीट व ब्लॉक बसविणे₹ 20 L56new
CE20A103/SA13-15 : प्रभाग क्र.१० अ सुतारवाडी, गावाठाण मध्ये ब्लॉक बसविणे₹ 20 L10new
CE20A103/SA13-152 : प्रभाग क्र. ६१अ सह्याद्री पार्क परिसरात फुटपाथ तयार करणे₹ 20 L61new
CE20A103/SA13-154 : प्रभाग क्र.६१ ब विविध ठिकाणी फुटपाथ विषयी कामे करणे₹ 20 L61new
CE20A103/SA13-156 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये विविध ठिकाणी ब्लॉक बसविणे ₹ 20 L63new
CE20A103/SA13-157 : प्रभाग क्र.६३ ब मध्ये विविध ठिकाणी पेव्हींग ब्लॉक बसविणे₹ 20 L63new
CE20A103/SA13-165 : प्रभाग क्रं.६७ अ शिवदर्शन ते तावरे कॉलनी पदपथ नवीन टाईल्स लावुन सुशोभिकरण करणे.₹ 20 L67new
CE20A103/SA13-166 : प्रभाग क्रं.६७ अ शिंदे हायस्कुल ते दाते बस स्टॉप येथील पदपथ नव्याने टाईल्स लावुन सुशोभिकरण करणे.₹ 20 L67new
CE20A103/SA13-167 : प्रभाग क्र.६७ ब निर्मल बाग सोसायटी येथे नव्याने फुटपाथ करणे₹ 20 L67new
CE20A103/SA13-21 : प्रभाग क्र.१३ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरूस्ती विषयक करणे.₹ 20 L13new
CE20A103/SA13-22 : प्रभाग क्र.१३ अ मध्ये विविध ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.₹ 20 L13new
CE20A103/SA13-23 : प्रभाग क्र. १४ अ मध्ये राजीव गांधी हॉस्पिटल परिसरातील जुने इंटरलॉक ब्लॉक काढून नवीन बसविणे, विविध दुरूस्ती विषयक कामे करणे ₹ 20 L14new
CE20A103/SA13-26 : प्रभाग क्र. १४ ब मधील विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे ₹ 20 L14new
CE20A103/SA13-4 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये विविध ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ₹ 20 L1new
CE20A103/SA13-44 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये पुणे सेंट्रल ते वाडिया कॉलेज फुटपाथ करणे ₹ 20 L21new
CE20A103/SA13-45 : प्रभाग क्र. २१ मध्ये नॉर्थ रोड येथे फुटपाथ करणे₹ 20 L21new
CE20A103/SA13-48 : प्रभाग क्र.२२ ब मध्ये विविध ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसवणे₹ 20 L22new
CE20A103/SA13-5 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे ₹ 20 L1new
CE20A103/SA13-58 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील हनुमाननगर ,राऊत वाडी ,मोरे श्रमिक वसाहत, केळेवाडी, इंदिरा पार्क, राजीव गांधी पार्क , वसंतनगर, भिमनगर परिसरात पदपाथ तथा सिमेंटचे ब्लॉक्स बसविणे ₹ 20 L26new
CE20A103/SA13-59 : प्रभाग क्र. २६ ब मधील रामबाग ,एमआयटी ,शिला विहार , पौड रोड, जोग हॉस्पिटल, किमया हॉस्पिटल व पौड रोडवरील दोन्ही बाजूस असलेल्या गृह निर्माण सोसायटयांमध्ये पदपाथ तथा सिमेंटचे ब्लॉक्स बसविणे₹ 20 L26new
CE20A103/SA13-60 : प्रभाग क्र. २७ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ दुरुस्ती करणे व नविन बांधणे ₹ 20 L27new
CE20A103/SA13-62 : प्रभाग क्र. २८ अ मध्ये विविध ठिकाणी ब्लॉक बसविणे ₹ 20 L28new
CE20A103/SA13-65 : प्रभाग क्र. २९ अ मध्ये भुसारी कॉलनी मध्ये विविध ठिकाणी साईड पट्टया करणे₹ 20 L29new
CE20A103/SA13-71 : प्रभाग क्र. ३१ एन.डी.ए. रोड ते वारजे गावठाणात जाणाऱ्या रस्त्यावर फुटपाथ करणे₹ 20 L31new
CE20A103/SA13-82 : प्रभाग क्र. ३४ ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे ₹ 20 L34new
CE20A103/SA13-9 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे ₹ 20 L3new
CE20A103/SA13-93 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये सोमवार पेठ, रास्ता पेठ, गणेश पेठ, नाना पेठ येथे विविध ठिकाणी सिमेंट काँक्रिट करणे व नव्याने फुटपाथ करणे व तदनुषंगीक कामे करणे. ₹ 20 L39new
CE20A103/SA13-94 : प्र.क्र. ३९ ब मध्ये दारुवाला पुल ते सुर्योदय मंडळ सोमवार पेठ येथे मुख्य रस्त्यावरील रस्त्याचे दोन्ही बाजुने फुटपाथ करणे व तदनुषंगीक कामे करणे.₹ 20 L39new
CE20A103/SA13-97 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ लगत रेलिंग करणे₹ 20 L40new
CE20A103/SA13-101 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाबाहेरील फुटपाथ स्टँम्प काँक्रीट करणे.₹ 15 L40new
CE20A103/SA13-148 : प्रभाग क्र. ६० ब मध्ये विविध ठिकाणचे फुटपाथचे दुरूस्ती करणे ₹ 15 L60new
CE20A103/SA13-28 : प्रभाग क्र १७ अ कल्याणीनगर येथील नॉर्थ रोड परिसरामध्ये कर्विंग/ब्लॉक बसवून फूटपाथ करणे ₹ 15 L17new
CE20A103/SA13-46 : प्र.क्र. २२अ मध्ये विविध ठिकाणी स्टॅम्प काँक्रिट करणे₹ 15 L22new
CE20A103/SA13-6 : प्रभाग क्र. १ ब (धानोरी) मधील विविध ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे ₹ 15 L1new
CE20A103/SA13-72 : प्रभाग क्र. ३१ वारजे गावठाण येथे रस्त्याच्या कडेने ब्लॉक बसविणे ₹ 15 L31new
CE20A103/SA13-75 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था ते मावळे आळी पर्यंत फुटपाथ करणे₹ 15 L32new
CE20A103/SA13-76 : प्रभाग क्र. ३२ ब मध्ये विकास मित्र मंडळ ते कर्वेनगर बसस्टॉप पर्यंत रस्त्याच्या कडेने इंटरलॉकिंग ब्लॉक बसविणे₹ 15 L32new
CE20A103/SA13-8 : प्रभाग क्र. ३ अ मध्ये श्रीकृष्ण चौक ते साई मंदिर येथे फुटपाथ करणे ₹ 15 L3new
CE20A103/SA13-83 : प्रभाग क्र. ३४ ब मध्ये विविध ठिकाणी इंटरलॉकींग ब्लॉक बसविणे ₹ 15 L34new
CE20A103/SA13-1 : प्रभाग क्र. १ अ मध्ये भैरवनगर परिसरात फुटपाथ करणे ₹ 10 L1new
CE20A103/SA13-10 : प्रभाग क्र. ३ ब मधील श्रीकृष्ण हॉटेल ते मारुती शोरुमपर्यंत फुटपाथ करणे ₹ 10 L3new
CE20A103/SA13-100 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये नवीन जिल्हा परिषद ते न्युक्लियस मॉलपर्यंत फुटपाथ लॅकर फिनिशिंग करणे.₹ 10 L40new
CE20A103/SA13-102 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये रोझरी स्कूल ते मित्तल कोर्टपर्यंत फुटपाथ स्टँम्प काँक्रीट करणे₹ 10 L40new
CE20A103/SA13-103 : प्रभाग क्र.४० ब मध्ये कादरभाई चौक ते पॉवर हाऊस चौक फुटपाथ स्टँम्प काँक्रीट करणे.₹ 10 L40new
CE20A103/SA13-104 : प्रभाग क्र.४१ अ विविध ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक टाकणे₹ 10 L41new
CE20A103/SA13-110 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये सुरक्षानगर रोड ला दोन्ही बाजूस फुटपाथ विकसित करणे ₹ 10 L42new
CE20A103/SA13-111 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये म्हाडा कॉलनी येथे ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L42new
CE20A103/SA13-112 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये म्हाडा कॉलनी येथील १००० एमएम ब्लॉक बदलणे ₹ 10 L42new
CE20A103/SA13-113 : प्रभाग क्र. ४२ ब मध्ये विविध ठिकाणचे ब्लॉक दुरूस्त करणे ₹ 10 L42new
CE20A103/SA13-114 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये कामधेनू परिसर ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-115 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये परिसर ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-116 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये गाडीतळ परिसरात ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-117 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये पंधरा नं इंद्रप्रस्थ मांजरी रोड परिसरात ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-118 : प्रभाग क्र. ४३ अ मध्ये श्रीदत्त कॉलनी ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-119 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये लक्ष्मी कॉलनी येथे गल्लीबोळ काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-12 : प्रभाग क्र. ५ ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे, पेव्हींग ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L5new
CE20A103/SA13-120 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये स.नं.१५ विठ्ठलनगर परिसरात गल्लीबोळ काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-121 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये त्रिमुर्ती कॉलनी व पारिजात कॉलनी परिसरात शहाबादी फरशी बसविणे व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-122 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये पारिजात कॉलनी ते ए.एम.कॉलेज महादेवनगर रस्ता फुटपाथ विकसित करणे ₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-123 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये मोनल पार्क सोसा. परिसरात काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-124 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये इंद्रप्रस्थ सोसा. फेज -१ फेज -२ परिसरात काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-125 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये साधना सोसा. व रविदर्शन सोसा. परिसरात काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-126 : प्रभाग क्र. ४३ ब मध्ये अमरसृष्टी परिसरात फुटपाथ विकसित करणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-127 : प्रभाग क्र. ४३ ब स.नं.१५ विठ्ठलनगर गल्लीबोळ काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-129 : प्रभाग क्र. ४३ ब सातव प्लॉट येथे गणेश व दत्त मंदिर परिसरात काँक्रिट करणे व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L43new
CE20A103/SA13-13 : प्रभाग क्र. ६ ब मध्ये विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे₹ 10 L6new
CE20A103/SA13-130 : प्रभाग क्र.४४ अ, स.नं.१८,१९ मध्ये इंटर लॉकिंग ब्लॉक टाकणे.₹ 10 L44new
CE20A103/SA13-132 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये भांडे आळी येथे फुटपाथ करणे.₹ 10 L49new
CE20A103/SA13-133 : प्रभाग क्र.४९ अ मध्ये शुक्रवार पेठ नेहरू चौक येथे फुटपाथ करणे.₹ 10 L49new
CE20A103/SA13-135 : प्रभाग क्र.५१ ब विविध ठिकाणी फुटपाथ करणे व सुधारणा विषयक कामे करणे₹ 10 L51new
CE20A103/SA13-138 : प्रभाग क्र.५६ अ मध्ये आम्रपाली बुध्द विहार परिसरात फरशी, काँक्रीट व ब्लॉक बसविणे₹ 10 L56new
CE20A103/SA13-142 : प्रभाग क्र. ५७ अ गजानन महाराज चौक ते पर्वती गाव फुटपाथ करणे ₹ 10 L57new
CE20A103/SA13-143 : प्रभाग क्र. ५७ अ पर्वती गाव फुटपाथ ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L57new
CE20A103/SA13-144 : प्रभाग क्र. ५७ अ विविध ठिकाणी ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L57new
CE20A103/SA13-145 : प्रभाग क्र.५९ अ मध्ये विविध ठिकाणच्या रस्त्यावरील ब्लॉक बसविणे व दुरूस्तीविषयक कामे करणे₹ 10 L59new
CE20A103/SA13-147 : प्रभाग क्र.५९ ब मध्ये कस्तुरी चौक ते घोरपडे पोलीस चौकी इंटरलॉकिंग ब्लॉक बसविणे ₹ 10 L59new
CE20A103/SA13-151 : प्रभाग क्र. ६१अ नानक सोसायटी परिसरात फुटपाथ तयार करणे₹ 10 L61new
CE20A103/SA13-155 : प्रभाग क्र. ६३ अ मध्ये भाग्योदयनगर येथे फुटपाथ करणे₹ 10 L63new
CE20A103/SA13-158 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये विविध ठिकाणी लॅक्रा फिनिशिंग पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे.₹ 10 L64new
CE20A103/SA13-159 : प्र.क्र. ६४ अ मध्ये विद्यासागर कॉ